his.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Backlund, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Systemutvecklingsmetoder ur ett inlärningsperspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det går att se på en systemutvecklingsmetod på olika sätt. Dels kan man studera den utifrån dess beståndsdelar, och dels kan man studera de processer i utvecklingsarbetet som leder fram till slutresultatet. I detta examensarbete diskuteras en del av de kognitiva krav som ställs vid inlärning av en systemutvecklingsmetod.

  Inom ramen för en litteraturstudie diskuteras vad som är viktigt att lyfta fram när en systemutvecklingsmetod ska presenteras och vilka inlärningsproblem som finns i samband med detta.

  Rapporten innehåller även en fallstudie där en systemutvecklingsmetod (Enterprise Knowledge Development) presenteras i HTML-format i en så kallad Electronic Guide Book. Examensarbetets bidrag till EGB består i att ge exempel på hur valda delar av EKD kan presenteras i HTML-format.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 52.
  Backlund, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  The Use of Patterns in Information System Engineering2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aims of this dissertation are to investigate the use and usefulness of patterns in Information Systems Engineering and to identify future areas of research. In order to do this there is a need to survey different types of patterns and find a common concept of patterns. A pattern is based on experience found in the real world. A text or a model or a combination of the both can describe the pattern. A pattern is typically described in terms of context, forces, problem, and solution. These can be explicitly expressed or implicitly found in the description of the pattern.

  The types of patterns dealt with are: object-oriented patterns; design patterns, analysis patterns; data model patterns; domain patterns; business patterns; workflow patterns and the deontic pattern. The different types of patterns are presented using the authors' own terminology.

  The patterns described in the survey are classified with respect to different aspects. The intention of this analysis is to form a taxonomy for patterns and to bring order into the vast amount of patterns. This is an important step in order to find out how patterns are used and can be used in Information Systems Engineering. The aspects used in the classification are: level of abstraction; text or model emphasis; product or process emphasis; life cycle stage usage and combinations of these aspects.

  Finally an outline for future areas of research is presented. The areas that have been considered of interest are: patterns and Information Systems Engineering methods; patterns and tools (tool support for patterns); patterns as a pedagogical aid; the extraction and documentation of patterns and patterns and novel applications of information technology. Each future area of research is sketched out.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 53.
  Beischer, Martin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kvalitet Konceptuella Modeller: ett ramverk1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om konceptuella modeller. En modell är en abstraktion av en vald del av verkligheten i vilken det är möjligt att fokusera på och lyfta fram det som anses viktigt och bortse från det som inte är viktigt. En konceptuell modell är en sådan abstraktion av ett informationssystem.

  De konceptuella modellerna är de modeller som ska ligga till grund för design och implementation av informationssystemet, men de ska också ligga till grund för diskussion med övriga intressenter till det kommande informationssystemet. Detta ställer stora krav på de konceptuella modellerna eftersom de både måste vara avancerade nog för att ligga till grund för designen och implementationen och enkla nog för att kunna ligga till grund för diskussion med intressenterna. Att denna tvådelade inriktning krävs beror oftast på att de flesta intressenter inte har lika stor kunskap inom detta område som de experter som har tagit fram och dessutom arbetar med de konceptuella modellerna.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 54.
  Benaissa, Samir
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hitta en metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-system.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens företag och organisationer blir alltmer beroende av informations- och kommunikationsteknologi. Att använda IT-stöd är ett måste för att klara av den hårda konkurrens som råder på marknaden. IT är för de allra flesta företag ett viktigt hjälpmedel. IT är av stor betydelse vid lagerstyrning, leverantörsanalyser, beställningssystem, produktionsstyrning, orderbehandling, datorstödd konstruktion, ruttplanering och projektplanering. I och med införsel av IT ökar sårbarheten på företaget och organisationer avsevärt. Därmed blir företag och organisationer alltmer sårbara vid driftstopp i dessa IT-stöd.

  Organisationer och företag vet oftast vad som händer och vilka avdelningar som påverkas vid ett driftstopp men inte hur de ska mäta konsekvenserna, exempelvis förluster i tid eller pengar.

  Detta arbete bygger på en undersökning som gjorts genom en fallstudie där intervjuer använts som teknik för att samla information. Totalt femton intervjuer har genomförts på två företag. Resultatet av undersökningen visar en framtagen metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-system. Sammanfattningsvis innebär den framtagna metoden nya möjligheter inte bara för att mäta konsekvenser av driftstopp utan även möjligheten att kunna följa upp förändringar som görs i system, kunna jämföra olika system sinsemellan eller att kunna föra statistik på frekvensen kring antalet driftstopp samt kunna se hur allvarliga driftstoppen är grafiskt. Genom att göra schablonmässiga mallar för olika konsekvenser t.ex. olika typer av kostnader går dessa att integrera i metoden för att få fram olika typer av kostnader.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 55.
  Bengtsson, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Transaktionshantering i RDB2 V0.9711997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten belyser arbetet med att välja ut en transaktionsstrategi för RDB2 version 0.97. Arbetet med att välja ut denna transaktionsstrategi fokuseras på de två strategierna tvåfaslåsning samt tidsstämpelalgoritm.

  Ett flertal varianter av dessa transaktionsstrategier har identifierats, vilka sammanbinder olika för och nackdelar hos strategierna. De egenskaper som en transaktionsstrategi bör uppfylla för att väljas är:

  att lösa verifierings problemen: förlorade uppdateringar, temporära uppdateringar, felaktiga summeringar samt upprepade läsoperationer

  att vara fri från deadlocks

  att ha en acceptabel effektivitet nivå,

  att möjliggöra testning av problemen ovan, dvs användar initierade transaktioner skall vara möjligt att införa.

  Den strategi som valdes var en variant av tvåfaslåsning, nämligen multiversion. Denna variant löser inte problemet med förlorade uppdateringar men samtliga övriga verifieringsproblem. Varianten skulle, enligt [EN94], vara fri från deadlock, detta visades vara ett tvivelaktigt påstående. I avseende på effektivitet ansågs denna multiversion tvåfaslåsning vara en av de effektivaste av de tillgängliga varianterna, dessutom finns det möjlighet att implementera användar initierade transaktioner vilket möjliggör testning av verifierings problemen praktiskt.

  Då det inte lyckades att fullständigt integrera transaktionsstrategin i RDB2 V0.97 fanns det ingen möjlighet att testa dessa påståenden praktiskt. Denna testning skedde då endast på en teoretisk nivå, där resultaten visades vara goda.

  Slutsaten av detta projekt var att denna metod var den mest lämpade att integrera i RDB2 V0.97, då detta inte kunde verifieras praktiskt.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 56.
  Bengtsson, Erik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Analoga representationer vid verksamhetsbeskrivningar1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag påpekas mer och mer att användaren skall vara delaktig vid utvecklandet av in-formationssystem. Ett systemutvecklingsprojekt kan generellt sägas ha ett antal faser: En förstudie, en genomförandedel och någon form av efterarbete. Fokus i denna rap-port riktas mot förstudien där det görs en analys av problemdomänen. Eftersom beslut som tas i senare delar av projektet är väldigt beroende av hur väl problemdomänen är beskriven är det viktigt att mycket tid läggs ned på att se till att denna beskrivning är korrekt. För att kunna beskriva problemdomänen har systemutvecklaren en mängd beskrivningstekniker till sin hjälp. En typiskt beskrivningsteknik är uppbyggd av ett antal rektanglar, cirklar, romboider etc som kan vara svåra för en lekman att lära sig och förstå. När problemdomänen är beskriven måste användaren verifiera att detta är korrekt gjort. Om användaren inte är väl insatt i hur beskrivningsteknikerna är upp-byggda får denne svårt att göra en korrekt verifiering. Denna rapport diskuterar huru-vida en beskrivningsteknik uppbyggd på analoga representationer kan vara mer för-delaktig än en traditionell (symbolisk) beskrivningsteknik. En minnestest har utförts, med målet att undersöka om analoga representationer underlättar förståelse i jämförel-se med symboliska representationer. Innan försöket genomfördes gjordes ett antagan-de att förståelse och minne har ett starkt samband. Testet misslyckades med att visa någon signifikant skillnad mellan symboliska och analoga representationer. Orsaken till försökets utfall diskuteras i de senare delarna av rapporten.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 57.
  Berg, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Distansarbete: räcker lagstiftningen/krävs avtal?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar distansarbete som arbetsform. Inriktningen på rapporten är hur den svenska lagstiftningen och avtal kan används vid arbetsformen. Rapporten inleds med en genomgång av begreppet distansarbete och de olika former av distansarbete som finns. Vad rapporten avser med distansarbete är att en arbetstagare arbetar hemma hel- eller deltid med stöd av data- och telekommunikation. Arbetstagaren arbetar med en uppkoppling mot företaget, där han eller hon kan hämta och skicka information.

  Vidare går rapporten igenom fakta som berör frågeställningar som; vilka kan arbeta hemma?, vilka personliga förutsättningar underlättar för att arbeta på distans?, vilka är motiven för att företag inför distansarbete?.

  Argument som är för och emot distansarbete tas upp. Argumenten är uppdelade i fördelar och nackdelar för den enskilde individen och företaget. Det följer också en diskussion om hur samhället påverkas av att människor börjar att arbeta på distans.

  Den problemformulering och de frågeställningar som rapporten behandlar är:

  - Hur kan den befintliga lagstiftningen användas vid arbetsformen distansarbete?

  - Vad säger lagen om distansarbete?

  - Vilka lagar berörs av arbetsformen?

  - Vad säger fackföreningarna om distansarbete?

  - Vad kan behöva regleras genom avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare?

  Det följer en redovisning över vilka möjliga metoder det finns för att lösa frågeställningarna. Jag valde att söka information genom en litteraturstudie samt med intervjuer. Intervjuundersökningen genomfördes för att få fram fackföreningarnas uppfattning om distansarbete som arbetsform.

  Vidare följer en analysdel där jag analyserar de fakta jag fått fram genom litteraturstudien och intervjuerna. Analysdelen bearbetar en lag i taget och till sist fackföreningarnas åsikter om distansarbete.

  Mina slutsatser av examensarbetet är att den lagstiftning som nu reglerar distansarbete som arbetsform kan användas. Det finns luckor i lagstiftningen som behöver regleras med avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen till att luckorna finns är att lagstiftningen är skriven för en arbetstagare med fast arbetstid, fast arbetsplats och kan kontrolleras av arbetsgivaren.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 58.
  Bergfeldt, Niklas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Cooperative Robotics: A Survey2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation aims to present a structured overview of the state-of-the-art in cooperative robotics research. As we illustrate in this dissertation, there are several interesting aspects that draws attention to the field, among which 'Life Sciences' and 'Applied AI' are emphasized. We analyse the key concepts and main research issues within the field, and discuss its relations to other disciplines, including cognitive science, biology, artificial life and engineering. In particular it can be noted that the study of collective robot behaviour has drawn much inspiration from studies of animal behaviour. In this dissertation we also analyse one of the most attractive research areas within cooperative robotics today, namely RoboCup. Finally, we present a hierarchy of levels and mechanisms of cooperation in robots and animals, which we illustrate with examples and discussions.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 59.
  Bergfeldt, Niklas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Överföring av program från värddator till målmiljö1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete tar upp olika överföringstekniker för att uppdatera ett program på en målmiljö. De tre överföringstekniker som analyseras är moduluppdelning, patchning och komprimering. En litteraturstudie har genomförts för att ta fram för- och nackdelar med de olika teknikerna och för att beskriva hur de fungerar. En praktisk applicering av överföringsteknikerna har även gjorts på ett specifikt PLC-system för att se vad dessa kan göra för uppdateringstiden i denna miljö. Resultatet av arbetet visade att moduluppdelning är att föredra i de fall där uppdelning av programmet är möjlig. Patchning är däremot mest lämpad då varje uppdatering av programmet är mycket liten och det således inte skiljer mycket mellan de olika versionerna av programmet. Komprimering är att föredra då det ofta är frågan om stora modifieringar i programmet eftersom komprimering ger en näst intill konstant vinst sett ur procentuell synvinkel, även om denna vinst endast är runt 50%.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 60.
  Berglind, Lotta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användbarhetsexpertens roll som representant och medlare i systemutvecklingsprocesser2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport talas det om användbarhetsexpertens roll som representant för användaren,medlare av termen användbarhet samt medlare mellan användaren och andra yrkesroller i en systemutvecklingsprocess. Denna roll har många gånger en tendens till att inte få tillräckligt med gehör av andra yrkesroller i utvecklingsprojekt. Det finns flera olika faktorer som kan bidra till detta. Vad som framkom i resultatet var en bekräftelse på att användbarhetsexpertens

  roll är viktig i fråga om representering och medling. Vad gäller faktorn samarbete anser respondenterna att samarbetet för det mesta fungerar bra mellan dem och andra yrkesroller. Samarbete ses därmed inte som en faktor som påverkar gehöret för en användbarhetsexperts roll i systemutvecklingsprocesser. Respondenterna tycker däremot att de inte alltid får gehör för sin roll som användbarhetsexpert fast att de tycker att samarbetet med andra yrkesroller fungerar bra. En faktor som bidrar till

  detta är den svårdefinierade termen användbarhet.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 61.
  Bergman, Stig
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan inom systemutveckling1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem.

  Vissa vetenskapsmän och forskare hävdar att användare och systemutvecklare inte förstår varandra och att det fokuseras enbart på artefakten (datorn) och inte på människan. Detta faktum skulle medföra att användare av olika artefakter inte medverkar på ett genuint sätt i utvecklingen av dessa system.

  Vilka orsakerna är till att det ser ut som det gör enligt källorna i ovanstående stycke är svårt att spekulera i. Men tre områden har studerats översiktligt och dessa områden är kommunikationsprocessen, attityder, syften och mål.

  Antagandet som gjorts är att kunna påvisa att det existerar en förhållandevis bättre förståelse, än vad källorna hävdar, mellan användare och systemutvecklare tack vare att de befinner sig i en och samma organisation och på så vis erhållit en bättre förståelse för varandras verksamhetsområde.

  Undersökningen har utförts på Volvo Östra Fabriken. Försökspersonerna består av hela avdelning M3 Lager Hög/Låd. Populationen är på så sätt begränsad och utgörs inte av hela Volvo Östra Fabriken. Därför går inte resultatet att generalisera över hela företaget utan enbart till avdelning M3 Lager Hög/låd.

  Svarsfrekvensen var oväntat låg. 12% av försökspersonerna svarade inom begärd svarstid. Efter påtryckningar och ytterligare svarstid slutade svarsfrekvensen på 36%. Varför svarsfrekvensen blev så låg är svårt att svara på. Flera olika orsaker kan ha påverkat viljan till att svara på enkäten vilket har nämnts i rapporten.

  Resultatet av undersökningen utföll så att någon förståelse och entydighet mellan användare och systemutvecklare kunde inte fastslås. Snarare visade undersökningen att åsikterna mellan användarna och systemutvecklarna om man lyckats att nå förståelse och samarbete uppvisade olika uppfattningar. Systemutvecklarna å sin sida menade att förklara och beskriva användarnas verksamhetsområde inte var några problem men var tveksamma om användarna förstod arbetssättet. Användarna å sin sida ansåg att det var svårt att förstå systemutvecklarnas språk och beskrivningstekniker och samtidigt ansåg användarna att de hade svårt att beskriva sitt eget verksamhetsområde. Systemutvecklarna fordrade ingen mer utbildning medan användarna ansåg att omfattande utbildning krävdes för egen del. Användarna ansåg även att de inte fick medverka i utvecklingsarbetet i tillräcklig grad.

  Användaren av olika artefakter är experten inom verksamhetsområdet och skall därför medverka i utvecklingen av systemen för att erhålla en bättre anpassning till användaren än vad som gäller idag. Graden och formen av medverkan är inte tillräcklig som det ser ut nu.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 62.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science. University of Exeter, UK.
  Active Capability Support for Cooperation Strategies in Cooperative Information Systems1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  One important feature for the current and next generation of information systemsis the ability to be able tocooperate. Information systems that are able to cooperateare referred to as cooperative information systems. The problem of moving the stateof the art from information systems designed asislands of automationto cooperativeinformation systems has primarly been addressed by the distributed artificial intelli-gence community and the database community. For example, the distributed artificialintelligence community has investigated cooperation strategies such as task sharingand result sharing, whereas the database community has developed techniques forinteroperability over heterogenous databases. One characteristic of cooperative infor-mation systems is that no individual solution can satisfactorily support all requiredcharacteristics of cooperative information systems. This thesis takes the position thata synthesis of results from the distributedartificial intelligence community and thedatabase community is a promising direction for developing cooperative informationsystems.In this thesis, active capability (as defined within active databases) is considered asan important core technology for cooperative information systems. Active capabilityis supported by event condition action (ECA) rules with the following semantics:when an event E occurs, evaluate condition C, and if the condition is satisfied, thenexecute action A. The applicability of using ECA rules has primarly been exploredwithin database systems and has recently initiated ECA related research within otherresearch communities such as real-time and workflow.This thesis focuses on what is required in an interface between information sys-tems when using an active capability approach to supporting the major cooperationstrategies as formulated in distributed artificial intelligence. The significance of the2work reported in this thesis concerns two major issues. First, advanced types ofcooperation strategies such as task sharing and result sharing can now span the do-mains of database and distributed artificial intelligence architectures. Second, as thiswork synthesizes and extends results from two different research communities, it pro-vides a good foundation for using active capability as one of the core technologies forcooperative information systems.

 • 63.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Management of Rules in Object-Oriented Databases1994In: Proceedings of the Baltic Workshop on National Infrastructure Databases: Problems, Methods and Experiences, 1994, Vol. 1, p. 78-85Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes a new approach to associating rules with events in object-oriented database systems. In it we propose a new run time mechanism, which associates rules with specific event definitions. This provide a basis for indexing rules by event definitions, which reduces rule checking to a minimum. The proposed subscription mechanism is general, in that it can be applied to both primitive events and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 64.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Reactive Object-Oriented Databases and CIM1994In: Database and Expert Systems Applications: 5th International Conference, DEXA '94 Athens, Greece, September 7–9, 1994 Proceedings / [ed] Dimitris Karagiannis, Berlin: Springer, 1994, , p. 10p. 769-778Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper propose a simple and powerful approach to associating rules with events in reactive object-oriented database systems. In it we propose a new run time subscription mechanism, which associates rules with specific event definitions. This brings optimization considerations - when to fire a rule - to the language level. The proposed subscription mechanism reduces rule checking to a minimum. It can be applied to both primitive and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 65.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Calestam, Bengt
  UNISYS AB, Solna, Sweden.
  Graphical notations for active rules in UML and UML-A2003In: Software Engineering Notes: an Informal Newsletter of The Specia, ISSN 0163-5948, E-ISSN 1943-5843, Vol. 28, no 2, p. 1-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Active rules (i.e., event condition action rules, triggers) have been put forward as a technique for reacting to important events, and thereby avoiding polling or embedding rule processing in applications. Despite the promises of active rules technology, the usage of active rules is low in practice. It has often been claimed (by database researchers) that the reason why few active rules applications have been built is due to the lack of support in analysis and design phases. Hence, there are very few notations or guidelines available for software engineers who develop active rules applications.In this paper, we propose modelling templates for UML state-charts and UML-A statecharts for how software engineers can capture the fundamentals of active rules. By following the proposed modelling templates and notations for active rules, it will be easier for software engineers to develop applications that rely on active rules technology.

 • 66.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Cooperative Problem Solving: A New Direction for Active Databases1996In: Proceedings of the International Symposium on Cooperative Database Systems for Advanced Applications, 1996, p. 398-401Conference paper (Refereed)
 • 67.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Extending Active Capability Mechanisms for Context Based Subscriptions1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Interest has increased recently in synthesizing solutions to CIS problems by using results from the database and distributed AI communities. Such synthesis is not without its difficulties; results do not always transfer seamlessly to a new, complex domain. In this paper we highlight the difficulties encountered in our attempts to use event detection and subscription mechanisms (proposed in current active databases) for the problem of efficient result sharing in CIS. A solution to such problems is described, in the form of a refined, context based subscription mechanism.

 • 68.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, United States.
  Lings, Brian
  University of Exeter, United Kingdom.
  Extending database support for coordination among agents1997In: International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS), E-ISSN 0218-8430, Vol. 6, no 3-4, p. 315-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do the same has been a problem - primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (for example, in business processes, electronic commerce, logistics). Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; specification of alternative transaction models to meet the requirements of non-traditional applications, and their execution have been addressed by the database community. It is evident that there is a need for bringing the two approaches together to develop systems that support cooperative problem solving. This paper - argues for the use of active databases in general and active capability in particular as an enabling technology for cooperative problem solving and cooperative information systems - details a novel approach for supporting task sharing, a key aspect of CPS, using active capability - elaborates on a methodology for mapping task shared protocols expressed in high level speech acts to Event Condition-Action (ECA) rules.

 • 69.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Result Sharing Among Agents Using Reactive Rules1997In: Cooperative Information Agents: First International Workshop, CIA'97, Kiel, Germany, February 26-28, 1997, Proceedings / [ed] Peter Kandzia, Matthias Klusch, 1997, p. 126-137Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper critically analyse the use of active databases as an enabling technology for result sharing as defined in the DAI literature. In particular, we demostrate how ECA (Event-Condition-Action) rules can be used for supporting result shared cooperation. Further, we demonstrate how composite events as defined within active databases can help a problem solving agent to precisely specify when to take responsive action to multiple result notifications.

 • 70.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Task Sharing Among Agents Using Reactive Rules1997In: Proceedings of CoopIS 97: 2nd IFCIS Conference on Cooperative Information Systems / [ed] Arbee L.P. Chen, Wolfgang Klas, Munindar P. Singh, IEEE Computer Society, 1997, p. 56-65Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do the same has been a problem-primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems. Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. It is evident that there is a need for bringing the two approaches together to develop cooperative information systems. This paper argues for the use of active databases as an enabling technology for cooperative information systems, details a novel approach for supporting task sharing (a key cooperation strategy within cooperative information systems) using active capability, and elaborates on a methodology for mapping task-shared protocols expressed in high-level speech acts to event-condition-action rules.

 • 71.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarty, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Coordination Among Agents Using Reactive Rules1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do that same has been a problem -- primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (e.g. in business processes, electronic commerce, logistics).

  Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols (both static and dynamic) as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; system level support as well as specification and execution of relaxed notions of transaction (sometimes termed an activity) have been addressed by the database community. It is evident that combining the two will provide an effective unified solution for a class of problems that require cooperation. This paper classifies problems addressed in the AI and database literature according to degree of coordination and collaboration. It reports on work done by the authors in utilising the reactive paradigm to synthesize, from the yechniques in these areas, a common framework for the support of multi-agent problem solving, workflow, and process management. In addition to resolving the terminology used by different groups, task sharing is used to demonstrate the approach described. It is accomplished by creating either static or dynamic plans that are coordinated by ECA rules -- both pre-defined and dynamically created. The paper details the applicability of ECA rules in this domain, their adequacy, and a prototype implementation.

 • 72.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, J
  Department of Computer and Information Science, Linköping University.
  Olsson, Björn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lundell, Björn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Planning and implementing your final year project - with success!: a guide for students in computer science and information systems2002Book (Other academic)
 • 73.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, JörgenUniversity of Skövde, Department of Computer Science.
  Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 19951996Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 74.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Issues in Active Real-Time Databases1996In: Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 1995 / [ed] Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson, London: Springer, 1996, p. 142-157Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Active databases and real-time databases have gained increased interest in recent. Both active and real-time databases are considered as important technologies for supporting non-traditional applications such as computer integrated manufacturing (CIM), process control and air-traffic control. These applications are often event driven and need to react to events in a timely and efficient manner. In this paper we address the problem of merging active databases and real-time databases. Active real-time database is a fairly new area, in which very little research has been carried out so far. However, the use of active real-time database applications has a great potential. In this paper we address several issues and open questions such as semantics, assignment of time constraints and rule selection, which need to be considered when designing active real-time databases.

 • 75.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Time is the Shadow of Reactive Behaviour2000In: Proceedings 2000 International Database Engineering and Applications Symposium / [ed] Bipin C. Desai, Yasuhi Kiyoki, Motomichi Toyama, Piscataway, NJ: IEEE, 2000, p. 417-423Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Applications that rely on coordination of messages are frequently based on multi-agent systems or workflow systems. Both implementation platforms use a rule engine for the coordination of messages. Currently, classical production rules are used within multi-agent systems, and workflow systems tend to rely on active database solutions (i.e. triggers). It has been envisioned that subsequent application generations are likely to require support for hundreds or even thousands of triggers. This is in contrast to the current state-of-the-art of implementations, which only scale to a few triggers. The paper outlines a vision where a scalable trigger system is the unifying concept between workflow and multi-agent approaches for applications that require coordination facilities. In particular, the paper defines scalability and performance within an active database context. The paper explores factors and situations that influence active database performance. Finally, the paper explores promising directions for how to move the state-of-the-art to trigger systems that scale to many triggers.

 • 76.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Workshop Report: The First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95)1996In: SIGMOD record, ISSN 0163-5808, E-ISSN 1943-5835, Vol. 25, no 1, p. 64-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This report is a summary of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95) [1], held at the University of Skövde in June 1995. The workshop brought together researchers and practitioners from both the active database community and the real-time database community. The major aims of ARTDB-95 were to identify motivations, problems and requirements when combining active and real-time capabilities.

 • 77.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Logical Events and ECA Rules1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an approach to support event-condition-action rules and logical events in an object-oriented environment. Previous approaches in active object-oriented databases support either traditional event-condition-action rules or logical events. We see the need to integrate these two concepts in order to efficiently support specialization of events.

 • 78.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Foster, Lou
  Valparaiso University, USA.
  Systematic Treatment of Events and Rules1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Current prototype Active Object-Oriented database systems introduce powerful event and rule specification languages. We contend that this is not in general done in a uniform and integral manner. We present a modified design for an ACtive Object-Oriented DBMS (ACOOD) currently under development at the University of Skovde. The design emphasises the key concepts being investigated, namely Events and Rules as 1st Class (ER1C). It is important because it addresses the key issue of inheritance, something not prominent in current prototype systems with a fully developed event specification system. Key features in the design are that it has a unifying concept of primitive event and of behaviour, and achieves uniformity and power with respect to inheritance. It further relates this to event specification languages for composite events, guaranteeing orthogonality of features. The paper emphasises modeling concepts, and the design is therefore of relevance to all active, object-oriented database systems. It seeks to explore the wider implications and underpinnings of current active O-O suggestions rather than enriching event and/or rule specification languages.

 • 79.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Högberg, Urban
  EDS Sweden AB, Trollhättan.
  Visualization of the Composite Event Detection Process1999In: Proceedings User Interfaces to Data Intensive Systems / [ed] Norman W. Paton, Tony Griffiths, 1999, p. 118-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Active database rules are problematic to explain, understand, debug, and design irrespective of knowledge about active rule semantics. In order to address this problem, various types of active database tools have been proposed in the literature such as browsers, debuggers, analyzers, and explanation tools.This paper focuses on visualization of event detection for an explanation tool and it presents the first study on what to visualize with respect to event detection at the lowest level (i.e. visualization of event detection for a specific event type).

 • 80.
  Bernson, Jesper
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lagras reklam i minnet under informationssökning på Internet?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet fokuserar på frågan om reklam lagras i minnet under en van internetanvändares aktivitet på en webbportal, när denne inte uttryckligen söker efter reklam. Rapporten redovisar olika aspekter som kan inverka på användarnas beteende vid deras interaktion med Internet. Med hjälp av ett förtest i enkätform väljs 30 vana internetanvändare ut som försökspersoner. Dessa delas upp i två lika stora grupper och utför sedan en uppgift på en webbportal. Slutligen genomför de ett test som undersöker om de kommer ihåg de fyra reklamannonser som finns på webbportalen. Detta görs med metoderna fri återgivning eller igenkänning. Vid fri återgivning var det endast en person som kom ihåg en korrekt reklamannons. Igenkänningstestet resulterade i sammanlagt 19 korrekt utpekade reklamannonser. Resultatet visar på att försökspersoner som fick göra igenkänningstestet, kunde svara på vilka reklamannonser som fanns på webbsidan i högre grad än de som fick använda sig av testet fri återgivning.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 81.
  Berthouze, Luc
  et al.
  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Neuroscience Research Institute, AIST Tsukuba Central 2, Japan.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Epigenetic robotics: Modelling cognitive development in robotic systems2003In: Connection science (Print), ISSN 0954-0091, E-ISSN 1360-0494, Vol. 15, no 4, p. 147-150Article in journal (Refereed)
 • 82.
  Biederbeck, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Integrating Automatic Run-time Network Maintenance into Network Management using CORBA1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This work address the adding, removing and upgrading of network elements in a computer network at run-time. This is already accomplished by Sun Microsystems Jini architecture, but we have investigated if it is possible to create a maintenance system that can handle this, using CORBA. We also want the manual intervention to be minimal. We have discovered that it is possible to create such a system, using CORBA, and that this solution also can handle upgrading a network element at run-time. This report outlines the design of this system, realizing automatic run-time network maintenance.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 83.
  Birgersson, Sebastian
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin? Vad är det för faktorer som medför att existerande standardiserade MPS-system inte kan användas inom processindustrin? Det är dessa frågeställningar ligger till grund för denna rapport.

  Rapporten inleds med en genomgång av hur kravspecifikationer bör utformas, vad material- och produktionsstyrning innebär samt en introduktion till process- och plastindustrin. I de fallstudier som presenteras diskuteras processen från order till leverans med avseende på material- och produktionsstyrning.

  De funktionskrav, som identifieras som viktigast för ett MPS-system för plast-industrin, kan innefattas i följande punkter:

  · Prognoshantering som kan omvandla försäljningsprognos till leveransplan.

  · Verktygshantering som klarar en koppling mellan produkt och verktyg.

  · Materialbehovsberäkning som kan hantera ingöt kontra produkt.

  · Spårning vid felsökning.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 84.
  Birgisson, Ragnar
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Improving Testability of Applications in Active Real-Time Database Environments1998Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The test effort required to achieve full test coverage of an event-trigered real-time system is very high. In this dissertation, we investigate a method for reducing this effort by constraining behavior of the system. We focus on system level testing of applications with respect to timeliness. Our approach is to define a model for constraining real-time systems to improve testability. Using this model applicability of our constraints is easily determined because all the pertinent assumptions are clearly stated. We perform a validation of a test effort upper bound for event-triggered real-time systems with respect to this model. Effects that constraints for improving testability have on predictability, efficiency, and scheduling are investigated and validated. Specific design guidelines for selection of appropriate constraint values are presented in this work. Finally, we discuss mechanisms for handling constraint violations.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 85.
  Birgisson, Ragnar
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Andler, Sten F.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bounds on Test Effort for Event-Triggered Real-Time Systems1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The test effort required for full test coverage is much higher in an event-triggered than in a time-triggered real-time system. This makes it difficult to attain confidence in the correctness of event-triggered real-time applications by testing, which is a necessary complement to other verification methods. We present a more general upper bound on the test effort of constrained event-triggered real-time systems, assuming multiple resources (a refinement of previous results). The emphasis is on system level testing of application timeliness, assuming that sufficient confidence in its functional correctness has been attained. Covered fault types include incorrect assumptions about temporal attributes of application and execution environment, and synchronization faults. An analysis of the effects that our constraints have on predictability and efficiency shows that the use of designated preemption points is required. A key factor in this approach is the ability to reduce the number of required test cases while maintaining full test coverage.

 • 86.
  Biro, Zoltan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Exploring possible organizations for visually-guided orientation1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation is concerned with exploring the behaviour and the internal properties of agent controllers which employ recurrent artificial neural networks, whose internal dynamics have been evolved by an evolutionary algorithm for coping with a visually-guided orientation task. Guided by a very simple fitness function, defined at behaviour level, the evolution allowed for emergence of different strategies, two of which are analysed in detail using traditional connectionist analysis methods. The examined strategies succeed in the orientation task by inherently handling a simple form of the object persistence problem in the limited environment, and by employing behaviours which include passive and active search, object tracking, obstacle avoidance, and a simple form of discrimination, each of which were observed to correspond to hidden unit activation subspaces.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 87.
  Biro, Zoltan
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Evolution of visually-guided approach behaviour in recurrent artificial neural network robot controllers1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Analysis of internal structures of embodied and situated agents may provide insights into the mechanisms underlying adaptive behaviour. This paper is concerned with the evolution and analysis of visually-guided approach behaviour in a simulated robotic agent controlled by a recurrent artificial neural network, whose connection weights have been evolved using evolutionary algorithms. Analysis of the evolved behaviours and their network-internal mechanisms reveals a behavioural structure and organization resembling a Brooksian subsumption architecture. The task decomposition, as well as the resulting individual behaviours and their integration, however, are realized as network-internal state space dynamics, evolved in the course of agent-environment interaction, i.e. with a minimum of designer intervention.

 • 88.
  Björk, Lotta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  SET: Framtidens betalningssystem för kontokortsbetalning via Internet?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar en undersökning av SET (Secure Electronic Transacion) vilket är ett system för säkra kontokortsbetalningar över Internet. Min undersökning har inkluderat företag och banker som erbjuder sina kunder möjligheten att betala varor med SET. Rapporten tar upp vilka åsikter och erfarenheter parterna har när det gäller SET och dess framtid som betalningssätt.

  I rapporten behandlas Internet och dess uppbyggnad, elektronisk handel och olika sätt att betala varor som beställs via Internet, kryptering och vad som krävs för att ett betalningssystem skall anses säkert samt SET och dess funktioner vid betalning över Internet.

  Jag har genom litteraturstudier, intervjuer och enkäter kommit fram till att SET är en bra teknik, men som ännu inte slagit igenom hos användarna. Bankerna tror på SET som betalningssystem, medan företagen anser att SET troligtvis spelat ut sin rätt.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 89.
  Björk, Monica
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Riktlinjer vid montering mot kundorder: en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En mängd slutprodukter kan fås med hjälp av olika ihopsättningar av olika komponenter, vilket görs för att tillfredställa kunders unika behov. Det är väldigt riskabelt och kostsamt för företagen att lagerföra alla dessa olika varianter av produkter i ett färdigvarulager eftersom det kanske inte blir någon större efterfrågan på alla dessa olika varianter. Det är därför många företag väljer att montera mot kundorder.

  I detta examensarbete sammanställs vad litteraturen tar upp om montering mot kundorder och utifrån detta presenteras de riktlinjer företag kan använda sig av när de vill montera mot kundorder. Utifrån litteraturstudierna, som har används som en referensmodell, har en undersökning gjorts på företaget Forbo Forshaga för att se hur de ligger till utifrån modellen. I nuläget tillverkar företaget mot lager men funderar på att börja montera mot kundorder i stället vilket de verkar ligga bra till för att kunna göra inom den närmsta framtiden.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 90.
  Björk, Stefan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Nätverksfördröjningar vid tillämpning av SOAP2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om, och isåfall hur, nätverksfördröjningar uppstår då små SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. För att utföra detta skapades ett litet nätverk och i det genomfördes mätning av svarstider för två olika SOAP-implementationer, Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit. Resultaten från mätningarna analyserades och visade att det uppstår nätverksfördröjningar då små SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. Både Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit uppvisade olika strategier i nätverkskommunikationen vilket påverkade svarstider. För Apache SOAP uppstod fördröjningar vid varje SOAP-anrop, oberoende av storleken på meddelandet som returnerades, medan Microsoft SOAP Toolkit undvek nätverksfördröjningar då meddelandet som returnerades var tillräckligt stort.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 91.
  Björk, Åsa
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Anvandare och Informationssystem: en komplex relation1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar relationen användare - informationssystem under ett informationssystems livstid. Arbetet syftar till att påbörja en teorikonstruktion över de faktorer samt effekter, vilka tillsammans utgör den kontext i vilken informationssystemet skapas och verkar. Systemutvecklingsprocessen betraktas ur ett användarperspektiv såtillvida att användarens subjektiva uppfattning om berörda situationer står i fokus.

  Rapporten behandlar följande frågeställningar: "Hur ser relationen ut i planeringsfasen?" samt "Hur ser relationen ut i verksamhetsfasen?". För respektive frågeställning kartläggs faktorer och effekter, som kan ha betydelse för den studerade relationen. Resultatet grundas på en litteraturstudie kompletterat med ett mindre antal djupintervjuer med systemutvecklare och användare.

  Jag har kommit fram till att litteraturen och verkligheten skiljer sig åt på flera punkter; analysfasens syfte, begreppet användardeltagande, systemutvecklarens roll, metodsyn etc. Verkligheten och den akademiska världen är således (ännu) inte i fas vad gäller området systemutveckling.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 92.
  Björkman, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Förutsättningar för ett lyckat IT-införande: samordning, engagemang och kompetens1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete tar upp hur företag skapar förutsättningar för att en IT-investering kommer att bli lyckad. Med en lyckad IT-investering menas att ett anpassat system skapas där dess användning blir så effektiv så att den fulla potentialen hos systemet utnyttjas.

  Arbetet som ligger bakom rapporten är en litteraturstudie av olika teorier varav en legat som grund för mitt fortsatta arbete. Dessutom har en fallstudie genomförts genom fem stycken djupintervjuer av företagsledare och systemutvecklare. Deras arbetsätt och synsätt har sedan jämförts med den baserande teorin.

  Teorin som jag baserat mig på tar upp tre stycken kritiska faktorer, samordning, engagemang och kompetens, som alla måste till för att en IT-investering skall nå sin fulla potential. Dessa faktorer skall genomsyra hela utvecklingsprocessen av systemet och sedan i en ständigt pågående process förbättra och effektivisera dess användning.

  Rapporten tar även upp om det går att förutse vilken effekt och påverkan ett nytt IT-system kommer att ha på användarna.

  De slutsatser som dragits under arbetet är att många företag är medvetna om vilka faktorer som skall beaktas vid en IT-investering. Insikten om de tre kritiska faktorernas betydelse är också mycket god. Trots detta ger inte IT-investeringarna det resultat som det finns förutsättningar till. Detta beror på att kompetens och samordning försummas efter att systemet har implementerats. Effekten blir i många fall att den fulla potentialen hos ett infört IT-system inte utnyttjas.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 93.
  Bobadilla, Carlos
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Nycklar i XML2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den huvudsakliga tekniken som använts inom webbutveckling består av märkordspråket HTML men HTMLs funktionalitet är för enkelt för att tillfredställa de kraven på komplexa applikationer. En ny teknik i form av märkordsspråket XML uppkom med tanke på att göra lättare att implementera webbaserade applikationer. XML erbjuder möjligheter att utveckla egna element och utforma egna dokumentstrukturer.

  Relationsdatabaser är sedan många år ett väl fungerande datahanterarsystem. Med tanke på att göra informationen tillgänglig på Internet är det oundvikligt att undersöka om XML kan användas för att lagra en relationsdatabas. Detta arbete har i syfte att teoretisk analysera hur XML hanterar begreppen primär- och främmande-nyckel från relationsdatabaser. Nyckeln är ett viktigt begrepp inom en relationsdatabas sammanhang därför är en bra startpunkt att undersöka om XML klarar en nyckel hantering som i relationsdatabas.

  Flertal teorier har undersökts i denna rapport för att försöka kartlägga de olika förslagen. Efter undersökningen kom författaren till denna rapport fram till att en grupp av de förslagen passar bäst, för att data som lagras i XML, har det inte samma struktur som den data som lagras i relationsdatabaser och på så sätt skiljer sig hanteringen av nycklarna.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 94.
  Bodén, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Niklasson, Lars
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Features of distributed representations for tree-structures: A study of RAAM1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an in-depth analysis of properties of patterns, generated by the Recursive Auto-Associative Memory, based on the idea that representational features can be detected by a classification network. The intension of this analysis is to examine the actual reasons for the success of connectionist processes acting on super-positional activity vectors generated in the fashion described. We show that the structure supplied during training is maintained and is extractable from the generated pattern. Further, we show that the influence of the actual constituents in the structures supplied during training is not necessarily available, in the generated patterns, for holistic processing. The outlook for holistic processing is therefore limited unless new forms can be found which take into account, what Sharkey and Jackson call, `whole net' representations.

 • 95.
  Bogner, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Traditionell industri: ny teknik2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar ämnet elektronisk affärskommunikation och i vilken omfattning detta används i stål- och plåtbranschen. Elektronisk affärskommunikation är ett sätt att sköta ett företags affärer via något sorts datamedia.

  Rapportens syfte är att undersöka hur långt stål- och plåtbranschen har kommit med att införa elektronisk affärskommunikation och även ta fram för- och nackdelar med detta. Det kanske viktigaste mediet för sådan affärskommunikation är antagligen Internet, även om EDI fortfarande är mycket stort. Till grund för arbetet ligger intervjuer med personliga besök hos åtta företag inom stål- och plåtbranschen. Dessa sträcker sig från plåtslagare med ett fåtal anställda till multinationella järnverk med tusentals anställda.

  Elektronisk affärskommunikation sträcker sig från att vara e-post och/eller hemsida till att vara hela affärssystem som införs för att hjälpa till i företagets dagliga skötsel. Sådana saker kan vara att leverantörer håller kontroll på företagets lagernivå och levererar när så behövs. På detta sätt behöver företaget inte kontrollera sina lager, de behöver inte lägga beställningar och behöver inte heller fundera på att sänka lagernivåerna för att spara pengar.

  Nyckelord: Elektroniska affärskommunikation, Internet, EDI, E-närvaro, E-handel, E-business.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 96.
  Bohlin, Anna
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Mäns och kvinnors possible selves om framtida arbetsliv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människors yrkesval och syn på framtida arbetsliv influeras av olika faktorer som i sin tur har formats av evolutionen eller den sociala omgivningen. Människans kognitiva förmågor är ett av elementen som påverkar yrkesvalsprocessen, men är också kanske en bidragande orsak till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Hur människor ser sig själva i den framtida yrkesrollen kan också vara en anledning till varför det finns en könsskillnad på arbetsmarknaden. Markus and Nurius (1987) har myntat begreppet ”Possible self”, vilket de definierade som självbilden i framtida situationer. Syftet med det här examensarbetet var att undersöka om det skiljer mellan män och kvinnors possible selves när det gäller deras syn på framtida arbetsliv. Mätinstrumentet som användes i studien var The possible self statement test. Resultatet visade att männens och kvinnornas possible selves om arbetslivet var ganska lika, endast två av 24 jämförelser åskådliggjorde signifikanta värden. Det som visade på signifikans (p<,05) var kategori Position med skalan för hur mycket försöksdeltagaren anser sig kunna påverka att det angivna possible self ska inträffar samt kategori Utveckling och stimulans med skalan för negativa känslor gentemot det angivna possible self.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 97.
  Boman, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  XML/EDI - EDI med XML-format?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Electronic data interchange (EDI) är en teknik vilken används för att utbyta elektroniska dokument mellan köpare och säljare. Dessa dokument överförs på en strikt elektronisk standardiserad väg, dokumenten kan vara fakturor, beställningsformulär, leveransplaner etc. EDI har funnits i över 25år och är vida spridd över världen. För att använda EDI krävs det stora resurser i form av kapital och kunskap. Små och medelstora företag har ofta inte de resurser som krävs för att kunna använda EDI.

  Nya tekniker utvecklas ständigt. Extensibel Markup Language (XML) är en ny teknik vilken är avsedd att användas främst på Internet. XML delar upp dokumenten med hjälp av etiketter vilket hjälper läsaren att identifiera innehållet i dokumenten. XML har väckt EDI-samhällets intresse då XML anses ha kapaciteten att kunna användas som ett EDI-format samtidigt som XML är Internetanpassat vilket betyder att EDI enklare skulle kunna användas på Internet.

  I mitt examensarbete har jag utrett om EDI-användande företag avser använda XML/EDI. Jag har genomfört intervjuer för att besvara problemformuleringen. Resultaten jag kommit fram till är att företagen avser använda XML/EDI om en ordentlig standard blir framtagen. Företagen är dessutom positivt inställda till XML/EDI samt Internetbaserad EDI. Anledningen till den positiva inställningen är främst att XML/EDI samt Internetbaserad EDI skulle innebära lägre kostnader vilket i sin tur skulle innebära att även små och medelstora företag skulle kunna använda tekniken.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 98.
  Borislav, Lorenc
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Cognitive Aspects of the Studies of Communication1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The study starts off as a quest for the core meaning of the term communication. First, the epistemological grounds of the endeavour are investigated. Findings of experientialist cognition, backed up by e.g. Putnam’s results, indicate that intentionality as understood by traditional cognitive science might be an incomplete story; so, in parallel, constructivist approaches are investigated. The two approaches are here termed as linear and recursive models, respectively.

  Through introducing the conduit metaphor and the mathematical theory of communication, the question of whether communication consists of a transfer is discussed. Arguments are presented to the effect that the mathematical theory neither does support this understanding, nor appears to be applicable (but as a cognitive model) outside the domains where probabilities are assigned to outcomes.

  Communication research in three areas is presented: investigations from an ethological perspective, process approaches to human communication, and the study of the signification relation. Finally, a review of some work on simulations of communication and collective behaviour is given.

  In conclusion, intentionality is required for the communicating entities, which – based on some of the arguments presented in this study – leaves inanimate objects, plants, bacteria, and most of the animal world (except molluscs, crustaceans, and vertebrates) outside the communicating world. Communication incorporates signs, and signs are interpreted. In the process, meaning is created. The objectivist science ideal of pointing to an appropriate event and claiming "This is real communication" has to be substituted by offering descriptions of some idealised cognitive models. One might argue about these, accept them, or reject them; this is what communication (amongst other things) is (and is for).

  In general, if it is understood that there is no possibility of reaching ‘objective’, observer-independent knowledge, another way of reaching more certainty than what just an individual can get might be to turn to others. It is this that brings cognition and communication into close relationship.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 99.
  Borén, Mattias
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Komprimering av eBooks enligt Open eBook Publication Structure2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport undersöks hur elektroniska böcker (eBooks) enligt standarden Open eBook Publication Structure kan komprimeras på ett effektivt sätt. Anledningen till att området valts är att en välanvänd standard för eBooks inte finns för tillfället. Standarden är relativt ny och senaste versionen av specifikationen har kommit ut under 2002. Med i utvecklingen av standarden finns många stora företag som exempelvis Adobe Systems Inc. och Palm Digital Media. En litterär undersökning för passande komprimeringsalgoritmer har gjorts och två algoritmer för komprimering av eBooks har efter undersökningen utvecklats. Tester och slutsatser angående komprimeringseffektiviteten hos komprimeringsalgoritmerna finns också dokumenterade i rapporten.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 100.
  Brax, Christoffer
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Recurrent neural networks for time-series prediction.2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Recurrent neural networks have been used for time-series prediction with good results. In this dissertation recurrent neural networks are compared with time-delayed feed forward networks, feed forward networks and linear regression models on a prediction task. The data used in all experiments is real-world sales data containing two kinds of segments: campaign segments and non-campaign segments. The task is to make predictions of sales under campaigns. It is evaluated if more accurate predictions can be made when only using the campaign segments of the data.

  Throughout the entire project a knowledge discovery process, identified in the literature has been used to give a structured work-process. The results show that the recurrent network is not better than the other evaluated algorithms, in fact, the time-delayed feed forward neural network showed to give the best predictions. The results also show that more accurate predictions could be made when only using information from campaign segments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 51 - 100 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf