his.sePublications
Change search
Refine search result
123456 51 - 100 of 271
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Eiriksson, Finnur
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Är fontförbättringsteknikers effekt beroende av läsförmåga?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att läsförmåga genomgår vissa stadier i sin utveckling. Individer med en mindre utvecklad läsförmåga som först läser bokstav för bokstav utvecklas till att läsa ord för ord. Kognitiva processer ändras mycket under denna utvecklingsperiod; det är inte endast sättet att läsa som ändras utan också själva bearbetningsförmågan och dessutom sättet som informationen bearbetas på. Samtidigt som antalet e-böcker med akademiska titlar ökar så ökar också användningen av datorer i skolan. En fontförbättringsteknik som kallas för ClearType används i e-böcker för att öka läsbarhet. Undersökningen syftar till att ta reda på om denna fontförbättringsteknik gagnar individer med olika utvecklad läsförmåga i samma utsträckning. Misstanke till detta bygger på tidigare forskning som har visat att kognitiv förmåga och läsbeteende ändras då individer utvecklar en läsförmåga. En undersökning med en komplex inomgruppsuppläggning (2x3) genomfördes där barn i olika åldrar (8 år, 12 år och 15 år) läste text från bildskärm med och utan fontförbättringstekniken ClearType. Resultaten visar att effekten av ClearType inte var statistiskt signifikant, men dock förekommer en tendens till en ökad läshastighet hos äldre åldersgrupper vid tillämpning av ClearType.

 • 52.
  Ekedahl, Daniel
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Generering av XSLT-dokument2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete analyserar huruvida en användare behöver medverka när ett XSLT-skript, med syfte att transformera textfilsdatabaser till XML-dokument, genereras. XSLT-skripten skapas med hjälp av en XSD-fil och en textfilsdatabas samt att användaren mappar dessa värden till XML-dokumentet för att bygga XML-dokumentets struktur. För att utvärdera detta har en prototyp tagits fram som en ”proof-of-concept”. Prototypsystemet visar att en transformering från en textfilsdatabas till ett XML-dokument med hjälp av en XSD-fil inte går att automatgenerera fullt ut. Det medför att en användare måste göra en mappningen mellan textfilsdatabasen till XML-dokumentet. Nyttan av prototypen är att en användare aldrig behöver förstå XSLT-skriptning utan behöver bara mappa värderna i en grafisk miljö som sedan genererar XSLT-skriptet

 • 53.
  Eklund, Jannica
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Dual coding hypothesis: en empirisk studie kring hur väl hypotesen fungerar för auditiva stimuli2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår ifrån Paivios dubbelkodningsteori, som kortfattat säger att information bearbetas av två separata symboliska system. Dessa system är det ickeverbala och det verbala systemet vilka är specialiserade på att bearbeta två olika sorters stimulusmaterial: bildlikt och språklikt material. Vidare koncentrerar sig detta arbete på dubbelkodningshypotesen som kan härledas ur teorin. Genom olika minnesexperiment angående bilders och ords konkreta värde kom Paivio fram till att vi bäst minns bilder, därefter konkreta ord och slutligen abstrakta ord. Enligt dubbelkodningshypotesen beror det här på att bilder har störst möjlighet att kodas dubbelt (både ickeverbalt och verbalt). Efter det kan konkreta ord, till skillnad från abstrakta ord, lättare kodas dubbelt och därför är de bättre återkallade till minnet än abstrakta ord. De tidigare studier som gjorts har enbart varit på visuella stimuli. För detta arbete var det därför intressant att se om samma resultat skulle kunna fås med auditiva stimuli. Hypotesen blev då följande: Auditiv ickeverbal information återkallas bättre till minnet än vad auditiv konkret verbal information görs. Vidare återkallas auditiv konkret verbal information i sin tur bättre än auditiv abstrakt verbal information. Hypotesens riktighet undersöktes med hjälp av ett minnesexperiment. Det resultat som erhölls kunde varken stödja eller motbevisa hypotesen.

 • 54.
  Engdahl, Karin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Analys av designriktlinjer för utformning av användbara användargränssnitt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar användandet av designriktlinjer vid utformning av användargränssnitt och huruvida det resulterar i ett användbart gränssnitt. Användbarhet definieras enligt Löwgren (1993) som summan av relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet.

  Människans kognitiva förmågor, såsom informationsbearbetning, studeras inom Människa-Datorinteraktion för att på så sätt få fram riktlinjer för gränssnittsutformning. Riktlinjer ska ge stöd åt gränssnittsdesignern att utforma användargränssnitt anpassat till användaren.

  Tio riktlinjer analyserades genom att koppla dem till människans kognitiva förmågor. De analyserade riktlinjerna tillämpades för utformning av en alternativ design av ett redan befintligt gränssnitt. De båda gränssnitten ställdes mot varandra i ett användartest där effektiviteten mättes. Resultaten visar att gränssnittet baserat på riktlinjerna ger ett effektivare utförande av arbetsuppgifter, det vill säga en positiv effekt på användbarhet.

 • 55.
  Englund, Mikael
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Lärande och flow: Den optimala lärandeupplevelsen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts för att undersöka frågeställningen ”Hur bör ett dataspels tutorial designas för att spelaren ska lära sig samtidigt som den främjar uppkomsten av flow?”. För att besvara detta har teorier inom pedagogik, lärande av spel, användbarhet och flow samt mer generella teorier kring spel studerats för att skapa en teoribildning inom området. För att testa detta har ett spel med två olika tutorials skapats. Detta spel har sedan använts för att, med hjälp av två testgrupper, samla data om hur spelare lär sig samt deras flowupplevelse. Resultaten visar på att den typ av inlärning som bör appliceras är beroende av vad som ska läras ut till spelaren. Huruvida någon av de olika typerna av tutorials är fördelaktiga för uppkomsten av flow har ej kunnat besvara då de båda testgruppernas data visat på snarlika flowupplevelser. 

 • 56.
  Ericsson, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering av en visualiseringsteknik för navigering i stora datamängder1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete är att ta fram ett gränsnitt för navigering i stora datamängder samt undersöka eventuella styrkor och svagheter hos detta gränsnitt. Bakgrunden till projektet är att företaget Analog Software utvecklar ett system som automatiskt skall klassificera objekt i en datamängd och sedan presentera denna klassificerade datamängd.

  Gränsnittet skall stödja en informationssökningsstrategi som benämns ”browsing”. En teknik för visualisering av information som varit framgångsrik är den så kallade ”Fisheye-tekniken” som baseras på en analogi med en vidvinkellins. Tekniken visar lokal information med hög detaljrikedom samtidigt som den visar global information med låg detaljrikedom.

  Ett flertal gränssnitt har använt sig av denna teknik för visualisering av information. I detta arbete har ett textbaserat Fisheye-gränssnitt tagits fram och testat med avseende på två olika funktioner. De två funktionerna är ”anomalier” och ”stöd för bokmärken”.

  Hypoteserna var:

  1. Om anomalier fanns i datastrukturen så skulle en Fisheye-teknik förstärka dessa.

  2. En bokmärkesfunktion skall ej behövas då Fisheye-tekniken erbjuder global kontext och byte av fokus går snabbt.

  Två experiment utfördes med 28 försökspersoner. I experiment 1 använde hälften av försökspersonerna ett standargränssnitt och hälften ett Fisheye-gränssnitt. De fick navigera i en datamängd sorterad på två olika sätt och ange om det upplevde sorteringen som naturlig eller konstig.

  I experimet 2 ingick samma försökspersoner som i experiment 1. I detta experiment fick hälften navigera med ett Fisheye-gränsnitt med bokmärkesfunktion och hälften med ett Fisheye-gränssnitt utan bokmärkesfunktion. De skulle navigera i en datamängd och svara på ett antal frågor.

  Resultaten visade att Hypotes 1 kunde förkastas. Försökspersonerna som använde sig av Fisheye-gränsittet upplevde datamängden att vara mer naturlig än den grupp som använt sig av ett standardgränssnitt. För hypotes 2 kunde inga säkra slutsatser dra på grund av att experimentet inte lyckades mäta det som avsågs att mätas.

 • 57.
  Eriksson, Joakim
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Fångar animationer uppmärksamhet?1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Programvaruutvecklare har kommit till den punkt där de är tvungna att tänka över hur användarvänliga deras program är. Samtidigt har multimedia blivit allt populärare och används i nästan alla nya program. Är detta bra? Kan ljud och animationer vara ett stöd för användarna? På Internet och "World Wide Web" finns en mängd olika hemsidor, och alla har olika utseende. På dessa sidor finns det ofta animationer utformade som knappar, loggos etc. Finns det någon mening med att ha dessa animationer på sin hemsida?

  Denna rapport behandlar huruvida animationer fångar en användares uppmärksamhet, ifall de kan påverka olika val, och hur man isåfall skulle kunna utnyttja detta i ett gränssnitt. Det sker över Internet en undersökning men ur resultatet från denna kan inte det inte fastställas några säkra resultat. En mängd olika tendenser har dock genom en kvalitativ analys kunnat ses. Dessa visar bl a att det verkar vara en skillnad i hur man anser animationer intressanta, och påverkande, beroende på kön, ålder och hur ofta man använder Internet.

 • 58.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Information visualisation in clinical odontology: Multidimensional analysis and interactive data exploration2001In: Artificial Intelligence in Medicine, ISSN 0933-3657, E-ISSN 1873-2860, Vol. 22, no 2, p. 133-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1995, the MedView project, based on a co-operation between computing science and clinical medicine was initiated. The overall goal of the project was to develop models, methods and tools to support clinicians in their daily diagnostic work. As part of MedView, two information visualisation tools were developed and tested as solutions to the problem of visualising clinical experience derived from large amounts of clinical data. The first tool (The Cube) was based on the idea of dynamic three-dimensional (3D) parallel diagrams, an idea similar to the notion of 3D parallel co-ordinates. The Cube was developed to enhance the clinician's ability to intelligibly analyse existing patient material and to allow for pattern recognition and statistical analysis. The second tool (SimVis) was based on a similarity assessment-based interaction model for exploring data, and was designed to help clinicians to classify and cluster clinical examination data. User interaction was supported by 3D visualisation of clusters and similarity measures. Both tools were tested on a knowledge base containing about 1500 examinations obtained from different clinics. Clinical practice indicated that the basic ideas are conceptually appealing to the involved clinicians as the tools can be used for generating and testing of hypotheses.

 • 59.
  Fasting, Johan
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Två presentationstekniker för grafer: deras styrkor respektive svagheter inom en bioinformatisk kontext2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 60.
  Flennfors, Martin
  University of Skövde, School of Informatics.
  Tillit vid mCommerce: Hur presenteras betalningslösningar på e-handelsplattformar i Sverige och hur påverkar presentationen kundens tillit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  E-handel är numera en integrerad del av vår vardag och 65 % av de som använder internet handlar via e-handel. E-handel är ett värdeutbyte mellan flera parter och Business to Consumer (B2C) är det denna rapport fokuserar på. Vad som oftast utbyts är betalning mot en vara eller tjänst. För allt fler sker e-handeln via smartphone (mCommerce) och denna e-handel förväntas öka ytterligare. Tillit är en förväntan på den andra parten att uppfylla sin del av det förväntade avtalet. I fallet e-handel inkluderas även e-handelsplattform-artefakten i tilliten. Tilliten till en e-handel beror bland annat på hur betalningslösningar presenteras i e-handelsplattformen. Denna rapport har undersökt Sveriges 105 vanligaste e-handelsplattformer och hur dessa presenterar sina betalningslösningar samt hur olika deltagares (10 i första samt 18 i andra experimentet) tillit varierade beroende på hur betalningslösningar presenterades. Rapporten visar att få e-handlare presenterar sina betalningslösningar för smartphoneanvändare och att tilliten till e-handelsplattformen samt att viljan att göra ett köp är lägre då betalningslösningar ej presenteras. Rapporten föreslår vidare forskning i området och ger en indikation till utvecklare att visa betalningslösningar för att öka tilliten vid e-handel via smartphone.

 • 61.
  Foglé, Emma
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Vikten av gemensamt avslut vid datorförmedlad kommunikation i en lärandemiljö: En studie om att reducera det sociotekniska glappet vid flexibel undervisning via videokonferens2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I rapporten undersöks problemställningen ”Hur kan teorin om Gemensam grund och specifikt ”gemensamt avslut” bidra till en ökad förståelse för betydelsen av social interaktion i flexibel undervisning via datorförmedlad kommunikation?” i en fallstudie med fokus på videokonferenssystem vilka används i lärandemiljöer. Resultaten som framkom tydliggjorde att då ett sociotekniskt glapp uppstår tvingas studenterna att skapa alternativa strategier för att kunna uppnå just det här gemensamma avslutet. Därmed uppvisar också resultaten att drivkraften att uppnå gemensamt avslut inte endast är stark vid kommunikation som sker ansikte mot ansikte utan även vid datorförmedlad kommunikation. Fallstudiens resultat kan därmed ses som ett bidrag till grundforskningen i det att betydelsen av att uppnå gemensamt avslut vid datorförmedlad kommunikation uppvisas, vilket också förstärker betydelsen av Clarks (1996) teori om gemensam grund. Vidare har resultaten från fallstudien också använts för tillämpad forskning då designkonsekvenser tagits fram vilka beskriver hur videokonferenssystem i lärandemiljöer bör utformas för att studenter lättare ska kunna uppnå gemensamt avslut via systemen. Med hjälp av dessa designkonsekvenser kan det sociotekniska glappet reduceras och därigenom skapa ett framgångsrikt lärande för studenter vilka studerar via flexibelt lärande.

 • 62.
  Forsberg, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Grupp-polarisering: ett fenomen styrt av kontext?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Grupp-polarisering är ett fenomen som hävdar att individuella gruppmedlemmar efter diskussion ändrar sina åsikter i den riktning som gruppens åsikt som helhet håller för riktig. I denna studie var syftet att utreda om kontext var en källa till variation av grupp-polariseringen. Med kontext avsågs gruppernas sammansättning. De olika gruppsammansättningar som studerades var grupper vars medlemmar kände varandra sedan tidigare jämfört med grupper med medlemmar som inte kände varandra, samt grupper bestående av medlemmar med samma kön jämfört med grupper med blandade kön.

  Trots att polariseringseffekterna i studien visade sig vara mindre än förväntat pekade resultaten ändå på två saker. Resultaten visade att polariseringseffekter inte är beroende av huruvida gruppmedlemmarna känner varandra sedan tidigare eller inte, men könssammansättningen av gruppen är av betydelse för grupp-polariseringseffekter. Analysen visade att grupper med individer av olika kön uppvisade en signifikant skillnad i polarisering (mer) jämfört med grupper vars medlemmar hade samma kön.

 • 63.
  Frank, Charlotte
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Datorn som utbildningsverktyg1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar datorstödda multimedia utbildningar vars syfte är att utbilda ovana användare i datorkunskap. Hur ska instruktioner utformas för att stödja inlärning i dessa datorstödda utbildningar? Vilka instruktionsteorier och inlärningsteorier är viktiga att stödja? Detta är de huvudsakliga frågeställningar rapporten behandlar. Studien innefattar en utvärdering av tre datorstödda utbildningsprogram för att besvara vilka instruktioner programmen stödjer. Utöver utvärderingen har även en empirisk studie i form av en direktobservation utförts. Observationsstudien har givit svar på vilka instruktioner utbildningarna bör innefatta och även hur dessa instruktioner bör ges. Det finns fortfarande många frågor kvar att besvara beträffande instruktioner och inlärning för datorstödd utbildning. Studien har väckt intressanta frågeställningar relaterat till användbarhet i dessa utbildningsprogram samt givit en grund att bygga vidare studier på.

 • 64. Frank, Roslyn M.
  et al.
  Dirven, RenéZiemke, TomUniversity of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.Bernández, Enrique
  Body, Language and Mind: Volume 22008Collection (editor) (Other academic)
 • 65.
  Fransson, Joakim
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Effekten av olika presentationssätts inverkan på tredimensionella avståndsbedömningar i ett tvådimensionellt gränssnitt.2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur påverkas effektiviteten när olika typer av presentationssätt används för att presentera tredimensionell ursprungsdata i ett tvådimensionellt gränssnitt? För att undersöka detta har tre typer av presentationssätt använts i en kvantitativ undersökning. Presentationssättet skiljer sig på hur höjden beskrivs för ett objekt. Där den första presentationstypen som tas upp i rapporten använder sig av djupledtrådar. Den andra typen är abstrakta objekt, den tredje och sista använder sig av siffror för att beskriva höjden.

  Resultaten som framkom i studien pekar på att det finns skillnader mellan de olika typerna av presentationssätt. Den effektivaste presentationstypen är den som använder djupledtrådar för att presentera höjden.

 • 66.
  Fredriksson, Nell
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Perception av social styrka inom datormedierad kommunikation: Går det att skapa en rättvis bild av någon utifrån ett e-postmeddelande2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människor tillskriver varandra egenskaper. Detta sker omedvetet och systematiskt och syftar till att underlätta förståelsen av omvärlden. Syftet med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att utifrån vald språkstil i ett e-postmeddelande bedöma en persons egenskaper, vilket i denna rapport benämnts en persons sociala styrka. En engelskspråkig undersökning har legat till grund för arbetet och tanken har - förutom ovanstående - varit att utröna hur väl ett experimentellt engelskspråkigt undersökningsresultat står sig under förhållandevis naturalistiska svenska förhållanden. Resultatet visar inte entydigt att språkstilen styr de egenskaper som författaren tillskrivs. Framräknade medelvärden ger en indikation på att kraftfullt formulerade meddelanden i större utsträckning bedömts som författade av personer besittande en hög social styrka, men endast ett fåtal av resultaten var statistiskt signifikanta. Bl.a. kan en viss skillnad i mäns och kvinnors bedömning skönjas, en skillnad som dock kan vara ett utslag av att grupperna storleksmässigt varit olika.

 • 67.
  Frennert, Susanne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Sambandet mellan individens tankeprocesser och akademiska utbildning1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar förhållandet mellan personlighet, akademisk utbildning och kognition. Alla vet vi att individer skiljer sig från varandra, men vi måste också veta hur de skiljer sig från varandra. Med detta menas att individer kan skilja sig från varandra beroende på den information de besitter, men de kan även skilja sig från varandra i hur de tar emot och bearbetar information.

  De teoretiska och experimentella delarna av rapporten fokuserar på om det sker någon karatäristisk förändring i tankeprocesserna beroende på individens akademiska utbildning.

 • 68.
  Friberg, Jonnah
  University of Skövde, School of Informatics.
  Användarmedverkans betydelse inom agila systemutvecklingsmetoder: Hinder och åtgärder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användbarhet är något som blir allt mer viktigt inom den tekniska världen i samma takt som teknik blir större i människans vardag. För att få in användbarhet inom system så behöver användarna vara delaktiga och därmed få uttrycka sina åsikter om systemet som ska byggas eller göras om. Detta kallas för användarmedverkan. Inom systemutveckling ska det oftast gå fort och utvecklas i olika intervaller så flexibelt som möjligt. Ett sådant arbetssätt kallas för Scrum, och är en agil metod. Denna studie handlar om vilka hinder som finns för att få in användarmedverkan inom den agila metoden Scrum. Detta ska gå att få reda på genom datainsamlingsteknikerna litteraturstudier, observationer, enkät, workshop och fokusgrupp. Studien har skett i samarbete med IT-konsultföretaget Precio som är ett konsultbaserat systemutvecklingsföretag. Resultaten visar att de stora hindren är att kunden inte tillåter kontakt med användarna, kontraktet styr, användarmedverkan kräver tid och pengar och det är svårt att veta vilka slutanvändarna är. Dessa hinder är tänkta att lösas med hjälp av en användbarhetsguide som skapats efter att ha analyserat resultaten ifrån denna studie.

 • 69.
  Friborg, Anneli
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hur inlärningsstilar kan tillgodoses i vuxenutbildning1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En lista med förslag på metoder som kan användas inom vuxenutbildning är resultatet av detta arbete. Dessa metoder har tagits fram med utgångspunkt dels från teorierna bakom Dunn & Prashnigs Arbetsstilsanalys och dels från ett exempel på hur kontexten ser ut inom svensk vuxenutbildning idag. En beskrivning av denna kontext har tagits fram med hjälp av en intervjuundersökning. I den undersökningen låg fokus på hur deltagare och medarbetare går tillväga i sitt arbete, hur studiemiljön ser ut, åsikter hos deltagare och medarbetare om dagens situation och slutligen idéer om vad som skulle kunna förändras. De föreslagna metoderna är uppdelade efter Arbetsstilsanalysens sex kategorier med tillhörande element. Den undersökta kontexten har ett individcentrerat upplägg på utbildningarna, vilket gör att de föreslagna metoderna anses kunna implementeras på ett smidigt sätt i en liknande organisation.

 • 70.
  Fröjdman, Sofia
  University of Skövde, School of Informatics.
  User experience guidelines for design of virtual reality graphical user interfaces controlled by head orientation input2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the recent release of head-mounted displays for consumers, virtual reality experiences are more accessible than ever. However, there is still a shortage of research concerning how to design user interfaces in virtual reality for good experiences. This thesis focuses on what aspects should be considered when designing a graphical user interface in virtual reality - controlled by head orientation input - for a qualitative user experience. The research has included a heuristic evaluation, interviews, usability tests, and a survey. A virtual reality prototype of a video on demand service was investigated and served as the application for the research. Findings from the analysis of the data were application specific pragmatic and hedonic goals of the users, relevant to the subjective user experience, and current user experience problems with the prototype tested. In combination with previous recommendations, the result led to the development of seven guidelines. However, these guidelines are considered only to serve as a foundation for future research since they need to be validated. New head-mounted displays and virtual reality applications are released every day and with the increasing number of users, there will be a continuous need for more research.

 • 71.
  Funke, Mats
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Användares mentala modeller av ikoner med komplexa funktioner2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur en operatörs mentala modell av en ikon med en bakomliggande komplex funktion ser ut. Som metod har intervju använts och undersökningen är av kvalitativ art. Resultatet visar att operatörerna generellt upplever att ikonerna fungerar i sitt sammanhang, så länge operatören har kunskap om maskinerna och hur de fungerar så upplever operatörerna ikonerna som logiska.

 • 72.
  Gabrielsson, Andree
  University of Skövde, School of Informatics.
  The Changing Social Experience in World of Warcraft: Social Affordances in World of Warcraft and their impact on the Social Gaming Experience2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Design philosophies in MMOs seem to have seen a shift in recent years. What used to be designs for social dependencies and challenging content seems to have become designs for social independence and casual play. This has not gone by unnoticed by communities of players that have gradually increased in size, hoping to find regression in design philosophies for their favorite games. This study combines the social component of Yee’s (2006) model for motivations for online play with Bradner’s (2001) concept of social affordances, and quantitative surveys with qualitative interviews in order to examine how the social player experience in World of Warcraft has changed in relation to changes made to the game. Some of the findings are that the incentives and necessity for socializing with strangers in the game has generally diminished as a consequence of changes made in the game that focus on practical efficiency. External factors that seems to have played a role in these results are age, technological contexts and life contexts of the respondents.

 • 73.
  Grahn, Göran
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Analys och utveckling av en metod för distribution av data2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete omfattar utveckling och test av en metod för distribution av data i ett multidatabassystem. Testen av metoden har gjorts genom att den har implementerats i en fallstudie. Fallstudien berör en organisation som har behov av att integrera tre av sina databassystem. Detta för att information ska kunna utbytas mellan dessa. Integrationen av databassystemen har gjorts på ett sådant sätt att de data som distribueras från dessa skickas till en central databas, med SQL Server som databashanterare.

  Det verktyg som har valts att användas i examensarbetet för att lösa uppgiften är Data Transformation Services, DTS, i SQL Server.

 • 74.
  Gruenloh, Christiane
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden / TH Köln, Gummersbach, Germany.
  Haslwanter, Jean D. Hallewell
  FH Oberösterreich, Wels, Austria / TU Wien, Vienna, Austria.
  Kane, Bridget
  Karlstad University Business School, Karlstad, Sweden.
  Lee, Eunji
  SINTEF ICT, Oslo, Norway.
  Lind, Thomas
  Uppsala University, Sweden.
  Moll, Jonas
  Uppsala University, Sweden.
  Rexhepi, Hanife
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Scandurra, Isabella
  Örebro University, Sweden.
  Using Critical Incidents in Workshops to Inform eHealth Design2017In: Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference Mumbai, India, September 25–29, 2017 Proceedings, Part I / [ed] Regina Bernhaupt, Girish Dalvi, Anirudha Joshi, Devanuj K. Balkrishan, Jacki O'Neill, Marco Winckler, Cham: Springer, 2017, p. 364-373Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Demands for technological solutions to address the variety of problems in healthcare have increased. The design of eHealth is challenging due to e.g. the complexity of the domain and the multitude of stakeholders involved. We describe a workshop method based on Critical Incidents that can be used to reflect on, and critically analyze, different experiences and practices in healthcare. We propose the workshop format, which was used during a conference and found very helpful by the participants to identify possible implications for eHealth design, that can be applied in future projects. This new format shows promise to evaluate eHealth designs, to learn from patients' real stories and case studies through retrospective meta-analyses, and to inform design through joint reflection of understandings about users' needs and issues for designers.

 • 75.
  Gunnarsson, Näva
  University of Skövde, School of Informatics.
  I gränslandet: En undersökning om hur System Usability Scale förhåller sig till användbarhet och användarupplevelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att reda ut hur de olika MDI-begreppen användbarhet och användarupplevelse relaterar till varandra, samt hur detta relaterar till datainsamlingsmetoden System Usability Scale, eller SUS. SUS mäter användarens uppfattning av en produkts användbarhet, vilket innebär att den har kopplingar till både användbarhet och användarupplevelse och därmed skulle kunna placeras i ”gränslandet” mellan dessa. Arbetet utreder användbarhet och användarupplevelse som två begrepp var för sig, för att sedan undersöka hur de förhåller sig till varandra och avslutningsvis till SUS. Detta undersöks genom innehållsanalyser av litteratur samt kortsorteringar för att inkludera praktikers perspektiv på ämnet och därmed få en bredare bild av hur det verkligen är. Resultatet visar på en relation mellan användbarhet och användarupplevelse, där båda till stor del påverkar varandra vid människa-datorinteraktion. Detta innebar även en tydlig koppling i hur SUS förhåller sig till detta. Studiens resultat har använts till att ta reda på hur SUS går att modifiera för att rikta sig mot endast användbarhet eller endast användarupplevelse med hjälp av litteraturen om de båda begreppen.

 • 76.
  Gustavsson, Ewa-Jolanta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bilförarens informationsinhämtning efter en krävande situation2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tyngpunkten i denna rapport ligger på att undersöka bilförarens förmåga att inhämta symbolisk information från vägskyltar efter krävande situation. Då korsningar är ett exempel på krävande situationer med hög mental belastning är den konkreta frågan som ställs: Tenderar bilförare att i större utsträckning missa visuell information i form av trafikskyltar som presenteras i direkt närområde efter en korsning i förhållande till om dem skulle presenteras längre bort från korsningen. Resultaten visar att om visuell information i form av vägskyltar placeras i direkt närområde efter en korsning tenderar bilföraren att i större utsträckning missa denna information än om skyltarna är placerade längre bort från korsningen.

 • 77.
  Gåård, Linda
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Tal kontra text som presentationsform för verbal information i ett sammanhang av modern informationsteknologi2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problemställningen i detta arbete är fokuserad på tal och text som presentationsform för verbal information. Problemområdet kopplas också till ett modernt, informationsteknologiskt sammanhang för att utröna presentationsformernas möjligheter och begränsningar inom WAP-tekniken.

  Arbetsminnets/korttidsminnets struktur och begränsningar påverkar effektiviteten av de presentationsformer som förmedlar verbal information. Flera teorier talar för att arbetsminnet är uppdelat i en auditiv och en visuell minnesprocess.

  En av hypoteserna i detta arbete går ut på att en kombination av tal och text som presentationsform skulle vara mer effektiv än enbart text eller enbart tal. En undersökning utfördes för att pröva hypotesen. Slutsatsen är att hypotesen saknar empiriskt stöd av detta arbete. Däremot framkom visst empiriskt stöd för den oriktade hypotesen att det blir en skillnad i effektivitet i jämförelsen mellan olika presentationsformer för att presentera verbal information.

 • 78.
  Göransdotter, Anna
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  När larmen tystnar: En studie av väktares larminstruktioner ur ett kognitivt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Larminstruktioner används av väktare då de ska åka på larmutryckning. En larminstruktion är ett papper innehållande information som kan vara viktigt för väktaren vid en larmutryckning, exempelvis kundens adress, koder och vägbeskrivning. Det är viktigt att dessa är lätta att förstå eftersom väktaren bör infinna sig på platsen så fort som möjligt efter att ett larm utlöst. Rapporten beskriver hur studien av företaget Securitas larminstruktioner har gått till för att som slutligt mål ta fram en ny mall för larminstruktionerna. Undersökningen gjordes utifrån ett kognitivt och människa-dator interaktions (MDI) perspektiv och metoder som användes var heuristisk utvärdering och intervju. Utifrån resultatet på intervjuerna och med hjälp av riktlinjer inom MDI:n togs en ny mall fram.

 • 79.
  Göransson, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Faktorer som påverkar användares attityd: En studie om vilka faktorer som påverkar användarens attityd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har det undersökts vilka faktorer som påverkar användares attityd till att använda nya IT-produkter. Vid användning utav en ny sorts IT-produkt påverkas användarens användning av IT-produkten beroende på ifall användaren har en positiv eller negativ attityd till det. För att titta på vilka faktorer som påverkar har det i detta arbete gjorts intervjuer och samlats in enkätsvar som sedan analyserades. De faktorer som togs fram för att titta på attityd var kunskap om systemet, bekvämlighet för användaren, effektivisering av uppgiften och omgivningen. Med hjälp av dessa faktorer kommer förhoppningsvis undersökningar av användarens attityder, innan IT-produkter har implementerats, underlättas.

 • 80.
  Hagelin, Lena
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Påverkan på mentala modeller vid navigering med 2- respektive 3D-gränssnitt2000Student thesis
  Abstract [sv]

  Människan skapar mentala modeller för det mesta som hon konfronteras med. Dessa inre föreställningar hjälper henne sedan att hantera situationer som hon ställs inför. Hypermedia är en ny typ av miljö som vi möter bland annat på Internet och som kan vara problematisk att hantera. Som hjälp för navigering i information i hypermedia finns olika hjälpmedel, så kallade navigeringsverktyg. I detta arbete jämförs hur två olika navigeringsverktyg med två- respektive tredimensionell struktur påverkar våra mentala modeller. En kvalitativ undersökning med åtta försöksdeltagare har genomförts och metoder som har använts är observation, intervju samt tecknade skisser. Resultatet visade inte på någon egentlig skillnad i strukturen på de mentala modellerna för respektive navigeringsverktyg. Ur användbarhetssynpunkt framkom dock att den tvådimensionella strukturen var att föredra av de två verktyg som användes i undersökningen.

 • 81.
  Haglund, Sonja
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Färgens påverkan på mänsklig emotion vid gränssnittsdesign2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens teknologiska samhälle ställer höga krav på människan, bland annat gällande att processa information. Vid utformning av system tas det numera vanligtvis hänsyn till människa-datorinteraktionen (MDI) för att erhålla en så hög användbarhet som möjligt. Affektiv Informatik, som är ett utvecklat sätt att förhålla sig till MDI, talar för att utveckla system som både kan uppfatta och förmedla emotioner till användaren. Fokus i rapporten är hur ett system kan förmedla emotioner, via dess färgsättning, och därmed påverka användarens emotionella tillstånd. En kvantitativ undersökning har utförts för att ta reda på hur färger kan användas i ett system för att förmedla känslouttryck till användare. Vidare har en jämförelse gjorts mellan undersökningens resultat och tidigare teorier om hur färg påverkar människans emotioner för att ta reda på huruvida de är lämpliga att tillämpa vid gränssnittsdesign. Resultatet pekade på en samständighet med de tidigare teorierna, men med endast en statistisk signifikant skillnad mellan blått och gult gällande behagligheten.

 • 82.
  Hedberg Silfverberg, Emma-Sophia
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kognitiva svårigheter i beslutsprocessen väsentliga för beslutstödssystem att stödja2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beslutstödssystem, som syftar till att underlätta beslutsfattandet för beslutsfattare, är idag vanliga i organisationer (Power, 2002a). Dessvärre upplever många beslutsfattare att beslutstödssystemen inte ger ett fullgott stöd (Carson & Turban, 2002). Anledningen till detta menar Angehrn och Jelassi (1994) är att tillräckligt stor hänsyn inte har tagits till mänskliga faktorer, såsom kognitiva begränsningar. Det är av vikt att utgå från andra modeller över mänskligt beslutsfattande än Simons (1960) modell, som i stort sett är den enda modellen som utgås från (Angehrn & Jelassi, 1994). En modell av Mintzberg et al. (1976) kan utgöra ett alternativ till Simons modell. För att få vetskap dels om vilka kognitiva svårigheter beslutsfattare upplever dels om huruvida modellen framarbetad av Mintzberg et al. är lämplig att använda för att beskriva vilka kognitiva svårigheter beslutsfattare upplever vid beslutsfattande i organisationer genomfördes öppna intervjuer med medelhögt uppsatta chefer i olika organisationer. Resultatet visar att informationsinhämtande, verklighetskontroll, generering av lösningsförslag och förutseende av konsekvenser är svårigheter viktiga att stödja. Utifrån resultatet kan en slutsats dras om att Mintzberg et al:s modell är lämplig för att beskriva kognitiva svårigheter, men att vissa modifieringar i modellen borde göras

 • 83.
  Helde, Kristian
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Exploring a Visual Flow Display to Enhance Spatial Orientation during Flight2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The problem of spatial disorientation during flight of aircraft is briefly described, as are definitions of the phenomenon. Traditional countermeasure efforts that are often directed towards changes in the central visual field are reconsidered in favour of presentation of information in the peripheral visual field. It is proposed to use optic flow to support spatial orientation, as well as to omit such information from the central visual field. An experiment was conducted, and results showed that forward visual flow gave very important spatial information. The flow could be cropped to a certain degree in the periphery (horizontally), as well as parts of the central presentation could be omitted without decreasing effects in the experiment. Implications relevant to possible implementations in aircraft are discussed.

 • 84.
  Helldin, Tove
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Riveiro, Maria
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Pashami, Sepideh
  Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Byttner, Stefan
  Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Nowaczyk, Slawomir
  Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Supporting analytical reasoning: A study from the automotive industry2016In: Human Interface and the Management of Information: Applications and Services: 18th International Conference, HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings, Part II / [ed] Sakae Yamamoto, Springer, 2016, p. 20-31Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the era of big data, it is imperative to assist the human analyst in the endeavor to find solutions to ill-defined problems, i.e. to “detect the expected and discover the unexpected” (Yi et al., 2008). To their aid, a plethora of analysis support systems is available to the analysts. However, these support systems often lack visual and interactive features, leaving the analysts with no opportunity to guide, influence and even understand the automatic reasoning performed and the data used. Yet, to be able to appropriately support the analysts in their sense-making process, we must look at this process more closely. In this paper, we present the results from interviews performed together with data analysts from the automotive industry where we have investigated how they handle the data, analyze it and make decisions based on the data, outlining directions for the development of analytical support systems within the area.

 • 85.
  Helldin, Tove
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Steinhauer, H. Joe
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Karlsson, Alexander
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mathiason, Gunnar
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Situation Awareness in Telecommunication Networks Using Topic Modeling2018In: 2018 21st International Conference on Information Fusion, FUSION 2018, IEEE, 2018, p. 549-556Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For an operator of wireless telecommunication networks to make timely interventions in the network before minor faults escalate into issues that can lead to substandard system performance, good situation awareness is of high importance. Due to the increasing complexity of such networks, as well as the explosion of traffic load, it has become necessary to aid human operators to reach a good level of situation awareness through the use of exploratory data analysis and information fusion techniques. However, to understand the results of such techniques is often cognitively challenging and time consuming. In this paper, we present how telecommunication operators can be aided in their data analysis and sense-making processes through the usage and visualization of topic modeling results. We present how topic modeling can be used to extract knowledge from base station counter readings and make design suggestions for how to visualize the analysis results to a telecommunication operator.

 • 86.
  Hermansson, Elias
  University of Skövde, School of Informatics.
  Själv-monitorering för ökad motivation till bättre munhälsa: Kan en mobilapplikation vara del av lösningen?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobilapplikationer har potential till att hjälpa människor förändra vanor och beteenden av olika slag. I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 år och i vissa landsting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. Traditionellt har interventioner bestått av motiverande samtal med patienter för att motivera till bättre munhälsa, vilket gör att det kan skilja sig i hur mycket människor motiveras till att ta hand om sin orala hälsa. Den här studien syftar till att försöka besvara hur ungdomars uppfattning och attityd är om en prototyp till en mobilapplikation som är tänkt att hjälpa ungdomar att förbättra sin munhälsa genom själv-monitorering. Själv-monitorering genom mobilapplikationer kallas ofta för Personal Informatics. Dessa verktyg låter användaren observera och registrera ett eller flera beteende och därefter få informationen presenterat till sig för att förstå ens beteende bättre. En aspekt som är av stor vikt vid utvecklingen av mobilapplikationer är användarupplevelsen med dem. User Experience Design handlar om processen att försöka förbättra användarupplevelsen med produkter. Den här studien har genomförts med metoder som ofta används i en UX-designprocess, såsom skapande av prototyper och intervjuer med målgruppen. Resultatet visar inte bara åsikter från deltagare ur målgruppen, utan även vad som enligt dem ger mervärde i mobilapplikationen samt framtida utmaningar i fortsatta arbetet.

 • 87.
  Hernández García, Daniel
  et al.
  University of Plymouth, United Kingdom.
  Esteban, Pablo G.
  Vrije Universiteit Brussel.
  Lee, Hee Rin
  UC San Diego, United States.
  Romeo, Marta
  University of Manchester, United Kingdom.
  Senft, Emmanuel
  University of Plymouth, United Kingdom.
  Billing, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Social Robots in Therapy and Care2019In: Proceedings of the 14th ACM/IEEE International Conference on Human Robot Interaction, Daegu: IEEE conference proceedings, 2019, p. 669-670Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Social Robots in Therapy workshop series aims at advancing research topics related to the use of robots in the contexts of Social Care and Robot-Assisted Therapy (RAT). Robots in social care and therapy have been a long time promise in HRI as they have the opportunity to improve patients life significantly. Multiple challenges have to be addressed for this, such as building platforms that work in proximity with patients, therapists and health-care professionals; understanding user needs; developing adaptive and autonomous robot interactions; and addressing ethical questions regarding the use of robots with a vulnerable population. The full-day workshop follows last year's edition which centered on how social robots can improve health-care interventions, how increasing the degree of autonomy of the robots might affect therapies, and how to overcome the ethical challenges inherent to the use of robot assisted technologies. This 2nd edition of the workshop will be focused on the importance of equipping social robots with socio-emotional intelligence and the ability to perform meaningful and personalized interactions. This workshop aims to bring together researchers and industry experts in the fields of Human-Robot Interaction, Machine Learning and Robots in Health and Social Care. It will be an opportunity for all to share and discuss ideas, strategies and findings to guide the design and development of robot assisted systems for therapy and social care implementations that can provide personalize, natural, engaging and autonomous interactions with patients (and health-care providers).

 • 88.
  Hjortberg, Solveig
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Gynnar fysisk aktivitet lärande?: En experimentell studie av elevers förmåga att lösa matematikuppgifter i samband med fysisk rörelse2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har grundskoleelevers matematikkunskaper försämrats. Ur pedagogisk synpunkt är forskning inom kognition och lärande nödvändig för att hitta sätt som kan bryta denna trend bland eleverna. Inom kognitionsforskning har det nyligen blivit allt tydligare att kognitiva processer inte kan bortse ifrån individers kropp eller den sociala omvärlden. Mycket forskning visar att fysisk aktivitet och rörelse har positiv påverkan på lärande vilket borde ha viss betydelse för hur pedagogiken läggs upp ute i skolorna. Den här studien har främst som avsikt att undersöka huruvida fysisk aktivitet i samband med problemlösning i matematik påverkar elevernas resultat på ett positivt sätt. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett experiment med elever ur årskurs fem. Tolkningen av resultaten är att matematikuppgifter som kan relateras till den fysiska aktivitet som används (till exempel: elever räknar tal som inkluderar cykling samtidigt som de själva cyklar) har positiv inverkan på elevers förmåga att lösa uppgifter.

 • 89.
  Hogen, Peter
  University of Skövde, School of Informatics.
  User experience design och agil utveckling i en specifik verklighet, snarare än utifrån en generell sanning: en studie hur UXD kan inkorporeras i en specifik agil utvecklingsmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur UXD kan inkorporeras i agila utvecklingsprocesser. Den kommer utgå från den agila utvecklingsbyrån Varvet som arbetar med att utveckla och designa digital mjukvara till externa kunder.

  Genom att utgå från Varvets behov och förutsättningar i relation till bl.a. deras utvecklings- processer, nuvarande arbete inom UXD och framtida förhoppning gällande UXD kommer studien undersöka vilka UX-processer och metoder som kan passa Varvets sätt att arbeta agilt i olika utvecklingsprojekt.

  Forskning inom området har identifierat behovet att undersöka hur UXD kan inkorporeras i ett specifikt kontext. Genom fyra intervjuer, en workshop och en litteraturanalys har studien påvisat behov för att inkorporera UXD i Varvets sätt att utveckla utifrån agil metodologi.

  Utifrån studiens resultat har en UX-guide utvecklats med syfte att hjälpa Varvet applicera UXD i deras utvecklingsprojekt. Utifrån den data som samlats in under studien har olika typer av UX-processer och metoder identifierats som Varvet kan applicera i olika typer av utvecklingsprojekt.

 • 90.
  Holst, Anders
  et al.
  RISE SICS, Sweden.
  Bouguelia, Mohamed-Rafik
  CAISR, Halmstad, Sweden.
  Görnerup, Olof
  RISE SICS, Sweden.
  Pashami, Sepideh
  CAISR, Halmstad, Sweden.
  Al-Shishtawy, Ahmad
  RISE SICS, Sweden.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Karlsson, Alexander
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Said, Alan
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bae, Juhee
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Girdzijauskas, Šarunas
  RISE SICS, Sweden.
  Nowaczyk, Sławomir
  CAISR, Halmstad, Sweden.
  Soliman, Amira
  RISE SICS, Sweden.
  Eliciting structure in data2019In: CEUR Workshop Proceedings / [ed] Christoph Trattner, Denis Parra, Nathalie Riche, CEUR-WS , 2019, Vol. 2327Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper demonstrates how to explore and visualize different types of structure in data, including clusters, anomalies, causal relations, and higher order relations. The methods are developed with the goal of being as automatic as possible and applicable to massive, streaming, and distributed data. Finally, a decentralized learning scheme is discussed, enabling finding structure in the data without collecting the data centrally. 

 • 91.
  Howarth, Clayton
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Motorinformationens roll i SPT-effekten2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det har visat sig vara bättre att öva in listor med handlingsfraser genom att utföra dem (SPT, subject-performed tasks) än genom att bara läsa dem (VT, verbal tasks). Vid ett återerinringstest visar sig SPT-effekten då försöksdeltagare med SPTs har ett mycket bättre minne av materialet än försöksdeltagare med VTs. En förklaring till fenomenet är att utförandet av handlingsfraserna förser deltagarna med motorinformation. I den här undersökningen testas motorinformationens roll i SPT-effekten på ett sätt som skiljer sig från traditionell SPT-forskning. Försöksdeltagare fick antingen cykla eller använda en joystick för att navigera genom en virtuell värld där ord fanns utplacerade. Minnet för orden testades sedan i ett efterföljande minnestest. Det visade sig att joystickgruppen kunde återerinra sig fler ord än cykelgruppen. Effekten var oväntad och misstänks bero på bättre koncentrationsmöjligheter för joystickgruppen.

 • 92.
  Hrimfei, Irene
  University of Skövde, School of Informatics.
  Personas med dyslexi: Vilken information om visuell dyslexi behöver finnas med i en persona tänkt att representera användare med visuell dyslexi?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study concerns personas, especially personas created to represent users with the disability visual dyslexia. The digitalization of the community and the Riga declaration which states that government systems and services are to be accessible to everyone makes demands on how information is presented and conveyed.One way to accommodate a user group’s demand is by using representative personas. A representative persona ought to contain correct information about the user group, which is why the study seeks to find what information is needed in a persona which is meant to represent users with visual dyslexia. Interviews and respondent validation by respondents from the user group have been utilized in order to make sure the information is accurate and representative.The result of the study is three shorter descriptions of visual dyslexia which may be used as building blocks when personas meant to represent users with visual dyslexia are created. The result cannot be said to be generalizable, but it gives an idea as to why respondent validation needs to happen in order to produce results which are representable.

 • 93.
  Hultgren, Kim
  University of Skövde, School of Informatics.
  HUR MÅR JAG EGENTLIGEN?: Designriktlinjer för mobilapplikationer för self-monitoring vid bipolär sjukdom.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar ett arbete som har haft som fokus att undersöka vilka designriktlinjer som bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom. Arbetets frågeställning har undersökts genom ett användarcentrerat designarbete vilket inneburit att människor med diagnosen bipolär sjukdom inkluderats och därigenom haft möjlighet att uttrycka sitt perspektiv. Processen har baserats på metoder inom området för User Experience Design där arbetsprocessen innefattat utveckling av en pappersprototyp, konceptutforskning med tillhörande intervju, storyboards samt designriktlinjer. Som en avslutande del har tre mobilapplikationer, vilka marknadsförts som verktyg för self-monitoring av humör, utvärderats utifrån de inom examensarbetet utvecklade designriktlinjerna. Utvärderingen visade på stora brister vilket indikerar att behoven hos de användare som lever med bipolär sjukdom inte tillfredsställs genom de mobilapplikationer som finns tillgängliga på marknaden. Arbetets främsta bidrag är de slutgiltiga designriktlinjerna: 1) Påminn om viktiga aktiviteter; 2) Den sociala och privata användaren; 3) Förstå och motiveras; 4) Det personliga verktyget samt 5) Lättare än en dagbok, som uppmärksammar vilket innehåll en mobilapplikation för self-monitoring bör tillhandahålla för att vara till nytta för användare med bipolär sjukdom. 

 • 94.
  Huvila, Isto
  et al.
  Department of ALM (Archives, Library & Information, Museum & Cultural Heritage Studies), Uppsala University, Sweden.
  Daniels, Mats
  Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Cajander, Åsa
  Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Patients reading their medical records: Differences in experiences and attitudes between regular and inexperienced readers2016In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, no 1, article id 706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction. We report results of a study of how ordering and reading of printouts of medical records by regular and inexperienced readers relate to how the records are used, to the health information practices of patients, and to their expectations of the usefulness of new e-Health services and online access to medical records. Method. The study is based on a combined postal- and Web-survey of a simple random sample of 1000 patients who ordered a paper copy of their medical records from the Uppsala county council (Sweden) with a final analysed sample of 354 returned questionnaires. Analysis. The data were analysed using SPSS 21.0 using descriptive statistics, one-way analysis of variation (ANOVA) using Tamhane’s T2 test, chi-squared tests and logistic regression analysis. Results. The analysis shows that individuals who had ordered a copy of their medical records in the past perceive their usefulness in broader terms than first-timers. The regular readers are also most concerned about their health and the quality of care. Conclusions. It seems that in addition to certain demographic factors, many of the variations in the data can be explained in terms of adaptive structuration theory. This is a result of a parallel structuration of patients, medical records and the paper-based and online technologies of access, and consequently how patients perceive records and the different methods of accessing and using them.

 • 95.
  Indrikson, Eva-Lotta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Larmsystem Uppmärksamhet och färgsökning En studie gjord vid Ringhalsverket block 21999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur säkerhetsinformation kan presenteras så att operatörerna snabbt skall kunna upptäcka och urskilja den. Olika färg-kombinationer kommer att jämföras för att komma fram till om någon kombination är mer effektiv för den initierande uppmärksamhetsprocessens visuella sökning än någon annan kombination.

  Ett fältexperiment utfördes på Ringhalsverket block 2 där 24 operatörer fick köra ett testprogram som visade olika skillnader i färgnyans. När försökspersonen kan urskilja det specifika målet på testbilden trycks mellanslagstangenten ned. Det är reaktionstiden som mäts från det att testbilden kommer fram tills tangenten trycks ned. Det förväntade resultatet att de stora nyansskillnaderna var effektivare än de mindre får inte fullt stöd ifrån resultatet. Undersökningens resultat visade att medelvärdena för reaktionstiden var mycket lika och det kan inte med hjälp av regressionsanalys påvisa någon korrelation mellan variablerna. Däremot visade ANOVA att det var en signifikant skillnad mellan de största och minsta nyansskillnaderna.

 • 96.
  Jaf, Darun
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  The role of the amygdala in emotion and memory2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Not so long ago the amygdala was an unclear region of the brain. Nowadays it is assumed that the amygdala is playing a key role in emotions, especially in the perception of fear. The amygdala is a crucial component that enables humans and animals to detect and to respond to threats. When the amygdala is damaged the ability to learn and respond to threats becomes impaired. This paper reviews data that highlights internal processes of the amygdala as well as external amygdala processes. Further, it discusses how the amygdala contributions to fear related emotions and memory. Additionally the paper discusses what the costs are to the concept of fear in humans and animals when the amygdala is damaged. In sum, the paper presents a variety of studies conducted both on humans and animals, using brain imaging machines and fear conditioning that confirms the importance of the amygdala in the perception of fear.   

 • 97.
  Jansson, Robin
  University of Skövde, School of Informatics.
  Smarta hem och känslan av säkerhet: Hur upplevs säkerheten i smarta hem?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att undersöka hur individers känsla av säkerhet kan påverkas i ett smart hem. Hemmet, smarta hem (SH) och känslan av säkerhet har definierats med hjälp av litteratur som är relevant för respektive område. Den teoretiska grunden tillsammans med studiens syfte ligger till grund för den designstrategi som använts för att undersöka detta på ett relevant sätt. Studien har baserats på ett induktivt angreppsätt där fokus har varit att identifiera aspekter som påverkar känslan av säkerhet i ett SH. Datainsamlingen har skett med hjälp av en enkät samt en fokusgrupp. Studien har identifierat fynd som resulterat i två övergripande aspekter vilket är kontroll samt tillit till systemet. Dessa aspekter består av sju mer specifika definitioner, vilket kan ligga till grund för fortsatt forskning kring hur SH påverkar de som bor i dem.

 • 98.
  Jiang, Yuning
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Atif, Yacine
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Ding, Jianguo
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Wang, Wei
  University of Skövde, School of Engineering Science. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  A Semantic Framework With Humans in the Loop for Vulnerability-Assessment in Cyber-Physical Production Systems2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Criticalmanufacturingprocessesinsmartnetworkedsystems such as Cyber-Physical Production Systems (CPPSs) typically require guaranteed quality-of-service performances, which is supported by cyber- security management. Currently, most existing vulnerability-assessment techniques mostly rely on only the security department due to limited communication between di↵erent working groups. This poses a limitation to the security management of CPPSs, as malicious operations may use new exploits that occur between successive analysis milestones or across departmental managerial boundaries. Thus, it is important to study and analyse CPPS networks’ security, in terms of vulnerability analysis that accounts for humans in the production process loop, to prevent potential threats to infiltrate through cross-layer gaps and to reduce the magnitude of their impact. We propose a semantic framework that supports the col- laboration between di↵erent actors in the production process, to improve situation awareness for cyberthreats prevention. Stakeholders with dif- ferent expertise are contributing to vulnerability assessment, which can be further combined with attack-scenario analysis to provide more prac- tical analysis. In doing so, we show through a case study evaluation how our proposed framework leverages crucial relationships between vulner- abilities, threats and attacks, in order to narrow further the risk-window induced by discoverable vulnerabilities.

 • 99.
  Johansson, Anne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Symbolers synlighet mot ett informationsbärande gränssnitt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Svenska försvarsmakten utvecklar sedan en tid ett datoriserat ledningstödssystem (FUM SLB) som skall stödja ledning vid markstrid. Problem har uppstått med de i systemet ingående symbolerna vad gäller synlighet mot bakomvarande kartgränssnitt.

  Syftet med föreliggande arbete har varit att undersöka om symboler med tilläggseffekter såsom skuggverkan och transparent ifyllnad ökar i synlighet jämfört med symboler utan tilläggseffekter. Synlighet definieras i rapporten som urskiljningsbarhet av symbolerna mot bakomvarande kartgränssnitt och urskiljningsbarhet av detaljer i symbolerna.

  Såväl kvantitativa undersökningar som kvalitativa har genomförts. I de kvantitativa undersökningarna kan inte ökad synlighet fastställas på grund av varierande resultat. För de kvalitativa undersökningarna har symbolen med skuggverkan upplevts öka i synlighet jämfört med symbolen utan tilläggseffekter.

 • 100.
  Johansson, Bo
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hur hanterar vi seriell information?1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete inriktar sig på frågan: "Hur organiserar vi seriell information"? Jag tar upp en del om forskning fram till nu och försöker utveckla den genom att pröva en hypotes om att vi hanterar seriell information genom att skapa mentala modeller. För att prova hypotesen har en undersökning gjorts.

123456 51 - 100 of 271
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf