his.sePublications
Change search
Refine search result
11121314 651 - 680 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 651.
  Winbladh, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Prototyping för effektiv kravutvinning1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid utveckling av datoriserade informationssystem är kvaliteten och därmed kostnaden på slutprodukten i hög grad beroende av hur väl man har lyckats att realisera kundens krav och önskemål på det tänkta systemet. För att kunna realisera kundens krav måste först de krav som kunden har på systemet komma till kännedom för utvecklaren. Kunden är inte heller alltid förmögen att ställa samtliga krav då han eller hon inte vet vad som är möjligt att kräva av systemet. Som stöd för utvinningen av kundkrav finns ett antal olika metoder och ansatser. Samtliga av dessa metoder har dock brister och begränsande egenskaper som påverkar deras effektivitet för att utvinna samtliga kundkrav för ett tänkt informationssystem.

  Den metod som kritiskt analyseras i denna studie är prototyping. Närmare bestämt throw-away prototyping. Prototyping är en kravutvinningsmetod som utnyttjar prototyper av det tänkta systemet som grund för kravutvinningen. Detta förfarande främjar dialogen mellan användare och utvecklare då man har något konkret att tala omkring samt att användarna får en förståelse vilka krav som är möjliga att ställa på systemet. Dock har metoden vissa egenskaper som begränsar dess lämplighet vid utveckling av vissa informationssystem.

  Jag har utifrån en litteraturstudie behandlat frågeställningarna; vilka begränsande egenskaper har prototyping och när uppkommer dessa egenskaper, hur påverkar typen av informationssystem, som skall utvecklas, lämpligheten för prototyping samt vilka faser i systemutvecklingsarbetet påverkas tillföljd av dessa begränsningar? Jag har dessutom gjort en bedömning när det kan vara lämpligt att använda sig utav prototyping i avseende på totalkostnaden för ett projekt. Det är inte en jämförande studie mellan olika metoder utan en studie som enbart behandlar prototyping.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 652.
  Winterfledt, Claes
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Metoder och strategier för utveckling av Webb-baserade informationssystem1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det uppkommer ideligen innovativa tekniker för att utveckla möjligheterna att erhålla större förtjänst utifrån sitt agerande för företag och organisationer. En av teknikerna är webb-baserade informationssystem. Syftet med detta projekt är att undersöka huruvida traditionella systemutvecklingsmetoder stödjer utvecklingen av webb-baserade informationssystem och om dessa metoder används i arbetet med att utveckla webb-baserade informationssystem.

  För att erhålla en bättre överblick av problemet och för att kunna definiera en problemställning inleddes undersökningen med att studera tillgänglig litteratur. Problemställningen besvarades genom svar som inhämtades från ett antal intervjuer, vilka genomfördes med företag som arbetar med utveckling av webb-baserade informationssystem, samt den information som erhölls från litteraturstudien.

  Arbetet har förts på en strategisk nivå där de tekniska lösningarna inte har diskuterats i detalj, dock finns det vissa tekniska beskrivningar för att göra rapporten tydligare. Ett resultat som undersökningen givit är att traditionella systemutvecklingsmetoder används, men då förädlade i nya former för att tillse utvecklingen av webb-baserade informationssystem. Ytterligare ett resultat gav ett tydligt anspråk av ett iterativt arbetssätt vid utveckling av webb-baserade informationssystem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 653.
  Wold, Sissel
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  En kartläggning av personalens sociala scheman angående underhållshandboken på Volvo PV Skövde1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att studera personalens sociala scheman angående en underhållshandbok som finns på intranet på Volvo östra. Problemet är att underhållshandboken inte används i någon stor utsträckning. Syftet är att med hjälp av en kartläggning av personalens roll- och händelsescheman angående användningen av handboken, kunna hitta bakomliggande problem till varför inte handboken används. Underhållshandboken finns dels på intranet och dels i pärmar. I enkätundersökningen deltog 23 försökspersoner som arbetar vid underhållssektionens alla avdelningar.

  Resultatet visar att de som någon gång använt underhållshandboken använder handboken främst vid situationer när de blir tillsagda att använda den. Av de som inte använt underhållshandboken någon antyder att detta kan vara problemet till det låga användandet. Andra möjliga problem kan var att det upplevs som omständigt att ta sig till de rätta sidorna och att använda intranet upplevs som ‘fult’. Ett förslag på fortsatt arbete är att införa en utbildning angående underhållshandboken och intranet och förankra intranet som arbetsredskap

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 654.
  Wrege, Marcus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering av hur moderna databasprodukter möter kraven på tredje generationens databaser2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Databaser är vanligt förekommande i vardagen på företag och organisationer. De mer objektorinterade krav som idag ställs på vad en databas bör klara av att hantera, har med ökad datakapacitet gjort att mer komplexa dataobjekt måste kunna hanteras i databasen.

  1990 skrevs ett manifest av den tidens ledande databasforskare om vad de ansåg att den tredje generationens databaser borde ha för funktionalitet. I detta arbete undersöks det huruvida dagens moderna relationsdatabasprodukter klarar av att hantera de krav som ställdes i manifestet på vad den tredje generationens databaser borde klara av.

  Arbetet utgår ifrån manifestets krav och utförs med hjälp av en kombination av metoderna litteraturstudie och implementation. Fokus har lagts på att hitta en lösning i litteraturen för att om möjligt visa med kodexempel hur det kan se ut i en praktisk lösning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 655.
  Wåhlgren, Yvonne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hur beräknas den ekonomiska avkastningen för en datalagerinvestering?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att undersöka huruvida avkastningsberäkning för en datalagerinvestering bör göras, hur det kan göras och om det görs. Vidare avses att undersöka om generella kalkylmetoder kan användas av företag, oavsett storlek, som avser att starta datalagerinvesteringsprojekt. Datalagerteknologin har ännu en hög utvecklingstakt och detta medför ofta höga utvecklingskostnader i samband med investeringar inom datalager.

  Undersökningen baseras på en kombinerad dokumentstudie och enkätundersökning. Dokumentstudien belyser den problematik vilken förknippas med problemområdet. Enkätundersökningen fokuseras mot olika större organisationer såsom banker, post och dagligvaruhandeln, vilka idag använder sig av datalager. De tillfrågas om huruvida avkastningsberäkning görs i deras organisation och, i så fall, hur den utförs.

  Analysen och resultatet tyder på att problemområdet inte har en enkel lösning och att någon typ av avkastningsberäkning bör användas. Svårigheterna ligger i att värdera de potentiella fördelar som ett datalager kan generera.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 656.
  Zandén, Camilla
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Just-In-Time: mänskliga och organisatoriska faktorer1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Produktionsstyrningen på företagen runt om i världen är i ständig förändring. Ett begrepp som ofta används för japanska logistiska idéer är Just-In-Time (JIT). Vad som egentligen innefattas i JIT beror på vilken författare man läser. För det mesta belyses de produktionstekniska delarna av JIT.

  En del av Just-In-Time som mer sällan tas upp i litteraturen är faktorer som ibland anses som grundläggande för att JIT ska fungera framgångsrikt på företagen. Många av dessa faktorer är något mjukare aspekter av Just-In-Time. Det är om dessa mjukare faktorer mitt arbete handlar.

  Jag ska i mitt examensarbete undersöka om ett antal faktorer som tillämpas på japanska företag även tillämpas på företag i Sverige. De olika faktorer mitt arbete kretsar kring är i korthet följande:

  - Jobbrotation

  - Gemensamt beslutsfattande

  - Självstyrande grupper

  - Teamwork och grupptillhörighet

  - Möjlighet till långsiktig personalpolitik

  - Omfattande utbildning

  - Gemensamt språk inom företaget

  - Aktiv förslagsverksamhet

  - Synbarhet för alla

  - Lönesystem

  Undersökningen går ut på att få reda på om dessa faktorer är något som tillämpas på företag i Sverige. Jag vill även undersöka i vilken utsträckning de olika faktorerna tillämpas.

  Jag har valt att använda mig av en enkätundersökning för att få reda på om de olika faktorerna tillämpas i Sverige. De företag som var aktuella för att passa in på min problemställning var tillverkande företag i Skaraborg med mellan 100 och 500 anställda. Jag ringde och talade med den produktionsansvarige på företagen och berättade om mitt examensarbete innan jag skickade ut enkäterna.

  Utifrån enkätsvaren kunde jag dra slutsatserna att samtliga faktorer tillämpas på företag i Sverige. Jag kunde även dra slutsatsen att det inte är ovanligt att faktorerna tillämpas. Det fanns ingen faktor som verkade helt främmande för företagen. Jag ansåg mig även kunna säga vilken faktor som tillämpas mest och vilken som tillämpas minst. Den faktor som verkar vara vanligast är ‘Möjlighet till långsiktig personalpolitik’ och den faktor som verkar vara ovanligast är ‘Gemensamt beslutsfattande’.

  Förslag till fortsatt forskning anser jag kunna vara att undersöka ytterligare mjuka faktorer, eventuellt med inriktning på attityder, trender och vilken kunskap som finns på svenska företag om dessa eller andra faktorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 657.
  Zaxmy, Hanna
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  The 2G method applied in a post-usage evaluation application2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There exist several methods, which can be used for evaluation of commercially available CASE-tools. Each method has its own focus and is based on specific underlying assumptions. There have been attempts to standardise evaluation of CASE-tools; however available methods differs much from each other.

  One such method, named the 2G method has been proposed, which for each application, will establish a specific evaluation framework. This framework is tailored to the organisation at a specific point in time (since an organisation will change over time). The method consists of two phases which are iterated a sufficient number of times before a stable evaluation framework will be the result. The 2G method has been successfully applied on several applications in different organisations, though only for evaluation of CASE-tools before adoption. In this dissertation we report on an application of the 2G method, which aims to evaluate a CASE-tool from a company context which has already adopted a CASE-tool. As part of this method application the 2G method has also been transferred to the organisation.

  An additional issue this dissertation addresses is what kind of support a general Qualitative Research Tool will offer a method user when using the tool in a 2G method application. Likewise the goal includes to establish is what is poorly or unsupported in such tool in a 2G application.

  This dissertation will show that the 2G method is applicable also in a scenario where a CASE-tool has already been adopted, and therefore demonstrate that the method also is useful in evaluation studies performed after a CASE-tool has been adopted in an organisation. From the experiences of the application points will be made concerning what kind of support one would like to have in a qualitative research tool to simplify the work during the 2G applications.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 658.
  Zdilar, Mihael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Analys av en metod för att extrahera generella regler från multipla nät1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten som följer är en analys av en metod som genererar regler från neurala nätverk. Metoden heter VI-Analysis (Validity Interval Analysis) och är framtagen av Sebastian B. Thrun [Thrun]. VI-Analysis arbetar på det sättet att det neurala nätverket ses som en svart låda där endast de inputvärden och outputvärden som finns i nätverket används som underlag när regler ska genereras. Dessa inputvärden och outputvärden kommer sedan att få tillåtna intervall av VI-Analysis. De regler som tas fram av VI-Analysis är av typen if-then, dvs if (inputvärdet är inom ett tillåtet intervall) then (outputvärdet kommer att hamna inom ett tillåtet intervall). Om däremot det neurala nätverket har två eller fler lager kommer VI-Analysis att med största sannolikhet beräkna ett för stort intervall för outputvärdet. Detta kommer att granskas och det kommer att visas att VI-Analysis inte tar med alla de beroenden som finns mellan nätverkets vikter i sin beräkning. Om ett nätverk består av två eller fler lager och vikterna i nätverket är av olika tecken (+/-) kommer VI-Analysis att misslyckas att generera det exakta intervallet för ut-noden i nätverket. En metod för att minska detta fel kommer därför att presenteras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 659.
  Zetterlund, Marie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Infology: a study to identify possible elements of infology in some system development methodologies1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to identify possible elements of infology in some systems development methodologies. To reach the aim two objectives were identified: to gain an understanding of the concept of infology and secondly to study different kinds of methodologies and analyse them to find out possible elements of infology. In order to reach the aim of this work a literature study was performed. Four methodologies were chosen for the analysis and the selection represented a wide range of different methodologies. They were: Soft Systems Methodology (SSM), Effective Technical and Human Implementation of Computer based Systems (ETHICS), Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) and Yourdon Systems Method (YSM). The infological approach has been characterised and the fundamental characteristic of infology is the distinction between data and information. A consequence from this distinction is that the users of the intended information system should participate in the developing process in order to understand the complex and dynamic relations in an organisation and information system. The results of this work have shown that the soft methodologies (SSM and ETHICS) have a high degree of infology and the more hard methodologies (SSADM and YSM) have a low degree of infology.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 660.
  Zetterlund, Marie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Intranät: en belysning av eventuella problem och åtgärder1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag valt att intervjua representanter från 5 större företag som är ledande inom sitt verksamhetsområde. Syftet med denna rapport är att belysa intranätansvarigas syn på de problem och risker som kan uppkomma med intranät som elektronisk informationsmedium. De risker och problem som jag har tittat på är om det finns en risk för en användare att missa relevant information, få tillgång till för mycket information samt utsättas för för mycket information i ett intranät. Information har samlats in via intervjuer och litteraturstudier.

  Undersökningens slutsatser handlar i stort om de åtgärder som ett företag kan vidta för att förhindra att eventuella risker och problem skall uppkomma. Den viktigaste åtgärden är utbildning av den vanliga användaren. Rapporten avslutas med en diskussion kring ämnet samt några eget komponerade riktlinjer för införande av ett intranät i en verksamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 661.
  Zetterman, Karin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarprofiler: kan de bidra till kvalitet i beslutsfattande?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Antalet intranät växer ständigt, samtidigt som allt fler människor känner att de inte kan ta till sig all den information som de erhåller. Intranäten innehåller en mängd användbar information som alla anställda kan ta del av. För att kunna använda intranätet effektivt krävs det att användarna sorterar bland all den information som finns på intranätet. Med hjälp av användarprofiler kan detta ske på ett enkelt sätt. Syftet med detta arbete var att behandla frågan om användarprofiler kan bidra till att bättre beslut tas genom att information overload reduceras. För att besvara arbetets frågeställning har telefonintervjuer med sju respondenter genomförts. Litteraturen som studerats inom detta arbete visar på att information overload kan leda till en mängd konsekvenser så väl för de anställda som företaget som helhet. Resultatet av telefonintervjuerna visar att användarprofiler används ute på företag samt att flera av respondenterna anser att dessa kan bidra till kvalitet i beslutfattandet genom reducering av information overload.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 662.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Adaptive behavior in autonomous agents1998In: Presence - Teleoperators and Virtual Environments, ISSN 1054-7460, E-ISSN 1531-3263, Vol. 7, no 6, p. 564-587Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper provides an overview of the bottom-up approach to artificial intelligence (AI), commonly referred to as behavior-oriented AI. The behavior-oriented approach, with its focus on the interaction between autonomous agents and their environments, is introduced by contrasting it with the traditional approach of knowledge-based AI. Different notions of autonomy are discussed, and key problems of generating adaptive and complex behavior are identified. A number of techniques for the generation of behavior are introduced and evaluated regarding their potential for realizing different aspects of autonomy as well as adaptivity and complexity of behavior. It is concluded that, in order to realize truly autonomous and intelligent agents, the behavior-oriented approach will have to focus even more on lifelike qualities in both agents and environments.

 • 663.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Adaptive Behavior in Autonomous Agents1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper gives an overview of the bottom-up approach to artificial intelligence (AI), commonly referred to as behavior-oriented AI. The behavior-oriented approach, with its focus on the interaction between autonomous agents and their environments, is introduced by contrasting it with the traditional approach of knowledge-based AI. Different notions of autonomy are discussed, and key problems of generating adaptive and complex behavior are identified. A number of techniques for the generation of behavior are introduced and evaluated regarding their potential for realizing different aspects of autonomy as well as adaptivity and complexity of behavior. It is concluded that in order to realize truly autonomous and intelligent agents, the behavior-oriented approach will have to focus even more on life-like qualities in both agents and environments.

 • 664.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science. Linköping University.
  Rethinking Grounding1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The grounding problem is, generally speaking, the problem of causally connecting an artificial agent with its environment such that the agent's (internal) mechanisms and behaviour can be intrinsic and meaningful to itself, rather than dependent on an external designer or observer. This paper briefly reviews Searle's and Harnad's analyses of the grounding problem are and evaluates cognitivist and enactivist approaches to solving it. It is argued that, although the two categories of grounding approaches differ in their nature and the problems they have to face, both, so far, fail to provide fully grounded systems. Further it is argued here that the reason the problem is somewhat underestimated lies in the notions of situatedness and embodiment in modern AI, which goes beyond purely computational systems, but fails to acknowledge the historically grounded nature of the relation between living systems and their environments.

 • 665.
  Ziemke, Tom
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bodén, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Niklasson, Lars
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Oil Spill Detection: A Case Study of Recurrent Artificial Neural Networks1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper summarizes and analyzes the results of a case study of artificial neural networks for the detection of oil spills from radar imagery, which has been carried as a joint project between the Connectionist Research Group, University of Skövde, and Ericsson Microwave Systems AB, Mölndal, Sweden.

 • 666.
  Ziemke, Tom
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Jirenhed, Dan-Anders
  Lund University.
  Hesslow, Germund
  Lund University.
  Blind Adaptive Behavior Based on Internal Simulation of Perception2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents experiments, based on a neuroscientific hypothesis, exploring the possibility of an 'inner world' based on internal simulation of perception rather than an explicit representational world model. First a series of initial experiments is discussed, in which recurrent neural networks were evolved to (a) control collision-free corridor following behavior in a simulated Khepera robot, and (b) predict the next time step's sensory input as accurately as possible. Attempts to let the robot act 'blindly', repeatedly using its own prediction instead of the real sensory input, were not particularly successful. This motivated the second series of experiments, on which this paper focuses. A feed-forward network was used which, as above, controlled behavior and predicted sensory input. However, weight evolution was now guided by the sole fitness criterion of successful, 'blind' corridor following behaviour, including timely turns, as above using as input only own predictions rather than real sensory input. The trained robot is in some cases actually able to move 'blindly' in a simple environment for hundreds of time steps, successfully handling several multi-step turns. Somewhat surprisingly, however, it does so based on self-generated input that is very different from the actual sensory values.

 • 667.
  Árrmansson, Petúr Geir
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Web-based modeling: an evaluation of the possibilities and problems1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to evaluate the possibilities and problems with using hypermedia for the modeling phases of software development methods, i.e. using the World Wide Web and a browser for drawing and viewing models and for hyperlinking models and information that is related to the models.

  A number of Web-techniques have been discussed and analyzed to see if they could support Web-based modeling, and in what way they could do this.

  The modeling techniques of two software development methods have been used to compare the Web-techniques.

  The conclusion is made that all the Web-techniques could, in some way, support Web-based modeling, depending on how it is implemented.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 668.
  Ågren, Peter
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Vilka semantiska skillnader finns det mellan UML-A och UML med avseende på ECA-regler?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom databaser blir allt vanligare och används mer och mer inom allt större områden är det viktigt att finna modelleringsspråk som kan modellera egenskaperna för databashanteringssystemen under analys och design fasen. Aktiva databashanteringssystem har egenskapen att automatiskt kunna reagera på händelser som uppkommer. Aktiva databashanteringssystem klarar av att hantera s.k. ECA-regler. ECA-regler består av händelse, villkor och handling. För att kunna modellera aktiva databashanteringssystem krävs att det är möjligt att modellera ECA-regler. Ett modelleringsspråk som anses kunna modellera ECA-regler är UML. Berndtsson och Calestam (2001) anser dock att det finns brister i UML och har därför skapat en extension UML-A som bättre klarar av att uttrycka ECA-regler.

  Detta arbete undersöker ifall det finns några semantiska skillnader mellan UML och UML-A. Jämförelsen sker genom att ett antal exempelregler skapas och att dessa modelleras i både UML-A och UML. Modellerna utvärderas både semantiskt och grafiskt för att se ifall skillnader kan påvisas mellan modelleringsspråken. Resultaten som kommit fram i detta arbete är att det finns klara semantiska skillnader mellan UML och UML-A när det gäller ECA-regler. De brister som funnits hos UML har inte kunnat identifieras i UML-A vilket tyder på att UML-A mycket väl skulle kunna användas för att modellera ECA-regler och därmed även aktiva databashanteringssystem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 669.
  Åhgren, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användning av existerande relationsdatabaser i elektronisk handel2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att undersöka huruvida det är möjligt att underlätta framställningen av ett elektroniskt handelssystem som använder sig av en existerande relationsdatabas är intressant av flera anledningar. Med Internets utveckling har möjligheterna till elektronisk handel ökat. Många företag har idag redan existerande databaser till sin verksamhet. Ändringar eller driftstopp i dessa databaser medför stora problem för företagen.

  Denna rapport beskriver en prototyp som underlättar användandet av en existerande databas och som underlättar skapandet av de komponenter som ingår i ett enkelt elektroniskt handelssystem. För att skapa prototypen har en hybrid mellan en templatbaserad och en hårdkodad lösning använts. Resultaten visar att det är möjligt att skapa en prototyp som kan använda en existerande relationsdatabas utan att behöva ta den ur drift eller göra förändringar i den. Prototypen kan dock inte anses vara användbar i en verklig miljö. De brister som prototypen har är identifierade och om lösningar på dessa hittas bör prototypen kunna användas i en verklig miljö. Arbetet i denna rapport kan således ses som en inledande undersökning av hur framställningen av ett elektroniskt handelssystem kan underlättas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 670.
  Åhgren, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  The Impact of Storage Strategies on Maintenance of XML Views2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Information in a data warehouse is stored in materialized views, which must be kept consistent with respect to changes made in the sources. This problem has been extensively studied in the relational model. The process is referred to as view maintenance.

  XML is emerging as the de facto standard for data representation and data exchange of semistructured data. Most discussions involving XML assume the XML data is stored in plain text files. However, there are a number of different approaches for storing XML data, which can be categorized according to the underlying system used.

  Views and materialized views can also be specified in XML. This dissertation investigates how view maintenance in an XML context is influenced by the utilized approach for storage. We survey existing storage strategies using a relational database as the underlying system for storage, and storage strategies using plain text files. Further, we survey approaches for maintenance in the context of XML. We investigate three selected storage strategies in detail. We conclude with some insights gained during the investigation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 671.
  Åhlfeldt, Fredrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Metadatadriven transformering mellan datamodeller2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att flytta information från en databas till ett datalager används det idag olika tekniker. Existerande transformeringstekniker baseras på att en applikation hanterar detta. Detta examensarbete går ut på att skapa och undersöka en metod som istället genomför transformeringen i en databas. Denna transformering är metadatadriven, eftersom metadata är den information om data som krävs för att en transformering ska vara möjlig. Arbetet bygger därför på en metadatastudie som behandlar representation och struktur av metadata. Målet med arbetet är att få fram en så generell transformeringsmetod som möjligt och metoden går ut på att transformera data från en normaliserad databasstruktur till en denormaliserad datalagersstruktur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 672.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Information Security in Home Healthcare2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Healthcare is very information-intensive. Hence, it has become necessary to use the support of computers in order to efficiently improve such an information-intensive organisation.

  This thesis points out deficiencies in the area of information security in home healthcare regarding personal integrity and secrecy. Home healthcare is, in Sweden, performed by the municipalities. The work is based on the recommendations and common advice for processing of personal data compiled by the Data Inspection Board. Two municipalities in the Västra Götaland Region have been investigated. One of the municipalities has a manual system and the other has a computerized system for personal data management.

  The work includes a field study where persons from both municipalities have been observed. It also includes interviews based on the comprehensive questions from the Data Inspection Board and questions arisen from the observations.

  The work shows that a very clear need of training among personnel involved in home healthcare. It also shows the need for elaborate security measures including levels on access profiles. A weak point concerning security is also the heavy use of facsimile transmission for information distribution.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 673.
  Åkerberg, Carl-Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Feedbackens inverkan på kognitiva processer1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om hur feedbacken påverkar människans kognitiva processer när denne använder sig av någon form av webbrowser. Genom en användarutvärdering och enkätundersökning besvarades följande frågor:

  Hur påverkar visuell feedback de kognitiva processerna uppmärksamhet och perception, i vanlig webbrowsermiljö?

  Hur pass stor är visuell feedbacks effektivitet i olika interaktionssituationer?

  De resultat som framkom tyder på att visuell feedback spelar en betydande roll när det gäller att påvisa funktioner, ge en känsla av länkning och ge användaren en uppfattning om vad som kan utföras på en hemsida. Även placeringen av feedback spelar en roll för hur väl feedbacken uppfattas av användaren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 674.
  Åkesson, Daniel
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Driftssäkerhet hos datorutrustning som används som arbetsredskap2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag är datorutrustning en central del av många personers arbete. Vissa personer är helt beroende av datorutrustning för att kunna utföra sitt arbete. Om denna datorutrustning havererar kan detta leda till att en anställd person på ett företag inte kan utföra sitt arbete vilket leder till en ekonomisk förlust för företaget. Ett haveri av datorutrustning kan även innebära att viktig data som företaget använder i sin verksamhet kan gå förlorad, vilket kan vara dyrt att återställa.

  Detta arbete kartlägger hur väl förberedda företag idag är för att minimera de ekonomiska förluster och förluster av data ett haveri av datorutrustning kan innebära.

  Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen tyder på att små företag idag har en relativt dålig framförhållning för att minimera förluster till följd av haveri av datorutrustning. Därtill har guidelines arbetats fram för att vara ett stöd för företag att välja rutiner för att minimera konsekvenserna av ett haveri av datorutrustning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 675.
  Åkesson, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  En studie om förändringsarbete och dess kritiska steg1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete behandlas frågor som berör förändringsarbete. Alla verksamheter och organisationer arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera den egna verksamheten. Genom att arbete med förändringar på ett strukturerat sätt kan företag och organsiationer öka sannolikheten när det gäller att arbeta fram rätt lösningar och förändringsförslag till den utvecklade verksamheten.

  I mitt arbete har jag undersökt hur verksamhetsutvecklare genomför förändringar. Jag har, genom intervjuer, tagit reda på vilka metoder som används och hur dessa metoder är uppbyggda. Genom att studera de metoder som angivits har jag kommit fram till att metoderna, i stora drag, innehåller liknade arbetssteg. Metoderna inleds med en processkartläggning, denna processkartläggning används som underlag till nästa arbetssteg där verksamhetens problem identifieras. Arbetet avslutas med att lösningar till problemen arbetas fram och prövas.

  Det finns ett antal kriterier och riktlinjer som kan vara viktiga att ha i åtanke när förändringsarbete genomförs. Jag har med hjälp av intervjumaterialet sammanställt ett antal punkter som alla kan hjälpa till när det gäller att öka sannolikheten till att rätt förändringar identifieras. Några utav de kriterier som jag arbetat fram är till exempel att ha en hög grad av användarmedverkan i projektgrupperna, att utnyttja användarnas kunskap och kompetens samt att skapa en gemensam målformulering hos de medverkande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 676.
  Åström, Emil
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science. Swedish Institute of Computer Science.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science. University of Sheffield, UK.
  Robot Navigation using the Connectionist Navigational Map1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The `grounding problem' poses the question of how the function and internal mechanisms of a machine, natural or artificial, can be intrinsic to the machine itself, i.e. independent of an external designer or observer. Searle's and Harnad's analyses of the grounding problem are briefly reviewed as well as different approaches to solving it, based on the cognitivist and the enactive paradigms in cognitive science. It is argued that, although the two categories of grounding approaches differ in their nature and the problems they have to face, both, so far, fail to provide fully grounded systems for similar reasons: Only isolated parts of systems are grounded, whereas other, essential, parts are left ungrounded. Hence, it is further argued that grounding should instead be understood and approached as radical bottom-up development of complete robotic agents in interaction with their environment.

 • 677.
  Åström, Mattias
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Faktorer som orsakar misslyckade data warehousingprojekt2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom så många organisationer och företag använder sig av data warehouses idag kan inte innehavet av data warehouses räknas som ett strategiskt övertag, utan en strategisk nödvändighet för företagen eller organisationerna. Att införa ett data warehouse kräver dock stort engagemang från alla inblandade i projektet och ett misslyckande kostar företaget mycket resurser och kapital.

  Detta arbete undersöker vilka faktorer som främst bidrar till att ett data warehousingprojekt misslyckas. En litteraturstudie genomförs där misslyckade fall samt litteratur som beskriver författares generella uppfattningar angående faktorer med potentiell risk att orsaka ett misslyckat data warehousingprojekt undersöks. Undersökningen leder fram till en lista med faktorer som anses ha stor potential att orsaka ett misslyckande. Att identifera dessa faktorer bidrar till att organisationer och företag får möjligheten att i ett tidigt skede av projektet förhindra att dessa uppstår, vilket kan spara stora ekonomiska resurser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 678.
  Östhed, Dick
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Facilitatorns påverkan på en systemutvecklingsmetod2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns det många olika systemutvecklingsmetoder och dess strategiska fokus skiljer sig från metod till metod. Vissa metoder använder sig av en mer användarledd strategi till exempel JAD, där användarna får vara med och driva utvecklandet av systemet och få det anpassat efter deras behov. Andra metoder använder en expertdominerad strategi till exempel SSADM, där experterna utvecklar systemet, där experterna utreder vad systemet bör innefatta. Eftersom metodernas strategi och fokus skiljer sig, skiljer de sig även åt när det gäller arbetsprocessen gentemot organisationen. Ett sätt att arbeta gentemot organisationen är att använda sig av en facilitator.

  En facilitator är en medlare, assistent som är neutral. Facilitatorn skall stödja gruppen, processen och uppgiften. Denne skall även kunna fungera som en gruppmodelleringsledare.

  Denna rapport avser att granska hur en facilitator påverkar en systemutvecklingsmetod, i detta fallet SSADM. Hur facilitatorn påverkar metoden beror väldigt mycket på vem som väljs ut att vara facilitator. Om facilitatorn är kompetent kommer han/hon ha en positiv inverkan på metoden. Om han/hon inte är tillräckligt kompetent kommer det bli en negativ inverkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 679.
  Övelius, Erika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Dynamics, Information System and Maintenance: drivers for change at the level of the individual1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  A lot of factors inside and outside the organisation forces the organisation and the indiviudals working in the organisation to change. The aim of this work is to get an understanding of the relationship between change, maintenance and information. To reach that aim the objectives are to examine what kind of external and internal factors there are that causes change in user demands and to see how these new demands can be handled inside the organisation. It becomes harder and harder to adapt to changes due to the fast acceleration of change, therefore it is important to become aware of what kind of factors result in new user demands and needs. Nine change factors on the organisational level were identified based on a literature study. An analysis of the differences between the organisation and the indiviudal (organism) level established a gorund for identifying factors on the level of the individual.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 680.
  Övelius, Erika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Upphandling av standardsystem: en företagsstudie1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid nya systeminvesteringar blir det idag allt vanligare att standardsystem väljs framför egenutveckling av ett skräddarsytt system. Införande av ett standardsystem påverkar verksamheten i lika hög grad som införande av ett egenutvecklat system gör. Det är viktigt att upphandlingsprocessen planeras och genomförs väl.

  I takt med att standardsystemen har utvecklats så har även forskningen på området ökat. Detta har resulterat i att ett antal modeller för upphandling av standardsystem har växt fram, dels för att underlätta arbetet med att inhandla ett standardsystem, dessutom kan en modell stärka kundens förhållande till leverantören.

  Arbetets främsta mål är att undersöka hur arbetsprocessen för upphandling av standardsystem går till idag. Vad anser företag är viktigt att behandla under upphandlingsprocessen, vilka likheter finns mellan företagen och vad skiljer sig åt. I rapporten beskrivs 6 olika upphandlingssituationer. Jag har valt att intervjua företag som inte har använt sig av en modell i upphandlingsprocessen. Detta för att en jämförelse skall kunna genomföras. En jämförelse av företagens upphandlingsprocess med den process som användandet av en modell skulle ge. Den modell som jag har valt att jämföra företagens upphandlingsprocess med är Standardsystem i Verksamheten (SIV-modellen).

  Med min undersökning som grund anser jag att företag inte nödvändigtvis behöver arbeta med en standardiserad modell vid upphandling av standardsystem. Det viktiga är att arbeta strukturerat och metodiskt och planera upphandlingsprocessen väl. Detta anser jag att i stort sett alla de intervjuade företagen har gjort.

  Rapporten tar därutöver även upp standardsystem i allmänhet. Vad är ett standardsystem, vilka för- och nackdelar finns det med ett inköp av ett standardsystem. Slutligen kommenterar jag vilka erfarenheter och slutsatser som kan dras utav mitt arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
11121314 651 - 680 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf