his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1314151617 751 - 800 of 844
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 751.
  Strålman, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Englund, Theresia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att behöva få en andra chans i livet: En kvalitativ studie i samband med hjärttransplantation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en folksjukdom och hjärttransplantation är den enda långvariga behandlingen. Sjuksköterskors omvårdnadskunnande handlar om att främja hälsa och välbefinnande hos patienten för att stärka livskvalitén. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse i samband med en hjärttransplantation. Metod: I studien har en kvalitativ metod använts med narrativt material bestående av självbiografier. Studien är skriven ur ett patientperspektiv för att belysa patienters upplevelser. Resultat: I resultatet framkommer det att patienter i samband med en hjärttransplantation upplever en förändrad vardag, ovisshet, besvikelse och skuld men de visar sig också vara tacksamma över att ha överlevt och haft sina anhöriga som stöd. Brist på stöd från sjuksköterskor beskrivs skapa en känsla av ovisshet och livskvalitén varierade i samband med hjärttransplantationen. Slutsats: Insjuknandet i hjärtsvikt förändrar hela patientens liv och att genomgå en hjärttransplantation innebär en stor påfrestning både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskor måste vara starka i sin omvårdnadsprofession för att kunna stödja patienten och främja hälsa och välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 752.
  Strålman, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Österlund, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ett dolt yrke: Sjuksköterskors uppfattning om operationssjuksköterskans profession2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Både nationellt och internationellt råder idag en brist på operationssjuksköterskor vilket leder till ökade väntetider till operation och ett lidande för patienten. Bristen på operationssjuksköterskor gör det angeläget att undersöka synen på yrket och om yrket behöver synliggöras för att eventuellt öka intresset för specialisering. Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om operationssjuksköterskans profession. Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med kvalitativa inslag baserad på webbenkät med öppna och slutna svarsalternativ. Resultat: Deltagarnas uppfattning är att de har god kunskap om operationssjuksköterskans profession. Yrket anses vara viktigt, fysiskt krävande och dolt för sjuksköterskor utanför operationsavdelningen. Konklusion: Operationssjuksköterskan anses vara viktig för patientsäkerheten och arbetar i nära samarbete med läkare och övriga vårdteam. Trots att sjuksköterskor anser att de har kunskap om yrkesrollen anses yrket som okänt och det finns behov av att ytterligare synliggöra operationssjuksköterskeyrket.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 753.
  Ström, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem som lider av Alzheimers sjukdom: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alzheimers sjukdom påverkar både patienten och den som vårdar honom eller henne. En anhörig vårdar ofta patienten och det har visat sig att de är utsatta för olika svårigheter.  Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemed­lem med Alzheimers sjukdom. Metoden som användes för att besvara syftet var att göra en litteraturstudie enligt Polit och Becks (2004) beskrivning av genomförandet av en litteratur­studie. Dataanalysen skedde med kvalitativ ansats genom att artiklarna lästes igenom nog­grant och gemensamheter och mönster bland anhörigvårdares upplevelser söktes. Studiens resultat baserades på åtta veten­skapliga artiklar från vilka fem teman framkom. Resultatet visade att många anhörigvår­dare upplevde en förlust av relationer. De saknade relationen både med patienten och med vänner. De tyckte även att det var viktigt att ha fritid och tid för sig själva, vilket ofta var svårt att åstadkomma. Viljan till att söka ny kunskap blev stor när de tog på sig rollen som anhörigvårdare, och många upplevde olika lidanden och besvär såsom skuld och de­pression. Upplevelserna i resultatet åskådliggjorde att en stor del av de anhöriga inte kände välbefinnande. Detta resultat pekar på vikten av att sjuksköterskor är medvetna om de upplevelser och känslor anhörigvårdare har.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 754.
  Ström, Fanny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sarajärvi, Hannah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  När livet är begränsat: Att leva med obotlig cancer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är den största dödsorsaken för individer under 80 år i världen. År 2018 vårdades cirka 40 miljoner individer med palliativ vård, därför är det viktigt att sjuksköterskor har vetskap kring vad en god palliativ vård innebär. Cancer har både fysisk och psykisk påverkan på individernas liv vilket kan orsaka ett lidande. Syfte: Syftet med studien är att beskriva yngre vuxna individers upplevelser av att leva och vårdas med en obotlig cancersjukdom. Metod: Metoden var en kvalitativ innehållsanalys där datainsamlingen gjordes genom fyra narrativa berättelser i självbiografier. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman samt elva subteman. Människor i omgivningen hade en stor betydelse för individerna då de utgjorde ett stöd. Sjukdomen medförde fysisk påverkan genom biverkningar, symtom och en förändrad självbild medan psykisk påverkan kunde innefatta stark emotionell påverkan och existentiella tankar. Slutsats: Livet vändes upp och ner vid cancerbeskedet och individerna var tvungna att börja identifiera sig med sjukdomen. Cancer bidrog till lidande men genom acceptans kunde välbefinnande trots sjukdom uppnås. Det var viktigt att vårdgivare kunde bemöta unika tankar och behov för att skapa möjlighet till en god relation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 755.
  Strömberg, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Åström, Karolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att vårda patienter drabbade av hjärtinfarkt: En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt innebär en förträngning i ett eller fler av hjärtats kranskärl, vilket resulterar i syrebrist i hjärtmuskeln. Många patienter upplever oro och rädsla i samband med hjärtinfarkt. Sjuksköterskan har en viktig funktion i vården av de här patienterna. En stor del av deras arbete är att stötta patienter och vårda personcentrerat. Syfte: Syftet med det här arbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Det här examensarbetet är en litteraturöversikt. Arbetet har en kvalitativ ansats där elva artiklar utgjort underlag för resultatet. Resultat: Tre huvudteman presenteras i resultatet: Positiva aspekter i vårdandet, Utmaningar i vårdandet och Begränsningar i vårdandet. Sjuksköterskor värdesätter att vårda personcentrerat, dock är det svårt på grund av bristande kompetens, rädslor och tidsbrist. Sjuksköterskor ser dåligt teamsamarbete, patienters svårtolkade beteenden och resursbrist som hindrande element i vårdandet. Konklusion: Sjuksköterskor som vårdar patienter drabbade av hjärtinfarkt ställs inför många utmaningar. Bristande kompetens, tids- och resursbrist och dåligt samarbete i arbetsteamet är några av de hinder som sjuksköterskor står inför.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 756.
  Strömsund, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Stödja barn med allvarligt sjuk familjemedlem: Sjuksköterskors erfarenheter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en familjemedlem drabbas av allvarlig sjukdom har barnen samma rättigheter till delaktighet och stöd som vuxna. När barnens behov av stöd inte tillgodoses riskeras utveckling av psykiska och fysiska besvär då de inte får hjälp att hantera och bearbeta sina känslor och upplevelser. För att få kunskap om hur sjuksköterskor kan bemöta barnen och tillgodose deras behov av stöd är det angeläget att sjuksköterskors erfarenheter uppmärksammas. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja anhöriga barn till familjemedlem med allvarlig sjukdom. Metod: Till studien används en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med analys av kvalitativ forskning. Resultat: Ur resultatet framkommer två huvudkategorier; Uppmärksamma och tillgodose barns behov samt Hinder i samarbetet och sju underkategorier. Konklusion: Tydligare riktlinjer och rutiner behövs i arbetet med att uppmärksamma och stödja anhöriga barn som riskerar negativ påverkan när en familjemedlem har allvarlig sjukdom. Sjuksköterskor behöver utbildning för att stärka sitt självförtroende i arbetet med de anhöriga barnen. Ytterligare forskning kring sjuksköterskors erfarenheter av att stödja anhöriga barn med familjemedlem som har allvarlig sjukdom, krävs för att förbättra stödarbetet till de anhöriga barnen

 • 757.
  Sund, Karolina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Åström, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors erfarenhet av amning – information, problem och duration2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amning medför många hälsofördelar för både barnet, modern och för samhället. Gällande rekommendationer i Sverige är att barnet helammas de första sex månaderna. Statistik visar dock på en sjunkande amningsfrekvens. I barnmorskans profession ingår att erbjuda stöd och råd vid amning.

  Syfte: Att undersöka kvinnors erfarenhet av amning, amningsinformation och amningsproblem.

  Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats där data samlades in genom enkäter i en SIFO undersökning utförd av Philips Nordic. Analys utfördes i SPSS och redovisas med deskriptiv statistik.

  Resultat: Studiens resultat visade att många vänder sig till sjukvården för att få information och råd om amning men att de upplever brister i den information de får.  Många kvinnor uppgav att de haft problem med amningen och nästan en femtedel hade någon gång känt sig tveksamma till att amma.

  Konklusion: Många kvinnor slutade amma tidigare än rekommenderat och en stor del upplevde problem och tveksamheter i samband med amning. För att få information och stöd vände sig många till sjukvården. Det visade sig dock att informationen och stödet från sjukvården var bristfällig vilket kan påverka amningsfrekvensen negativt. Sjukvården behöver förbättra den information och det stöd som erbjuds för att kunna vända den sjunkande amningsfrekvensen.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 758.
  Sundberg, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hemodialys ur patienters perspektiv: Erfarenheter från vardagen - en litteraturbaserad studie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hemodialys är en behandling som är aktuell vid kronisk njursvikt då njurarnas renande funktion ej längre fungerar och behöver ersättas. Behandlingen är tidskrävande och påverkar patienten både fysiskt och psykiskt. Patienten kan upplevda någon form av lidande och det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och välbefinnande genom att förmedla kunskap och information samt att främja delaktighet och ta patientens autonomi i beaktande. Syfte: Beskriva patienters erfarenheter av sin vardag när de behandlas med hemodialys. Metod: Litteraturbaserad med grund i analys av kvalitativ forskning. Resultat: Ur analysen framkom två huvudkategorier; Hemodialysen styr vardagen och Anpassar till ett förändrat liv med sju tillhörande underkategorier. Slutsats: Restriktioner bidrog till svårigheter att hantera sin vardag. Behov av kunskap för att hantera vardagen var viktigt och sjuksköterskans bemötande påverkar patienten både positivt och negativt. Patienter erfar sin vardag olika och vissa hanterar den bra, upplever hälsa och meningsfullhet medan andra känner lidande och har ingen motivation för att kunna hantera vardagen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 759.
  Sundler, Annelie Johansson
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Bisholt, Birgitta
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Borås, Sweden.
  Gustafsson, Margareta
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to the organization of supervision: A questionnaire survey2014Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 34, nr 4, s. 661-666Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim was to investigate student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to how the supervision was organized. Background: The clinical environment plays an essential part in student nurses' learning. Even though different models for supervision have been previously set forth, it has been stressed that there is a need both of further empirical studies on the role of preceptorship in undergraduate nursing education and of studies comparing different models. Method: A cross-sectional study with comparative design was carried out with a mixed method approach. Data were collected from student nurses in the final term of the nursing programme at three universities in Sweden by means of a questionnaire. Results: In general the students had positive experiences of the clinical learning environment with respect to pedagogical atmosphere, leadership style of the ward manager, premises of nursing, supervisory relationship, and role of the nurse preceptor and nurse teacher. However, there were significant differences in their ratings of the supervisory relationship (p < 0.001) and the pedagogical atmosphere (p 0.025) depending on how the supervision was organized. Students who had the same preceptor all the time were more satisfied with the supervisory relationship than were those who had different preceptors each day. Students' comments on the supervision confirmed the significance of the preceptor and the supervisory relationship. Conclusion: The organization of the supervision was of significance with regard to the pedagogical atmosphere and the students' relation to preceptors. Students with the same preceptor throughout were more positive concerning the supervisory relationship and the pedagogical atmosphere.

 • 760.
  Sundler, Annelie Johansson
  et al.
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Blomberg, Karin
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Sweden.
  Bisholt, Birgitta
  Faculty of Health, Science and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Eklund, Anna
  Faculty of Health, Science and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Windahl, Jenny
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Experiences of supervision during clinical education among specialised nursing students in Sweden: A cross-sectional study2019Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 79, s. 20-24Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The importance of the clinical learning environment in nurse education has gained increasing attention over the last decades. However, there is a lack of research on the learning environment, its significance and meaning in specialist nurse education. Objective: The objectives of the study were to investigate specialised nursing students' experiences of supervision during clinical practice and to compare students who were satisfied with the supervision with those who were dissatisfied with respect to a)organisation of supervision and number of preceptors, as well as time allocated by preceptors for b)supervision, c)reflection, d)discussion of intended learning outcomes, and e)assessments of students' performance by preceptors. Design: This study used a cross-sectional design. Sample and settings: A convenience sample of specialised nursing students was derived from five Swedish universities in the years 2016 and 2017. Methods: Data were collected using a questionnaire. Statistical analyses and a qualitative conventional content analysis were performed. Results: While almost all specialised nursing students reported that there had been time for discussion on their performance assessment, almost half of the students reported not getting time for supervision, or time for reflections and discussions on intended learning outcomes with the preceptor. Students reporting having time allocated for supervision by preceptors were found to be more satisfied with supervision. It was described as important that the preceptor(s)acknowledged the students previous work experiences. Even though being a registered nurse, reflections and feedback were described as valuable for the students learning. Several preceptors were described as positive allowing a broader picture and different views regarding working as a specialist nurse. Conclusions: This study indicates that supervision, in terms of discussions and reflections, of specialised nursing students is significant for learning experiences and satisfaction during clinical placement. © 2019 Elsevier Ltd

 • 761.
  Sundler, Annelie Johansson
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens University, Västerås, Sweden.
  Pettersson, Annika
  Department of Radiology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Undergraduate nursing students' experiences when examining nursing skills in clinical simulation laboratories with high-fidelity patient simulators: A phenomenological research study2015Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 35, nr 12, s. 1257-1261Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Simulation has become a widely used and established pedagogy for teaching clinical nursing skills. Nevertheless, the evidence in favour of this pedagogical approach is weak, and more knowledge is needed in support of its use. The aim of this study was (a) to explore the experiences of undergraduate nursing students when examining knowledge, skills and competences in clinical simulation laboratories with high-fidelity patient simulators and (b) to analyse these students' learning experiences during the examination. A phenomenological approach was used, and qualitative interviews were conducted among 23 second-year undergraduate nursing students-17 women and 6 men. The findings revealed that, irrespective of whether they passed or failed the examination, it was experienced as a valuable assessment of the students' knowledge and skills. Even if the students felt that the examination was challenging, they described it as a learning opportunity. In the examination, the students were able to integrate theory with practice, and earlier established knowledge was scrutinised when reflecting on the scenarios. The examination added aspects to the students' learning that prepared them for the real world of nursing in a safe environment without risking patient safety. The study findings suggest that examinations in clinical simulation laboratories can be a useful teaching strategy in nursing education. The use of high-fidelity patient simulators made the examination authentic. The reflections and feedback on the scenario were described as significant for the students' learning. Undergraduate nursing students can improve their knowledge, understanding, competence and skills when such examinations are performed in the manner used in this study.

 • 762.
  Sundler, Annelie Johansson
  et al.
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Whilson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Darcy, Laura
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Swedish School Nurses’ Experiences of Child Abuse2019Inngår i: Journal of School Nursing, ISSN 1059-8405, E-ISSN 1546-8364Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Child abuse recognition and the protection of children is a global concern. In Sweden, the role of the school nurse (SN) is to promote schoolchildren’s health and development and to identify and prevent harm. The aim of this study was to describe Swedish SN experiences of suspecting, identifying, and reporting child abuse and to compare them with respect to (a) years of experience as SN, (b) age of SN, and (c) pupil population size. A descriptive design was used. Two-hundred and thirty-three SNs completed a survey detailing their experiences. Most SNs (96%) reported having suspected a child suffering from physical or psychological abuse. Approximately half of them reported occurrences of honor-related violence (54%) and of child sexual abuse (57%). SNs with less nursing experience reported significantly less recognition and reporting of child abuse. The findings indicate that experiences of child abuse are common. Thus, it is vital that SNs have the necessary competency and support to identify and report suspected child abuse. 

 • 763.
  Sundler, Annelie Johansson
  et al.
  University of Borås.
  Wilhsson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Darcy, Laura
  University of Borås.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  School nurses recognition of maltreatment of schoolchildren2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background

  Human rights incorporate children and maltreatment against children is a violation of children's fundamental human rights. The Children's Convention states that children should be protected from all forms of physical and mental violence, as well as neglect and sexual abuse. Long-term effects of child maltreatment influence children’s health and academic achievement. School nurses are responsible for the identification of school age children at risk of or subjected to maltreatment, thus enforcing children’s rights.

  Aim

  The aim was to explore school nurses experiences of recognizing maltreatment against children.

  Method

  A questionnaire survey with a descriptive design was conducted. A convenience sample of 233 school nurses attending the Swedish school nursing conference in 2018 answered the questionnaire. The questionnaire contained nine questions of child maltreatment, regarding domestic violence, sexual abuse and honor related violence.

  Result

  The vast majority of school nurses, 96%, reported experiences of child maltreatment within the family. Approximately half of them, 54 %, had experiences of honor related violence to the child and 57% had experiences of child sexual abuse. Experiences of a child admitting sexual abuse in the past year were less common, 14%, but only 8 % of the nurses had made a mandatory report regarding sexual abuse during that time. Overall, the number of nurses mandatorily reporting child maltreatment is less than the number suspecting the same. 

  Conclusion

  The findings indicate that experiences of child maltreatment among school nurses are common. However, not all suspected cases, particularly in relation to child sexual abuse, were reported. More research is needed to further explore mandatory reporting and why all suspected cases are not reported.

 • 764.
  Sundqvist, Robert
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Khan, Fahima
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  ATT VARA NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED CANCER: En litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Var tredje person i Sverige kan under sin livstid drabbas av en cancersjukdom. När en familjmedlem får diagnosen cancer påverkar detta oftast livet för dem som är närstående. Forskning visar att de närstående upplever olika förändringar i livet. Det uppstår oftast känslor som ångest, hjälplöshet och maktlöshet. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur närstående till personer med cancer upplever sin förändrade livssituation. Informationskällor använda i analysen är 13 artiklar som beskriver närståendes upplevelser. Resultatet presenteras i fyra olika huvudteman med tillhörande underteman. Dessa fyra teman är Förändrad livssituation, Maktlöshet och hjälplöshet, Stöd är betydelsefullt och Behov av information. I resultatet framgår att relationer mellan familjmedlemmar antingen fördjupas eller försämras. Behovet av information och stöd visar sig vara stort hos den närstående. Det är av betydelse att resultatet används i vården så att sjuksköterskor samt annan vårdpersonal blir uppmärksamma på närståendes upplevelse. Dessa kunskaper kan hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda bättre stöd till dessa närstående.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 765.
  Svahn, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Martina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av postoperativ smärta- En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärtan är subjektiv och det innebär att det är en individuell upplevelse. Den kan upplevas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter patienterna har. Ingen annan än patienterna själva kan beskriva den upplevda smärtan. Det är viktigt att patienternas upplevelse av smärta uppmärksammas för att sjuksköterskor ska kunna bemöta deras behov på bästa sätt och därmed minska lidande. Syfte: Syftet var att belysa patienternas upplevelser av postoperativ smärta. Metod: Studien är en litteraturöversikt som är baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Resultatet redovisas i fyra olika teman: Att lida av smärta, Betydelse av information och rädsla för läkemedelsberoende, Att vara osäker och inte vilja vara till besvär, Osäkerhet inför framtiden. Smärta är en individuell upplevelse och den postoperativa smärtan kan innebära ett lidande för patienten. De upplever inte alltid att sjuksköterskorna respekterar deras uttryck för smärta och känner sig bortglömda då de saknar att få ta del av information kring framtiden. Slutsats: Det är viktigt för patienterna att få vara involverade i sin vård, smärtlindring och att få tydlig information om vad som berör den postoperativa vården. De behöver stöttning av anhöriga men framförallt av sjuksköterskorna för att kunna lindra både psykiskt och fysiskt lidande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 766.
  Svanberg, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Shen, Timothy
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  EN FÖRÄNDRAD IDENTITET: Sexualitetens påverkan i samband med bröstcancer. En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Dessa kvinnor utsätts för både kroppsliga och emotionella biverkningar och förändringar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hur kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever att deras sexualitet påverkas av sjukdom och behandling. Metod: Metoden var en litteraturstudie. Resultat: Ett huvudtema framkom en förändrad identitet; och fem subteman: kroppsliga förändringar, känna sig okvinnlig, relationens betydelse, kommunikationens betydelse för att komma vidare och sjukvårdens betydelse. Slutsats: Resultatet visade att kvinnorna upplevde att de förlorat sin sexuella identitet och sin kvinnlighet. Förlusten gjorde att de inte kunde identifiera sig med den kvinna som de tidigare varit. De upplevde flera fysiska förändringar som ledde till minskad sexuell aktivitet. Men trots den minskade sexuella aktiviteten upplevde många av kvinnorna en ökad närhet till sin partner och stödet från en partner ansågs viktigt. Många kvinnor saknade dock stöd och information från sjukvården angående sexuella problem. De upplevde att vårdpersonalen tyckte det var genant eller oviktigt att tala om kvinnornas sexualitet. Då sjuksköterskans primära mål är att främja hälsa och välbefinnande bör sjuksköterskan beakta kvinnornas sexualitet eftersom sexualiteten är en viktig dimension för upplevelsen av hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 767.
  Svanström, Rune
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Att leva ensam som demenssjuk med manifest vårdbehov - en fragmenterad existens2017Inngår i: Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: Att bli lyssnad på och förstådd / [ed] Karin Dahlberg, Inger Ekman, Stockholm: Liber, 2017, 1, s. 169-203Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 768.
  Svanström, Rune
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  När livsvärldens mönster brister: erfarenheter av att leva med demenssjukdom2009Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is focusing on the lived experience of dementia. Both living with a partner as well as living alone. There is no unequivocal picture of how it is to live with dementia and few studies have been carried out in homes of afflicted persons. A deeper understanding of how it is to live with dementia can be a good starting-point for caring and the organisation of care.

  The aim of this thesis is to describe, clarify and explain the lived experience of dementia from a lifeworld theoretical point of view. Another aim is to illuminate how decision makers look upon persons with dementia, their life and their care. Interviews and observations have been used to collect data. Participating informants have been couples with one partner suffering from dementia, persons with dementia living alone, politicians, administrators and social workers. Data was analysed with a phenomenological and a hermeneutical approach.

  To live as a couple where one part has dementia (study 1) implies to live in a heteronomous existence where both the person with dementia and the partner become strangers in a world that should be the most well-known and familiar. The couple’s existence is narrowed and controlled by the impact of the dementia disease and the existence  is characterised of hopelessness and homelessness.

  To live alone with dementia (study 2) means to live with a broken identity when the person with dementia gradually loses the memory of himself and his life. It becomes a life where the world of the individual is reduced to a quiet background that does not demand attention. The person with dementia does not longer know how he or she should relate to the world. The existence is characterised by a strong sense of loneliness and only a vague knowledge of the situation. The person with dementia longs for other people and gets a sense of boredom in the existence.

  The comprehensive interpretation (study 3) shows that life with dementia is characterised by a gradual loss of meaning in life due to a disturbed intentionality. With disturbed intentionality the person with dementia gets increasingly more difficulties in understanding the meaning of the use of everyday objects. The person with dementia fights this and tries to create meaningfulness in the existence – something which gets very difficult and strenuous in time, since even the easiest everyday chores have to be thought through to make sense and even to be accomplished. The effort can in time become overpowering for the person with dementia who then stops doing the chores and becomes passive.

  Politicians, administrators and social workers (study 4) are well aware that dementia gives suffering to the afflicted and the partner. The care is not designed to meet their needs for home care, and the decision makers don’t know how to change this. The person with dementia becomes like an object when the social workers don’t includes them in a dialogue about their needs and care. The partner is left alone in solving difficult problems and in making difficult decisions.

  The theory of intentionality can help the professionals in the care of persons with dementia. By helping the cared-for-person to ‘stretch the intentional threads’ the caregivers can give the person a possibility to be rooted in the world. A care that supports intentionality and identity and reaches all the way in to the homes of the person with dementia would improve their situation and increase their well-being. This is possible when engaging the person in every-day chores that promote meaning. This kind of care contributes to the possibility for the person with dementia to be rooted in language, time and space.

 • 769.
  Svanström, Rune
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Rosén, Helena
  Health Sciences, University of Lund, Lund, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Moving from theory to practice: experience of implementing a learning supporting model designed to increase patient involvement and autonomy in care2016Inngår i: BMC Research Notes, ISSN 1756-0500, E-ISSN 1756-0500, Vol. 9, artikkel-id 361Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In implementing new programs of care, such as person-centered care, there is a risk that the focus will be at an organizational level, instead of a level that describes what happens in the personal development among staff. The aim of this study was to describe experiences of the implementation process of a learning supporting model designed to increase patient involvement and autonomy in care. The project, which lasted 2 years, involved training sessions, supervision and reflective meetings. Over the period, the staff who participated focused on developing their dialogues with patients to make the patients aware of their own capabilities and to encourage them to be fully involved in the treatment. A reflective lifeworld approach was used. Data were collected through interviews, notes and written stories, and analyzed using hermeneutic analysis with a focus on meanings.

  RESULTS: At the beginning of the project, the participants perceived the model as abstract and difficult to understand but supervision and reflection sessions enabled understanding and changed the participants' approach to caring. The participants described the model as an approach used in challenging patients to become involved in their care and to take charge of their lives when living with a chronic life-threatening disease. The participants' experience of implementing the model has not been easy but has led to increased self-confidence and feelings of improved competence in dialogue with patients.

  CONCLUSIONS: Using the PARISH model when critically examining the results shows that in the implementation process there were some difficulties, e.g. the context was supportive and facilitating but there was no appointed facilitator. By making participation in improvement work voluntary, the impact of such work becomes less efficient, less cost-effective and probably less sustainable. Furthermore, implementation needs encouragement since changing approaches takes time and requires patience. Group supervision sessions seem an appropriate way to translate research into practice; systematic scheduled and mandatory group supervision sessions would, therefore, probably make implementation more robust and sustainable. In addition, a well-trained facilitator would be able to motivate staff to undertake daily reflection and participate in group supervision sessions. Reflection seems to be a key component in the personal learning necessary to change work routines and approaches.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 770.
  Svanström, Rune
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Johansson Sundler, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Westin, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Suffering caused by care - elderly patients’ experiences in community care2013Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 8, nr 1, artikkel-id 20603Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Growing old involves many changes in life and implies an increased risks of illness and different forms of disabilities. Life may change in a radical way when a person gets a disease like dementia or moves to a nursing home due to disabilities or needs. In both cases, it often leads to an increased dependency on care where the patient becomes exposed and vulnerable and thereby at a higher risk for experiencing different forms of suffering.

  Aim: The aim of this study was to elucidate and gain a deeper understanding of elderly patients’ experiences of suffering in relation to community care in nursing homes and home care services.

  Materials and methods: A lifeworld hermeneutical approach was used. Phenomenological interviews and conversations with an open approach were conducted and analysed with a focus on meanings.

  Findings: The findings were presented in four main themes; an absence of the other in care, an absence of dialogues, a sense of alienation and a sense of insecurity. The findings in this study revealed that persons who were cared for in nursing homes and home care services sometimes were exposed to an unnecessary suffering. The suffering sometimes was caused by various caring actions, that is, unnecessary suffering. The suffering caused by care that aroused was due to caregiver’s inability to be present, to show their face, and truly meet the patient.

  Conclusion: Suffering from care increased the elderly patients’ feelings of insecurity, loneliness, and alienation; this seemed to be the foundation for patients’ experiences of being outside a human community. There was a lack of knowledge and understanding about the patient’s lifeworld.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 771.
  Svensson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Rydetorp, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelser av avlastningssamtal på akutmottagningar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor inom akutsjukvården har ett varierande yrke. Ingen dag är den andra lik och av sjuksköterskor krävs snabba beslut och ett lugnande arbetssätt. I ett rum kan en patient vårdas för en fiskekrok i fingret medan patienten i rummet bredvid är döende. Detta kan göra att personalen mår dålig och blir stressad vilket kan leda till brister i omvårdnaden mot patienterna. Syftet med studien var att undersöka och beskriva sjuksköterskors upplevelser av avlastningssamtal. För att nå syftet gjordes en intervjustudie. Sju sjuksköterskor från tre olika akutmottagningar intervjuades. Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod användes och intervjuerna resulterade i sex kategorier: Tillhörighet i arbetsgruppen, trivsel, stimulans, enkelhet, att växa i sin yrkesroll, tidslig och rumslig uppfattning. Avlastningssamtalen sker både informellt och formellt bland personalen. Arbetsgruppen har stor betydelse och ett bra klimat på arbetsplatsen bidrar till att underlätta spontana avlastningssamtal. För personal som varit med om samma händelser kan samtalet ge en ökad förståelse för var och ens insats och det bidrar till att sjusköterskor mognar och växer i sin yrkesroll. Det upplevs också som en trygghet och lättnad att känna förtroende för kollegorna och kunna prata om sådant som känns tungt. Det behövs mer forskning inom det här området särskilt vad sjuksköterskor har för behov av avlastande samtal.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 772.
  Svensson, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Vester, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till mödrar med post partum depression2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En moder som lider av post partum depression har svårare att knyta an till sitt barn. Barnets kognitiva och känslomässiga utveckling kan då hämmas. Det är viktigt att tidigt upptäcka dessa mödrar för att på så vis kunna erbjuda stöd och förkorta moderns sjukdomstid. Syfte: Syftet var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till mödrar med post partum depression. Metod: Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Data insamlades genom intervjuer med åtta BVC-sjuksköterskor med specialistexamen som distriktssköterska verksamma inom barnhälsovård. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde sex kategorier så som; följsam till moderns behov, erbjuda råd och vägledning, bygga upp moderns insikt om post partum depression, initiera samarbete runt modern, känsla av egen otillräcklighet, kommunikationsproblem med 14 underkategorier. Konklusion: För att kunna erbjuda modern ett optimalt stöd behöver en relation byggd på förtroende skapas mellan BVC-sjuksköterskan och modern. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa tillit vilket är en förutsättning för relationen.

  Fulltekst (pdf)
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till mödrar med post partum depression
 • 773.
  Svensson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Zahir, Fatima
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Omkring 20 kvinnor drabbas varje dag i Sverige och det ställs omkring 9000 bröstcancerdiagnoser per år. Att drabbas av bröstcancer är en upplevelse som innebär mycket sårbarhet och djup förtvivlan.  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Litteraturbaserad studie med 11 kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier; upplevelser från en ny livssituation, upplevelser av stöd och perspektiv på livet. Det framkom även åtta underkategorier. Diskussion: Kvinnorna upplevde att bröstcancer förändrade hela livet. De mötte flera svårigheter och flera känslor som var svåra att hantera. Många existentiella frågor dök upp och det fanns ett behov av att bli sedda och hörda. Kvinnorna önskade att stödet från sjukvården hade varit anpassad utifrån deras individuella behov. När patienterna accepterade att leva med sin bröstcancer blev det lättare för dem att återgå till sin tidigare vardag. Konklusion: Vårdpersonalen har en stor påverkan på hur patienterna upplever att leva med bröstcancer utifrån vilken vård som de får. När sjukvården lättare kan identifiera patienternas behov så blir det enklare att ge vård efter deras behov.

  Fulltekst (pdf)
  KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED BRÖSTCANCER- En litteraturbaserad studie
 • 774.
  Svensson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ålrud, Therese
  Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med personcentrerat stöd till livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Typ 2 diabetes är en folkhälsosjukdom i Sverige, ca 500 000 personer har diagnosen. Forskning visar att patienterna är i behov av personcentrerat stöd för att kunna klara sin egenvård och för att bibehålla motivationen till livsstilsförändringar. Specialistsjuksköterskan utgör en viktig roll i diabetesvården och personcentrerad vård möjliggör det individuella stödet till patienterna.Syfte: Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med personcentrerat stöd till livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes.Metod: Metoden består av en kvalitativ intervjustudie med induktiv design. Sju specialistsjuksköterskor som arbetade med typ 2 diabetes intervjuades. Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: I resultatet framkom att det personcentrerade stödet utgår från och anpassas efter patienterna. Specialistsjuksköterskan skapar motivation och tillsammans utformas mål. Med tiden skapas en relation. Patienterna anammar livsstilsförändringarna i olika utsträckning. När svårigheter möts används olika strategier. Resultatet presenteras i ett övergripande tema, tre huvudkategorier och sju underkategorier.Konklusion: Specialistsjuksköterskan lyssnar in patienternas berättelser och lär känna patienterna. Detta utgör två av de hörnstenar som ingår personcentrerad vård. Att arbeta personcentrerat kräver tid och kunskap. Specialistsjuksköterskan arbetar personcentrerat men arbetssättet kan förbättras genom kunskap om att det ska vara konsekvent och systematiskt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 775.
  Svensson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Johansson, Elaine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Omvårdnad av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans: en litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Samhället blir mer och mer mångkulturellt och diabetes är en folksjukdom som blir alltvanligare. Sjuksköterskan vårdar patienter med olika kulturer och religioner och ställs då införutmaningar som att överbrygga språkproblem och göra sig förstådd, samt att anpassaomvårdnad av diabetes efter patientens kultur. Syftet med studien var att utifrån litteraturenbelysa omvårdanden av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskansutifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. Med en litteraturstudie av vetenskapligaartiklar läggs en grund för framtida fortsatt forskning inom området. Totalt nio vetenskapligaartiklar analyserades och fyra områden som författarna ansåg vara relevanta till syftet medstudien framkom: Hur påverkar patientens kultur upplevelsen av diabetes och omvårdnad,traditioner och diabetes, sjuksköterskans roll i omvårdnaden av diabetes patienter med annankulturell bakgrund och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet visadeatt det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om omfattningen av kulturella skillnadersamt att vården individanpassas efter patientens önskemål och behov.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 776.
  Svärdh, Elinor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Persson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hur påverkas livet efter sepsis eller septisk chock?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sepsis och septisk chock är ett akut livshotande tillstånd där en tidig behandlingär livsavgörande. Många människor drabbas och fler människor överlever idag jämfört medför några år sedan. Detta leder till fler komplikationer och konsekvenser som kan påverkamänniskans vardagliga liv exempelvis nedsatt ADL. Vid akut sjukdom genomgår människanen traumatisk upplevelse som kan påverka hälsa, välbefinnande och livskvalitet.Syfte: Syftet med denna studie är att, ur ett patientperspektiv, beskriva upplevelser av hurlivet påverkas efter sepsis eller septisk chock.Metod: Studien är en kvalitativ innebördsanalys. Informanter kontaktades viaFacebookgruppen, Sepsisforum. Informanterna beskrev hur deras liv påverkades efter sepsisoch septisk chock. Analysen framställde fyra teman vilket lade grund till resultatet i studien.Resultat: Resultatet belyser fyra teman; oro och rädsla hos personer skapar lidande, enobeskrivlig trötthet, att inte klara av vardagen och uppnå hälsa, bristande eftervård ochvårdpersonalens ansvar.Konklusion: Komplikationerna som kan uppstå efter sepsis eller septisk chock är mångaoch kan vara livslånga. Detta påverkar personen på olika sätt såsom livskvalité och hälsa.Vården har ett stort ansvar och eftervården behöver utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 777.
  Söderman, Mirkka
  et al.
  School of Health, Care and Social Welfare, Division of Caring Sciences and Health Care Education, Mälardalen University, Eskilstuna-Västerås, Sweden.
  Pietilä Rosendahl, Sirpa
  School of Health, Care and Social Welfare, Division of Caring Sciences and Health Care Education, Mälardalen University, Eskilstuna-Västerås, Sweden.
  Caring for Ethnic Older People Living with Dementia – Experiences of Nursing Staff2016Inngår i: Journal of Cross-Cultural Gerontology, ISSN 0169-3816, E-ISSN 1573-0719, Vol. 31, nr 3, s. 311-326Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The total number of persons living with dementia is estimated to double every 20 years and ageing migrant populations are growing in several countries. There are gaps in the health and social care of people from other countries, regardless of the efforts made when someone has a dementia diagnosis; similarly, receiving care in sheltered accommodation is less common. The aim of this study was to explore and describe the nursing staff's experiences of caring for non-Swedish speaking persons living with dementia in a Finnish speaking group home in relation to a Swedish speaking group home in Sweden. 27 qualitative semi-structured interviews were analysed using qualitative content analyses. The first main category, "communication", concentrated on language abilities and deficiencies, non-verbal language, highlighting the consequences of not understanding and the benefits of a common language. The second main category, "culturally oriented activities", focused on being served traditional food, celebrating holidays at the group home, the importance of traditions and the importance of familiar music as cultural elements. The Swedish speaking nursing staff could provide qualitative and equitable care, but the challenge was greater for them than for the bilingual nursing staff who spoke the same language as the residents.

 • 778.
  Söderman, Mirkka
  et al.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden / Division of Insurance Medicine, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rosendahl, Sirpa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Sällström, Christina
  Faculty of Health, Science and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Caring and Uncaring Encounters between Assistant Nurses and Immigrants with Dementia Symptoms in Two Group Homes in Sweden: an Observational Study2018Inngår i: Journal of Cross-Cultural Gerontology, ISSN 0169-3816, E-ISSN 1573-0719, Vol. 33, nr 3, s. 299-317Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The total number of people with dementia symptoms is expected to double every 20years and there will also be an increase in the number of older immigrants in several countries. There are considerable deficiencies in the present knowledge of how to conduct well-functioning health care for immigrants with dementia symptoms. The aim of this study was to explore caring and uncaring encounters between assistant nurses and immigrants in two group homes for persons with dementia symptoms in Sweden: a Finnish-speaking as well as a Swedish-speaking context. In addition, this study aims to describe how caring and uncaring encounters are manifested in these two contexts according to Halldorsdottir's theory of Caring and Uncaring encounters. Method: Descriptive field notes from 30 separate observations were analyzed using qualitative deductive content analysis. Results: The main category caring encounters focused on reaching out to initiate connection through communication, removing masks of anonymity by acknowledging the unique person, acknowledgment of connection by being personal. Reaching a level of truthfulness by being present and showing respect, raising the level of solidarity by equality and true negotiation of care, based on the residents' needs. The main category, uncaring encounters, focused on disinterest in and insensitivity towards the other, coldness in the connection and lack of humanity in care situations. The observations showed that caring encounters occurred more in the Finnish-speaking context and uncaring encounters more often in the Swedish context. Conclusion: Encounters could be caring, uncaring, and carried out using a person-centered approach. Communication and relationships could be facilitated using the same language but also through learning to interpret residents' needs and desires.

 • 779.
  Söderström, Josefina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Mattsson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin framtida roll som arbetsledare: En intervjustudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Ledarskapet är en del av sjuksköterskans arbete och ingår i sjuksköterskans profession. Sjuksköterskestudenterna behöver vara förberedda för rollen som arbetsledare. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin framtida yrkesroll som arbetsledare. Datamaterialet består av intervjuer med tio sjuksköterskestudenter som studerar på en högskola i Västsverige.  Åldern på sjuksköterskestudenterna varierar mellan 22 och 38 år. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. En kvalitativ analysmetod valdes för att analysera insamlad data. Efter genomförd analys kunde fyra huvudkategorier urskiljas. Huvudkategorierna är sjuksköterskans ansvar, samarbeta, förberedelse och personlig lämplighet. Under dessa huvudkategorier framkom åtta underkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskestudenterna upplever att de inte är tillräckligt förberedda för rollen som arbetsledare. Sjuksköterskestudenterna anser att sjuksköterskans ansvar innebär att ge information och undervisning till patienter, studenter och kollegor samt att leda och fördela arbetet. Sjuksköterskestudenterna upplever att samarbete innebär att arbeta tillsammans med alla yrkeskategorier, vara flexibel samt att verka för en god kommunikation i arbetslaget. De upplever att de saknar ledarskapsutbildning och pedagogiska kunskaper. Sjuksköterskestudenterna anser att personlig lämplighet påverkar ledarskapsrollen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 780.
  Tapp, Eve
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kommunikation med sjuksköterskor vid vård av maligna hematologiska sjukdomar: En enkätstudie om patienters upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Maligna blodsjukdomar kan drabba både barn och äldre. God kommunikation är centralt för en god och säker personcentrerad vård, så sjuksköterskor behöver få del av patienters syn på hur kommunikationen fungerar med sjuksköterskor. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av kommunikation med sjuksköterskor under deras sjukhusvistelse vid behandling av maligna hematologiska sjukdomar. Metod: Kvantitativ studie med kvalitativa inslag - en prospektiv tvärsnittsstudie baserat på en enkätstudie bland patienter på en hematologiavdelning vid ett sjukhus i Västsverige. Resultat: Generellt var patienterna nöjda med kommunikationen med sjuksköterskor men det fanns även tecken på underbemanning och stress. Patienterna önskade mer tid för att prata med sjuksköterskor. Ibland fanns det flera patienter i patientrum när personliga saker diskuterades med sjuksköterskor och läkare. Diskussion: Integritet framträder som en viktig aspekt då patienter anser att samtal med sjuksköterskor i flerpatientrum kan kännas utlämnande och bör utföras avskilt. Konklusion: Det behövs fler omfattande studier för att kartlägga patienters upplevelser av kommunikation med sjuksköterskor på olika avdelningar och vid olika sjukhus för att få en tydlig uppfattning om vad som kan förbättras och hur. Den typen av studier skulle bidra med kontinuitet och ständiga förbättringar relaterade till kommunikation och personcentrerad vård.

 • 781.
  Thiberg, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Thorsell, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Motiverande samtal i samband med hjärt- och kärlsjukdom: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett av de störst globala hälsoproblemen och påverkar patientens livsvärld och livskvalitet. Det finns flera åtgärder patienten själv kan vidta för att påverka och förbättra sin livssituation, både för att förebygga och när sjukdom inträffat. Livsstilen spelar en avgörande roll för hälsan, metoder för att motivera till livsstilsförändringar är därför viktiga för sjuksköterskan i omvårdnaden. Motiverande samtal (MI) kan hjälpa patienter förstå vilken effekt livsstilen har och utefter detta göra livsstilsförändringar som förbättrar hälsan. Syfte: Att undersöka effekten av motiverande samtal i omvårdnaden med fokus på livsstilsförändring och livskvalité i samband med hjärt- och kärlsjukdom. Metod: En litteraturöversikt tillämpades, tio randomiserade kontrollerade studier inkluderades. Resultat: Ur det analyserade datamaterialet framkom följande sex huvudteman: Ökad fysisk aktivitet, viktminskning, minskad rökning, ökad egenvård, upplevd livskvalité samt behandlingstidens betydelse. Dessa teman visade att MI kan vara en effektiv metod för att lyckas genomföra livsstilsförändringar samt öka egenvårds ansvaret och livskvalitén. Konklusion: MI ökar motivationen, självförtroendet, självständigheten och viljestyrkan, vilket är förutsättningar för att förändra livsstilen och uppnå en ökad livskvalité. Sjuksköterskan har en viktig roll för att anpassa MI samtalen efter varje enskild individ.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 782.
  Thorstensson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Blomgren, Carola
  Neighborhood Management North, Borås, Sweden.
  Sundler, Annelie J.
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  To break the weight gain: A qualitative study on the experience of school nurses working with overweight children in elementary school2018Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 27, nr 1-2, s. e251-e258Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To describe the experiences of school nurses working with overweight schoolchildren. 

  Background: School nurses play an important role in health promotion of overweight children. Lifestyle changes and interventions to address being overweight can improve health outcomes and decrease the risk for future health problems. 

  Design: A descriptive and qualitative design with a phenomenological approach was used. Data were gathered through interviews with school nurses working with overweight schoolchildren in Swedish elementary school; the data were subsequently analysed for meanings. 

  Results:Working with overweight children was perceived as demanding and challenging by the school nurses who found conversations on this topic emotionally loaded and complex. In addition, the school nurses needed to be sensitive and supportive to succeed in their support for a healthier everyday life for the schoolchildren. It was stated as important to find ways to break the child ’s weight gain and to cooperate with the parents in this work. The children ’s decrease in weight was experienced to be more successful when making small, step-by-step changes together with the child and his or her parents.

  Conclusions: This study concludes that health talks about being overweight may be a challenge for school nurses. Strategies used to manage and succeed in this work included engaging in motivational conversations, working step by step and cooperating with the child’s parents. Furthermore, the nurses experienced that they needed to provide emotional support for overweight children during school time. 

  Relevance to clinical practice: The school nurses’ health promotion needs to focus on how to break weight gain in overweight children. In this work, the nurses’ sensitiveness seems pivotal. Further research is needed on school nurses’ work with health promotion and support of overweight children concerning how to perform efficient communication and cooperation with the children and their parents.

 • 783.
  Thorstensson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Egnell, Maria
  Drottning Blankas Gymnasieskola (Academedia), Gothenburg.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  School nurses’ perceptions of using the physical environment of their office to support wellbeing2018Inngår i: British Journal of School Nursing, ISSN 1752-2803, E-ISSN 2052-2827, Vol. 13, nr 3, s. 128-135Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The physical environment has an impact on wellbeing. School nurses can use this to promote students’ health. Aim: The aim of this study is to elucidate school nurses’ perceptions of using the physical environment at their office, as a tool in nursing. Method: A qualitative interview study was conducted with five Swedish school nurses, using semi-structured questions. Data were analysed using qualitative content analysis. Results: Three categories (offering a health environment for wellbeing, being present in the environment for the children and using the environment for health education) and six subcategories emerged during analysis. Conclusions: School nurses made their office a place for wellbeing by using it for health information, as a sanctuary and as an environment that supports children’s need for integrity. How the school nurses used their environment depended on their personality. Obstacles included people in the school who had little knowledge of what school nurses’ work consists of and also the difficulty of appearing available to the children.

 • 784.
  Thorstensson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Fröden, Marie
  Public Health Center, Molkom, Sweden.
  Vikström, Viktoria
  Herrhags School, Karlstad, Sweden.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Swedish school nurses’ experiences in supporting students with type 1 diabetes in their school environment2016Inngår i: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, Vol. 36, nr 3, s. 142-147Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 785.
  Thorvald, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundberg, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Närståendes erfarenheter av att leva nära en svårt sjuk och döende person i hemmiljö: En studie av självbiografier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt mer av den palliativa vården bedrivs i hemmiljö. Sjuksköterskor träffar ofta närstående som vårdar svårt sjuka och döende personer i hemmet. Vården idag tar inte vara på de närståendes möjligheter och kunskaper. Vårdpersonalen fokuserar på den sjuke och glömmer bort de närståendes behov. Syfte: Var att belysa närståendes erfarenheter av att leva nära en svårt sjuk och döende person i hemmiljö Metod: Metoden som användes var en självbiografistudie, där materialet analyserades med en narrativ metod. Resultat: Ur datamaterialet framträdde tre kategorier såsom livet förändras, utsatthet och mod att våga leva här och nu med 10 underkategorier. Konklusion: För att vården av svårt sjuka och döende personer i hemmet ska fungera behöver sjukvården bli mer uppmärksam på de närståendes behov och hur deras resurser kan tas tillvara.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 786.
  Thräff, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Arvidsson, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Behov av stöd vid nydiagnostiserad bröstcancer: En litteraturöversikt som beskriver kvinnors upplevelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 787.
  Thörn, Anton
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ehn, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ett skadat hjärta: En litteraturbaserad studie ur ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande orsakerna till för tidig död i Sverige. Hjärtinfarkt är till stor del livsstilsrelaterad där vanor som rökning, osunda matvanor och låg aktivitetsnivå är riskfaktorer. Att drabbas av hjärtinfarkt kräver förändring i patientens invanda livsstil. Sjuksköterskan har till uppgift att stödja patienten till bättre hälsa, genom att bidra med personcentrerad vård kan risker identifieras och en individuell plan utformas mot ett tillfrisknande. Syftet var att belysa patienters upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturbaserad studie med 10 kvalitativa artiklar. resultaR: Efter hjärtinfarkten tillkom begräsningar i livet som bestod av fysiska och psykiska påfrestningar. Det framkom att psykiska besvär var svårast att kontrollera och många var oförberedda på det. Att få stöd i livsstilsförändringar, att känna trygghet och våga vara aktiv igen var av vikt. I resultatet framkommer det att stöd från närstående och sjuksköterska var betydande för patienternas tillfrisknande. Konklusion: Efter hjärtinfarkten fick patienten lära sig leva ett nytt liv. Nya vanor och värderingar behövde skapas för att nå ett hållbart friskt liv. Stöd, trygghet, en god strategi och motivation var det väsentliga för att lyckas i sin återhämtning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 788.
  Tilly Lund, Annelise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som har fått epidemisk karaktär. Det resulterar i följdsjukdomar, förkortad förväntad livslängd och nedsatt livskvalitet. Ökade krav ställs på vårdpersonal för att motivera dessa patienter. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring. En kvalitativ latent innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av Graneheim och Lundman gjordes. Data insamlades genom intervjuer med nio distriktssköterskor verksamma inom primärvården. Ur datamaterialet framträdde temat: Nyttja kapacitet till förändring men också anpassa till givna omständigheter. En förutsättning är att distriktssköterskan medvetandegör patienten om dennes möjligheter, stödjer självbestämmande, illustrerar med mätresultat och utnyttjar tillgängliga resurser. Det förutsätts också att distriktssköterskan använder sin professionella kunskap, engagerar sig i patienten men också reflekterar över sitt eget tillvägagångssätt. Hinder som distriktssköterskan upplever är osäkerhet om evidens till följd av motsägelsefulla vetenskapliga resultat, bristande engagemang hos patienten och kommunikationsproblem, dessutom bristande resurser i organisation, tidspress eller fokus på en annan åkomma.

 • 789.
  Tinasdotter, Camilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hildingsson, Jacqueline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter har förändrats över tid, från medicinska insatser på individnivå till ett fokus på hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skollag, riktlinjer och kompetensbeskrivning beskriver att skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå. Trots det sker skolsköterskans arbetsinsatser främst åtgärdande på individnivå. Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors inställning till sitt uppdrag med fokus på hälsofrämjande arbete på gruppnivå. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. Semistrukturerade telefonintervjuer med tio skolsköterskor på väst- och östkusten i Sverige genomfördes. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys på latent nivå. Resultat: Analysen resulterade i två kategorier; Skolsköterskans yrkesroll och rollförändring och Arbetsstruktur och organisation, med fem subkategorier; Fokus från åtgärdande insatser till hälsofrämjande arbete; Skolsköterskans breda hälsofrämjande potential; Inga tydliga arbetsbeskrivningar; Prioritering av arbetsuppgifter och Hela skolans ansvar. Konklusion: Skolsköterskan är en unik kompetens som den enda professionen i skolan som möter samtliga elever utifrån ett medicinskt-, omvårdnadsmässigt- och salutogent synsätt. Skolsköterskor vill arbeta mer hälsofrämjande på gruppnivå än vad som görs idag, men saknar tydliga strukturer och tillräckligt med tid och resurser för det arbetet. Med rätt förutsättningar kan skolsköterskan bli mer delaktig i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 790.
  Tipán Diaz, Ana Belen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Arrobang Diesta, Mary Ann
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad. –I palliativ vård-2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket innebär att sjuksköterskan möter patienter från olika kulturer som är i behov av palliativ vård. Detta gör det viktigt att belysa i vilken grad sjuksköterskan har förmåga att hantera svårigheter som kan förekomma vid vård av patienter med olika kulturella bakgrunder i palliativ vård.

  Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av transkulturell palliativ vård. Metoden som används är en kvalitativ litteraturöversikt grundad på 11 artiklar som beskriver sjuksköterskans upplevelser av transkulturell palliativ vård. Artiklarna har eftersökts i databaserna CINAHL, Medline och PubMed.

  Resultatet visar att kommunikation är en viktig del för att kunna erbjuda vård och omsorg med kvalitet till patienter med olika kulturella bakgrunder. Förståelse för patientens verbala och icke-verbala kommunikation är väsentlig för att kunna skapa en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten inom palliativ vård. Att använda tolk kräver att sjuksköterskans har kompetens och kunskap om hur man kommunicerar genom tolk för att kunna överbrygga kommunikationshinder. Resultatet visar att olika kulturella föreställningar skapar utmaningar vid transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Sjuksköterskans kunskap om kulturella skillnader är viktigt för att kunna undvika missförstånd och konflikter.  Resultatet visar också att medvetenhet, kulturell sensibilitet, patientens autonomi och familjen, är de faktorer som har betydelse för att kunna ge en god transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

  Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Sjuksköterskans förmåga att ge vård som är individanpassad med ett holistiskt synsätt för patientens situation och god kommunikation är viktigt för att kunna utföra god transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

  Fulltekst (pdf)
  Transkulturell omvårdnad
 • 791.
  Tivell, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. a15friti@student.his.se.
  Mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och har ökat under det senaste decenniet. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer. Emellertid kan ingreppet innebära en stor risk för komplikationer som inkontinens och erektil dysfunktion.Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi Metod: Litteraturbaserad studie som grundar sig på 10 kvalitativa artiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom två huvudkategorier; Ett förändrat samliv och behov av strategier med fem underkategorier.  Konklusion: Sjuksköterskans uppgift är att ge individanpassad informera inför operation om möjliga komplikationer i samband med ingreppet sam efter operationen. För att lindra lidande bör sjuksköterskan lyssna på männen, identifiera deras behov samt undervisa dem i sexualitet för att förbättra deras livskvalitet. Sjuksköterskan ska även inkludera männens partner i vårdförloppet samt hjälpa männen och stödja samt ge råd för att hjälpa dem hitta ett nytt positivt sexliv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 792.
  Torsson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Örvell, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att balansera på en hängbro: Om upplevelsen av att leva med ALS2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som leder till total förlamning av kroppens viljestyrda muskulatur och döden inom några få år medan medvetandet behålls opåverkat under hela sjukdomsförloppet. Det bidrar till ett fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande hos patienten. För att kunna erbjuda rätt stöd till patienten bör sjuksköterskan ha en ökad kunskap och förståelse kring hur patienter med ALS upplever livet med sin sjukdom.

  Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med sjukdomen ALS.

  Metod: Studien är baserad på en kvalitativ ansats utifrån självbiografier som belyser personers upplevelse av att leva med sjukdomen ALS. Vid analys av självbiografierna användes en innebördsanalys.

  Resultat: Efter analys framträdde fem teman som belyser hur individer kan uppleva sitt liv med ALS. Det framkom i resultatet att trots förluster, sorg, ovisshet och lidande så kunde informanterna ändå acceptera, hantera och finna mening i sin sjukdom.

  Slutsats: Att drabbas av ALS medför ett existentiellt lidande hos patienten. Det är viktigt som sjuksköterska att ge rätt stöd och individanpassad information för att kunna ge vägledning genom hela sjukdomsförloppet vilket skapar möjligheter att främja begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och välbefinnande hos patienten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 793.
  Torstensson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bådagård, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bra med ungdomsmottagningen- men jag vet inte om jag skulle gå dit.: hur killar resonerar kring deras behov av ungdomsmottagningen.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Utav alla ungdomar som besöker ungdomsmottagningar idag, utgörs cirka 15 % av besöken av killar. De killar som besökt ungdomsmottagningen har en mer negativ bild av den än de som inte varit där, vilket visar på att deras behov inte har tillgodosetts. Syftet med studien var därför att undersöka hur killar resonerar kring deras behov av ungdomsmottagningen. Studien inriktades på 18-åriga killar, och de behövde inte ha någon personlig erfarenhet av ungdomsmottagningen. Kvalitativ metod med fokusgrupper användes med 16 killar, indelade i fyra grupper. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Resultatet visar att den största orsaken till att besöka ungdomsmottagningen är vid frågor kring könssjukdomar. Killarna har ett behov av mer och lättillgängligare information om ungdomsmottagningen och dess verksamhet, samt bättre öppettider. För att underlätta att söka till ungdomsmottagningen önskar killarna att alla får en kallelse. De uttrycker att de inte har så stort behov av ungdomsmottagningen, men att det är tryggt att den finns.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 794.
  Tshibanda, Annika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lindgren, Carina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ökad förståelse för unga kvinnor med självskadebeteende: -En kvalitativ studie av självbiografier2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan bland unga kvinnor ökar i samhället idag.  Självskadebeteendet kan vara ett sätt för dem att lindra sin ångest. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever en vanmakt och osäkerhet inför denna patientgrupp. Syftet med denna studie är att, genom kvalitativ analys av fyra självbiografier, beskriva unga kvinnors upplevelser av självskadebeteende. Resultatet bygger på fyra huvudkategorier med vardera två subkategorier som illustreras och förtydligas med citat från författarna. Huvudkategorierna speglar fyra områden som har stor betydelse för utvecklingen av självskadebeteendet. Resultatet beskriver författarnas gemensamma erfarenheter av självförakt och utanförskap, samt deras olika uppväxtförhållanden och personligheter. Diskussionen betonar att vårdpersonalen bör närma sig lidandet bakom självskadebeteendet med förståelse och respekt, vilket kräver kunskap om patienter som skadar sig själva.

   

   

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 795.
  Tyby, Christina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Eriksson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Vårdpersonalens hygienrutiner i samband med patientarbetet på en vårdcentral på landsbygden i västra Indien: En observationsstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Hand hygiene compliance is one of the most important factors to prevent healtcare associated infections (HAI), which can cause unnessesary suffering, prelonged insitutional care, invalidity and higher mortality rate. It has been shown that despite regulations for hygiene compliances in healthcare, these are used unadequately. HAI affects 5-10 % of all patients in industrailized countries, in development countries the number is estimated to be up to 20 times higher. The aim of this study was to illustrate healthcareworkers hygiene compliances in patient care at a rural healthcarecentre in western India. Participant observation was used as a method, fieldnotes was taken for qualitative analysis. As a result of the analysis five fields emerged; use of handdesinfection and handwashing, complaince of gloves, the healthcareworkers clothing, use of jewlery and other hygienic aspects, which made the result. This study reveals that handhygiene complaince was poorly used by all informants, gloves was used only by one of the informants, and then only when bandaging wounds. The techniques used for both handwashing, handdesinfection and puttning on gloves was unadequate and therefor did not fullfil their purpose. Even though, the healthcare workers showed that they were aware of and thougt about hygiene in many ways.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 796.
  Törnberg, Mirjam
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Baldinger, Clara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att använda tolk i möten med patienter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vid ett vårdande möte där sjuksköterskor möter patienter med ett annat språk uppstår ett kommunikationsproblem. I dessa lägen kan en auktoriserad tolk behövas. Behovet av auktoriserad tolk ökade i samband med att immigrationen växte och samhället blev flerspråkigt. I vårdande mötet kan det uppstå utmaningar i kommunikation då sjuksköterskan kan få svårt att förstå samt förmedla information till en patient med annan kulturell och språklig bakgrund. Sjuksköterskans ansvar kring att göra patienten delaktig och införstådd i sin egen vård är en stor del i arbetet. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda tolk i möten med patienter. Metod: En litteraturbaserad studie valdes där tio artiklar analyserats. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom tre huvudkategorier; Olika uppfattningar om behovet av tolk, strukturella hinder samt att anhöriga inte ska behöva tolka och åtta underkategorier. Konklusion: Det fanns en tydlig koppling till hur betydelsefullt det är för sjuksköterskor att göra patienten delaktig i det vårdande mötet oavsett tidigare bakgrund och språk. Patientens delaktighet är av stor vikt för att sjuksköterskor ska kunna säkra samt uppfylla en god vård. Om patientens önskemål av att använda tolk inte tillgodoses kan detta leda till ett lidande för patienten i vården.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 797.
  Törnqvist-Roos, Michaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Anhörigas upplevelser av att leva med en person som lider av bipolär sjukdom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom och livet tar en stor vändning, både för de somdrabbas samt de anhöriga. Det är av stor vikt för en sjuksköterska att kunna hantera ochstödja de anhöriga på ett bra sätt och genom att förstå de anhörigas upplevelser kan ettbättre stöd ges. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva meden person som lider av bipolär sjukdom. Studien är litteraturbaserad och sju vetenskapligaartiklar har analyserats. Resultatet visade att de anhöriga upplevde att det dagliga livetpåverkas på olika sätt. Det visade också att behovet av kunskap om sjukdomen var stor,med hjälp av information ökade förmågan att klara av stress hos de anhöriga. De anhörigaupplevde även att det fanns ett behov av stöd framförallt ifrån professionella vårdgivare.Resultatet av studien kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor angående deanhörigas upplevelser, känslor och behov av stöd, vilket i sin tur kan leda till att vården förden sjuke och dennes anhöriga blir bättre.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 798.
  Van Dijk, Willeke
  et al.
  Department of Clinical, Neuro and Developmental Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Huizink, Anja C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. Department of Clinical, Neuro and Developmental Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
  Muller, Jasmin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Uvnäs-Moberg, Kerstin
  Section of Anthrozoology and Applied Ethology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Ekström-Bergström, Anette
  Department of Health Sciences, University West, Trollhättan, Sweden.
  Handlin, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  The Effect of Mechanical Massage and Mental Training on Heart Rate Variability and Cortisol in Swedish Employees: A Randomized Explorative Pilot Study2020Inngår i: Frontiers In Public Health, ISSN 2296-2565, Vol. 8, artikkel-id 82Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Work-related stress is relatively common in modern society and is a major cause of sick-leave. Thus, effective stress reducing interventions are needed. This study examined the effects of mental training and mechanical massage, on employee's heart rate variability (HRV) and plasma cortisol at their workplaces. Moreover, it was investigated whether baseline systolic blood pressure (SBP) can explain differences in effectiveness of the intervention. Ninety-three participants from four workplaces were randomly assigned to one of the five programs: (I) Mechanical massage and mental training combined, II) Mechanical massage, III) Mental training, IV) Pause, or V) Control. HRV and plasma cortisol were measured at baseline and after 4 and 8 weeks. SBP was measured at baseline. On the reduction of cortisol levels, a small effect of the mechanical massage program was found, whereas no effect was found for the other programs. None of the programs showed any effect on HRV. Nonetheless, when the level of systolic blood pressure was taken into account, some small beneficial effects on HRV and cortisol of mental training and the mechanical massage were found. This exploratory pilot-study provides useful information for future studies that aim to reduce stress among employees. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 799.
  Videll, Isabella
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Wall, Filippa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Att ett barn dör kan kännas orättvist": Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen avlider cirka 560 barn i Sverige. Sjuksköterskor har en central roll i omvårdanden av barn i palliativt skede. En familjecentrerad omvårdnad kan hjälpa till att skapa ett meningsfullt avslut av livet. Här har sjuksköterskor ett ansvar för att tillmötesgå patienter och anhörigas värderingar, önskemål och känslor. Vårdandet av palliativa barn står i direkt kontrast till förväntningarna om ett långt och lyckligt liv, vilket kan bidra till stora emotionella utmaningar för sjuksköterskor. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ utgångspunkt. Resultat: Ur analysen av insamlade data framgick fyra teman; att skapa ett meningsfullt slut, kommunikation och att skapa relationer, en kamp mot bristande organisatoriska förutsättningar och att acceptera ett barns bortgång - en problematisk process. Slutsats: Sjuksköterskor upplever att vårda barn i ett palliativt skede är ett emotionellt krävande arbete där målet är att skapa ett meningsfullt avslut av livet. Det råder brist i utbildning, kompetens och organisationens förmåga. För att hantera den känslomässiga bördan är sjuksköterskor i behov av hanteringsstrategier. Det krävs vidare utbildning och forskning för att öka kunskap om ämnesområdet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 800.
  Vikman, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Östman, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever som stannar hemma från skolan har uppmärksammats allt mer under de senaste åren och trots den svenska skolplikten i grundskolan och frivilligheten på gymnasiet väljer allt fler elever bort skolan. Elevhälsan har en viktig roll i att främja elevers närvaro i skolan, fokus ligger på att sätta in insatser i tidigt skede vid frånvaro.

  Syfte: Syfte med studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Studien baseras på sexton mejlintervjuer med skolsköterskor verksamma på gymnasiet och analyserades med hjälp av innebördsanalys.

  Resultat: Fyra innebördsteman framkom som beskriver skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro; hälsosamtalet möjliggör att lära känna elever, att skapa en trygg relation till elever, samarbete med andra professioner och vårdnadshavare och betydelsen av rutiner för att främja elevers närvaro.

  Slutsats: Skolsköterskor behöver bygga upp en förtroendefull relation till elever för att en trygg relation ska uppstå. Det är viktigt att elever blir sedda och hörda på ett respektfullt sätt i mötet med skolsköterskorna så orsaker till den långvariga ogiltiga frånvaron kommer fram.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1314151617 751 - 800 of 844
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf