his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
6789101112 401 - 450 of 2268
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Bossius, Annika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Leijon, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Visselblåsning: Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda.

  Att minimera risker för ekonomiska oegentligheter är en nyckelfråga för företag och som visselblåsarsystem förväntas bidra till. Mutor, bokföringsbrott och bedrägerier kan påverka trovärdigheten i företagens redovisning och om brott förekommer och uppdagas kan företagets existens stå på spel. Allvarliga konsekvenser kan vara att investerare och aktieägare förlorar insatt kapital och anställda kan förlora sina arbeten.

  Intern styrning och kontroll påverkar företagets arbete för att uppfylla målen för effektivitet och produktivitet i verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. En aspekt som bidrar till ett säkrare kontrollarbete är när medarbetare och andra intressenter tryggt kan larma vid misstanke om ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter.

  Syfte: Denna rapport syftar till att beskriva om införandet av ett visselblåsarsystem kan bidra till att minimera risker för ekonomisk brottslighet och bidra i företagets arbete med intern styrning och kontroll.

  Metod: Det empiriska materialet som har samlats in i studien har gjorts med en kvalitativ metod och 10 personer har intervjuats med semistrukturerade intervjuer. Informanterna har kunskap kring visselblåsning och förebyggande av ekonomisk brottslighet.

  Analys och Slutsats: Analysen pekar på att ett visselblåsarsystem kan bidra till företagets arbete med intern styrning och kontroll och till en korrekt redovisning och säkrare rapportering av företagets resultat, framförallt förebyggande genom att upptäcka oegentligheter i ett tidigt skede. Flertalet informanter belyste även vikten av företagskultur och dess påverkan på visselblåsarsystemets effektivitet.

 • 402.
  Brage, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ivarsson, Kajsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån: Skillnader utifrån generationstillhörighet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier indikerar på en attitydförändring till konsumtionslån, där konsumtionslån blir en allt mer socialt accepterad lösning. Det vittnas även om att mängden konsumtionslån har ökat de senaste åren. En del av problemet som belysts, är även att aggressiv marknadsföring skulle kunna bidra till denna attitydförändring. Tidigare studier och rapporter vittnar om att ålder är en aspekt som spelar roll för hur utsatt olika grupper är, vilket gör det till ett viktigt ämne att undersöka. Med utgångspunkt i problembakgrunden formuleras frågeställningen.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilka kommunikationseffekter som kan urskiljas från  reklam om konsumtionslån, samt vilka attityder till konsumtionslån som kan urskiljas. Huruvida generationstillhörighet påverkar kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån samt konsumtionslån i sig.

  Metod: Genom en kvalitativ metod samlades empiriska data in, detta i form av 16 intervjuer. Intervjupersonerna utgjordes av konsumenter från Generation Y, Generation X och Generation Baby boomer.

  Slutsats: Studien visar att det finns variationer gällande hur de olika generationerna förhåller sig till reklam gällande konsumtionslån, samt dess attityder till att ta konsumtionslån. Generation Y verkar vara mer utsatta då de inte verkar ha en lika befäst attityd till ämnet, jämfört med de äldre generationerna. Hos de intervjupersoner som medverkar i studien finns inga direkta indikationer på att konsumtionslån skulle vara en accepterad lösning, vilket inte påvisar en attitydförändring.

 • 403.
  Brandt Heedman, Ulrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Leijon, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  "Det är dubbelt så kul som svenska och alla andra ämnen": Elevers förhållningssätt till matematikundervisning i relation till läroplanen2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På hösten 2011 beslutade regeringen att göra en satsning på matematik i skolan på grund av elevers sjunkande resultat. Detta sett i ett internationellt perspektiv. Satsningen gick bland annat ut på fler undervisningstimmar samt kompetensutveckling till lärare. Med bakgrund av denna matematiksatsning valde vi i denna studie att ta elevernas perspektiv på frågan varför elevernas resultat blivit sämre. Anser de till exempel att undervisningen i matematik är meningsfull?

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt eleven i årskurs 4 har till matematikundervisningen samt dess betydelse för elevens vardag och jämföra det med det uppdrag som läroplanen uttrycker avseende matematikämnet och matematikundervisningen. Då en ny läroplan införts, har vi också valt att jämföra syftet för matematikundervisningen med elevernas svar. Datainsamlingen har skett genom gruppintervjuer och analysen har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Som stöd i vårt analysarbete har vi använt begreppen; uppfattningar, erfarenhet och meningsfullhet.

  Resultatet visar att eleverna uppfattar matematiken som något väldigt positivt. De kan också se en meningsfullhet i att kunna matematik, men framförallt som en kunskap som ska användas i framtiden. Eleverna får framförallt erfarenheter i matematik genom eget arbete i matematikboken, eller genom pararbete. Resultatet visar också att elevernas uppfattningar i hög grad stämmer överens med syftet i för matematikundervisningen i läroplanen. Slutligen diskuterar vi resultatet med våra teoretiska utgångspunkter som stöd. Bland annat diskuterar vi varför elevernas positiva syn på matematik förändras under tiden de går i skolan. Vi diskuterar också hur eleverna kommit fram till att matematik är viktig i framtiden.

 • 404.
  Bredesen, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Höydahl Anderberg, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jag vill att mitt barn ska bli accepterat precis som det är: Mammor till barn med autism om känslor och upplevelser kring omgivningens bemötande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människors olikheter bemöts ofta med fördomar och stereotypa uppfattningar, men detär av största vikt att förstå att ingen människa är en funktionsvariation, utan en unikindivid med en unik personlighet. Denna studies syfte var att få en djupare förståelse förhur mammor till barn med autismdiagnos upplever samt känslomässigt ochbeteendemässigt hanterade hur allmänheten bemötte deras barn. Studiens resultatkopplades an till Goffmans teorier om face samt stigma och motstrategier till stigma.Studien hade en kvalitativ fenomenologisk inriktning och var uppbyggd påsemistrukturerade intervjuer med 10 stycken mammor till barn med autismdiagnos.Resultatet visade att mammor till barn med autismdiagnos upplevde både negativa ochpositiva bemötanden gentemot barnen. Negativa bemötanden ledde till negativa känslorhos mammorna, medan positiva bemötanden ledde till positiva känslor. Dock kundeman se en majoritet av negativa bemötanden. Mammornas hantering av ett negativtbemötande från omgivningen tog sig uttryck i att försvara eller hjälpa sitt barn, eller attlämna, alternativt välja bort den sociala interaktionen. Slutligen kunde konstateras attdet på mikronivå fortfarande fanns mycket att göra för att främja känslan av acceptansför olikheter i samhället.

 • 405.
  Bridfelt, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Olivares Neira, Maddelyn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundservice: I mindre butiker2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konsumtionen i dagens samhälle ökar och konkurrensen mellan butikerna är idag hårdare än någonsin. För en mindre butik kan det bli en avgörande faktor att särskilja sig i den befintliga marknaden genom att förstå kunders behov samt erbjuda positivt utmärkande kundservice för att få en god möjlighet till en långsiktig och lönsam framtid. Denna rapport behandlar kundservice med fokus på det personliga kundmötet i mindre butiker som är fristående och inte ingår i en butikskedja och verkar på en lättöverskådlig yta, då vår utgångspunkt är att dessa möjligtvis hanterar kundservice på ett annat sätt än exempelvis större ledande butikskedjor i Sverige. Syftet med rapporten är att utröna vilka förväntningar kunder har gällande kundservice i mindre butiker för att sedan jämföra med butikschefer samt butiksmedarbetare vad som enligt dem karaktäriserar bra kundservice. Rapporten har även för avsikt att jämföra genomförda intervjuerna med utvalda och relevanta teorier inom området för kundservice och bemötande. Detta för att även där kunna se eventuella skillnader samt likheter mellan vad teori förespråkar bör göras i en butik för att upprätthålla god kundservice och vad som sker i praktiken. Presentation av resultaten från intervjuerna har genomförts i form av empiri där detta material sedan analyserats och jämförts med samtliga respondenters inställning till kundservice, men även i förhållande till utvald teori. I rapportens avslutande del diskuteras slutsatser utifrån utförd analys där författarnas egna åsikter och teorier diskuteras kring orsakerna till att respondenternas åsikter dels skiljer sig åt men även i de fall då åsikterna är enhetliga. Resultaten i rapporten konstaterar att kunder har olika behov och förväntningar på vad som enligt dem är bra kundservice. Vi kan även konstatera att butikerna som analyserats enbart följer teorier kring kundbemötande och service till en viss grad, då de arbetat fram sitt koncept när det gäller kundservice genom erfarenhet i branschen. Även om vår utförda undersökning inte kan göras allmängiltig för alla mindre butiker, då den enbart utförts på lokal nivå så är vår slutsats att alla kunder är olika och kräver olika mycket vid det personliga mötet, men att mindre fristående butiker med kunden i fokus har bra förutsättningar för att butikschefer och medarbetare ska kunna möta och leva upp till kundens förväntningar. Detta menar vi kan bero på att kunder och butik lättare skapar en personlig relation med varandra i en mindre butik, vilket medför att butiken känner igen sina kunder, lär sig vad de värdesätter och vilka behov de har.

 • 406.
  Brinck Woollett, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Individanpassningens ytterligheter: Några betygsmässigt hög- respektive lågpresterande gymnasieelevers åsikter kring engelskundervisningens utformning.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today’s society there is a discussion regarding students’ level of knowledge and personalisation. The classrooms consist of heterogenic groups of students with different learning needs and levels of knowledge. The purpose of the present study is to find out how the students who participated perceive the teaching of English as an additional language with regards to personalisation, and how they believe differentiation can help develop and deepen their learning.

   

  This study has been conducted using a qualitative method with interviews as the core, complemented by observations. The results have been analysed and interpreted hermeneutically.

   

  The results show that those students who have a positive attitude to English education, irrespective of their grade, are those who see the benefit of knowing English outside the classroom, and thereby create a connection between reality and studying English. Those who lack this connection have a negative attitude. Basing teaching in reality renders personalisation viable for the individual within a teaching group. Even when the students give some examples of how the teaching can be adjusted to their needs, most of them believe that the teacher must adjust the teaching to fit the class as a whole and they do not expect any personalisation.

   

 • 407. Briner, Rob B.
  et al.
  Engwall, Lars
  Juillerat, Tina L.
  Mintzberg, Henry
  Morgeson, Frederick P.
  Pratt, Michael G.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bridging the management theory and practice gap2012Inngår i: The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management / [ed] Stefan Tengblad, Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 318-336Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 408.
  Broberg, Anna Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Åkerberg, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Komponentavskrivning enligt K3-regelverket: Hur identifierar fastighetsbolag komponenterna?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problembakgrund och problemformulering: Komponentavskrivningar är en del av BFN:s allmänna råd som även kallas K3, vilket blev tvingande från och med år 2014. Vi har i denna komparativa studie behandlat hur familjeägda och kommunala fastighetsbolag tillämpar komponentmetoden, eftersom de kan ha olika skäl till förvaltning. Vi kom därför fram till följande problemformuleringar: Vilka kriterier har familjeägda respektive kommunägda fastighetsbolag vid identifieringen av antal komponenter? Hur förhåller sig dessa fastighetsbolag till begreppet rättvisande bild i samband med valet av antal komponenter?

  Syfte: Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-regelverket.

  Metod: Studien har ett explorativt syfte eftersom området är outforskat. Studien har genomförts med en triangulering, där vi först gjorde en pilotstudie där vi tog reda på om fastighetsbolagen hade tillräckligt med kunskap för att svara på våra frågor. Därefter gjordes en kvalitativ undersökning med sju besöksintervjuer och en mailintervju.

  Analys och slutsats: Både familjeägda och kommunala fastighetsföretag beaktade långsiktigheten vid identifieringen av antal komponenter. Fastighetsbolagen har, på grund av den osäkerhet de har upplevt i samband med identifieringen av komponenter, i stor utsträckning följt branschorganisationernas rekommendationer. De kommunägda fastighetsbolagen har i större utsträckning samarbetat med andra fastighetsbolag i samband med indelningen av komponenter. Fastighetsföretagen upplever att den rättvisande bilden kommer att förbättras i framtiden då det skapas ett mer enhetligt tillämpningssätt av komponentmetoden.

 • 409.
  Broberg, Yvonne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Yrkeslärares erfarenheter - styrkor och svagheter: En studie om identitetsskapande inom tre olika arenor2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  The focus of this study is to identify important factors affect, how teachers' professional identity and role are shaped and changed during and after teacher training. Study's focus is to identify important factors bearing on how teachers' professional identity and role are shaped and changed during and after a teacher training. Respondents included in study are all teachers in vocational subject in upper secondary school. They also have experience from at practical profession before they began to work as teachers and started the teacher training. Method used in this study is the life stories of narrative nature. The questions revolved around the nature of studies and professional lives. It’s found that teachers experience a noticeable difference between the learning in the former profession and learning in academic studies. By participating in different groups during their training, partly with students in other categories partly with those with similar background. In this context the former professional exercise got a different and more important meaning. The conclusion is that institutional learning is of an entirely different character than learning to a practical profession can be, and this will require time for reflection. The question is whether the gap that seems to exist can be overcome if students' professional experiences are procured in a manner that does not neglect scientific fact.

 • 410.
  Brodén, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ohlsson, Nathalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundbemötande: Samspelet mellan butikspersonalens bemötande och kundens förväntningar2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att kundens förväntningar på kundbemötandet uppfylls är viktigt, då det påverkar kundens lojalitet samt ger effekter på butikens lönsamhet. Vi ville därför ta reda på hur butikspersonalens bemötande i just klädkedjebutiker kan påverka kundens tillfredsställelse och lojalitet. Genom att anpassa bemötandet efter vad kunden förväntar sig kan detta uppnås, men för att kunna anpassa bemötandet krävs kunskap om vilka förväntningar kunden har. För att uppnå kundtillfredsställelse och få lojala kunder kan butikerna arbeta efter Zeithamls (2009) kundgapsmodell, som visar kundens förväntningar på bemötandet i förhållande till butikspersonalens uppfattning om hur kunden vill bli bemött. För att ta reda på om butikschefer och kunder har olika uppfattning om bemötandet har vi använt oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod, där vi utfört tre personliga intervjuer med butikschefer i klädkedjebutiker i Varberg samt en fokusgrupp med butikernas kunder. I analysen har vi utgått från teorier om kundbemötande och lojalitet. De resultat som vi funnit visar att det finns skillnader mellan butikspersonalens uppfattning om hur kunden vill bli bemött och de förväntningar kunden har på bemötandet. Det visade sig också att kunderna har låga förväntningar på kundbemötandet i klädkedjebutiker och att bemötandet inte anses vara den viktigaste faktorn för att kunna uppnå kundtillfredsställelse. Butikscheferna arbetar inte aktivt med att sprida positiv word-of-mouth, men däremot med att förhindra spridning av negativ word-of-mouth med hjälp av bemötandet. Då en stor mängd informationsspridare är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv är det viktigt för butikspersonalen att arbeta med både spridning av positiv word-of-mouth, men också att förhindra spridning av negativ word-ofmouth. Vår främsta rekommendation till butikscheferna är att använda kundgapsmodellen, som kan fungera som ett effektivt verktyg för att uppnå kundtillfredsställelse och lojalitet. Det råder delade meningar om butikens stamkunder eller nya potentiella kunder ska prioriteras, men vi anser att butikspersonalen har möjlighet att skapa fler stamkunder med hjälp av hur de bemöter nya kunder. Butikspersonalens humör påverkar kundens uppfattning. Därför måste butikspersonalen tänka på hur de bemöter kunderna, men samtidigt kan kundens eget humör också påverka hur bemötandet uppfattas.

 • 411.
  Brodén, Ola
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Slöjdens mening och nytta: För eleven i grundskolans senare år2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att förstå betydelsen och nyttan av slöjdämnet i grundskolanbetraktat genom elevers berättelser om ämnet.De frågeställningar som jag utgick ifrån var:· Vilken karaktär av kunskaper uttrycker eleverna att slöjdämnet leder till?· Vilken mening och nytta uppfattar eleverna att slöjdämnet har?Litteraturavsnittet tar upp slöjdämnets historia, tillkomst och förändring fram till dagenskursplan och läroplan. Vidare tas kunskapsbegreppet upp utifrån läroplanen, Aristotelesfilosofi samt Vygotskijs sociokulturella teori.Den andra delen av litteraturkapitlet behandlar slöjdämnets kompetenser såsompedagogisk process, kropp och kommunikation samt entreprenöriellt lärande.Elevers dagboksanteckningar samt deltagande observationer utgjorde data. Deslöjdkompetenser som eleverna gav uttryck för och som jag såg i mina observationervar entreprenöriell kompetens, kroppslig och kommunikativ kompetens,processkompetens samt en känsla av lust.Resultatet visade att den betydelse och nytta eleverna tillskriver slöjdämnet är desskaraktär av konkretion samt av engagemang och delaktighet.I diskussionen kopplas litteratur och resultat ihop med egna reflektioner. En av defrågor som studien bidrog till är hur och om de praktiska och estetiska ämnena kan sessom utgångspunkt för mer teoretiska ämnen? Mot bakgrund av studiens resultat kan detfinnas outnyttjade möjligheter att dra nytta av slöjdämnets fördelar inom andra ämnen.

 • 412.
  Brohede, Kristin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Holst, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ATT SE MÖJLIGHETERNA: En studie om barns koncentrationssvårigheter inom Reggio Emilia2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Koncentrationssvårigheter är något som förskollärare bör ha kännedom om för att kunna möta barnen i förskolan. En pedagogisk filosofi som är aktuell är Reggio Emilia. Därför var syftet med studien att ta reda hur förskollärare på fyra Reggio Emilia-inspirerade förskolor, säger sig arbeta med och förhålla sig till barns koncentrationssvårigheter. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och valt intervju med halvstrukturerade frågor som datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat fyra förskollärare som alla arbetar på Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Vi har även gjort observationer som ligger till grund för intervjuerna.

  Av resultatet framgick bland annat att förskollärarnas barnsyn samt deras demokratiska och reflekterande förhållningsätt ligger till grund för arbetet med barns koncentrationssvårigheter. Det visade sig att det är av stor betydelse att utgå från barnens intresse och behov för att lättare kunna stimulera och motivera barn och därmed minska koncentrationssvårigheter. Resultatet visade att pedagogers närvaro bland barnen är viktig för att lära känna barnen och på så sätt se vilka behov de har. I arbetet med barns koncentrationssvårigheter, menade respondenterna även att det är av betydelse att ha en genomtänkt miljö med ’rum i rummen’, där alla barn har något de trivs med att göra. Den slutsats vi kan dra av studien är att Reggio Emilia till stor del hjälper i arbetet med barns koncentrationssvårigheter samtidigt som vi kan se att den till viss del försvårar för vissa barn.

 • 413.
  Broman, Max
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  The Subjective Experience of Anxiety and Its Relation to Performance2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  There have been many attempts to explain the experience of anxiety during different types of performance situations. There are several different views on the brain mechanisms of anxiety. The traditional view has its focus on amygdala but recent research questions this view. In this essay the focus is on how two recent theories, namely the two-system model (LeDoux & Pine, 2016) and the attentional control theory (Eysenck, Derakshan, Santos & Calvo, 2007) has changed the theoretical landscape of the brain mechanisms behind the experience of anxiety. The two-system framework model claim that the subjective experience of anxiety uses the same cortical circuits as executive functions involved in attention and working memory. Whereas the attentional control theory argues, that due to the limited attentional capacity, increasing the subjective experience of anxiety would result in less capacity for executive functions involved in working memory and attention resulting in impaired performance. This review shows that research on the relationship between the subjective experience of anxiety and performance is inconsistent and researchers possess different views on what gives rise to the experience. Some data indicate that the amygdala is crucial for the subjective experience of anxiety while other data suggest that other cortical circuits have a much more prominent role. If the cortical circuits are strongly involved in the subjective experience of anxiety, this would be strong support for the attentional control theory and the two-system framework model.

 • 414.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Edström, Anders
  Högskolan i Borås.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Oudhuis, Margareta
  Högskolan i Borås.
  Uthålligt företagande: Om regionala förutsättningar och förhållningssätt2012 (oppl. 1)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 415.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Jensen, Christian
  Handelshögskolan Göteborg univeristet.
  Nilsson, Viveka
  Kfi - Kommunforskning i Västsverige, Göteborgs universitet.
  Hållbar kommun: Att balansera konkurrerande värden2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Frågan ”Vad är en hållbar kommun?” är utgångspunkt i den studie som presenteras. Studien syftar till att belysa vad en hållbar kommun kan vara och behandlar frågan både ur ett teoretiskt och empiriskt perspektiv. Begreppet hållbarhet används flitigt i samhällsdebatten om hur vi ska ta oss an allehanda utmaningar på såväl global som lokal nivå. Hållbarhetsbegreppet används inte bara som ett attraktivt värdeomdöme och en retorisk tankefigur i samhällsdebatten, utan även som en strukturerande idé som håller på att finna sina organisatoriska uttrycksformer på såväl nationell som lokal nivå. Hållbarhetsbegreppet adresserar både ett tillstånd och ideal (hållbarhet) och en process och dynamik (hållbar utveckling).

  Vad händer då i ett redan komplext system när nya ideal adderas? Blir det ”lager på lager” och allt ska göras samtidigt? Blir det särkoppling, transformeras kommunen eller förändrar man där det är möjligt och ger det nya namn, men gör man det man alltid gjort? Inom forskning finns alla alternativ dokumenterade det tenderar nämligen att ske flera saker samtidigt när nya struktureringsidéer anammas.

  I den teoretiska referensramen identifierades tre konfliktytor; de kring ägande, resurser och utveckling. En förutsättning för all konfliktlösning är institutionella arrangemang för att hantera makt, intressen och möjligheter. Makt i form av vem som ingår överenskommelser, intressen i form av vad man är beredd att gå med på och möjligheter kring vad som kan åstadkommas. Det är således inte ”antingen eller”, utan snarare ”både och”, där flera avvägningar och bedömningar måste göras. Det kommunala självstyret är en god grund att vidareutveckla detta institutionella arrangemang för en hållbar kommun.

   Forskningsprojektet fortsätter där föreliggande rapport ger en god grund för fördjupade studier med mer precisa frågeställningar och intervjuer av fler aktörer. Kommunerna behöver organiseras, styras och ledas för att få fokus på hållbarhet. Hur det sker är en viktig fråga för fortsatt forskning. 

 • 416.
  Brozovic, Danilo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Business model based on strong sustainability: Insights from an empirical study2020Inngår i: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836, Vol. 29, nr 2, s. 763-778Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The extant literature on traditional and sustainable business models lacks insights into how strong sustainability-that is, constraining economic and social activities within the limitations of natural resources-can shape business models. Thus, the purpose of this article is to propose a business model framework based on the principles of strong sustainability (SSBM). The proposed framework is developed combining available literature and empirical insights from a qualitative abductive study of 12 permaculture business ventures in Sweden. The results identify nature as the primary stakeholder and recommend strong local anchorage, the creation of diversified income sources, deliberate limitations on economic growth, the infusion of the business model with a systemic and ecosystem perspective, and the design of value flows beyond financial aspects. The discussion reflects on the most important results, provides practical implications and managerial guidelines, and suggests future research in the SSBM.

 • 417.
  Brunold, Julia
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Durst, Susanne
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Intellectual capital risks and job rotation2012Inngår i: Journal of Intellectual Capital, ISSN 1469-1930, E-ISSN 1758-7468, Vol. 13, nr 2, s. 178-195Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - This study aims to shed light on the phenomenon of intellectual capital (IC) risks. More precisely, the perception of such risks in the context of the job rotation process often applied in multinational corporations (MNCs) is to be investigated. Design/methodology/approach - Eleven semi-structured interviews are conducted in an exemplary knowledge-intensive MNC operating in the construction industry. Six interviews among top managers and five interviews among participants in the job rotation process are carried out to gain insights from different perspectives. Findings - The study underlines the influence of time pressure on the perception of the variety of IC-related risks in general and of those related to the job rotation process. As a result, the risks are not tackled even though the managers are aware of some of them. Research limitations/implications - The data were collected in one organization, making inferences about the findings not possible. Future studies should consider multiple organizations. Practical implications - A list of potential IC risks triggered during the job rotation process is presented and suggestions to tackle them are discussed. Furthermore, the findings can contribute to the further development of an overall overview of IC risks. Originality/value - The study provides fresh insights into the relationship between IC risks and job rotation as perceived by different organization members. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 418.
  Bryde, Jonathan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  The Effect of Mindfulness Meditation on Affect and Attention: An Empirical Study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  In daily life there are numerous experiences and events that divert people's attention and cause stress, which may be linked with aspects of ill-being and lowered well-being. Mindfulness meditation may alleviate such issues. Mindfulness can be summarized as a form of awareness and attention in the present that is characterized by an open-minded and non-judgemental perspective, and meditation as a group of practices that engage many of the same processes and may involve mindfulness. There is evidence that both mindfulness and mindfulness meditation are associated with activity in brain regions relating to, for example, attention, emotion-regulation, and bodily awareness. Consequently, mindfulness meditation was hypothesized in the present study to improve attention as measured by the Attention Network Test, and decrease negative affect as measured by the Positive and Negative Affect Schedule when compared to a control condition. The mindfulness meditation instructions employed were largely based on the work of Kabat-Zinn (1982). 14 participants were recruited to the study, and 7 of them completed the experiment. 3 participants were randomized to the experimental group, and 4 to the control group. Results were largely contrary to the hypotheses, with only executive attention having statistical significance (p < .05) and supporting one hypothesis. Although effect sizes were on average large for the variables of the study, the small sample size may have limited the power and increased the risk for type-II errors.

 • 419.
  Buco, Damir
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Rasism i spel: En undersökning i konsten att balansera på en tråd av kontemporär politisk korrekthet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en C-uppsats i ämnet medier: Dataspelsutveckling som ska leda till min filosofie kandidatexamen. Då de etiska frågeställningarna, speciellt rasism, vid utvecklande av spel har väckt mitt intresse valde jag att skriva en C-uppsats med fokus på detta ämne.

  Uppsatsen behandlar frågeställningarna om hur en speldesigner kan undvika stark kritik när hon gör ett spel som utspelas i miljöer och kontexter där det förekommer rasism eller etniska motsättningar samt hur en speldesigner balanserar realism och abstraktion i ett spel som utspelas i verklighetsbaserade miljöer. Teorier och texter som använts för att komma fram till ett svar på frågeställningen är bland annat Rollings och Adams (2003) teori om den etiska dimensionen och diskuterande texter från Chan (2005) och Everett och Watkins (2008) samt Williams m.fl. (2009) som behandlar rasism och rasbaserade stereotyper i spel. De spel som har analyserats närmare är Grand Theft Auto: San Andreas (2004) och Resident Evil 5 (2009) som båda har fått utstå kritik i media för att vara rasistiska eller för att förespråka negative stereotyper.

  Mitt syfte är att föra en diskussion om skildringar av ras och etniska grupper i spel och hur dessa skulle kunna presenteras av en speldesigner på ett fördelaktigt sätt.

  Genom detta arbete kom jag fram till bland hur en speldesigner skulle kunna ändra på vissa variabler för att få ett bredare accepterat spel. Från Andrew och Rollings (2004) teori kunde jag dra slutsatsen att hur kritiskt bemött ett spel blir står i direkt relation till två variabler: kontroversiellt innehåll och visuell realism.

 • 420.
  Buer, Olivia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Öst, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bakom varje cancersjuk står någon som måste vara stark: En fenomenologisk studie om att leva nära någon som har en cancerdiagnos2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Närstående till cancersjuka hamnar ofta i skuggan. Den närstående, omgivningen och sjukvården är samtliga fokuserade på att hjälpa den cancersjuke och det är så svårt att se att det finns fler som påverkas av cancersjukdomen, nämligen de som står den cancersjuke nära. Denna kvalitativa fenomenologiska studie har som syfte att beskriva närståendes upplevelse av att leva nära någon som har en cancerdiagnos. För att få en djupare förståelse för fenomenet och dess essens använder denna studie systemteori, psykosocialt stöd samt copingteori som teoretiska utgångspunkter. Dessa bidrar till en förståelse för det socialpsykologiska perspektivet gällande vem som påverkas av en cancersjukdom, hur påverkan ter sig samt hur den hanteras. Tio informanter som samtliga lever/har levt nära någon som har/har haft en cancerdiagnos deltog. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att livet förändras i samband med att någon nära får en cancerdiagnos. Det visade också att det finns en trygghet i att få förståelse från omgivningen, men att närstående även i stor utsträckning vill klara sig själva för att på så sätt kontrollera situationen.

 • 421.
  Buryla, Eliza
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relation between Accounting Choices, Book Values and Stock Prices2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines the relationship between stock prices and accounting figures, primarily the book value of equity and earnings, as well as the market perception of accounting choices implemented by

  companies. Market event studies from late sixties have initiated numerous of researches, and the majority of contemporary results were consistent with strong belief in the market efficiency theory. The

  book value of equity and earnings have been proved to have the highest explanatory power of future stock prices. Other accounting-related issues, like inventory methods or accounting for business combination, were proven to have reliable impact on the stock prices. Moreover, the cash flow implications triggered by the accounting change are not an indispensable condition to influence the stock price level. Although a great body of research has treated the relationship between accounting

  choices and stock prices, a clear-cut mechanism is not well specified. The evidence is inconsistent, and the consequences of accounting change are difficult to measure. However, the accounting figures

  included in financial statements remain the most important measure of the companies’ performance. Due to the economic and technical progress, which considerably modified the structure of companies

  and the environment in which they operate, further studies are advisable in order to maintain the reliability of accounting figures on significant level.

 • 422.
  Butler, Simon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Gamalielsson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lundell, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Brax, Christoffer
  Combitech AB, Linköping, Sweden.
  Mattsson, Anders
  Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden.
  Gustavsson, Tomas
  PrimeKey Solutions AB, Stockholm, Sweden.
  Feist, Jonas
  RedBridge AB, Stockholm, Sweden.
  Lönroth, Erik
  Scania IT AB, Södertälje, Sweden.
  Maintaining interoperability in open source software: A case study of the Apache PDFBox project2020Inngår i: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 159, artikkel-id 110452Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Software interoperability is commonly achieved through the implementation of standards for communication protocols or data representation formats. Standards documents are often complex, difficult to interpret, and may contain errors and inconsistencies, which can lead to differing interpretations and implementations that inhibit interoperability. Through a case study of two years of activity in the Apache PDFBox project we examine day-to-day decisions made concerning implementation of the PDF specifications and standards in a community open source software (OSS) project. Thematic analysis is used to identify semantic themes describing the context of observed decisions concerning interoperability. Fundamental decision types are identified including emulation of the behaviour of dominant implementations and the extent to which to implement the PDF standards. Many factors influencing the decisions are related to the sustainability of the project itself, while other influences result from decisions made by external actors, including the developers of dependencies of PDFBox. This article contributes a fine grained perspective of decision-making about software interoperability by contributors to a community OSS project. The study identifies how decisions made support the continuing technical relevance of the software, and factors that motivate and constrain project activity. 

 • 423.
  Butler, Simon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Gamalielsson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lundell, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Brax, Christoffer
  Combitech AB, Linköping.
  Sjöberg, Johan
  Findwise AB, Göteborg.
  Mattsson, Anders
  Husqvarna AB.
  Gustavsson, Thomas
  PrimeKey Solutions AB, Stockholm.
  Feist, Jonas
  RedBridge AB, Stockholm.
  Lönroth, Erik
  Scania IT AB, Södertälje.
  On Company Contributions to Community Open Source Software Projects2019Inngår i: IEEE Transactions on Software Engineering, ISSN 0098-5589, E-ISSN 1939-3520Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The majority of contributions to community open source software (OSS) projects are made by practitioners acting on behalf of companies and other organisations. Previous research has addressed the motivations of both individuals and companies to engage with OSS projects. However, limited research has been undertaken that examines and explains the practical mechanisms or work practices used by companies and their developers to pursue their commercial and technical objectives when engaging with OSS projects. This research investigates the variety of work practices used in public communication channels by company contributors to engage with and contribute to eight community OSS projects. Through interviews with contributors to the eight projects we draw on their experiences and insights to explore the motivations to use particular methods of contribution. We find that companies utilise work practices for contributing to community projects which are congruent with the circumstances and their capabilities that support their short- and long-term needs. We also find that companies contribute to community OSS projects in ways that may not always be apparent from public sources, such as employing core project developers, making donations, and joining project steering committees in order to advance strategic interests. The factors influencing contributor work practices can be complex and are often dynamic arising from considerations such as company and project structure, as well as technical concerns and commercial strategies. The business context in which software created by the OSS project is deployed is also found to influence contributor work practices. CCBY

 • 424.
  Bye, Cathrine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lindblom, Josefine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Den interna styrningens påverkan på motivationen: En fallstudie över styrsystemet i en icke vinstdrivande nischbank2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Styrsystem är ett brett och komplext begrepp som kan innehålla många olika komponenter, till exempel budgetering. Bankverksamheterna är hårt reglerade utifrån de lagar och regler som gäller i det aktuella landet som de är verksamma inom. Därför är det viktigt att ha tydliga riktlinjer och styra de anställda så att de inte bryter mot några lagar och/eller regler. Dock finns det en viss problematik kring en hårt reglerad verksamhet. Till exempel kan både regler och strikta budgetar leda till att de anställdas motivation påverkas negativt då de är hårt hållna och inte kan arbeta på det sätt de vill på grund av strikta riktlinjer. En annan del kring problematiken med en icke vinstdrivande organisation är hur medarbetarna kan motiveras utan monetär bonus/utdelning, då dessa kan ses som volontärarbetare i denna typ av organisation.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en icke vinstdrivande bank arbetar med sitt interna styrsystem för att bibehålla medarbetarnas motivation till att genomföra arbetsuppgifterna, trots hårda påtryckningar utifrån i form av bland annat lagar och regler. Denna studie avser även att beskriva hur en medarbetare kan belönas utan monetära ersättningar och se om denna har någon inverkan på medarbetarens motivation.

  Metod: En kvalitativ metod användes i denna studie då djupgående intervjuer genomfördes och därmed kunde respondenternas uppfattningar redogöras. En fallstudiestrategi valdes för att studien skulle kunna fånga upp respondenternas uppfattningar då fallstudier används för att forskaren ska kunna skaffa sig en djupare insikt i hur det ser ut i till exempel en organisation. Intervjufrågorna formulerades efter de teorier och begrepp som finns i den teoretiska referensramen och alla respondenter utom en intervjuades på sin ordinarie arbetsplats. Intervjuerna spelades in, transkriberades och sorterades efter de teoretiska begrepp som används i studien.

  Slutsats: Trots hårda yttre regleringar och strikta riktlinjer kan styrsystemet utformas på ett sätt som har en positiv inverkan på medarbetarnas motivation. Att arbeta efter budget kan ha en negativ inverkan på motivationen men föreliggande studie visar att detta kan ha en positiv inverkan på motivationen beroende på hur organisationen utformar sitt interna styrsystem utifrån de tre styrningsperspektiven, resultat-, handlings- och social styrning. Även i en icke vinstdrivande organisation kan medarbetarna belönas på andra sätt än genom monetära ersättningar, vilket har en positiv inverkan på medarbetarnas förväntningar och motivation enligt denna studie. Belöningarna måste vara intressanta för medarbetaren, annars är det troligt att medarbetaren inte uppfattar detta som en belöning.

 • 425.
  Bylander, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Gradh, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ”Jag behöver inte lite mer hjälp”: Förskollärares intentioner och agerande i bemötandet av barn i tamburen ur genusperspektiv2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det vilar ett stort ansvar på förskolan som verksamhet vad gäller att motverka traditionella könsmönster. Att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter samt att förskolan inte ska begränsa utifrån stereotypa könsroller beskrivs i läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010. Studien är intressant att ta del av då den belyser intentioner och handlingar i tambursituationen som är en del i förskolans verksamhet. Syftet med studien var att undersöka förskollärares intentioner och agerande i bemötandet av pojkar och flickor i tambursituationen ur ett genusperspektiv. Till vår hjälp hade vi frågeställningarna Vilka intentioner har förskollärare avseende samspel med flickor respektive pojkar i tambursituationen? Vilka praktiska handlingar när det gäller hjälp kan urskiljas i samspelet med pojkar respektive flickor?

  Studien är kvalitativ. Vi har använt videoobservationer i tamburen för att få en förståelse för hur samspel och bemötande mellan förskollärare och pojke respektive flicka ser ut i praktiken. Intervjuer har sedan genomförts enskilt med förskollärare för att bland annat få fram deras intentioner och förväntningar kring tambursituation och samspelet med flickor respektive pojkar. Resultatet av studien visar att det inte finns några synbara skillnader avseende samspel och bemötande mot flickor respektive pojkar. Snarare visar resultatet på att aspekterna – Att utveckla självständighet, Individuell förmåga, Individuellt bemötande, Verbal och icke verbal kommunikation samt Fostran har betydelse för hur samspel och bemötande tar sig uttryck i tamburen. I resultatdiskussionen reflekterar vi kring hur dessa aspekter påverkar tambursituationen och vilka förutsättningar och möjligheter det ger barnen.

 • 426.
  Bylow, Helene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Utbildningsmetoder i hjärt-lungräddning och upplevelser i mötet med hjärt-lungräddningens praktik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose statement is which the most effective educational method is for cardiopulmonary resuscitation; instructor-led versus film-based and what happens in the gap between education and an event of cardiac arrest in society. The aim was to investigate knowledge of which educational method contributes to the intended skills, ability to act and willingness to start a life-saving action. The aim was also to increase understanding by identifying tension fields of experiences in the cardiopulmonary resuscitation practice.

  The study is highlighted by a learning theory influenced by pragmatism and philosopher Dewey, as well as a holistic hermeneutical perspective through the philosopher Gadamer. A combined design with quantitative and qualitative method has been used. Data collection has been done through surveys, quality measurements on cardiopulmonary resuscitation and interviews. A critical hermeneutic according to Ricoeur has supported interpretation of data.

  The quantitative result shows no significant difference in total points of theoretical knowledge, ability to act or willingness to start cardiopulmonary resuscitation between the education methods. A significant difference (p<0.05) has been demonstrated for practical knowledge, where the film-based education showed higher total score than the instructor-led education over time. The result of the qualitative interpretation has identified five overall tension fields in both experiencing and lacking experience, 1) knowledge of, skills in and understanding of, 2) learning, 3) ability to act, 4) responsibility and humanity, 5) and willingness to start a life-saving effort in cardiopulmonary resuscitation practice. The result contributes to increased knowledge of cardiovascular rescue practice, valuable for future education and further research.

 • 427.
  Bylund, Jesper
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  How to write an effectively communicating design document for games2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this reflexive report I detail my process for creating effective documentation for computer game design. I begin by explaining the background of my work, the goals and limitations I had during this thesis, my goal being to find good practices about writing effective design documents. One chapter is dedicated to the methods I used while writing both the documentation, as found in appendix A, and this report. I then document and discuss my work process and the choices I made as well as the basis of those choices, I also reflect on the effects of my changes. My analysis is based on my iterative work, external sources and private experiences. Based on my work I conclude that creating documents that are easily searched and that only document the information crucial for implementation leads to effective abstract design documents.

 • 428.
  Bylund, Michaela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Martinsson, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ”FÅR JAG VA MED?”: En observationsstudie av hur barn inkluderas och exkluderas i den fria leken på förskolan.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på olika sätt som barn inkluderas och exkluderas i den fria leken på förskolan. Leken är viktig eftersom den hjälper barn i deras utveckling och lärande, något som läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter fram. Vi har gjort 13 observationer på två förskolor för att, ur ett barns perspektiv, försöka se varför barnen exkluderar varandra. Dessa observationer har även legat till grund för att se vilka metoder de använder sig av för att ta sig in i leken. I analysen av observationerna har vi haft Corsaros (1979) 15 tillträdesstrategier som utgångspunkt. I resultatet visade det sig att barn använde sig av många olika strategier för att ta sig in i leken, och i vissa fall använde de sig inte bara av en, utan bildade en serie av olika strategier när den första inte lyckades. Resultatet visade även på att exkludering ofta skedde pågrund av maktpositioner på förskolan och/eller för att barnen försökte skydda sin egen lek då andra barn sågs som hot mot leken.

 • 429.
  Bystedt, Kenneth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Simma mot vågorna: Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning bär nyanlända elever med sig i mötet med det svenska skolsystemet?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ”Människan är den enda varelse som i någon intressant och utvecklad mening undervisar sin avkomma” (Säljö, 2015, s. 11). Ur existentiell synvinkel är frågan varför lätt att besvara. Människans överlevnad i samtiden och barnens livschanser och överlevnad i framtiden, ökar genom undervisning. I Sverige har simförmåga och simkunnighet fått ett stort kulturellt värde i såväl primär socialisation (undervisning av familj, släkt och vänner) som sekundär socialisation (läroplansstyrd undervisning i skola). Under de senaste åren har många människor anlänt till Sverige, för att undkomma krig och förföljelse i hemländerna. I skolan visar det sig att många nyanlända barn och ungdomar inte kan simma. I kunskapskraven för åk 6 och åk 9 i ämnet idrott och hälsa står det tydligt “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket, 2011, s. 51-54). Detta måste eleven kunna för att minst få betyget E i ämnet idrott och hälsa. En viktig fråga är då vilka erfarenheter av vattenvana och simning som dessa barn och ungdomar bär med sig från sina tidigare hemländer. Forskningsingången i denna studie är att utveckla yrkeskompetensen genom att få förståelse för och kunskap om nyanländas förförståelse av momentet simning och vilka anpassningar som behöver göras för att eleverna ska klara momentets kunskapskrav.I en mixad studiedesign genomfördes inledningsvis en kartläggning av uppfattningar och erfarenheter i simning via en explorativ enkät och därefter uppföljande kvalitativa forskningsintervjuer med nyligen migrerade ungdomar i åldern 12-16 år. Avslutningsvis  genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sakkunniga vuxna som arbetar i svenska skolor och delar de nyanländas kulturella bakgrund. Kvalitativa data analyserades sedan med kategorisk innehållsanalys. Statistisk data från enkäten triangulerades mot barnen/ungdomarnas och de vuxna informanternas berättelser. Resultaten visar bristande erfarenhet av vattenvana både inom primär- och sekundär socialisation; en uttalad effekt av socioekonomisk status; tradition kombinerat med religiösa drag kan också vara hämmande faktorer för simkunnighet, särskilt utifrån kön. Resultaten är viktiga för lärare som utbildar nyanlända elever i idrott och hälsa för att anpassa lärandesituationer.

 • 430.
  Bäcke, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Demokrati i förskolans vardag: En analys av förskollärares resonemang om barns delaktighet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan kan förstås som en institution för framtidens medborgare. I förskolan ska barnens demokratiska förståelse och kompetens grundläggas för att de i framtiden ska vara en god demokratisk medborgare. Barns delaktighet görs aktuell inom ramen för förskolans demokratiarbete. Forskning visar att det finns svårigheter med att arbeta med barns delaktighet och förskolans demokratiuppdrag är i många fall oreflekterat. Syftet med denna studie har varit att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag. För att uppnå syftet utformades forskningsfrågor om vilken demokratiförståelse förskollärarna ger uttryck för, vilken demokratisk roll barnen tillskrivs i förskollärarnas resonemang och vad barns delaktighet blir i förskollärarnas resonemang. För att besvara studiens forskningsfrågor skapades case som synliggör barns delaktighet i förskolan. Studiens respondenter fick föra anteckningar om casen utifrån angivna frågor och respondenterna intervjuades. Resultatet har analyserats med hjälp av studiens teoretiska ramverk med fokus på demokrati i relation till utbildning, demokratiska roller som subjekt eller objekt, samt olika förståelser av demokrati. Studiens resultat visar hur demokrati i förskolans vardag är individualistisk och barns delaktighet handlar om att skapa möjligheter och handlingsutrymme för den enskilda individen att göra val och utnyttja sina rättigheter att bestämma om sig själv. Förskollärarnas resonemang skildrar också en fördemokratisk dimension där barnen ska undervisas i demokrati och utveckla demokratiska värderingar. Utifrån studiens resultat kan demokrati i förskolans vardag också förstås som skendemokratisk eftersom barns delaktighet framträder som något som kan ges eller fråntas av pedagogerna.

 • 431.
  Bäcklund, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Carlsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Returflöden inom e-handel av kläder2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 432.
  Bältsjö, Ivar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Interaktiv manual för en fysisk produkt: Hur interaktivitet påverkar instruktioner för skapandet av en fysisk produkt.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka huruvida interaktivitet kan göra instruktioner för en fysisk uppgift mer effektiva. För att göra detta skapades två applikationer som instruerade i vikningen av en origamifigur i form av en båt. En version implementerade interaktiva element medan den andra inte gjorde det. Testpersoner fick genomföra halva uppgiften med vardera applikationen och sedan fylla i en enkät. Inga definitiva svar hittades i undersökningen, men den skulle kunna användas som grund eller inspiration för vidare forskning.

 • 433.
  Bödker Malmqvist, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Andersson, Anna-Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Läsförståelse i skolan: En kvalitativ enkätstudie om lärares undervisning i läsförståelse i årskurs 1-32013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport baserad på kvalitativ enkätstudie presenterar vi lärares syn på undervisning i läsförståelse.  Studien har genomförts på 9 olika skolor med lärare från årskurs 1-3. I kunskapsöversikten belyser vi vikten av att ha läsförståelse, samt hur detta kan uppnås med olika metoder och arbetssätt, detta presenterar vi utifrån flera forskare, bland annat Lundberg (2010), Lundberg och Herrlin (2009) och Westlund (2009). I kunskapsöversikten framgår det även hur svenska elevers läsförståelse framstår i ett internationellt perspektiv, utifrån undersökningar som PISA 2009 och PIRLS 2006 som skolverket har publicerat. Elevers läsförståelse har enligt undersökningarna sjunkit till en lägre nivå jämfört med tidigare år.  Vidare erhåller studien en teoretisk inramning utifrån ett sociokulturellt perspektiv i relation till Vygotskijs proximala utvecklingszon.

  I resultatet framgår det att lärarnas främsta inverkansfaktor på val av arbetssätt och metod är elevens individuella utvecklings- och intressenivå. I relation till detta styrs lärarna av ramfaktorer så som ekonomi, personal, och tid. Det framgår också att variationen av arbetssätt och metoder är stor för att utifrån de förutsättningar de har, kan de anpassa sin undervisning för den individuella eleven. Slutligen i resultatet ges också en infallsvinkel på hur lärarna anser att de förhåller sig till forskning i relation till deras undervisning i läsförståelse. 

 • 434.
  Börjesson, Annika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Yngve, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Barns fysiska aktivitet och koncentrationsförmåga: En kvalitativ studie om förskollärares syn på relationen mellan barns fysiska aktivitet och koncentrationsförmåga.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en kvalitativ studie undersöka förskollärares syn på relationen mellan barns fysiska aktivitet och koncentrationsförmåga vid samling i förskolan. Resultatet i studien har analyserats utifrån Säljös (2000) sociokulturella perspektiv. Studien genomfördes i form av intervjuer. Med hjälp av tidigare forskning kring barns fysiska aktivitet, koncentrationsförmåga och lärande har resultatet gått att bearbeta och förstås ur olika synvinklar. Resultatet visar att förskollärare menar att fysisk aktvitet är detsamma som att barn rör på sig. Förskollärarna menar även att barns koncentrationsförmåga är beroende av hur förskolläraren lyckas fånga barnens intresse genom sitt engagemang och sin entusiasm, samt hur miljön är utformad. Vissa förskollärare menar att barn endast kan koncentrera sig när de sitter still medan någon nämner att barn kan vara koncentrerade även när de rör sig. Förskollärarna ser ett samband mellan barns fysiska aktivitet och koncentrationsförmåga, de menar att de på olika sätt kan gynna barns koncentrationsförmåga genom att använda sig av fysisk aktivitet vid samling. Detta är också studiens slutsats. Några av förskollärarna menar att fysisk aktivitet kan vara en naturlig del av en samling. Andra menar att fysisk aktivitet kan läggas in i samlingen när de märker att barnen inte längre är, enligt förskolläraren, koncentrerade på momentet. För att säkerställa resultatet och öka kunskapen bland verksamma inom förskolan krävs vidare forskning i ämnet.

 • 435.
  Börjesson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Granstrand, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Carolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundlojalitet: En kvalitativ konsumentstudie2007Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För en butiks överlevnad har vikten av lojalitet kommit att bli en allt mer central punkt då konkurrensen inom olika branscher ständigt ökar. Då det finns en strävan för företag att behålla sina nuvarande kunder kan företaget, genom att skapa kundlojalitet, bidra till en högre lönsamhet. Det finns olika tillvägagångssätt för ett företag att använda sig utav för att uppnå lojalitet bland konsumenter, frågan är dock vad och vilka metoder som kan tänkas bidra till lojalitet. Beroende på vilken sorts produkt konsumenten söker ser de olika stegen i köpprocessen annorlunda ut då vikten av de olika stegen baseras på konsumenters engagemang kring en produkt. Utifrån denna bakgrund anser i det vara intressant att se om det finns några bidragande faktorer till skapandet av kundlojalitet gentemot en butik. Vi ställer oss därför frågan; Påverkar faktorerna i konkurrensmedelsmixen konsumenter till lojalitet gentemot en butik, och i sådana fall vilka faktorer? Är det någon skillnad mellan vilka faktorer som påverkar konsumenten till ökad lojalitet gentemot en butik när det gäller hög- respektive lågengagemangsprodukter? Vår frågeställning leder till syftet som lyder; Vi avser att beskriva vilken roll olika faktorer i konkurrensmedelsmixen har för skapandet av kundlojalitet. Denna beskrivning kommer att göras för hög- respektive lågengagemangsprodukter. För att besvara uppsatsens syfte har vi valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer ur ett konsumentperspektiv genom en fokusgruppsintervju och individuella intervjuer. För att uppnå ett internt giltigt resultat valde vi att, bland de utvalda respondenterna, sätta samman gruppen utifrån olika demografiska egenskaper. Kontentan av denna studie är att det finns faktorer i konkurrensmedelsmixen som bidrar till lojalitet gentemot en butik. Dock visade resultatet av vår studie att faktorerna skiljer sig beroende på graden av engagemang bakom köpet.

 • 436.
  Campbell, Ann-mari
  et al.
  Malmö Univ, Inst Hlth Soc, Malmö, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pilhammar-Andersson, Ewa
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Inst Hlth Care Sci.
  Night duty as an opportunity for learning2008Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 62, nr 3, s. 346-353Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. This paper is a report of a study to examine what opportunities night nurses have to learn in terms of being able to distinguish variations in the patients' conditions.

  Background. Night nurses often lack access to the formalized in-service training offered to day nurses. As every clinical experience can be seen as an opportunity for learning, learning takes place even at night. However, the learning of night nurses has not been studied previously.

  Method. This study is based on interviews with a convenience sample of 10 night nurses at a medium-sized Swedish hospital in 2001. These interviews were reanalysed in 2006 concerning learning situations. The interviews were tape-recorded, transcribed verbatim, coded and examined using latent content analysis.

  Findings. There are certain opportunities for learning during the night shift, and three learning situations come to the fore: (1) the report situation, (2) the personal assessment round, where the nurses form their own picture of the patient, (3) in assessment prior to contact with the doctor on duty. Nurses learn from variations in patients' conditions and when they have to report their experience verbally. Learning does take place at night and gestalt psychology is a helpful tool for understanding how former knowledge and experience affect night nurses' learning.

  Conclusion. Knowledge developed during the night shift is a neglected field. There is a need for further investigations of what night nurses learn, and this knowledge ought to be integrated in the body of nursing knowledge.

 • 437.
  Carlbo, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Erhållen kompetens i utveckling: Gymnasieelevers uppfattningar av kompetens för arbete i pedagogisk verksamhet efter Barn – och fritidsprogrammet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 438.
  Carlehed, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Haumann, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bemanningsföretag i detaljhanden: en flexibel lösning?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 439.
  Carlehed, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Haumann, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bemanningsföretag inom detaljhandeln - en flexibel lösning?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 440.
  Carlin, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Andersson, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  REVISORERS GRANSKNING AV GOODWILL2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Efter införandet av IFRS standarder i Sverige har andelen redovisad goodwill ökat allt mer bland börsbolagen. Detta har resulterat i att allt fler investerare fäster större vikt vid goodwill och där en nedskrivning förmedlar väsentlig ny information till marknaden. Ett problem är dock att en nedskrivningsprövning innehåller flertalet komplexa bedömningar såsom identifiering av kassagenererande enheter och tillämpning av diskonteringsränta. Om företagen inte har den expertis som krävs kan det leda till orimliga värderingar. Det finns både interna och externa indikationer på när goodwillvärdet försvagas och då klientföretagen har en djupare intern information försvåras revisorns möjligheter vid granskning, vilket kan anses vara en stor börda för revisorn. Att goodwill ökat i omfattning och allt större fokus riktas mot posten, leder till att även granskningen av goodwill bör öka i betydelse för revisorer. Deras roll är att inge förtroende åt klientföretagens finansiella rapporter och motsvara samhällets normer och etiska synsätt. Därmed tilltar intresset att veta hur revisorer praktiskt går tillväga då de granskar en goodwillpost upprättad enligt IFRS regler.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva revisorns arbetsgång vid en granskning av goodwill upprättad enligt IFRS samt diskutera hur revisorns arbete påverkas av omständigheter i dess närhet. Målet är att studien ska kunna bidra till att intressenter av finansiella rapporter kan få en bättre förståelse för hur revisorn granskar goodwillposter.

  Metod: För att uppfylla studiens syfte valde vi att tillämpa en kvalitativ metod för att få en så djup förståelse för revisorers tillvägagångssätt som möjligt. Vi började med att undersöka vilka revisorer som granskat börsbolag med stora goodwillposter i förhållande till eget kapital. På detta sätt kunde vi avgöra vilka revisorer och revisionsbyråer som har stor erfarenhet av väsentliga goodwillposter. Sedan har intervjuer genomförts där revisorerna fått återge sitt tillvägagångssätt vid granskning av goodwill och dennes personliga uppfattningar kring ämnet.

  Slutsats: Theory of Practice har fungerat i syfte att hjälpa oss analysera den individuella revisorns praktiska tillvägagångssätt på ett djupare plan. Goodwillgranskning kan anses vara en problematisk situation där revisorn ständigt behöver utveckla sin kunskap för att kunna upprätthålla den viktiga roll revisorn har i företagsvärlden och samhället i stort. Studien visar att revisorerna högst motsägelsefullt tenderar att uppfatta goodwill som en komplex redovisningspost, samtidigt anser de att den inte är särskilt svår att hantera. Studien visade även att trots splittrade personliga åsikter om IFRS regler så agerar revisorerna på ett relativt enhetligt sätt då en goodwillpost granskas. Revisorns agerande påverkas av sina kollegors förväntningar men även klientföretagets förtroende. Den främsta förklaringen till dessa slutsatser är att revisionsbyråerna skapat kontroll över revisorernas tillvägagångssätt genom en uppbyggd organisationsstruktur med flera kunskapsintensiva stödfunktioner. Genom att bidra revisorerna med dessa resurser kan byråerna styra utvecklingen av ett gemensamt synsätt på hur ett problem ska lösas. Revisorerna ser stödfunktionerna som en kunskapskälla vilket inger en känsla av trygghet. Denna effektiva strategi leder till att kunskap sprids och underlättar revisorns granskningsarbete.

  Nyckelord: goodwill, IFRS, nedskrivning, revision, revisor, granskning, Theory of practice.

 • 441.
  Carlson, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Meunier, Isabelle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhetsarbete: Hur börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet och hållbarhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhället har under de senaste decennierna börjat ställa mer krav på att företag ska implementera hållbarhetsarbete i sin dagliga verksamhet. Det finns dock företag som väljer att bortse från dessa förväntningar då de anser att hållbarhetsarbete har en negativ inverkan på lönsamheten i form av ökade kostnader, till exempel genom omstruktureringar och utbildningar. De företag som inte har valt att arbeta hållbart är de företag som inte har en långsiktig syn på hållbarhetsarbete och inte heller kunskap om de fördelar som det kan leda till, både för företaget i sig, miljön och samhället i stort. En undersökning har visat att flera börsnoterade bolag i Sverige fortfarande har mycket att arbeta med inom hållbarhetsområdet. Däremot ökar medvetenheten kring att företag kan medverka till en mer hållbar utveckling.

  Den forskningsfråga som då blir aktuell är hur börsnoterade bolag i Sverige förenar lönsamhet och hållbarhet med fokus på miljöansvar. Syftet med studien är att försöka identifiera de faktorer som bidrar till en hållbar verksamhet utan att ha en negativ påverkan på lönsamheten.

  Det är kvalitativ metod som tillämpas i studien. Kvalitativ metod utgår från att undersöka problemet på djupet och kan även visa hur totalsituationen ser ut vilket kan vara till hjälp då undersökningen behandlar olika stora företag i olika branscher. Det har genomförts intervjuer med chefer inom aktuellt område på sju olika bolag som är noterade på Nasdaq OMX och finns på listorna large, mid eller small cap. 

  Till stöd för studien kommer problemet och empirin att analyseras utifrån intressentteorin och legitimitetsteorin då intressenter och legitimitet kan påverka hållbarhetsarbetet och lönsamheten i ett företag. 

  Studien visar att bolag måste ha en långsiktig syn på hållbarhetsarbete för att det ska kunna gynna både miljön och lönsamheten. För att kunna förena lönsamhet och hållbarhet är utbildning grundläggande för samtliga inom organisationen då hållbarhetsarbetet måste integreras i varje del för att det ska få bästa möjliga effekt. Den kostnad som uppstår vid implementering av hållbarhetsarbete är endast kortsiktig och ses också som det enda negativa med att arbeta hållbart. 

  Det har även visat sig att det finns en förväntan från intressenterna att bolagen ska arbeta hållbart. Genom att uppfylla den förväntan som finns skapas legitimitet och förtroende vilket i sin tur har en positiv inverkan på alla berörda parter.

 • 442.
  Carlsson, Annika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kopilovic, Suzana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Elever med stort rörelsebehov: – Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förklara och förstå hur lärare tänker kring med stort rörelsebehov i skolan och hur de tänker kring sitt agerande. Upplevs elevernas beteende som störande av lärarna? Vi har även försökt få förståelse om vad lärarna anser kan bidra till detta beteende hos eleverna, både i och utanför skolan. I första delen har vi tagit upp vad litteraturen säger om detta ämne och närliggande områden. I andra delen av vår bakgrund har vi behandlat lärarens roll, för att sedan lyfta fram betydelsen av skolmiljön. Metoden som använts vid studien är en kvalitativ metod med hermeneutisk inriktning. Vi har intervjuat fem lärare om deras tankar och erfarenheter kring elever med ett stort rörelsebehov. Lärarna i studien har vid ett flertal tillfällen tagit emot en klass där det förekommer en eller flera elever med ett större rörelsebehov än klasskamraterna. De har under sin yrkesverksamma tid arbetat fram olika arbetssätt för att hjälpa och stötta eleverna med stort rörelsebehov. I diskussionen framkom att lärarens elevsyn och förmåga att individanpassa är betydelsefull för bemötandet av elever med ett stort rörelsebehov.

 • 443.
  Carlsson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fransson, Camilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tomasdottir, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Förlåtelse: Förlåta fullt ut2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  I ordet förlåtelse ingår det många olika tolkningar beroende på vem det är som definierar. I vårt arbete har vi valt att inrikta oss på förhållandet mellan offret och förövaren när det gäller grova gärningar som mord, övergrepp och misshandel. Vår frågeställning är om det är möjligt att förlåta onda gärningar fullt ut? Kan ett offer förlåta en förövare fullt ut som genom sina onda handlingar har orsakat offret lidande? Finns det någon rättvisa med tanke på den obalans som uppstår genom ondskefulla gärningar. Vi har valt att utgå ifrån rättvise teorin eftersom samhället har en rättvisa som grund när det gäller brott och straff. Vi har använt kvalitativmetod och har valt att göra två informantintervjuer med personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med förlåtelse. Vi intervjuade även personer som hade genomgått en förlåtelseprocess och vi analyserade intervjuerna utifrån vår definition på förlåtelse fullt ut som är

  … att människor inte ska uppleva någon aggression, bitterhet, rädsla, sårbarhet, ångestfylldhet till förövaren/gärningen och återfått förtroendet till förövaren när de har förlåtit fullt ut.

  Förlåtelse, försoning, hämnd och rättvisa är de begrepp som vi har funnit spegla respondenternas syn på området. Enligt vår förförståelse anser vi att det inte går att stryka ett streck över eller glömma svåra kränkningar. Vi menar att det inte går att förlåta fullt ut.

 • 444.
  Carlsson, Ewa-Lotte
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Undervisning för att öka elevers måluppfyllelse: Två lärare reflekterar över sin lektion i matematik2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att beskriva och tematisera två lärares reflektioner över en genomfördlektion i matematik. Som bakgrund till studien har elevtest, lärarnas intryck från sin lektionoch deras uppfattning om utveckling av verksamheten funnits. För att ta del av lärarnasreflektioner valdes kvalitativa intervjuer. Lärarna har reflekterat över hinder och möjligheterför att eleverna ska nå målen för lektionen, vilken betydelse undervisningen har och hurlärarna upptäcker elevernas förmågor och kunskaper. Intervjuerna har analyserats utifrån femteman. Hinder för lärande, möjligheter för lärande, tillskott för allas lärande, undervisningpåverkar måluppfyllelsen och uttryck för elevers lärande. Studien visar att lärarna såg bådehinder och möjligheter för att eleverna skulle nå målet med lektionen. De menade att elevernabehöver olika lång tid på sig att lära och att tiden inte alltid räckte till. Tiden räckte vanligtvisinte till för att ta reda på elevers förförståelse som man önskade. Vidare att språkförståelsenhar stor betydelse framför allt för att förstå olika begrepp. Studien har också visat att lärarnatycker att undervisningen betyder mycket för elevernas resultat men att de inte alltid ser sinegen del i vare sig elevers möjligheter eller hinder. Att arbeta laborativt anser lärarna varaviktigt för måluppfyllelsen men de upplevde svårigheter med att komma igång. Vidare harstudien visat att lärarna anser att de tar reda på elevernas kunskaper på olika sätt så somtestresultat, observation och framförallt didaktisk intuition. En slutsats jag dragit är attlärarnas reflektioner över sin undervisning är viktig och behöver uppmärksammas mer.

 • 445.
  Carlsson, Ingvor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Dockan i förskolans praktik skapar kommunikativa värden för barn igenom delaktighet och inflytande2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka kunskaper som medverkat till att utveckla förmågan att analysera dockspelets användning dels som redskap, dels som hjälpmedel i den sociala praktiken och vidareutveckla engagemang för barns lärande. Forskningsfrågorna var vägledande i studien och hade följande formuleringar: - Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska verksamhet? - Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer synliggör användningen av dockan i förskolan när barnen erbjöds delaktighet och inflytande?

  Via användandet av dockan skapades en möjlighet att utveckla kommunikation och samspel med barnen, dockan och pedagoger i förskoleverksamheten. I denna etnografiska fältstudie bestod datainsamlingsmetoden av film, foton, intervjuer och berättelser av pedagoger. Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet visade att kommunikationen med dockan i aktiviteter och samspelssituationer utvecklades i takt med att pedagogernas fokus förändrades. Då synliggjordes det att pedagogerna i sitt agerande tillsammans med dockan som medierande redskap bjöd in barnen till kommunikation som uppmuntrade till delaktighet. Därigenom utvecklade barnen förmågan att ta egna initiativ där de tillsammans med dockan tränade upp sin kommunikationsförmåga. Barnens språkliga medvetenhet och ordförråd synliggjordes i barnens identitetsutveckling då emotionella handlingar och tankar användes i vardagliga situationer, både tillsammans med pedagogernas och deras egna dockor vilket tydligt påverkade barn som tidigare inte kommunicerat i så stor utsträckning. Via analysen kunde pedagogerna se att barnen fått ett större talutrymme i samlingar och gemensamma aktiviteter. Dockan hade genom olika samspelssituationer förstärkt deras språkliga förmåga. Dockan på förskolan skapade ett lustfyllt lärande och fick därigenom ett kommunikativt värde.

 • 446.
  Carlsson, Ingvor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Thorp, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Pedagogers uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och Marte Meo handledning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka pedagogers skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och deltagandet i Marte Meo handledning. Studien är en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats som bygger på intervjuer med ett antal pedagoger i förskola och skola. De frågeställningar som låg till grund för studien var:

   

  1. Vilka skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd förekommer hos pedagoger efter deltagande i Marte Meo handledning?

   

  1. På vilka skilda sätt uppfattar nämnda pedagoger den erhållna handledningen i Marte Meo?

   

  Resultatet visar på kvalitativt skilda uppfattningar av studerade fenomen och företeelser. Det framgår att pedagogerna har erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och Marte Meo handledning. Innehållet i uppfattningarna berör synsätt på nämnda barn och erhållen handledning. Pedagogerna menar bland annat att barn med samspelssvårigheter och utåtagerande barn är en speciellt utsatt grupp. Pedagogerna beskriver hur de efter Marte Meo handledning konkret kan arbeta med att vara ett utvecklingsstöd för det enskilda barnet.

  Pedagogerna framhåller vidare att de genom Marte Meo handledningen erhållit en kunskapsmässig utveckling, inte bara till barn i behov av särskilt stöd utan till alla barn inom förskolan och grundskolans tidiga åldrar. De menar att de har fått redskap som utvecklar den utvecklingsstödjande dialogen och kunskaper om samspelets betydelse för barn och vuxna i verksamheterna.

 • 447.
  Carlsson, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mellanchefens arbetsmotivation: En kvalitativ studie kring arbetsmotivation utifrån mellanchefens perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje dag arbetar tusentals mellanchefer i våra svenska dagligvarubutiker med målet att genom optimal styrning nå upp till uppsatta avdelningsmål. Detta samtidigt som personalen ställer krav på sitt arbete och samtidigt som kunderna skall vara i fokus och uppmärksammas. Detta ställer höga krav på att som butik ha mellanchefer som upplever arbetet som motiverande, då motiverade individer tenderar att prestera bättre resultat än ickemotiverade individer. Denna kvalitativa studie behandlar arbetsmotivationen bland mellanchefer i svenska dagligvarubutiker och har för avsikt att undersöka vilka faktorer som kan bidra till arbetsmotivation hos dessa mellanchefer. Denna studie visar att faktorer såsom ansvar, utveckling, varierande och utmanande arbetsuppgifter, feedback samt relationen till andra kollegor är centrala element för respondenternas upplevda motivation i arbetet. Resultatet i denna studie kan dock inte generaliseras, men kan trots detta ses som ett viktigt och relevant bidrag för både framtida forskning på området arbetsmotivation, men också som ett relevant bidrag i butikschefens arbete med att utforma olika incitament och belöningsinstrument för mellanchefer i dagligvarubutiker.

 • 448.
  Carlsson, Lenita
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Dovrén, Ulrica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Atmosfär och tillgänglighet: är det viktigt för en handelsplats?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Shopping har idag blivit ett fritidsnöje bland konsumenterna och när konsumenterna går till olika shoppingcentrum är det lika viktigt med en bra upplevelse som med själva handlandet. Det läggs ned mycket tid på att få rätt butiksmix i stadskärnan och externa köpcentrum. Under de senaste årtionden har externa köpcentrum vuxit fram och blivit en konkurrens för stadskärnan. Det är därför viktigt att stärka upplevelsen för konsumenten och locka dem till sig. Viktigt är att känna till kundernas behov och önskemål för att lyckas överleva och konkurrera mot de olika köpcentrumen.

  Uppsatsen har som mål att ta reda på vad det är konsumenten vill uppleva vid shoppingen, och inte själva handlandet i sig. Vi vill få fram faktorer som kan beskriva hur en handelsplats blir attraktiv med avseende på atmosfär och tillgänglighet. Med andra ord hur ser konsumenten på atmosfären och tillgängligheten runt själva stadskärnan och det externa köpcentrumet. Valet föll på en kvalitativ undersökning som går på djupet, den undersökningsmetod som var bäst lämpad för ändamålet blev fokusgrupper. Med fokusgrupper ges uttömmande svar då det diskuteras både fördelar och nackdelar med olika centrum. Grupperna delade vi in i ungdomar, barnfamiljer och parförhållanden utan barn, grupperingarna gjorde vi med tanke på att de troligen har olika värderingar beroende på vilket stadie de är i livet.

  Det som kan utläsa av undersökningen är att atmosfär har en stor betydelse för både stadskärnan och externt köpcentra speciellt när konsumenterna vill kombinera handlandet och umgänget med vänner och familj. De viktigaste faktorerna som har kommit fram är att torget spelar en stor betydelse och de efterfrågar fler aktiviteter och gröna oaser med bänkar där man kan sitta i lugn och ro och koppla av. Det visade sig ha stor betydelse var någonstans i livet konsumenten befinner sig. De som lever utan barn tänker mer på det kvalitativa och njutningsperspektivet. Medan de som har barn tänker mer på att det ska vara enkelt att handla när barnen är med. Ungdomarnas syn var att ha någonstans att ”hänga på”. Tillgänglighet däremot är något som tas för givet och gav inte så stora diskussioner. Det som gavs mest uppmärksamhet var Öppettider, Utbud av butiker samt Restauranger, Caféer och toaletter. En bra kommentar som vi fick av en respondent var:

  ”I externa köpcentrum går jag om jag vill ha effektiv shopping och till en stadskärna går jag om jag vill ha ett socialt umgänge”

 • 449.
  Carlsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Consoli, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bemanningspersonal - ett personaletiskt skyddsnät: En studie om kundföretags syn på bemanningspersonal2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen.

  Teori: Inledande presenteras bemanningsbranschens premisser. För att förstå kundföretags ”syn på” bemanningspersonal anammade studien tre perspektiv för att försöka förstå problemformuleringen. Dessa var HRM, Flexibilitet och Ekonomi.

  Metod: Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade informantintervjuer. Totalt deltog tre kundföretag och 9 informanter i studien. Dessa ombads inledande att tala fritt om några utvalda ämnen med hjälp av ledord. Senare ombads de associera fritt kring begrepp i relation till bemanningspersonal.

  Resultat: Studien fastställer att kundföretags ”syn på” bemanningspersonal är personaletiskt politisk god men att hanteringen av bemanningspersonal innehåller dimensioner av nyttjande i övergång till utnyttjande. Vilket bildligt liknar konsumtion.

 • 450.
  Carlsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Eriksson, Christoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Generation Y:s Upplevelse av Ett Attraktivt arbete: En fallstudie av det Attraktiva arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka det Attraktiva arbetet enligt Generation Y. Genom att utgå från Åteg, Hedlund och Pontén (2004) modell för ett attraktivt arbete är syftet att skapa en djupare och ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten vilka utgör upplevelsen av ett Attraktivt arbete för Generation Y. 

   

  Teori: Inledningsvis behandlar studiens teori definitionen av Generation Y och vad generationen som homogen grupp tenderar att värdesätta för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Vidare presenterar studien teorier för vad ett attraktivt arbete innebär och hur detta kan förstås. Avslutningsvis behandlar teorin Åteg m.fl. (2004) modell över det Attraktiva arbetet vilken bygger på tre kategorier (Arbetsförhållanden, Arbetstillfredsställelse och Arbetsinnehåll) för ett attraktivt arbete. Dessa tre kategorier utgör tillsammans 22 attribut vilka alla definierar och skapar upplevelsen av ett attraktivt arbete (Åteg m.fl., 2004).

   

  Metod: Studien genomfördes på ett fallobjekt med 99 deltagande. Empirin samlades in via fysiskt utformade enkäter vilka besvarades under respondenternas arbetstid. Av de 99 tillfrågade respondenterna kom 30 att besvara enkäten. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 30,3 %. Empirin behandlades sedan i analysprogrammet IBM SPSS statistics 24, för att fastställa det empiriska underlaget.

   

  Resultat: Utifrån studiens resultat går det utläsa ett mönster gällande kategoriernas betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Detta mönster talar för att Arbetstillfredsställelse är av mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete jämfört med Arbetsförhållanden och Arbetsinnehåll.  

6789101112 401 - 450 of 2268
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf