his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 634
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Fredriksson, Albin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Holm, Sebastian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhetsredovisning: Förändringar i det praktiska arbetet till följd av nytt lagkrav2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility is increasingly being discussed, as the general public has become more aware of how companies influence their surroundings in aspects as the environment and the society. Sustainability reports have in that sense become a way for companies to show how they work with these issues. For the public it has also been important that the companies are as transparent as possible so that they can get as much information as possible about the companies’ sustainability work. In Sweden it has previously been voluntary to have a sustainability report, but now it is a legal requirement from the the Swedish Parliament that companies of a certain size must have one.The study aims to map out whether changes have been made in their practical work to establish their sustainability reports after the new law in Sweden has been introduced. Changes in the practical work have in previous studies shown to have an effect on the completeness and transparency of the sustainability reports. A quantitative method has been used in the form of a questionnaire survey where companies covered by the new law and companies which had provided sustainability reports before the law have beenselected to answer. The theoretical basis consists of previous studies in sustainability reporting and the structurational theory to help us analyze the data which is collected. The study has shown that some companies have had to change their practical work to provide their sustainability report in line with the new law. These changes have taken place in different parts of the business and to a different extent the in the various parts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Fredriksson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Helm, Olivia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Skapa förutsättningar för closed-loop supply chain: För detaljhandelsföretag i modebranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  På grund av den enorma konsumtion av textilier och kläder som sker i vissa delar av världen krävs ett förändrat förhållningssätt till hur de textilier och kläder som köps hanteras både under och efter användande. En stor påverkan har även de företag som designar, tillverkar och säljer produkterna. För att minska användandet av ändliga resurser krävs en strategi som förändrar dagens linjära flöden till ett slutet kretslopp där resurser används på nytt, om och om igen, en så kallad Closed-loop supply chain. Studiens syfte är att undersöka hur fyra svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen arbetar med just Closed-loop supply chain och dess möjligheter och utmaningar med konceptet. Syftet är även att se hur företagen arbetar med återvinning och hållbarhet som är relevanta delar i ett fungerande cirkulärt flöde.

  Genomförande

  Den teoretiska referensramen beskriver konceptet Closed-loop supply chain och de delar som innefattas, framåtriktad och omvänd försörjningskedja. Den tar även upp sju processteg som måste hanteras för att skapa en Closed-loop supply chain för kläder och textilier. För att undersöka hur de fyra svenska detaljhandelsföretagen inom modebranschen arbetar för att uppnå ett cirkulärt flöde har en grundlig genomgång av respektive företags hållbarhetsrapporter gjorts. I empiriavsnittet presenteras förutom de fyra svenska detaljhandelsföretagen även ett antal organisationer som på något vis arbetar för att möjliggöra ett cirkulärt flöde inom textil- och modebranschen. För att få en bild av konsumenternas kännedom och attityd till återvinningsmöjligheter genomfördes även en enkätundersökning.

  Resultat

  För att skapa rätt förutsättningar för att skapa en Closed-loop supply chain krävs det att både den framåtriktade och den omvända försörjningskedjan är anpassad till det. Den framåtriktade försörjningskedjan kräver att klädesplaggen är designade för att enkelt kunna återvinnas och att de av konsumenten är hanterade på ett så hållbart sätt som möjligt. Den omvända försörjningskedjan kräver först och främst att kläderna samlas in. Vidare krävs att de insamlade kläderna sedan skickas vidare för sortering och därefter ta ett beslut om ett lämpligt återanvändningsalternativ. Slutligen omdistribueras produkten för att antingen återföras in i något processteg i den framåtriktade försörjningskedjan eller säljas på en andrahandsmarknad. Av den information som framkommit ur hållbarhetsrapporter och övrig informationsinsamling har det kunnat konstaterats att detaljhandelsföretagen har en lång väg att gå till dess att en Closed-loop supply chain fungerar till 100 %.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Friberg, Adam
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. adamfriberg93@gmail.com.
  Komayesh, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. danielkomayesh@hotmail.com.
  Gröna leverantörsval: Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas för att uppnå grönare leverantörsval.

   

  För att uppfylla rapportens syfte har det genomförts en litteraturstudie samt en intervjustudie. Anledningen till att detta har genomförts grundar sig främst i att inköp och anskaffning har fått en allt viktigare roll när det kommer till företags miljöansvar. De leverantörer som företag väljer ut kan i många fall bidra starkt till försörjningskedjornas miljöpåverkan. Detta resulterar i att det för organisationer och företag blir allt viktigare att söka en balans mellan ekonomiska och miljömässiga aspekter då leverantörer ska väljas ut samt utvärderas.

  De vanligast förekommande kriterierna vid leverantörsval och leverantörsutvärdering utgörs av kvalitet, leveransförmåga samt pris/kostnad. Utöver dessa vanligt förekommande kriterier kan företag med fördel inkludera en mängd olika miljömässiga kriterier i syfte att uppnå grönare leverantörsval. Exempel på sådana, så kallade gröna kriterier, kan vara miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter samt återvinningsgrad.  

  Med hjälp av den genomförda litteraturstudien samt empiriinsamlingen har likheter, skillnader och nyanser kunnat upptäckas mellan hur gröna leverantörsval teoretiskt beskrivs, samt hur de studerade företagen arbetar för att inkludera ett miljömässigt hänsynstagande vid just val och utvärdering av leverantörer. En övergripande slutsats som dragits utifrån detta arbete är att det finns en stor förbättringspotential i hur samtliga företag arbetar för att inkludera miljömässiga kriterier vid såväl leverantörsval som leverantörsutvärdering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Fridén, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Karlberg, Paulina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen: En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med frågor som rörmiljömässiga och sociala aspekter. De kan sedan redovisa dessa i form av enhållbarhetsredovisning vilket är en redovisning som blir allt viktigare för alla branscher,inte minst livsmedelsbranschen. Idag måste dessutom många företag upprätta enhållbarhetsredovisning i och med ändringen 6 kap. 10 § ÅRL. Syftet med enhållbarhetsredovisning är att assistera företag att sätta upp mål och mäta deras prestationsamtidigt som de bidrar till en hållbar ekonomi och utveckling. Livsmedelsbranschen ären bransch som de flesta individer kommer i kontakt med och är den bransch som harstörst inverkan på hur människor interagerar med resurser från naturen. Företag inomdenna bransch består av en lång försörjningskedja med fristående enheter som blandannat fokuserar på hur maten produceras, transporteras, förpackas och hanteras. Dåintressenternas medvetenhet sträcker sig längre än det enskilda företaget är det ocksåviktigt att fokusera på hela försörjningskedjan i denna studie. Detta gör branschenintressant att studera.

  Syftet med denna studie är att studera varför företag inom livsmedelsbranschenväljer de väsentligheter som deras hållbarhetsredovisning innehåller. Vidare är ettdelsyfte att studera om de studerade företagen redogör för de valda väsentligheterna förhela sin försörjningskedja. För att besvara syftet har en dokumentstudie genomförts på tremarknadsledande livsmedelsföretag i Sverige, detta genom att studerahållbarhetsredovisningar för verksamhetsåren 2016 och 2017. En kvalitativ intervju haräven genomförts med en riskkonsult från en revisionsbyrå för att vidga perspektivet. Denteoretiska grunden utgår från intressentteorin samt legitimitetsteorin. Dessa har använtsför att analysera den inhämtade empirin.

  Studien har visat att företag inom livsmedelsbranschen själva väljer vilkaväsentligheter som ska redovisas samt att de utgår från vad deras intressenter anser ärviktigt. Livsmedelsföretag utgår också från riktlinjer, exempelvis GRI som har tagit framkategorier som är viktiga att redovisa specifikt för denna bransch. De väsentligheter somintressenterna, de studerade företagen samt informanten ansåg vara väsentligt att redovisainom livsmedelsbranschen var arbetsförhållanden, djurvälfärd, utsläpp och avfall samtproduktmärkning. För dessa fyra kategorier redogjorde alla företagen förförsörjningskedjan i arbetsförhållanden, djurvälfärd och produktmärkning varav ett ävenredogjorde för utsläpp och avfall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  HÅLLBARHETSREDOVISNING INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN
 • 255.
  Frödelius, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nilsson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  HRT ur ett medarbetarperspektiv: Påverkan på relation och resiliens2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Många HR-funktioner har idag genomfört en Human Resource Transformation (HRT) genom att anta ett strategiskt, affärsinriktat och externt fokuserat arbetssätt i linje med verksamhetens mål, för att skapa ett större bidrag till organisatorisk framgång och överlevnad. Detta fenomen har främst studerats ur ett ledningsperspektiv, och medarbetarnas perspektiv har inom forskningen delvis försummats. Då medarbetare ofta beskrivs som organisationers viktigaste resurser, skulle deras perspektiv kunna bidra till att skapa ökad förståelse för HRT och dess relation till organisationers långsiktiga överlevnadsförmåga, en förmåga som ofta beskrivs som organisatorisk resiliens.

  Syfte och metod

  Studiens syfte är att skapa större förståelse för relationen mellan medarbetare och HRT, och hur detta kan förstås i relation till resiliens, genom att belysa fenomenet HRT ur ett medarbetarperspektiv. Då studien syftar till att skapa en ökad förståelse, har en kvalitativ forskningsmetod använts där det empiriska materialet hämtats genom nio semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är från tre lokalt förankrade organisationer med olika branschtillhörighet.

  Resultat och slutsats

  Studiens empiriska material visar på att majoriteten av de intervjuade saknar ordentlig insikt i HR-funktionen och dess uppgifter. De flesta hade ingen relation till HR alls, och uttryckte ett lågt förtroende för funktionen. Det förekom en allmän önskan om ökad närvaro från HR för att skapa möjligheter till relationsbyggande, och för att HR skulle få större insyn i det operativa arbetet. För att besvara studiens problemformulering utgår analys och slutsats från dels ett systemteoretiskt perspektiv, dels ett relationellt perspektiv som skapats av studiens författare. Utifrån ett systemteoretiskt medarbetarperspektiv, är relationen mellan medarbetare och HR av begränsad betydelse och dess påverkan på resiliens är inte möjlig att göra uttalanden om. Utifrån ett relationellt medarbetarperspektiv är relationen av betydelse i egenskap av en av de resurser som påverkar organisationens medarbetarskap, som i sin tur kan ses som en av de sociala resurser som kan påverka resiliens. Därmed finns även större möjligheter att analysera och dra slutsatser om relationen mellan HRT och resiliens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  HRT ur ett medarbetarperspektiv: Påverkan på relation och resiliens
 • 256.
  Gabarli, Leila
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Löfgren, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Säsongsbetonade organisationer – Ses vi igen nästa år?: En kvantitativ studie om individuella motivationsfaktorer i säsongsbetonade turistverksamheter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att rekrytera rätt person till rätt plats är en utmaning och att göra en felrekrytering kan vara kostsamt. Därför är det av stor vikt att utföra ett välarbetat rekryteringsarbete i syfte att försöka hitta den kandidat som kan matcha organisationens behov bäst. Föreliggande studie behandlar rekrytering inom säsongsbetonad turistverksamhet och har inriktningen åter-rekrytering. Att kunna åter-rekrytera personal från tidigare säsonger har en stark ekonomisk fördel i att det leder till minskade rekryterings-, introduktions- och utbildningskostnader som medföljer en lägre personalomsättning. Att kunna åter-rekrytera personal från tidigare säsonger gör även att organisationen får tillbaka kompetens gällande arbetsuppgifter som blir en strategisk fördel för organisationen. Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns för att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. Metod: Då denna studies syfte är att identifiera och förklara vårt problemområde baseras studien på en kvantitativ metod. För att kunna identifiera faktorer och förklara för vilka drivkrafter som ligger bakom återvändande till säsongsbetonad turistverksamhet har vi valt att göra en fallstudie på en sådan verksamhet. Studien är baserad på en enkätundersökning riktad till återvändande säsongspersonal utförd i en säsongsbetonad verksamhet. Resultat och slutsats: Studien visar att alla de undersökta fyra dimensioner av motivationsfaktorer visat indikation för att vara motiverande för återvändande säsongspersonal. Det har i föreliggande studie framkommit att motivationsfaktorer är individuella men studien har kunnat påvisa hur viss majoritet av respondenterna ändå motiverats av samma eller liknande motivationsfaktorer. Vidare kan konstateras att traditionella motivationsteorier kan behövas kompletteras med dessa fyra dimensioner för att kunna förklara vad som motiverar individer i att återvända till säsongsbetonad turistverksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Gabriella, Svärd
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Taube, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lennartsson, Linn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Influencers marknadsföring: Hur svenska konsumenter påverkas av influencers marknadsföring utifrån ett genus- och åldersperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle har blivit allt mer digitaliserat, likaså företagens marknadsföring. Influencers marknadsföring på sociala medier har fått stort genomslag under de senaste åren. Företag använder sig av influencers för att marknadsföra sina produkter på deras sociala plattformar. Influencers definieras vanligtvis som mindre kända personer som har många följare på exempelvis Instagram. De har möjlighet att påverka konsumenter till köp genom att visa upp produkter samt ge rekommendationer. Denna studie har som syfte att öka förståelsen för hur svenska konsumenter blir påverkade av influencers marknadsföring av modeplagg via sociala medier. Syftet är även att undersöka ifall skillnader finns utifrån ett genus- och åldersperspektiv. För att uppnå detta utgår studien från en konkret frågeställning; Hur påverkas svenska konsumenter av så kallade influencers marknadsföring av modeplagg på sociala medier och finns det några skillnader utifrån ett genus- och åldersperspektiv? Data från en kvantitativ enkätundersökning har analyserats med hjälp av diagram. I enkätundersökningen deltog 77 respondenter varav 53,2 procent var kvinnor. De teorier som berörs i studien är baserade på resultatet av det insamlade materialet. Teoriavsnittet tar upp ämnen som marknadsföringens innebörd, digital marknadsföring, influencers marknadsföring och faktorer som påverkar konsumtion. Studiens resultat visar att det är kvinnor som påverkas mer av influencers marknadsföring på sociala medier. Kvinnor påverkas, inspireras och använder sig av rabattkoder utgivna av influencers vilket visar sig tydligt i enkätundersökningens svar. Enkätundersökningen visade att män i alla åldrar generellt har en mer skeptisk syn på influencers marknadsföring. Resultatet visade dessutom att företag bör använda sig av både influencers och traditionell marknadsföring då det konstaterades att de yngre respondenterna hade högre tillförlitlighet till influencers marknadsföring. De äldre respondenterna ansåg däremot att traditionell marknadsföring är mer övertygande.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 258.
  Gabro, Saly
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Karlsson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  En obalanserad könsfördelning på ledande befattningar: Rekryteringens centrala roll2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gabro & Karlsson
 • 259.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Att ge oss mer skam räddar inte klimatet2019Ingår i: Aftonbladet, ISSN 1103-9000, s. 8-8Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 260.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  ”Att tro att personalbristen är huvudproblemet i vården visar i värsta fall på enfald.”2018Ingår i: Sydsvenskan, ISSN 1652-814XArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 261.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Implementation of Lean in Healthcare – Lessons for Policy Makers2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 262.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Implementation of Lean in Healthcare – Problems and Solutions2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 263.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Institutional Logics and Responses to Organizational Change2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 264.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Internal Communication for Change: A Complex Challenge2014Ingår i: International Journal of Strategic Change Management, ISSN 1740-2859, E-ISSN 1740-2867, Vol. 5, nr 3, s. 175-188Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 265.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Kollegialt ledarskap är viktigt i vården2018Ingår i: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 266.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers Tekniska Högskola.
  Kompetens2019Ingår i: Moderna policies: Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt / [ed] Anna Krohwinkel, Unni Mannerheim, Stockholm: Leading Health Care , 2019, s. 56-79Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 267.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Låt inte ”komplexitet” bli en ursäkt för misslyckande2019Ingår i: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 268.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Olika styrningsideal behöver genomsyra och integreras i vården2019Ingår i: Skaraborgs Allehanda, ISSN 1403-3739, s. 2-, artikel-id 0314Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Svensk sjukvård präglas av olika synsätt på hur verksamheten ska bedrivas. För att möta dagens och framtidens utmaningar måste chefer och medarbetare hitta större förståelse för varandras perspektiv.

 • 269.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Professional employees’ strategic employment of the managerial logic in healthcare2018Ingår i: Qualitative research in organization and management, ISSN 1746-5648, E-ISSN 1746-5656, Vol. 13, nr 2, s. 126-143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe and analyze how physicians and nurses strategicallyemploy the managerial logic.Design/methodology/approach – A qualitative case study incorporating interviews and observations.Findings – Neither physicians nor nurses were prone to strategically employing the managerial logic.However, when doing so nurses were able to acknowledge the legitimacy of managerial impact on practice,whereas the physicians were not. Consequently, physicians might find other, more subtle, ways tostrategically employ the managerial logic.Originality/value – This paper argues for and makes explicit the applicability of qualitative methods inorder to delineate actors’ strategic use of available and accessible institutional logics, the conditions for suchusage, as well as the multiplicity of actors’ interactions that needs to be taken into account when conductingqualitative data analysis of such occurrences. By the merits of the qualitative research approach utilized inthis study, novel insights concerning the strategic use of the managerial logic in the everyday work ofphysicians and nurses were obtainable. These insights emphasize the necessity of acknowledging situational,organizational and institutional context, incorporating inter-professional power discrepancies and relationsvis-à-vis managers.

 • 270.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Regeringen ignorerar folks åsikter om välfärden2018Ingår i: Dagen Samhälle, ISSN 1652-6511Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 271.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The Influence of Policy Makers over Lean Implementations in Healthcare2019Ingår i: International Journal of Health Governance, ISSN 2059-4631, Vol. 24, nr 3, s. 222-229Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – It is often argued that Lean enables the challenges of contemporary healthcare delivery to be tackled in relation to consistently high-quality care, while utilizing the full potential of available resources. Nevertheless, system-wide implementations of Lean are notoriously difficult and the desired results are often not achieved. Policy makers play a pivotal role in enabling healthcare organizations to enact more precise strategies and frameworks through steering professionals toward both adopting guidelines and becoming more comfortable with Lean as an improvement technique. However, the difficulties in achieving system-wide implementations of Lean indicate their shortcomings in this respect. The purpose of this paper is to outline how these shortcomings may be manifested empirically. Design/methodology/approach – A qualitative content analysis of Swedish counties’ annual reports with regard to how the implementation of Lean is presented and promoted. Findings – The study shows that policy makers have vague and divergent perceptions of what Lean is, and that they often reduce Lean to a means of achieving cost reductions and savings, while relying on the education of managers as the primary factor to ensure implementation. Originality/value – In order for policy makers to facilitate system-wide implementations of Lean, this study indicates that they need to rectify their simplistic perception of Lean while elaborating on why and how Lean should be implemented in healthcare.

 • 272.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  The Logics of Healthcare - In Quality Improvement Work2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Quality improvement (QI) has become a cornerstone in contemporary healthcare organizations with the aim of enabling management that facilitates efficiency and effectiveness, while providing a consistent correlation between health spending and indicators of access to and quality of care. However, despite years of reform which have attempted to change healthcare professionals’ practice, traditional professional modes of working remain relatively stable and entrenched. Previous research has highlighted the fact that healthcare professionals’ active involvement in quality improvement work (QIW) is often lacking. Such a lack is often explained by professionals’ scepticism towards management, managers, and organizationally related improvement initiatives.  Yet, there is a shortage of studies which focus on analysis at the level of the actor when studying healthcare professionals’ involvement in QIW.

  This dissertation presents a qualitative case study of the QIW undertaken by a multi-professional diabetes care team. It enables a description and analysis of healthcare professionals’ involvement in QIW at the actor level of analysis. A theoretical framework, consisting of the combination of institutional logics and institutional work, is applied in order to focus on varied and complementary aspects of institutional dynamics while simultaneously emphasizing the embeddedness of actors’ actions and interactions.

  The study shows that healthcare professionals’ identification with and adherence to the professional logic in general impairs their involvement in QIW. Adherence entails perceiving professional judgments and discretion as legitimate in guiding practice and work. However, the study emphasizes that adherence to the professional logic varies amongst professionals representing different professions. This means that healthcare professionals’ acceptance of the bureaucratic control of work as legitimate differs - enabling diverse approaches and practices in QIW. Furthermore, the study illustrates that the physicians’ relative dominance hinders the utilization of multiple perspectives in the multi-professional team. This finding elucidates how dominance and hierarchization of logics enable healthcare professionals’ practice to remain relatively stable, despite managerial attempts to change and alter it. Finally, the study delineates the interactions needed in order to bridge institutional logics at the actor level of analysis. Such interactions are characterized by reciprocal acts of claiming and granting influence that constitute creative/disruptive institutional work, enabling actors to find new approaches to each other and further facilitate healthcare professionals’ involvement in QIW.

 • 273.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Healthcare quality improvement work: a professional employee perspective2017Ingår i: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 30, nr 5, s. 410-423Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to describe and analyze conditions that influence how employees engage in healthcare quality improvement (QI) work.

  Design/methodology/approach

  Qualitative case study based on interviews (n=27) and observations (n=10).

  Findings

  The main conditions that influence how employees engage in healthcare QI work are professions, work structures and working relationships. These conditions can both prevent and facilitate healthcare QI. Professions and work structures may cement existing institutional logics and thus prevent employees from engaging in healthcare QI work. However, attempts to align QI with professional logics, together with work structures that empower employees, can make these conditions increase employee engagement, which can be accomplished through positive working relationships that foster institutional work, which bridge different competing institutional logics, making it possible to overcome barriers that professions and work structures may constitute.

  Practical implications

  Understanding the conditions that influence how employees engage in healthcare QI work will make initiatives more likely to succeed.

  Originality/value

  Healthcare QI has mainly been studied from an implementer perspective, and employees have either been neglected or seen as passive resisters. Weak employee perspectives make healthcare QI research incomplete. In our research, healthcare QI work is studied closely at the actor level to understand healthcare QI from an employee perspective.

 • 274.
  Gadolin, Christian
  et al.
  University West, Trollhättan, Sweden / Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande. Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Eriksson, Erik
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Hellström, Andreas
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Providing healthcare through “value shops”: impact on professional fulfilment for physicians and nurses2020Ingår i: International Journal of Health Governance, ISSN 2059-4631Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to empirically explore and demonstrate the ability of healthcare professionals to attain professional fulfilment when providing healthcare inspired by “value shops”. Design/methodology/approach: A qualitative case study incorporating interviews and observations was conducted. Findings: The empirical data suggest that the professional fulfilment of both physicians and nurses is facilitated when care is organized through “value shops”. Both groups of professionals state that they are able to return to their “professional core”. Originality/value: The beneficial outcomes of organizing healthcare inspired by the “value shop” have previously been explored in terms of efficiency and quality. However, the professional fulfilment of healthcare professionals when providing such care has not been explicitly addressed. Professional fulfilment is vital in order to safeguard high-quality care, as well as healthcare professionals' involvement and engagement in implementing quality improvements. This paper highlights the fact that care provision inspired by the “value shop” may facilitate professional fulfilment, which further strengthens the potential positive outcomes of the “value shop” when utilized in a healthcare setting. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Hellström, Andreas
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Eriksson, Erik
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Alternative Value Configuration Models in Healthcare and Its Effect on Professional Fulfillment2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 276.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Chalmers tekniska högskola.
  Eriksson, Erik
  Chalmers tekniska högskola.
  Därför avstår forskarna från offentlig debatt2019Ingår i: Göteborgs-Posten, ISSN 1103-9345Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 277.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Eriksson, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Chalmers University of Technology.
  Hellström, Andreas
  Chalmers University of Technology.
  'Patient Ping-Pong': Creating Value Through Resource Integration2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 278.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Achieving Change in Professional Organizations: An Institutional Logics Perspective2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 279.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Krohwinkel, Anna
  Leading Health Care.
  Mannerheim, Unni
  Leading Health Care.
  Kompetensmixen i framtidens vård måste säkras2020Ingår i: Dagens medicin, ISSN 1104-7488, nr 5, s. 23-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 280.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Wikström, Ewa
  School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
  Healthcare Teams in Practice – Logistic Flow and Professional Logics2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 281.
  Gadolin, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Wikström, Ewa
  School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Organising Healthcare with Multi-Professional Teams: Activity Coordination as a Logistical Flow2016Ingår i: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 20, nr 4, s. 53-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Multi-professional teams are now common when organising healthcare. Such teams areconsidered to resolve fragmentation issues amongst units and their functions, facilitateefficient and high quality care and are also deemed to enable different professions to meetand exchange experience and knowledge. The expected consequence is superior decisionsand improved care. However, research suggests that the deployment of multi-professionalteams within healthcare organisations is problematic with regard to knowledge sharingand integration between different professional groups. While often recognised, the reasonfor this shortcoming has rarely been explored in depth. This study consequently elaborateson the factors hindering knowledge sharing through illustrating and discussing thelogics of different professional groups and the ensuing consequences when multiprofessionalteams interact. The finding is that the teams are being utilised by the medicalprofessions in accordance with their professional logic. This results in the coordination ofactivities, incorporating the patient flow logistics amongst the different professions; makingthe impact of multi-professional teams concrete in practice and illustrating their potentialpositive outcomes for professionals and patients, even though they are not operatingas forums for overt knowledge integration for the different professions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gadolin & Wikström (2016)
 • 282.
  Gadzo, Adam
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Gecaj, Ardian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kapacitet och kapacitesplanering i ett kundorderstyrt företag: En fallstudie vid Lindab AB i Götene2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med rapporten var att bättre förstå vilka faktorer som har en inverkan på kapacitetsplaneringen samt de metoder som finns att tillgå gällande kapacitetsplanering. Utefter detta formulerades det tre stycken frågeställningar som studien avser att besvara:

  1. Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt företag?
  2. Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag?
  3. Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation?

  Metod: För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte valdes det att genomföras en fallstudie på Lindab Götene AB i Götene. Den första frågeställningen besvaras genom att identifiera relevant teori kring kapacitetsplanering och analysera dessa med empirin. Den andra frågan besvaras med hjälp av empirin där en nulägesanalys har genomförts som ger en inblick i fallföretaget samt den informationen om hur kapacitetsplaneringen tillämpas i fallstudieobjektet. Även här analyseras empirin med teorin. Den tredje frågan besvaras utifrån den analys och insamling av empiriskt material i nulägesbeskrivningen för att identifiera vad som kan förbättras angående kapacitetsplaneringen i en kundorderstyrd verksamhet. Den empiriska datan utgjordes utav intervjuer, dokumentstudier och observationer.

  Slutsats: I dagsläget sker kapacitetsplaneringen för hela företaget, författarna föreslår att fallföretaget tillämpar metoden kapacitetsbehovsprofiler då den möjliggör att planera kapaciteten per avdelning. Vilket skulle kunna ge en bättre uppfattning om hur beläggningen i produktionen ser ut utifrån fallföretagets förutsättningar. Ytterligare rekommendationer är att utföra tidsstudier för att säkerställa att korrekta operationstider finns tillgängliga som kapacitetsplaneringen baseras på för att inte över- eller underskatta graden av kapacitetsbehov. Uppföljning och återkoppling bör även göras för att se hur produktionen ligger till gentemot planeringen för att även skapa ett underlag för eventuella förbättringar som kan utföras, samt att skapa rutiner och se till att dessa följs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kapacitet och kapacitesplanering i ett kundorderstyrt företag
 • 283.
  Gega, Antoneta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vad är anledning till att det framkommer konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och hur undviker man dessa?2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om miljön på en arbetsplats, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagagaren. Det interna i företaget. För att kunna ta reda på det valde jag att använda mig av kvantitativ forskning, där jag gjorde en enkätundersökning baserat på åtta frågeställningar. Samt genom kvalitativ metod. Genom att intervjua en busschaufför för att få mer detaljerande och rättvisande svar samt även för att se skillnaden på annat yrke.

  Enkäten delade jag till femtio personer i olika åldersgrupper. Jag avgränsade mig inom skolverksamheten och butikverksamheten. På en skola brukar det vanligtvis vara olika åldersgrupper. Därför valde jag att olika personer från olika skolor skulle besvara enkäten. Då jag jobbat som vikarie inom olika skolor i Halmstad kommun var underlättande att få de besvara enkäten. Anledningen att jag valde göra undersökningen på en butik med var för att jag ville se likheter och skillnader på dessa yrken. Kunna jämföra med exakt samma typ av frågor. Tanken med det hela var att jag skulle få en närmare inblick om hur den verkliga miljön på en arbetsplats är. Hur förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren spelar roll i det dagliga arbetslivet och vad det kan ge för effekter för en själv och de andra berörda på arbetsplatsen.

  Jag trodde att de flesta skulle svara på ett ungefär samma sätt men så var inte verkligheten. En del svarade att de trivs på sina jobb medans andra svarade annorlunda. Olika faktorer spelade olika roll beroende vad man jobbar med och beroende på åldern. Eftersom man tillbringar en stor del på sitt arbete så trodde jag att de flesta skulle svara med att de absolut trivs på jobbet. Så var inte fallet och det kan bero på många olika omständigheter som man dagligen utsetts för i sin arbetsdag.

  Jag ville se sammanhanget och kunna jämföra hur butikspersonalen tänker samt hur skolpersonalen tänker. Detta för att kunna hitta förståelse på hur det är på en arbetsplats. Om det verkligen är jobbet anledning till att många sjukskriver sig osv.

  Jag intervjuade en person pga. jag ville se skillnaden i annat yrke samt få möjligheten att ställa mer detaljerande frågor och en mer rättvisande bild av det hela. Jag valde ett annat typ av yrke här för att se om det är yrket som spelar roll eller om det så är generellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Gerrbo Palokangas, Linn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Storytelling i Hotellindustrin: Små hotell berättar säregna historier2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a consumer society where we are looking for products and experiences that represent our interests, our identity and our way of life, brand-positioning and differentiation become important for companies who want to stand out. Products may reflect the way we live, how we see ourselves, our values ​​and our feelings. We express our lifestyles and identity through our selection of products. The changing hotel-consumption shows that we are now seeking an extra ordinary experience, not just an overnight stay. Hotels and other companies in the experience industry can choose to differentiate themselves through the use of storytelling as a marketing tool. Storytelling is a marketing strategy that involves delivering a message through a story instead presenting facts or statistics. Storytelling can create a myth around the product, creating expectations for the experience or enhance a unique concept. Researchers discover that storytelling becomes more and more common as the marketing strategy for brand positioning. Two small hotels that have chosen to use storytelling to enhance their concept is Hotell Gästis in Varberg and Stenkullen outside of Norrköping. These hotels are well known, well published and run by odd owners whose eccentric personalities and unusual interests represent their concepts. This paper presents how these hotelowners proceed to use stories to get the concepts to seem more interesting and exciting. Another thing that unites these hotelowners is that they are skeptic to marketing strategies and none of them have academic training in business management. According to some researchers, strategies for differentiation is essential for a company's survival. How does these hotels survive in a highly competitive market? Do they succeed to differentiate themselves and create strong brands without tailored strategies but with a good story?

 • 285.
  Ghorashi, Seyedeh Sedigheh
  et al.
  The International Journal of Tarrah Research Department, Iran.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Regeneration and local economy: Toward an innovative urban contribution model2019Ingår i: The International Journal of Tarrah (The Designer), ISSN 2008-9538, Vol. 5, nr 14, s. 100-108Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main objective of the current study is to proceed toward the potential of innovative regeneration derived from the local economy in Odlajan (a neighborhood in the historical district of Tehran, 12th municipal). In three steps we have addressed the subject; the first step consists of the concept of urban regeneration and the characteristics of the innovative economy associated with three basic categories (people, business and place). In the next feature, we have examined the objections of that the current status of the selected site; the unsustainable development, reduction of the sense of belonging, and un-sustainable regeneration. The third step, e have tried to define a prospect conceptual model based on innovative urban contribution including aforementioned aspects by short-term measures and long-term strategies.

 • 286.
  Ghorashi, Seyedeh Sedigheh
  et al.
  The International Journal of Tarrah Research Department, Iran.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Toward a Tactical “Urbanpreneur”2019Ingår i: The International Journal of Tarrah (The Designer), ISSN 2008-9538, Vol. 5, nr 14, s. 10-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Looking at the city in parts, the place theory can be recognized in the term of three main axes; good city form, sequential movement, and the mutual impact of every physical and social component. In the place theory the main focus is the understanding process of the cultural aspects and human characteristics of the places. Some areas experience mutual interaction between city and citizens more than others. It is evidently considerable from literature that the most successful examples toward space enhancement (or the transformation of space to place) have come from two approaches: Urban entrepreneurship (urban-preneur) and the small changes which result in big social impact; a sense of the tactical action. These two approaches, Tactical Urbanism as an effective formula for putting good ideas into practice, and “Urban-preneurs” while embed in their socio--ecological environments -cities and towns- to draw influence are about making the place (for citizens) toward a more interacting liv- able one. This report is dedicated to clarifying the question of how street city life might contribute to alternative urban futures focusing on the mentioned two approaches. To this purpose first, we describe the notions of Tactical Urbanism and Urban Entrepreneur main characteristics associated with aforementioned approaches, then the report continues with the concept of Sharing Economy and urban entrepreneurship term, which focuses on recent decades economy approaches. Next, the current scene in two selected case studies, 30Tir Street in Tehran and pedestrian street zone Rasht city in Gilan province has been investigated. As the third part, we have demonstrated a path to open a wide dispensary to some possible tactical “Urban-preneur” in selected case studies.

 • 287.
  Gilbertsson, Filip
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Organisationsstruktur inom Handelsbanken och SEB: En studie om organisationsstruktur, chefsskap och skillnader/likheter mellan bankerna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The banking industry in Sweden is an industry that operates under strict regulations and a competitive market. Two of the major players in the banking industry in Sweden are Handelsbanken and SEB. The study deals with how these two actors relate to structure, the study will treat this as centralization and decentralization. The study also deals with the manager's work and decision making. The purpose of the study is to describe and analyze similarities and differences in the structure and in the work of managers in Handelsbanken and SEB. The study specifically aims at studying how the structural contexts of decentralization and centralization create the conditions for managers' work in an industry with strong regulation and fierce competition. The study questions are:How can differences and similarities between Handelsbanken and SEB's organizational structures be described with focus on the concepts of decentralization and centralization?How can managers' work in Handelsbanken and SEB be described and how do managers perceive their decision-making and mandate? The study is done as a comparative case study where Handelsbanken and SEB have been compared on these points. As a result, the organizational structure could be described as a long-term growth in both companies, Handelsbanken as more decentralized and SEB as more centralized. The managers' work is different so that they face different demands. The work that managers in Handelsbanken face is more administrative, and there they can spend more time, but they still see their work as free. The managers of SEB describe their work as strictly and controlled, they feel pressure from above to perform. Banking decisions differ to a lesser extent, the managers at Handelsbanken consider themselves more decision-making than SEB, especially that they can make faster decisions than the managers at SEB say they can.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Gill-McLure, Whyeda
  et al.
  Management Research Centre, Wolverhampton Business School, University of Wolverhampton, Wolverhampton, United Kingdom.
  Thörnqvist, Christer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Reconstructing resistance and renewal in public service unionism in the twenty-first century: lessons from a century of war and peace2018Ingår i: Labor history, ISSN 0023-656X, E-ISSN 1469-9702, Vol. 59, nr 1, s. 3-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This special issue uses the occasion of the centenary of the Whitley Commission Reports to illuminate the contemporary crisis in public service industrial relations from a historical perspective. In all six countries studiedBritain, France, Germany, Italy, Sweden and the USApublic service employment is labour intensive and quantitatively significant in the overall economy. Public services have also been major targets of neoliberal reforms, starting in the UK and the USA at the turn of the 1980s and in the other countries about a decade later. In addition, the relatively high union density and the political dimension of public services and public union strategies have been major targets of new public management and more latterly austerity. However, the regressive period has had a differential impact in different countries. In the liberal market economies of the UK and the USA, the neoliberal turn has destabilised traditional patterns of public sector industrial relations to greatest effect. While in the more coordinated market economies, traditional arrangements and values have been more resistant to austerity and neoliberal reforms. We attempt to shed light on these differential impacts through a critical analysis of the historical evolution of public sector industrial relations in each country.

 • 289.
  Gothin, Edwin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Östensson, Mathilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad?: En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). En tidigare studie av Arbetsmiljöverket (2018) visar att organisationer har bristande introduktioner av bemanningsanställda. Tidigare studier har fokuserat på de brister som finns i bemanningsanställdas arbetssituation hos organisationer. Studierna har visat att det finns bristande säkerhetsgenomgångar, arbetstrygghet, utvecklingsmöjligheter och socialt stöd för bemanningsanställda.

  Syfte och metod: Syftet med denna studien var att undersöka hur kunskapsöverföring och gemenskap kan påverka introduktionen av bemanningsanställda. Studien tar utgångspunkt i Knowledge Management, Knowledge Sharing, “medarbetarskapshjulet” samt inskolningskurvor. Dessa teorier har fungerat som perspektiv för att besvara studiens problemformulering. En fallstudie har genomförts med ett företag inom byggämnesindustrin. Totalt åtta stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts med bemanningsanställda, introduktionsansvariga och produktionsledare. Respondenterna har praktisk erfarenhet av hur introduktionen utförs hos fallföretaget. Utöver intervjuer har det genomförts observationer, samt att företagets introduktionsplan har blivit granskad vilket har givit en bredare empirisk grund för denna studie.

  Resultat och slutsatser: Det empiriska materialet resulterade i att en utvecklad introduktionsplan till arbetsplatsen underlättade processen att lära sig arbetet och komma in i gruppen. Introduktionsplanen tydliggjorde vem som gör vad och vilken kunskap som krävs, vilket skapade både klarhet och trygghet för samtliga parter. En introduktionsansvarig skapade en känsla av socialt stöd och gör det enklare att komma in i arbetsgruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Grandin, Moa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Krona, Robin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Det psykologiska kontraktets inverkan på personalomsättning: En jämförande studie av soldater och sjuksköterskor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Offentliga verksamheter har ofta begränsade möjligheter att använda sig av finansiella bonussystem som motivationshöjande insatser. Studien tar hänsyn till avsaknaden av finansiella bonussystem inom offentlig sektor genom att behandla teorier och tidigare studier som fokuserar på icke-monetära motivationsfaktorer. Detta innebär att studien fokuserat på de sociala faktorer som ingår i teorin om psykologiskt kontrakt. Det psykologiska kontraktet innefattar de förväntningar arbetsgivare och medarbetare har gentemot varandra. Misslyckas någon av parterna med att uppfylla de sociala faktorerna i det psykologiska kontraktet kallas det för ett psykologiskt kontraktsbrott. Ett psykologiskt kontraktsbrott följs ofta av låg arbetstillfredsställelse och kan öka medarbetares benägenhet att avsluta sina anställningar. Studiens syfte är att utifrån ett medarbetarperspektiv beskriva, jämföra och analysera hur sociala faktorer kan påverka personalomsättningen bland soldater och sjuksköterskor. De sociala faktorer som studerats har varit engagemang, belöningar och medarbetarinflytande. Studiens resultat visade att den sociala faktor som har störst påverkan på yrkesgruppernas benägenhet att avsluta sina anställningar är belöningar i form av utvecklings- och karriärmöjligheter. Engagemang och medarbetarinflytande visade sig påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse, men inte deras benägenhet att avsluta sina anställningar. Studiens praktiska resultat kan användas av arbetsgivare för att förstå hur det är möjligt att behålla medarbetare genom att diskutera vilka förväntningar medarbetare har, samt vilka av dessa förväntningar som spelar störst roll gällande deras benägenhet att avsluta sina anställningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det psykologiska kontraktets påverkan på personalomsättning
 • 291.
  Greijer, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sillrén, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner: En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. Ett av alternativen som företag kan använda sig utav är outsourcing. Företag kan förutom att utföra aktiviteter inom företaget även välja att ta beslutet att outsourca vilket innebär att vissa av deras aktiviteter läggas över på externa parter som överlåts ett visst ansvar. Outsourcing kan ske i olika grad samt utformas på olika sätt. När ett företag väljer att outsourca en eller flera logistikfunktioner uppstår ett partnerskap mellan det egna företag och företaget som erbjuder tjänsten.

  Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse över hur samarbetet kan se ut mellan ett producerande företag som outsourcar delar av sin distribution och företaget som erbjuder tjänsten. Avsikten är att genomföra en jämförelse mellan vad litteraturen samt vad företag i praktiken visar samt utifrån det genomföra en analys. Intervjustudien som genomförs ska visa hur samarbeten utformas mellan de intervjuade företagen och deras outsourcingleverantörer för att sedan kunna beskriva vilka typer av samarbeten som kan utformas vid dessa typer av outsourcingrelationer.

  Resultatet av rapporten visar att företag som outsourcar baserar sitt val av leverantör på finansiell stabilitet, att leverantören har rätt utrustning och kapacitet, speciell kunskap om det gods som ska hanteras, hållbarhet, kostnad, kvalitetskrav (leveranssäkerhet) samt ryktet som leverantören har. 

  De vanligast förekommande samarbetet är det som sker på armlängdsavstånd/ kostnadsstadiet. Det förekommer även samarbeten i form av partnerskap på grundnivå och semi-utvecklat partnerskap/ resursstadiet. Det finns även fulltutvecklat partnerskap/ partnerskapsstadiet, Joint ventures/ partnerskapsstadiet samt vertikal integration men dessa går inte att uppnå vid outsourcing av enbart transport och/eller lager. 

  Faktorer som bidrar till att samarbeten blir lyckade är tydligt utformade kontrakt, tydlig och öppen kommunikation, bygga partnerskap, tydliga mått och en kontinuerlig utvärdering av leverantörens prestation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Grimsdottir, Elsa
  et al.
  Univ Iceland, Sch Business, Reykjavik, Iceland.
  Edvardsson, Ingi-Runar
  Univ Iceland, Sch Business, Reykjavik, Iceland.
  Durst, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Knowledge creation in knowledge-intensive small and medium-sized enterprises2019Ingår i: International Journal of Knowledge-Based Development, ISSN 2040-4468, E-ISSN 2040-4476, Vol. 10, nr 1, s. 75-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents insights into the knowledge creation process in three Icelandic knowledge-intensive small and medium-sized enterprises (SMEs). Data were obtained through a case study methodology. The findings indicate that the three knowledge-intensive companies use complex, non-routine knowledge to deal with complex problems. Often, practical problems are a starting point for new ideas and knowledge development. Brainstorming, collaboration, teamwork, informal and formal gathering and other knowledge creation activities are used in the knowledge creating process. The companies showed many characteristics of SMEs with little formal structure and strategies. The subject of knowledge creation has received little attention in the literature. Thus, the study responds to this situation by giving insights into the knowledge creation processes in knowledge-intensive SMEs.

 • 293.
  Groening, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Johansson, Linn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hur småföretag stärker sin konkurrenskraft: En kvalitativ studie på bygg- och anläggningsbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Småföretag utgör den ekonomiska motorn som påverkar nationers utveckling. Därför bör de kontinuerligt stödjas för att fortsatt kunna främja länders utveckling. 99 % av alla bygg- och anläggningsföretag är idag småföretag och på grund av branschens höga konjunkturkänslighet, låga inträdeshinder och hårda konkurrens löper de stor risk att misslyckas. Detta medför en efterfrågan på strategisk forskning som kan appliceras på deras speciella karaktärsdrag; flexibilitet och småskalighet. Strategisk forskning har genom historien haft olika fokus vid förklarandet av företags konkurrenskraft. Idag riktas forskningen mot ett internt perspektiv där den resursbaserade teorin är den mest använda. Då den externa miljön är i ständig förändring och kunders preferenser är volatila skapar inte det externa perspektivet en säker grund för att förstå företags konkurrenskraft.   Syftet med studien är att ur ett internt och externt perspektiv öka förståelsen kring hur konkurrenskraft kan stärkas för småföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta genom att identifiera centrala resurser samt studera hur dessa förnyas, tillämpas och utvecklas. För att besvara syftet har en kvalitativ studie genomförts där den primära datainsamlingen utgjordes av fem semi-strukturerade intervjuer. Två undersökningsföretag valdes ut efter ett strategiskt urval. Kriterierna var att företagen skulle klassificeras som småföretag och vara marknadsledande.  Utifrån studien kan det fastslås att det inte var tillräckligt att enbart analysera den resursbaserade teorin för att förstå hur småföretag inom bygg- och anläggningsbranschen stärker sin konkurrenskraft. Undersökningsföretagen belyste vikten av deras externa relationer med kunderna. Kundrelationerna hade en direkt koppling till företagens konkurrenskraft i form av avtal och rykte. Att endast analysera det interna perspektivet hade resulterat i en bristfällig analys av dessa resursers påverkan på konkurrenskraften. Således adderades det relationella synsättet efter analys av empirin. Utifrån dessa två perspektiv kunde det konstateras att små bygg- och anläggningsföretag stärker sin konkurrenskraft genom att skapa inbäddade relationer med kunder och anställda samtidigt som heterogena resurser måste förnyas, tillämpas och utvecklas. Genom detta kan konkurrensfördelar skapas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Grönberg, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ågren, Ann-Christine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Mindre ideella organisationers redovisningsprocess2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mindre ideella organisationer fyller en central funktion i ekonomin och är en del av den växande ideella sektorn. Därför har en större angelägenhet vuxit fram när det kommer till de mindre ideella sektorns redovisning. Det finns ingen särskild lag som tillämpas för de  mindre ideella organisationerna och de är heller inte tvingade att upprätta en särskild redovisning, vilket medför att det inte heller finns någon fastställd redovisningsprocess för dessa ideella organisationer.

   

  Frågeställning:  Hur ser redovisningsprocessen ut i mindre ideella organisationer och vad påverkas den av?

   

  Syfte: Det finns generellt sett få studier som fokuserar på redovisningsprocessen i ideella organisationer och när det kommer till mindre sådana har inga tidigare studier gjorts. Arbetet syftar därför till att belysa och öppna upp området. Arbetet syftar även till att bidra med kunskap genom att beskriva den process som genomgås vid redovisning av den mindre ideella verksamheten samt undersöka vad som påverkar denna process.

   

  Metod: För att uppfylla arbetets syfte genom att besvara dess frågeställning, har en kvalitativ metod använts. Datainsamlingen består av fyra genomförda semi-strukturerade intervjuer där respondenterna är redovisningsansvariga inom fyra mindre ideella organisationer. Ett strategiskt urval gjordes där nio redovisningsansvariga tillfrågades, men enbart fyra av dem hade möjlighet att medverka.

   

  Resultat & Slutsats: Redovisningsprocessen ser inte likadan ut i alla mindre ideella organisationer men alla förefaller sig genomgå en process och ha utarbetade rutiner. Det ideella syftet medför att involverandet av revisor blir en väsentlig kostnadsfråga och den största skillnaden. En avvägning får göras kring nytta och kostnad. Samtidigt väljer de hellre att anlita en professionellt kunnig person än att riskera att det blir fel. Alla steg i redovisningsprocessen genomförs noggrannt för att upprätta en redovisning av god kvalitet, vilket visar medlemmarna hur pengarna använts och för att uppfylla de normer och värderingar som samhället har.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Gunnarsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nordmark, Sofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhetsredovisning inom svenska börsnoterade företag: Med fokus på intressentdialogen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företags intressenter ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete, där de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är i centrum. För att företag ska kunna visa att de fullföljer ansvaret kring arbetet med hållbarhet, upprättar företagen en hållbarhetsredovisning, där främst riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) används.

  I GRI är en av principerna intressentinkludering, som innebär att företag ska föra en dialog med intressenter, för att på så sätt få ta del av intressenters åsikter och genom detta bidra till en mer användbar och trovärdig hållbarhetsredovisning. Med utgångspunkt i företags intressentdialog och vad som tidigare studier behandlar inom ämnet, har denna studie förklarat hur svenska börsnoterade företag identifierar, prioriterar och involverar intressenter i hållbarhetsredovisningen, samt hur företagens intressenter inverkar på hållbarhetsredovisningar.

   

  För att uppfylla studiens syfte samt besvara dess problemformuleringar har studien utförts med hjälp av en kvalitativ metod, i form av intervjuer, där sju svenska börsnoterade företag har intervjuats som hållbarhetsredovisar enligt GRI. Resultaten av studien visar att de undersökta svenska börsnoterade företagen identifierar och prioriterar intressenter, där de identifierade intressenterna är de intressenter som påverkar eller påverkas av företagen. De prioriterade intressenterna anses enligt de undersökta företagen vara de som i högre grad påverkar eller som i högre grad påverkas av företagens verksamheter. Intressenterna blir även av de undersökta svenska börsnoterade företagen involverade, detta via olika dialogmetoder som beror på vilken intressentgrupp det berör. Slutligen visar studien att intressenter till de undersökta svenska börsnoterade företagen även inverkar på företagens hållbarhetsredovisningar, där det kan ses att en del intressenter har mer inflytande än andra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Gunnarsson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Slivo, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Konsumentbeteende online: En analys av spelkonsumenters reaktioner och beteende på nätet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Spelindustrin på nätet har exploderat och antalet konsumenter som spelar casinospel har ökat markant de senaste årtiondena. I Sverige har staten monopol på spelverksamheten och det är inte tillåtet att marknadsföra kasinospel, men de utländska spelbolagen utnyttjar detta genom att sända sin reklam via kanaler från andra länder.

  Forskningsfrågor:- Vad är de svenska spelkonsumenternas reaktioner till spelbolagens marknadsföring?- Vad är det som avgör för när svenska spelkonsumenter väljer att spela på nätet?- Vilka konsekvenser kan uppstå för spelkonsumenterna av spelbolagens marknadsföring?

  Syfte: Huvudsyftet med studien att ge en klarare bild över hur Svenska spelkonsumenters beteende och reaktioner av spelbolagens marknadsföring. Delsyftet är att ta reda på vad det är som gör att spelkonsumenter väljer att nyttja spelbolagens tjänster samt vilka konsekvenser som kan uppstå av spelbolagens marknadsföring.

  Metod: I denna uppsats har vi valt att tillämpa kvantitativa undersökningar genom att utforma en webbaserad enkät- och ett experiment.

  Empiri: Totalt deltog 119 respondenter i enkätundersökningen och experimentet, 88 respektive 31 stycken. Tillgängligheten på nätet var lockande bland spelarna, att kunna spela när som helst. Många spelare tycker att spel på nätet är spännande och spelar gärna för att vinna extra pengar. En del spelkonsumenter uppgav att de är professionella pokerspelare samt att poker är deras enda inkomstkälla.

  Slutsats: Slutligen kom vi fram till att även då spelkonsumenterna anser att spelbolagens marknadsföring är missvisande och frustrerande lockas dem ändå till att spela på nätet. Troligtvis eftersom spelbolagen framhäver en glamorös fantasivärld och att det är lätt att vinna på deras spelsidor. Spelkonsumenterna är relativt lättpåverkade av spelbolagens marknadsföring vilket är den främsta anledningen till att spelkonsumenter hamnar i ett spelproblem/spelberoende.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  KONSUMENTBETEENDE ONLINE
 • 297.
  Gunnarsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lindén, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Mitt framtida arbetsliv: En hermeneutisk förståelse för generation Y:s syn på inre och yttre belöning och dess koppling till arbetstrivsel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns olika beskrivningar av hur generation Y beter sig på arbetsmarknaden varav en återkommande är att de ofta byter jobb. Det finns även tidigare forskning kring hur arbetstrivsel kan motverka personalomsättning och här nämns bland annat den inverkan som belöning kan ha. Syftet med detta arbete är att uppnå en hermeneutisk förståelsetillväxt för generation Y:s syn på framtida arbetsliv och deras resonemang kring inre och yttre belöning. Lawler och Porters (1967) motivationsteori behandlar belöning och arbetstrivsel och kopplar detta till fenomen som personalomsättning. Likt mycket annan organisationsforskning som berör företagsekonomiska problem utgår de från en mer funktionalistisk, kvantitativ ansats. I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan tolkats genom tillämpningen av en hermeneutiskt spiral. Utifrån detta tolkningsarbete kunde slutsatsen dras att relationer och utvecklingsmöjligheter kan kopplas, både direkt och indirekt, till arbetstrivsel och spelar en central roll i generation Y:s framtida arbetsliv och deras intentioner att stanna eller lämna ett arbete. Vidare visar studien att det även finns normer kring jobbyte som företeelse vilket generation Y har att förhålla sig till. Studien bidrar till en mer holistisk förståelse kring generation Y och kan ge organisationer en ökad medvetenhet kring normer om jobbyte samt förhoppningsvis leda till en utökad förståelse för dagens och morgondagens arbetskraft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Gustafsson, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Edling Wilhelmsson, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Även en ensamvarg behöver sin flock: En kvalitativ studie om enhetschefer inom äldreomsorgens upplevelse av socialt stöd2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie är den tilltagande svenska psykosociala ohälsan där stress är en huvudsaklig faktor. Stress förekommer när det finns en obalans mellan individers resurser samt upplevda krav. Vid hög arbetsbelastning kan socialt stöd vara avgörande för hur individer förmår att hantera kraven, tillgång till detta sociala stöd är dock ofta en bristvara. Forskning har tidigare fokuserat på undersökning samt förbättring av medarbetares arbetsmiljö, detta trots att just chefers välmående är centralt för att skapa välfungerande och hållbara arbetsplatser. En specifikt utsatt yrkesgrupp är enhetschefer inom äldreomsorgen och tidigare studier visar att majoriteten av dessa upplever negativa hälsoeffekter såsom hjärtklappning, sömnproblem samt högt blodtryck. Detta leder sammantaget fram till följande problemformulering: Hur kan enhetschefers upplevelse av socialt stöd förstås och hur inverkar detta på att upprätthålla ett hållbart arbetsliv?

  Syfte med föreliggande studie är att undersöka enhetschefers individuella upplevelse av arbetsrelaterat socialt stöd samt vilken inverkan det har på att upprätthålla ett hållbart arbetsliv. För att utreda detta har enhetschefers tillgång och behov av socialt stöd samt dess relation till kontrollspann att studeras. Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och resultatet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen.

  Studiens empiri visar att respondenterna upplever en ansträngd arbetsbörda vilket leder till ett ytterligare behov av praktiskt socialt stöd. Gällande känslomässigt socialt stöd råder delade meningar då hälften av respondenterna inte ser sig ha något större behov av detta stöd. Vidare upplever respondenterna att den huvudsakliga faktorn till tidsbrist inte är relaterad till kontrollspannet, det vill säga antal medarbetare de ansvarar för. Faktorer som istället nämns som anledning till detta är ett splittrat verksamhetsområde, sidouppdrag samt arbetsgruppens självständighet.

  Studiens empiriska resultat visar att viktiga begrepp gällande socialt stöd och ett hållbart arbetsliv är närhet och tid. Socialt stöd krävs i närtid till upplevt behov och avstånd avgör vilka källor enhetscheferna vänder sig till för stöd. Studien slutsats visar att upplevelsen av socialt stöd är avgörande för att enhetschefer ska upprätthålla ett hållbart arbetsliv. Vidare är det vetskapen om att socialt stöd finns tillgängligt som är avgörande snarare än användning av det faktiska stödet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 299.
  Gustafsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Chochaev, Khizri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Användandet av kalkyler vid investeringsbeslut i små till medelstora fastighetsbolag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I denna studie har vi valt att undersöka hur små till medelstora fastighetsbolag använder sig av investeringskalkyler vid investeringsbeslut. Fastighetsbolagen är en viktig motor för landets ekonomiska utveckling och välstånd. Med en fastighetsbransch som långsiktigt kan säkerställa att det finns verksamhetslokaler och bostäder, rätt lokaliserade och med rätt volym ger också företagen i landet förutsättningar att utvecklas. En investering innebär en resursuppoffring nu, för att generera framtida överskott. Teoretikerna förespråkar de avancerade metoderna vid bedömning av framtida betalningsströmmar. Flera studier på området visar dock att små och medelstora företag inte använder sig av de metoder som teoretikerna förespråkar. Enligt tidigare studier saknar företagen resurser och kunskap för att kunna använda sig av de avancerade metoderna. Vidare visar en del studier att beslutsfattare väljer att förlita sig på sin egen magkänsla och sina egna och företagets tidigare erfarenheter mer än etablerade kalkyleringsmetoder. För att fastighetsbolag ska vara konkurrenskraftiga krävs att de fattar kloka investeringsbeslut. Vad fastighetsbolagen grundar sina investeringsbeslut på är därför en intressant aspekt att studera.

  Problemformulering:  

  Vilka faktorer avgör val av investeringskalkyleringsmetoder hos små till medelstora fastighetsbolag?

  Hur används investeringskalkyleringsmetoder i små till medelstora fastighetsbolag vid investeringsbeslut?

  Hur stor roll har kalkylerna som underlag för investeringsbeslut i dessa företag i förhållande till andra faktorer?

  Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse kring användandet av investeringskalkyler i små till medelstora fastighetsbolag i praktiken, varför de använder just de metoderna samt hur dessa kalkyler i förhållande till andra faktorer påverkar investeringsbeslut. 

  Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi går på djupet kring investeringskalkyler och dess roll vid investeringsbeslut i sju onoterade små till medelstora fastighetsbolag. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer för att inte förhindra alternativa idéer och synsätt. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och kodats. Vid eventuella oklarheter har vi tagit kontakt med intervjupersonerna. Därefter har våra empiriska iakttagelser analyserats utifrån vår teoretiska referensram.

  Slutsats: Enligt de undersökta fastighetsbolagen är internräntemetoden den mest förekommande kalkylmetoden vid investeringsbeslut oberoende av ägarstruktur. Vi ser också en tendens att familjeägda fastighetsbolag förenklar internräntemetoden genom att inte nuvärdesberäkna driftnettot för att påskynda beslutsprocessen. Kalkylen lägger grunden men mjuka faktorer såsom magkänsla och erfarenhet är de avgörande faktorerna vid investeringsbeslut.

 • 300.
  Gustafsson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Jonsson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Yngre medarbetares arbetsmotivation: En kvalitativ studie om vad yngre medarbetare motiveras av i svensk detaljhandel.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Svensk detaljhandel består till stor del av unga medarbetare i ålder 16-24 år.  Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2013) utgör åldersgruppen cirka 42,3 % av samtliga medarbetare inom denna sektor. Då medarbetarna inom svensk detaljhandel är en viktig resurs är det av stor vikt att studera av vad dessa medarbetare motiveras i arbetet. Tidigare forskning har fokuserat på arbetsmotivation generellt och inte inriktat på den åldersgrupp och sektor som denna studie berör, därav upplevs behov av denna undersökning.

   

  Syfte: Syftet med studien är att skapa och bidra till förståelse för vad yngre medarbetare i ålder 16-24 år motiveras av i arbetet. Även hur dess arbetsprestationer kan påverka verksamheten när medarbetarna är motiverade respektive icke motiverade. Utifrån studiens resultat har rekommendationer utformats som kan tänkas vara användbara för butikschefer.

   

   

  Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag. Detta i form av 12 semistrukturerade intervjuer där varje respondent även fått besvara en mindre enkätundersökning. Urvalet består av sex unga medarbetare inom angiven åldersgrupp och sektor, samt sex butikschefer inom vald sektor för ytterligare ett perspektiv på medarbetarnas arbetsmotivation.

  Resultat: Utifrån yngre medarbetares samt butikschefers perspektiv är relation till chef och kollegor samt uppskattning och uppmuntran viktiga faktorer som har stor påverkan för yngre medarbetares arbetsmotivation. Medarbetarna värderar även lön och anställningstrygghet som de viktigaste faktorerna för arbetsmotivationen, vilket butikscheferna inte delar uppfattning om. Medarbetarnas arbetsprestationer påverkas i stor utsträckning när de är motiverade respektive icke motiverade. Bland annat kan verksamhetens försäljning och kunder påverkas både positivt och negativt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Yngre medarbetares arbetsmotivation
3456789 251 - 300 av 634
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf