his.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Eklund, Jannica
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Dual coding hypothesis: en empirisk studie kring hur väl hypotesen fungerar för auditiva stimuli2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår ifrån Paivios dubbelkodningsteori, som kortfattat säger att information bearbetas av två separata symboliska system. Dessa system är det ickeverbala och det verbala systemet vilka är specialiserade på att bearbeta två olika sorters stimulusmaterial: bildlikt och språklikt material. Vidare koncentrerar sig detta arbete på dubbelkodningshypotesen som kan härledas ur teorin. Genom olika minnesexperiment angående bilders och ords konkreta värde kom Paivio fram till att vi bäst minns bilder, därefter konkreta ord och slutligen abstrakta ord. Enligt dubbelkodningshypotesen beror det här på att bilder har störst möjlighet att kodas dubbelt (både ickeverbalt och verbalt). Efter det kan konkreta ord, till skillnad från abstrakta ord, lättare kodas dubbelt och därför är de bättre återkallade till minnet än abstrakta ord. De tidigare studier som gjorts har enbart varit på visuella stimuli. För detta arbete var det därför intressant att se om samma resultat skulle kunna fås med auditiva stimuli. Hypotesen blev då följande: Auditiv ickeverbal information återkallas bättre till minnet än vad auditiv konkret verbal information görs. Vidare återkallas auditiv konkret verbal information i sin tur bättre än auditiv abstrakt verbal information. Hypotesens riktighet undersöktes med hjälp av ett minnesexperiment. Det resultat som erhölls kunde varken stödja eller motbevisa hypotesen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 152.
  Ekman, Magnus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Risk Management: Kvalitativ Utvärdering av Verktyg och Metoder för Riskanalys1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport ingår tillsammans med en muntlig presentation som examination i kursen Examensarbete i ADB, 20p vid Högskolan i Skövde. Kursen ingår som slutmoment på det systemvetenskapliga programmet.

  Undersökningen, vilken genomfördes i samarbete med företaget Arthur Andersen, hade som syfte att utvärdera verktyg och metoder för riskanalys av verksamheters informationssäkerhet.

  Medelst intervjuer av 5 experter inom området, samt med en dokumentstudie, utvärderades problemställningen kvalitativt. Resultatet blev en analys av existerande verktyg och metoder för riskanalys, med avseende på deras olika fördelar och nackdelar, samt deras resultat.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 153.
  Ellus, Caroline
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  En undersökning av EDI i små och medelstora företag2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  EDI (Electronic Data Interchange) är en av de olika tekniker och metoder som finns för att etablera e-handel. Trots att tekniken erbjuder en rad fördelar, exempelvis automatisk överföring av information utan mänsklig inblandning, är utbredningen inte så stor bland små och medelstora företag. Anledningen till detta är främst för att det är för dyrt och komplext att införa. Syftet med detta arbete är att undersöka om implementeringen av EDI har gett förväntad lönsamhet i små och medelstora företag.

  För att söka svar på frågeställningen har enkäter använts som metod. De slutsatser som kan dras från enkätundersökningen är att de flesta små och medelstora företag införskaffade EDI av andra skäl än lönsamhet, då främst krav från kunder. Dessa företag anser dock att EDI är mer lönsam än förväntat. Små och medelstora företag som införskaffat tekniken av lönsamhetsskäl och som hade förhoppningar om att EDI skulle vara lönsam inom ett år eller flera år, anser att lönsamheten i allmänhet är som förväntat.

  Det bakomliggande syftet med undersökningen är att få en indikation om EDI i allmänhet är intressant att införskaffa för denna kategori av företag. EDI verkar av allt att döma ge lönsamhet i små och medelstora företag.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 154.
  Elmervik, Christin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kvalitetssäkring av systemutvecklingsprocessen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar hur IT-konsultföretag arbetar för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen. För att utreda problemställningen har jag genomfört litteraturstudier om kvalitet, systemutveckling och ISO 9000. Jag har även intervjuat fem IT-konsultföretag, varav två företag är certifierade enligt standarden ISO 9001. Syftet med intervjuerna var att undersöka om kvalitetssäkringsprocessen varierande mellan olika företag och om det

  var stor skillnad mot hur litteraturen föreskriver kvalitetssäkring.

  Resultatet som framkommit utifrån det insamlade materialet är att företagen använder sig av en systemutvecklingsmodell, men det kan variera om det är en standardiserad modell eller en egenutvecklad systemutvecklingsmodell.

  I samband med systemutvecklingsprocessen arbetar företagen i projektform. När ett projekt startar skapas en projektplan som bl.a. innehåller en tidsplan och anvisningar om när tester ska genomföras. Det är inget krav från kunderna att företagen ska vara certifierade enligt någon standard, men företagen måste kunna visa att de arbetar på ett strukturerat sätt.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 155.
  Elmquist, Petra
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Anskaffning av standardsystem: en företagsstudie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid affärssystembyten väljs ibland standardsystem framför egenutvecklade system. En orsak är att egenutvecklade system är dyra och komplicerade att bygga. Flera företag tycker också att det är smidigare att implementera standardsystem då dessa är utformade som en paketlösning där samtliga moduler är integrerade.

  Ett problem för företag är att välja "rätt" standardsystem. Ett arbetsmål i denna uppsats är att ta reda på i hur stor utsträckning företag använder sig av en metod i anskaffningsprocessen. Huvudfokus är att ta reda på vad företag tycker är viktigast att anpassa - verksamhet eller system? Ett annat delmål är att titta på hur företagskulturen förändras vid ett standardsysteminförande.

  I undersökningen görs sex företagsintervjuer hos företag som alla har anskaffat standardsystem. Utifrån uppsatsens resultat har ingen av dessa företag använt sig av en metod i anskaffningsprocessen. Fem av sex företag har gjort anpassningar både i verksamheten och i systemet. Sammanfattningsvis påverkas också företagskulturen vid ett standardsysteminförande.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 156.
  Elmqvist, Mattias
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hur hanteras web services inom fastighetsautomation?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie kring hur säkerhetsaspekter för web services hanteras inom fastighetsautomationsbranschen utifrån W3C:s riktlinjer. W3C är en organisation som godkänner och administerar nya Internetstandarder. Dessa riktlinjer omfattar säkerhet inom web services, men kan även fungera som en mall för både utveckling och användning. Dessa riktlinjer låg till grund för de intervjufrågor som skapades för undersökningen. Undersökningen genomfördes på sex organisationer med en intervjustudie, på grund av arbetets begränsningar användes telefonintervjuer.

  Studien syftar till att ge en närmare inblick i säkerhetstänkandet samt de för- och nackdelar som kan associeras till web services, samt utvecklingen av tekniken inom fastighetsautomationsbranschen.

  Studien visar att synen på säkerheten och tillämpningarna skilde sig mellan organisationerna och att riktlinjerna inte direkt kunde uppfyllas. Orsaken till detta är skillnaderna mellan organisationerna. Det framkom att det fanns stora potentiella fördelar med web services och organisationerna tror att utvecklingen av web services inom branschen kommer att öka.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 157.
  Eman, Camilla
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Datasäkerhet: Att förebygga inre angrepp1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Verksamheter är idag utsatta för olika hot och faror, i form av både yttre och inre angrepp. Ett angrepp orsakar ofta ett avbrott och det kan bli mycket kostsamt. Att ringa in de olika riskerna och planera för hur de ska hanteras, kan spara mycket pengar och är således viktigt för verksamheten.

  De yttre angreppen kan främst förebyggas med olika tekniska lösningar, medan de inre angreppen har en annan form av lösning. Den hotbild som finns mot företag idag, är att mer än en tredjedel av de angrepp som sker är av typen inre angrepp, därför är det viktigt att hitta de säkerhetsåtgärder som på effektivaste sätt kan förebygga dessa.

  Med detta arbete har jag försökt belysa vilka de viktigaste säkerhetsåtgärderna är för att förebygga de inre angreppen. I rapporten har jag beskrivit kortfattat vad det finns för olika hot och faror mot en verksamhet. Det finns även en översiktlig beskrivning varför en verksamhet bör skyddas och hur den kan skyddas.

  Genom att främst studera litteratur, men också genom att göra ett antal intervjuer har jag försökt besvara problemeställningen "hur kan inre angrepp förebyggas?". Resultatet och vilka slutsatser som jag har dragit finns redovisat i denna rapport

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 158.
  Engdahl, Karin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Analys av designriktlinjer för utformning av användbara användargränssnitt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar användandet av designriktlinjer vid utformning av användargränssnitt och huruvida det resulterar i ett användbart gränssnitt. Användbarhet definieras enligt Löwgren (1993) som summan av relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet.

  Människans kognitiva förmågor, såsom informationsbearbetning, studeras inom Människa-Datorinteraktion för att på så sätt få fram riktlinjer för gränssnittsutformning. Riktlinjer ska ge stöd åt gränssnittsdesignern att utforma användargränssnitt anpassat till användaren.

  Tio riktlinjer analyserades genom att koppla dem till människans kognitiva förmågor. De analyserade riktlinjerna tillämpades för utformning av en alternativ design av ett redan befintligt gränssnitt. De båda gränssnitten ställdes mot varandra i ett användartest där effektiviteten mättes. Resultaten visar att gränssnittet baserat på riktlinjerna ger ett effektivare utförande av arbetsuppgifter, det vill säga en positiv effekt på användbarhet.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 159.
  Engdahl, Karin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  ICT-based learning in home environments: flexibility for individuals? A study of presentational formats for verbalizers and visualizers in educational multimedia2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of the study is to get a better understanding for the relation between different forms of representation in ICT-interfaces and cognitive variation in individuals. Cognitive style is, according to Riding & Al-Hajji (2000) ”an individual’s preferred and habitual approach to both organizing and representing information”. Research of the relation between cognitive style and learning performance has shown, according to Riding & Al-Hajji (2000), that pupils learn best when the structure, the content and the mode of presentation of the material suits their style.

  On the basis of an explorative pre-analysis of a multimedia program for learning mathematics, named Matador, a general hypothesis was formulated. The general hypothesis that was examined is: The Matador multimedia program can be improved as concerns the presentational formats both for pupils who are helped by and attracted by visual information and – in particular – for pupils who are helped by and attracted by verbal information. A minor user’s test with 10-15 year old pupils was carried out in order to complement the pre-analysis by testing some specific details of the program with users. The results of the study indicate that there are certain aspects that could be improved, especially for those who are helped by and attracted by verbal information.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 160.
  Engerberg, Malin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Development of database support for production of doubled haploids2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this project relational and Lotus Notes database technology are evaluated with regard to their suitability in providing computer-based support in plant breeding in general and specifically in the production of doubled haploids. The two developed databases are compared based on a set of requirements produced together with the DH-group which is the main users of the databases. The results indicate that both Lotus Notes and the relational databases are able to fulfil all needs documented in this project, although both systems have their limitations. An often expressed opinion is that it is difficult to combine biology and databases. The experience gained in this project however suggests that it does not need to be the case in instances where data is not as complicated as often discussed. Observations made during this project indicate that data warehousing with integrated data mining and OLAP tools are surprisingly similar to how the DH-group at Svalöf Weibull works and could be a suitable solution for the production of doubled haploids.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 161.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Asthorsson, Kjartan
  Íslandsbanki, Iceland.
  A Data Warehouse Approach to Maintenance of Integrated Biological Data2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A data warehouse can be described as a collection of materialised views over distributed, heterogeneous, and autonomous sources. Although most data warehouse research efforts have been focused on business-oriented decision support, many of the general principles apply to other areas. In this paper we analyse how previous work on data warehouse maintenance can be applied to the maintenance of biological data collected from web-sources. We have studied the widely used protein sequence database SWISS-PROT and the related classification database PROSITE. The results of this analysis show that these sources, although unsophisticated from a database perspective, provide a rich set of capabilities to support automatic maintenance.Moreover, the complex computations required to combine this type of data imply that incremental maintenance methods are almost always beneficial. This result contrasts some previous¯findings reported in the database literature.

 • 162.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  ACOOD Essentials1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper describes the active object-oriented database system ACOOD developed at the universities of Skövde and Exeter. ACOOD adds active functionality on top of the commercially available Ontos DB. The active behaviour is modelled by using Event-Condition-Action (ECA) rules. ACOOD offers all essential functionality associated with an active database. The semantics and user interface have been clearly defined in order to produce a prototype that can be used to develop database applications. The historical background of active databases and the development of ACOOD are covered in the paper together with a detailed description of the latest, redesigned version of the system. There is also a discussion of experience gained through the work with ACOOD and a comparison with similar systems.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  The University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  The University of Exeter, U.K..
  A Heuristic for Refresh Policy Selection in Heterogeneous Environments2003In: Proceedings of the 19th International Conference on Data Engineering / [ed] U. Dayal, K. Ramamritham, T. M. Vijayaraman, IEEE, 2003, p. 674-676Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This work addresses data warehouse maintenance, i.e. how changes to autonomous sources should be detected and propagated to a warehouse. We have extended our work on source characteristics and timings relevant to single source views by exploring data integration from (multiple) hetero- geneous sources. We identify relevant maintenance policies and develop a set of heuristics to guide policy choice. On the basis of empirical (testbed) experiments, we claim that resulting selections are good. 

 • 164.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  The University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  A Holistic Approach to the Evaluation of Data Warehouse Maintenance Policies2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The research community is addressing a number of issues in response to increased reliance of organisations on data warehousing. Most work addresses individual aspects related to incremental view maintenance, propagation algorithms, consistency requirements, performance of OLAP queries etc. There remains a need to consolidate relevant results into a cohesive framework for data warehouse maintenance. Although data propagation policies, source database characteristics, and user requirements have been addressed individually, their co-dependencies and relationships have not been explored. In this paper, we present a comprehensive, cost-based framework for evaluating data propagation policies against data warehouse requirements and source database characteristics. We formalize data warehouse specification along the dimensions of freshness (or staleness), response time, storage, and computation cost and classify source databases according to their data propagation capabilities. A detailed cost model is presented for a representative set of policies. A prototype implementation has allowed an exploration of the various trade-offs. The results presented in this paper are for a single source, but the approach and the framework are extensible. Current work is addressing a broader class of sources and a more detailed data warehouse specification that includes multiple sources.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  The University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  The University of Exeter, U.K..
  A Rule-Based, Adaptive Approach to the Design and Implementation of Data Warehouses1999In: Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millennium, Proceedings of the 10th Information Resources Management Association International Conference / [ed] Khosrowpour, IGI Global, 1999, p. 781-785Conference paper (Refereed)
 • 166.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  Computer Science and Engineering Department, University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  Department of Computer Science, University of Exeter, UK.
  A Systematic Approach to Selecting Maintenance Policies in a Data Warehouse Environment2002In: Advances in Database Technology - EDBT 2002: 8th International Conference on Extending Database Technology, Prague Czech Republic, March 25-27, 2002, Proceedings / [ed] Christian S Jensen, Keith G Jeffery, Jaroslav Pokorny, Simonas Saltenis, Elisa Bertino, Klemens Böhm, Matthias Jarke, Springer Berlin/Heidelberg, 2002, p. 317-335Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most work on data warehousing addresses aspects related to the internal operation of a data warehouse server, such as selection of views to materialise, maintenance of aggregate views and performance of OLAP queries. Issues related to data warehouse maintenance, i.e. how changes to autonomous sources should be detected and propagated to a warehouse, have been addressed in a fragmented manner. Although data propagation policies, source database capabilities, and user requirements have been addressed individually, their co-dependencies and relationships have not been explored. In this paper, we present a comprehensive framework for evaluating data propagation policies against data warehouse requirements and source capabilities. We formalize data warehouse specification along the dimensions of staleness, response time, storage, and computation cost, and classify source databases according to their data propagation capabilities. A detailed cost-model is presented for a representative set of policies. A prototype tool has been developed to allow an exploration of the various trade-offs.

 • 167.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  The University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  The University of Exeter, U.K..
  A User-Centric View of Data Warehouse Maintenance Issues2000In: Advances in Databases: 17th British National Conference on Databases, BNCOD 17 Exeter, UK, July 3-5, 2000 Proceedings / [ed] Brian Lings, Keith Jeffery, Springer Berlin/Heidelberg, 2000, p. 68-80Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Data in warehouses need to be updated in a timely manner from underlying operational data sources. This is referred to as warehouse maintenance. Not all of the data in the warehouse has the same requirement in terms of staleness (how old can it be with respect to the actual data), or its inverse freshness, and consistency (combining data from autonomous sources may give rise to some inconsistency). Given the requirements and schema information of a data warehouse, identifying policies for change detection and warehouse maintenance is a complex task. In this paper we identify a problem with current specification of user requirements, and suggest a specification scheme that is more general and user-oriented than extant suggestions. We also survey various policies that have been proposed for data propagation and analyse how change detection capabilities of sources influence user, as well as system requirements. 

 • 168.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  The University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Data Integration in Heterogeneous Environments: Multi-Source Policies, Cost Model and Implementation2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The research community is addressing a number of issues in response to an increased reliance of organisations on data warehousing. Most work addresses aspects related to the internal operation of a data warehouse server, such as selection of views to materialise, maintenance of aggregate views and performance of OLAP queries. Issues related to data warehouse maintenance, i.e. how changes to autonomous sources should be detected and propagated to a warehouse, have been addressed in a fragmented manner.

  We have shown earlier that a number of maintenance policies based on source characteristics and timing are relevant and meaningful to single source views. In this report we detail how this work has been extended for multiple sources. We focus on exploring policies for data integration from heterogeneous sources. As the number of policies is very large, we first analyse their behaviour intuitively with respect to broader source and policy characteristics. Further, we extend the single source cost model to these policies and incorporate it into a Policy Analyser for Multiple sources (PAM). We use this to analyse the effect of source characteristics and join alternatives on various policies. We have developed a Testbed for Maintenance of Integrated Data (TMID). We report on experiments conducted to validate the policies that are recommended by the tool, and confirm our initial analysis. Finally, we distil a set of heuristics for the selection of multi-source policies based on quality of service and other requirements.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  The University of Texas at Arlington, USA.
  Lings, Brian
  The University of Exeter, U.K..
  Implementation and Comparative Evaluation of Maintenance Policies in a Data Warehouse Environment2002In: Advances in Databases: 19th British National Conference on Databases, BNCOD 19 Sheffield, UK, July 17-19, 2002 Proceedings / [ed] Barry Eaglestone, Siobhán North, Alexandra Poulovassilis, Springer Berlin/Heidelberg, 2002, p. 90-102Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Data warehouse maintenance is the task of updating a materialised view to reflect changes to autonomous, heterogeneous and distributed sources. Selection of a maintenance policy has been shown to depend on source and view properties, and on the user specified criteria (such as staleness, response time etc.), which are mapped on to evaluation criteria. In our previous work, we have analysed source and view characteristics, and user requirements to derive a cost- model. Maintenance policy selection has thus been cast as an optimisation prob- lem.

  This paper takes a complementary approach to evaluating maintenance policies, by implementing a test-bed which allows us to vary source characteristics and wrapper location. The test-bed is instrumented to allow costs associated with a policy to be measured. An actual DBMS (InterBase) has been used as a relational source and an XML web server has been used as a non-relational source. The experiments clearly show that maintenance policy performance can be highly sensitive to source capabilities, which can therefore significantly affect policy selection. They have further substantiated some of the conjectures found in the literature. Some of the lessons learnt from this test-bed implementation and eval- uation are reviewed. 

 • 170.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Gelati, Gionata
  University of Modena and Reggio Emilia, Italy.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  A Benchmark Comparison of Maintenance Policies in a Data Warehouse Environment2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A data warehouse contains data originating from autonomous sources. Various maintenance policies have been suggested which specify when and how changes to a source should be propagated to the data warehouse. Engström et al.(HS-IDA-TR-00-001) present a cost-based model which makes it possible to compare and select policies based on quality of service as well as system properties. This paper presents a simulation environment for benchmarking maintenance policies. The main aim is to compare benchmark results with predictions from the cost-model. We report results from a set of experiments which all have a close correspondence with the cost-model predictions. The process of developing the simulation environment and conducting experiments has, in addition, given us valuable insights into the maintenance problem, which are reported in the paper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 171.
  Engström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  Department of Computer Science, University of Exeter, UK.
  Evaluating Maintenance Policies for Externally Materialised Multi-source Views2003In: New Horizons in Information Management: 20th British National Conference on Databases / [ed] G. Goos, J. Hartmanis, J. van Leeuwen, Springer Berlin/Heidelberg, 2003, p. 140-156Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In many applications data from distributed, autonomous, and heterogeneous sources need to be imported and materialised in a (client) system external to those sources. As changes are committed in the sources, the externally materialised view must be updated to reflect those changes. A maintenance policy determines when and how to conduct updates. As sources may not be cooperating maintenance of externally materialised views is different from traditional view maintenance. Previous studies on maintenance of externally materialised views have been heavily focused on algorithms that ensure view consistency. There are, however, other aspects of maintenance that, when considered, can affect choice of consistency algorithm. If, for example, auxiliary views are maintained in the view client it is possible to ensure strong consistency without complex algorithms.

  In our previous work we have studied how to select a maintenance policy for a single source view. In this paper we extend the work to evaluating maintenance policies for externally materialised views based on several sources. We explore views that are defined as the join of two independent sources, identifying the solution space in terms of possible policies, their implications for consistency and their required source capabilities. We use a testbed system to evaluate policy performance. The work confirms that the earlier results on single source maintenance extend to the multi-source situation. In addition we show that the consistency preserving algorithms suggested in the literature are not always required. Actually, in all situations explored it has proved more efficient to use auxiliary views than policies which requires consistency preserving algorithms.

 • 172.
  Enhörning, Casper
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bankaffärer över Internet: Hur fungerar det?1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I slutet av 1996 kunde man för första gången som privatperson i Sverige göra bankaffärer via Internet. Under 1997 har användandet av dessa banktjänster ökat explosionsartat och även intresset hos de som ännu inte har tjänsterna har ökat.

  Detta examensarbete, på 20 poäng, undersöker frågeställningar som kan finnas angående bankaffärer via Internet. De frågeställningar som besvaras i examensarbetet är bland annat: om det är säkert att göra bankaffärer via Internet, varför banker startat Internettjänster, vilken kategori av personer som utnyttjar dessa Internettjänster, vilka tjänster man kan utnyttja.

  Då bankaffärer via Internet är ett relativt nytt sätt att utföra sina bankaffärer på har följande metoder använts för att besvara ovanstående frågor: litteraturstudie (böcker och artiklar), Internet samt telefonintervjuer.

  Av de resultat som framkom under arbetets gång kan följande summering angående bankaffärer via Internet göras:

  Bankerna har startat dessa Internettjänster för att underlätta arbetet både för kunderna och personalen.

  Den säkerhet som bankerna idag använder sig av kan anses vara tillräckligt säker för att man skall kunna göra sina bankaffärer via Internet utan att vara orolig för att ens pengar skall gå förlorade.

  Den vanligaste kunden som gör sina bankaffärer via Internet är en medelålders man med god ekonomi. Han utnyttjar framförallt tjänsterna kontroll av saldo, överföringar samt betalning av räkningar.

  Om man skall se till den historiska utvecklingen av de flesta tekniska hjälpmedel har det ofta resulterat i en minskning av arbetskraft. Än så länge har man dock inte kunnat se någon personalminskning på de banker som har Internettjänster utan snarare tvärtom.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 173.
  Enocksson, Johanna
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Use Case: en teknik för att representera krav i RE-processen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete ger en introduktion till Requirements Engineering (RE), kravprocessen i informationssystemutveckling. Det slutliga informationssystemet är i stor utsträckning beroende av en effektiv RE-process. Ett framgångsrikt informationssystem beror på hur väl det färdiga systemet stämmer överens med användarens och andra intressenters behov och förväntningar. Use Case är en teknik som kan användas i RE-processen för att representera krav. Arbetets syfte är att finna de för- och nackdelar som finns med Use Case för att representera krav. Dessutom undersöka hur kravrepresentationen anpassas utefter de för- och nackdelar som framkommit.

  Det som presenteras i examensarbetet visar på hur systemutvecklare uppfattar Use Casetekniken utifrån dennas praktiska erfarenheter. Av resultatet framgår en rad olika för- och nackdelar och dessutom vid vilka tillfällen respondenterna valt att komplettera Use Case med annan teknik. Avslutningsvis diskuteras genomförandet av arbetet samt en diskussion kring resultatet av undersökningen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 174.
  Ericsson, Ann-Marie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Deriving ECA-rules from timed-automata specifications.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Real-time systems are required to answer to external stimuli within a specified time-period. For this to be possible, the systems behaviour must be predictable. The use of active databases in real-time systems introduces unpredictability in the system, e.g. due to their use of active rules. The behaviour in active databases is usually specified in ECA-rules. Sets of ECA-rules are hard to analyse, which implies that the behaviour of the ECA-rule set is hard to predict.

  The purpose of this project is to evaluate the ability to support the development of a predictable ECA-rule set. Using a formal method for the specification task is desirable, since a formal specification is analysable and can be proven correct. In this project, timed-automata are used for specifying the systems behaviour. A method for deriving predictable ECA-rules from a timed-automaton specification is developed, and successfully applied on a case-study specification. For this case-study specification, a set of ECA-rules preserving the analysed behaviour of the timed-automata specification is derived.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 175.
  Ericsson, Ann-Marie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Verifying transformations between timed automata specifications and ECA rules2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Event-triggered real-time systems are desirable to use in environments where the arrival of events are hard to predict. The semantics of an event-triggered system is well mapped to the behaviour of an active database management system (ADBMS), specified using event-condition-action (ECA) rules. The benefits of using an active database, such as persistent data storage, concurrency control, timely response to event occurrences etc. highlights the need for a development method for event-triggered real-time systems using active databases.

  However, there are problems left to be solved before an ADBMS can be used with confidence in real-time environments. The behaviour of a real-time system must be predictable, which implies a thorough analysed specification with e.g. specified worst case execution times. The predictability requirement is an obstacle for specifying real-time systems as ECA rules, since the rules may affect each other in many intricate ways which makes them hard to analyse. The interaction between the rules implies that it is not enough to verify the correctness of single rules; an analysis must consider the behaviour of the entire rule set.

  In this dissertation, an approach for developing active applications is presented. A method is examined which starts with an analysed high-level timed automaton specification and transforms the specified behaviour into an implicitly analysed rule set. For this method to be useful, the transformation from timed automata to rules must preserve the exact behaviour of the high level specification. Hence, the aim of this dissertation is to verify transformations between timed automaton specifications and ECA rules.

  The contribution of this project is a structured set of general transformations between timed automata specifications and ECA rules. The transformations include both transformations of small timed automata constructs for deterministic environments and formally verified timed automata patterns specifying the behaviour of composite events in recent and chronicle context.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 176.
  Ericsson, Ann-marie
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Nilsson, Robert
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Andler, Sten F.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Operator Patterns for Analysis of Composite Events in Timed Automata2003In: WIP Proceedings: 24th IEEE Real-Time Systems Symposium, 2003, p. 1555-1558Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract—Event-triggered real-time systems interact with the environment by executing actions in response to monitored events. Such systems may be implemented using event condition action (ECA) rules, which execute an action if the associated event occurs and a specified condition is true. However, the ECA rule paradigm is known to be hard to analyze with respect to correctness and timeliness, which is not conducive to the high predictability requirements typically associated with real-time systems. To still take advantage of the ECA rule paradigm when event-triggered real-time systems are developed, we propose an approach where systems are specified and analyzed in a high-level formal language (timed automata) and later transformed into the ECA rule paradigm. We especially focus on a high-level approach for specifying and analyzing composite event occurrences in timed automata.

 • 177.
  Ericsson, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering av en visualiseringsteknik för navigering i stora datamängder1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete är att ta fram ett gränsnitt för navigering i stora datamängder samt undersöka eventuella styrkor och svagheter hos detta gränsnitt. Bakgrunden till projektet är att företaget Analog Software utvecklar ett system som automatiskt skall klassificera objekt i en datamängd och sedan presentera denna klassificerade datamängd.

  Gränsnittet skall stödja en informationssökningsstrategi som benämns ”browsing”. En teknik för visualisering av information som varit framgångsrik är den så kallade ”Fisheye-tekniken” som baseras på en analogi med en vidvinkellins. Tekniken visar lokal information med hög detaljrikedom samtidigt som den visar global information med låg detaljrikedom.

  Ett flertal gränssnitt har använt sig av denna teknik för visualisering av information. I detta arbete har ett textbaserat Fisheye-gränssnitt tagits fram och testat med avseende på två olika funktioner. De två funktionerna är ”anomalier” och ”stöd för bokmärken”.

  Hypoteserna var:

  1. Om anomalier fanns i datastrukturen så skulle en Fisheye-teknik förstärka dessa.

  2. En bokmärkesfunktion skall ej behövas då Fisheye-tekniken erbjuder global kontext och byte av fokus går snabbt.

  Två experiment utfördes med 28 försökspersoner. I experiment 1 använde hälften av försökspersonerna ett standargränssnitt och hälften ett Fisheye-gränssnitt. De fick navigera i en datamängd sorterad på två olika sätt och ange om det upplevde sorteringen som naturlig eller konstig.

  I experimet 2 ingick samma försökspersoner som i experiment 1. I detta experiment fick hälften navigera med ett Fisheye-gränsnitt med bokmärkesfunktion och hälften med ett Fisheye-gränssnitt utan bokmärkesfunktion. De skulle navigera i en datamängd och svara på ett antal frågor.

  Resultaten visade att Hypotes 1 kunde förkastas. Försökspersonerna som använde sig av Fisheye-gränsittet upplevde datamängden att vara mer naturlig än den grupp som använt sig av ett standardgränssnitt. För hypotes 2 kunde inga säkra slutsatser dra på grund av att experimentet inte lyckades mäta det som avsågs att mätas.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 178.
  Ericsson, Monica
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Webbutveckling och märkspråk på Internet1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har inriktat sig mot webbutveckling och avsikten med rapporten var att undersöka hur några webbyråer uppfattar de programmeringsspråk, märkspråk och standarder som finns nu och som kommer utvecklas framöver, främst med avseende på webbutveckling. Jag ville även ta reda på vad webbyråerna anser om märkspråket XML och vad som kommer ske i framtiden inom området Internetutveckling, samt vilka fördelar och nackdelar webbyråerna anser att införandet av ny teknik/nya standarder har medfört.

  För att besvara denna problemställning intervjuade jag sju stycken webbyråer i Skövde. Resultatet blev sammanfattat detta:

  - De språk som används på webbsidor är främst HTML och olika script-språk.

  - Standardisering av märkspråk är viktigt för företagen.

  - Märkspråket XML kommer att användas först då det blivit en pålitlig standard.

  - Internet upplevs av företagen fortfarande som relativt outvecklat, men kommer enligt företagen att utvecklas och växa, bli mer interaktivt samt integreras med annan teknisk utrustning såsom TV-n.

  - De flesta problem som uppstår vid utvecklingen av ny teknik är främst mjukvaruproblem, exempelvis inkompatibilitet mellan olika webbläsare.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 179.
  Eriksson, Annelie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Faktorer som påverkar konsumentens val av betalningssätt vid elektronisk handel2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Elektronisk handel är ett användningsområde som ökar allt mer, eftersom Internet öppnar helt nya möjligheter för alla företag, stora som små, att nå en global marknad. Antalet konsumenter växer kraftigt och utgör en köpstark grupp. För att den här ökningen skall kunna ske är det avgörande att de olika betalningsalternativen som erbjuds fungerar väl och har konsumenternas förtroende. Eftersom både konsumenten och webbutiken sparar pengar om elektroniska betalningssätt används, kan detta vara en avgörande faktor för framtiden. Syftet med denna studie har därför varit att ta reda på vilka faktorer som påverkar svenska konsumenter vid val av betalningssätt.

  Utifrån resultatet av den litteraturstudie respektive enkät- och intervjustudie som utförts under detta arbete påvisas att 35% av konsumenterna använder faktura som betalningssätt. Detta betalningssätt anses säkrare och lättare att använda vid reklamation. Resultatet visar också att priset på varan är viktig, den biligaste varan letas upp och det har ingen betydelse om butiken är känd eller inte. Däremot så tittar konsumenten på om butiken anses vara seriös. En seriös butik har ett bra gränssnitt och det är lätt att navigera mellan de sidor butiken består av. Butiken bör även ha bra information om de produkter de säljer och om de betalningssätt som de erbjuder. Faktorer som därmed påverkar konsumenten vid val av betalningssätt är: gränssnittet, bra information, priset mm.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 180.
  Eriksson, Bo-Göran
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Representation av aktiva regler i ett systemvetenskapligt perspektiv1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En aktiv databas reagerar automatiskt på händelser som genereras internt eller externt i databasen. Det aktiva beteendet i ett databassystem kan ses som övervaknings-funktioner för databasen. Det innebär att kritiska system som stridsledning, sjukvård och kärnkraftverk har stor förtjänst i att använda aktiva databaser. En passiv databas, vilket är det vanligaste idag använder sig av polling och embedded code för att åstadkomma aktiviteter som finns i den aktiva databasen. Dessa lösningar genererar dock redundans, överbelastning av systemet och tidvis inkorrekt information.

  Vid ett systemutvecklingsarbete används oftast en eller ett antal bestämda metoder som tillför riktlinjer och tekniker till utförandet av arbetet. Dessa metoder måste innefatta stöd för de ansatser som uppkommer vid arbetet. Ett sådant stöd kan t.ex. vara modelleringsmöjligheter för verksamhetsregler vilka behövs i aktiva databaser. Just detta stöd råder det idag stor brist på vilket motiverar innehållet i denna rapport. I rapporten finns en analys och lösningar för dessa problem presenterade.

  De metoder som har bearbetas är Enterprise Modelling (EM) och PERFORM. Dessa är valda bl.a. av den anledningen att de är mycket skilda från varandra och då visar en god bredd för problemområdet. EM är en objektorienterad metod och PERFORM är funktionsorienterad med fokus på begrepp och datamodellering.

  Båda dessa metoder visade sig vara utbyggbara till att skapa stöd för modellering av verksamhetsregler. De lösningar som presenteras är dock inte lika varandra för de metoderna som används. Detta beror till största del på att dess orienteringar är mycket skilda.

  De största förändringarna består i att lägga till funktionalitet till existerande komponenter i beskrivningsteknikerna samt även att lägga till helt nya komponenter. Utöver detta introduceras även tekniker för att rent syntaktiskt uttrycka verksamhetsregler på ett enkelt och begripligt sätt.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 181.
  Eriksson, Daniel
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  How to implement Bounded-Delay replication in DeeDS2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In a distributed database system, pessimistic concurrency control is often used to ensure consistency which implies that the execution time of a transaction is not predictable. The execution time of a transaction is not dependent on the local transactions only, but on every transaction in the system.

  In real-time database systems it is important that transactions are predictable. One way to make transactions predictable is to use eventual consistency where transactions commit locally before they are propagated to other nodes in the system. It is then possible to get predictable transactions due to the fact that the execution time of the transaction only depends on concurrent transactions on the local node and not on delays on other nodes and delays from a network.

  In this report an investigation is made on how a replication protocol using eventual consistency can be designed for, and implemented in, DeeDS, a distributed real-time database prototype. The protocol consists of three parts: a propagation method, a conflict detection algorithm, and a conflict resolution mechanism. The conflict detection algorithm is based on version vectors. The focus is on the propagation mechanism and the conflict detection algorithm of the replication protocol.

  An implementation design of the replication protocol is made. A discussion on how the version vectors may be applied in terms of granularity (container, page, object or attribute) and how the log filter should be designed and implemented to suit the particular conflict detection algorithm is carried out. A number of test cases with focus on regression testing have been defined.

  It is concluded that the feasibility of the conflict detection algorithm is dependent on the application type that uses DeeDS.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 182.
  Eriksson, Joakim
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Fångar animationer uppmärksamhet?1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Programvaruutvecklare har kommit till den punkt där de är tvungna att tänka över hur användarvänliga deras program är. Samtidigt har multimedia blivit allt populärare och används i nästan alla nya program. Är detta bra? Kan ljud och animationer vara ett stöd för användarna? På Internet och "World Wide Web" finns en mängd olika hemsidor, och alla har olika utseende. På dessa sidor finns det ofta animationer utformade som knappar, loggos etc. Finns det någon mening med att ha dessa animationer på sin hemsida?

  Denna rapport behandlar huruvida animationer fångar en användares uppmärksamhet, ifall de kan påverka olika val, och hur man isåfall skulle kunna utnyttja detta i ett gränssnitt. Det sker över Internet en undersökning men ur resultatet från denna kan inte det inte fastställas några säkra resultat. En mängd olika tendenser har dock genom en kvalitativ analys kunnat ses. Dessa visar bl a att det verkar vara en skillnad i hur man anser animationer intressanta, och påverkande, beroende på kön, ålder och hur ofta man använder Internet.

 • 183.
  Eriksson, Joakim
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Real-Time and Active Databases: A survey1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Active real-time databases have emerged as a research area in which concepts of active databases and real-time databases are combined into a real-time database with reactive behavior. However, this marriage is not free from complications. The main problem is that timeliness, i.e., predictability and efficiency, is of paramount importance in real-time databases, while reactive behavior may add to the unpredictability of the database. This survey addresses reactive behavior and timing constraints from a database perspective. Results of both real-time databases and active databases are discussed, as well as projects which have done research on active real-time databases.

 • 184.
  Eriksson, Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Tredimensionell Informationsvisualisering1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning om navigation i tredimensionella miljöer, eller

  mer specifikt, om att navigera i en miljö som presenterar en molekylmodell

  av ett nätverk. Arbetet har täckt både konstruktion av modellen och

  en undersökning av mänskliga spatiala förmågor, metaforer och mentala

  modeller.

  Undersökningen är kvalitativ och består av två delar, observation och en

  tänka-högt metod. Resultat från undersökningen gav intressanta resultat

  angående både gränssnittet och kopplingen mellan försökspersonernas

  mentala modeller och den presenterade metaforen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 185.
  Eriksson, Louise
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  An experimental investigation of the relation between learning and separability in spatial representations2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  One way of modeling human knowledge is by using multidimensional spaces, in which an object is represented as a point in the space, and the distances among the points reflect the similarities among the represented objects. The distances are measured with some metric, commonly some instance of the Minkowski metric. The instances differ with the magnitude of the so-called r-parameter. The instances most commonly mentioned in the literature are the ones where r equals 1, 2 and infinity.

  Cognitive scientists have found out that different metrics are suited to describe different dimensional combinations. From these findings an important distinction between integral and separable dimensions has been stated (Garner, 1974). Separable dimensions, e.g. size and form, are best described by the city-block metric, where r equals 1, and integral dimensions, such as the color dimensions, are best described by the Euclidean metric, where r equals 2. Developmental psychologists have formulated a hypothesis saying that small children perceive many dimensional combinations as integral whereas adults perceive the same combinations as separable. Thus, there seems to be a shift towards increasing separability with age or maturity.

  Earlier experiments show the same phenomenon in adult short-term learning with novel stimuli. In these experiments, the stimuli were first perceived as rather integral and were then turning more separable, indicated by the Minkowski-r. This indicates a shift towards increasing separability with familiarity or skill.

  This dissertation aims at investigating the generality of this phenomenon. Five similarity-rating experiments are conducted, for which the best fitting metric for the first half of the session is compared to the last half of the session. If the Minkowski-r is lower for the last half compared to the first half, it is considered to indicate increasing separability.

  The conclusion is that the phenomenon of increasing separability during short-term learning cannot be found in these experiments, at least not given the operational definition of increasing separability as a function of a decreasing Minkowski-r. An alternative definition of increasing separability is suggested, where an r-value ‘retreating’ 2.0 indicates increasing separability, i.e. when the r-value of the best fitting metric for the last half of a similarity-rating session is further away from 2.0 compared to the first half of the session.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 186.
  Eriksson, Olof
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utveckling av utvärderingsramverk för utvärdering av designtransformationer1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar framtagandet av ett utvärderingsramverk för designtransformationer. I en utvecklingsprocess används olika typer av designtransformationer och ett problem är att det idag inte finns en koncensus om vilka aspekter hos dessa transfomationer som ska bedömas vid en utvärdering.

  I rapporten presenteras ett utväderingsramverk som innehåller en samling faktorer viktiga att beakta vid en utvärdering av designtransformationer. Ramverket har utvecklats med en nyligen presenterad metod för utveckling av utvärderingsramverk.

  Metoden är ursprungligen framtagen för ett delvis annorlunda problemområde, så rapporten presenterar en undersökning av metodens lämplighet på det delvis nya problemområdet. Författaren finner att inga långtgående slutsater kan dras om metodens lämplighet, eftersom metoden inte tillämpats fullt ut. Problem under den senare fasen av metodtillämpningen gjorde att vissa, för metoden väsentliga delar, inte kunde genomföras.

  Däremot presenteras i rapporten ett utvärderingsramverk för designransformationer, och ramverket är en syntes av litteratur skiven om designtransformationer.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 187.
  Eriksson, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Grupprogram: Studie av funktioner och användningsområden1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar en undersökning rörande grupprogrammens funktioner och användningsområden. Fyra grupprogram har analyserat och en kartläggning har gjorts över vilka funktioner som kan räknas som standardfunktioner. Dess standardfunktioner har sedan utgjort det ramverk som använts för att undersöka hur grupprogrammen används ute i företagen. Ett antal företag från olika branscher valdes ut för att ingå i undersökningen. Informationen har samlats in med hjälp av guidade enkäter. Syftet med undersökningen var att avgöra om grupprogrammens kapacitet används fullt ut eller om bara vissa delar utnyttjas.

  Arbetet visade på att endast ett fåtal av grupprogrammens funktioner användes aktivt. Undersökningens slutsats är att det beror på avsaknad av förundersökning, dålig förankring av införandet och att personalen fått bristfällig utbildning på programmet. Undersökningen indikerar att grupprogrammen fått en stor spridning bland företagen men att det fortfarande är en bit kvar tills de används fullt ut på det sätt som det är tänkt.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 188.
  Esbjörnsson, Lina
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan ur ett användarperspektiv: en undersökning om sambanden mellan användarnas åsikter kring kravhanteringsprocess och färdigt system2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle spelar informationssystem en viktig roll i de flesta företag och organisationer. Informationssystemets uppgift är att tillgodose och hjälpa användarna med information och informationshantering samt att leda till en effektivisering.

  Arbetet med att utveckla databaserade informationssystem är problematiskt och systemutvecklingsprojekt överstiger ofta budget både vad gäller tid och pengar. Återkommande problem är att systemen inte gör vad användaren vill samt att systemen inte utnyttjas till full kapacitet. Svårigheten med kravhanteringen är något som anses vara en orsak till misslyckandena.

  Den viktigaste informationskällan för systemutvecklarna då det gäller att ta reda på systemkraven är användarna. Då användarna spelar en viktig roll i kravhanteringen, vilken i sin tur spelar en viktig roll i systemutvecklingsprocessen, är detta ett intressant problemområde.

  Denna rapports fokus ligger på hur användarna ser på kravhanteringsprocessen. Syftet med rapporten är att ur ett användarperspektiv utvärdera användarmedverkan i systemutvecklingsprocessens samt att försöka finna om det finns ett samband mellan användares erfarenheter ifrån systemutvecklingsprocessen och deras åsikter kring det färdiga systemet.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 189.
  Estlander, Isabelle
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Beräkning av beställningspunkt hos ett företag inom träindustrin1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om hur ett företag kan minska sina lager men fortfarande tillfredställa kunderna. Arbetet kommer även ta upp vilka olika typer av lager det finns och varför ett säkerhetslager är bra att ha.

  Det finns tre mål som de flesta tillverkande företagen vill uppnå för att förbättra sin konkurrenssituation och generera hög lönsamhet:

  1. Hög service nivå mot kunderna

  2. Låg kapitalbindning i lager

  3. Den mest kostnadseffektiva operationsföljden, med de kortaste ställtiderna

  Problemet med de tre ovanstående punkterna är att de motarbetar varandra. Hög kundservice kräver ofta stora lager för att man alltid ska kunna leverera i tid och att produktionen är flexibel för att kunna följa kundens varierande behov. Det här strider mot punkt två och tre där man vill ha små lager och så få förändringar i produktionen som möjligt.

  Den här problematiken visar på hur mycket det finns att tänka på innan ett lager kan optimeras och hur svårt det kan vara att komma fram till vilken lagerstorlek som är lämplig. De flesta företag har ej heller råd med att bara uppfylla ett eller två av ovanstående mål. Uppfylls inte alla tre kan det bli väldigt kostsamt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 190.
  Evermann, Joerg
  et al.
  The University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Söderström, EvaUniversity of Skövde, Department of Computer Science.Kotlarsky, JuliaRotterdam School of Management, Erasmus University, The Netherlands.
  Proceedings of the CAiSE*03 10th Doctoral Consortium on Advanced Information Systems Engineering2003Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The papers published in these proceedings were presented at the 10th Doctoral Consortium of the Conference on Advanced Information Systems Engineering, taking place in Velden, Klagenfurt, Austria on June 16-17, 2003. Starting in 1994, the Doctoral Consortium has been held annually during the CAiSE conference, in Utrecht (Netherlands, 1994), Jyväskylä (Finland, 1995), Heraklion (Greece, 1996), Barcelona (Spain, 1997), Pisa (Italy, 1998), Heidelberg (Germany, 1999), Stockholm (Sweden, 2000), Interlaken (Switzerland, 2001), and Toronto (Canada, 2002).

  The Doctoral Consortia on Advanced Information Systems Engineering are intended to bring PhD students together within the information systems engineering field, and give them an opportunity to present and discuss their research in a constructive and international atmosphere. They are accompanied by prominent professors in the information systems engineering field that provide feedback on the research work presented by the PhD students.

  Submissions to the Doctoral Consortia are extended abstracts of ongoing PhD research. For the 10th Doctoral Consortium of CAiSE*03, 10 submissions were accepted and presented at the workshop. The papers demonstrate a variety of research topics and approaches, covering research in: business process modelling and integration, events in active systems, semantic interoperability, Information and Communication Technologies (ICT), mobile agents, e-commerce consumers, data management, data quality, and knowledge-based methods for Asbru protocols. During the workshop, each paper was introduced by a 20 minute presentation followed by a 25 minute discussion of the topic, research approach and research limitations. Furthermore, during the consortium, the professors gave talks on general questions related to PhD research, and participated in a panel debate on what constitutes a good PhD thesis.

  Our special thanks go to the accompanying professors at the consortium: Jeffrey Parsons (Faculty of Business Administration, Memorial University of Newfoundland, Canada), Richard Welke (J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, USA), Sudha Ram (College of Business and Public Administration, University of Arizona, USA), and Hans Oppelland (Faculty of Economics, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands). The Doctoral Consortium would not have been possible without their valuable contributions.

  We would also like to thank the participants of the 2002 Doctoral Consortium. They have been involved in the reviewing process, several of them for the first time. Furthermore, we thank all the participants for their great interest and effort displayed both in the preparation and presentation of their work, as well as in the discussion of the contributions of others. Finally, we sincerely thank the organising committee and local organisers of the CAiSE*03 conference, for their support in preparing the Doctoral Consortium. Velden, June 2003 Joerg Evermann, Eva Söderström, Julia Kotlarsky.

 • 191.
  Eythorsson, Sveinn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Evolutionär prototyping inom metodologier för att hantera växande informationssystem1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport behandlas en strategi för systemutveckling som kallas för evolutionär prototyping. Evolutionär prototyping innebär att utveckla system i inkrementella bitar där system får växa till ett driftsystem för vidare evolution. Det finns också andra former av prototyping som explorativ, experimentell och kooperativ prototyping där prototyperna kastas bort och ett nytt system konstrueras. Många metodologier finns för att stödja processen att utveckla informationssystem. På grund av tillgången till CASE-verktyg och fjärde generationens utvecklingsverktyg har evolutionär prototyping blivit allt mer populärt i praktiken. Frågan som driver undersökningen är: Hur hanteras evolutionär prototyping i metodologier för systemutveckling? För att svara på denna fråga analyseras metodologierna RAD och DSDM med litteraturstudier. Metodologiernas perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell beskrivs och analyseras. I metodologierna finns rekommendationer vad gäller faser, kontrollmekanismer, användarmedverkan, konstruktion och installation vilka har koppling till evolutionär prototyping. Metodologierna är överens om många rekommendationer som konstant användarmedverkan, mindre team och att bygga väl strukturerade prototyper. Det förekommer skillnader i metodologiernas perspektiv som gör att det också finns viktiga kontraster, så som hur metodologierna ser på leveranser och utnyttjandet av CASE-verktyg

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 192.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Information visualisation in clinical odontology: Multidimensional analysis and interactive data exploration2001In: Artificial Intelligence in Medicine, ISSN 0933-3657, E-ISSN 1873-2860, Vol. 22, no 2, p. 133-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1995, the MedView project, based on a co-operation between computing science and clinical medicine was initiated. The overall goal of the project was to develop models, methods and tools to support clinicians in their daily diagnostic work. As part of MedView, two information visualisation tools were developed and tested as solutions to the problem of visualising clinical experience derived from large amounts of clinical data. The first tool (The Cube) was based on the idea of dynamic three-dimensional (3D) parallel diagrams, an idea similar to the notion of 3D parallel co-ordinates. The Cube was developed to enhance the clinician's ability to intelligibly analyse existing patient material and to allow for pattern recognition and statistical analysis. The second tool (SimVis) was based on a similarity assessment-based interaction model for exploring data, and was designed to help clinicians to classify and cluster clinical examination data. User interaction was supported by 3D visualisation of clusters and similarity measures. Both tools were tested on a knowledge base containing about 1500 examinations obtained from different clinics. Clinical practice indicated that the basic ideas are conceptually appealing to the involved clinicians as the tools can be used for generating and testing of hypotheses.

 • 193.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Similarity measures for structured representations: A definitional approach2000In: Advances in Case-Based Reasoning: Proceedings of the 5th European Workshop, EWCBR 2000, Trento, Italy, September 6–9, 2000, Springer Berlin/Heidelberg, 2000, p. 380-392Conference paper (Refereed)
 • 194.
  Falkman, Göran
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  The use of a uniform declarative model in 3D visualisation for case-based reasoning2002In: Advances in Case-Based Reasoning: Proceedings of the 6th European Conference, ECCBR 2002, Aberdeen, Scotland, UK, September 4–7, 2002, Springer Berlin/Heidelberg, 2002, p. 103-117Conference paper (Refereed)
 • 195.
  Falkman, Göran
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science. University of Skövde, Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL).
  Torgersson, Olof
  Department of Computing Science, Chalmers University of Technology and Göteborg University.
  Enhancing usefulness of declarative programming frameworks through complete integration2002In: Proceedings of the 12th International Workshop on Logic Programming Environments (WLPE’02), Copenhagen, Denmark, July 31, 2002, CoRR , 2002, p. 111-122Conference paper (Refereed)
 • 196.
  Falkman, Göran
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Torgersson, Olof
  Chalmers University of Technology, Gothenburg.
  Knowledge acquisition and modeling in clinical information systems: A case study2002In: Knowledge Engineering and Knowledge Management: Ontologies and the Semantic Web: Proceedings of the 13th International Conference, EKAW 2002, Sigüenza, Spain, October 1–4, 2002 / [ed] Asunción Gomez-Perez, V. Richard Benjamins, Springer Berlin/Heidelberg, 2002, p. 96-101Conference paper (Refereed)
 • 197.
  Falkman, Göran
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Torgersson, Olof
  Department of Computing Science, Chalmers University of Technology, Göteborg University.
  MedView: A declarative approach to evidence-based medicine2002In: Health Data in the Information Society: Proceedings of MIE2002 / [ed] György Surján, Rolf Engelbrecht, Peter McNair, IOS Press, 2002, p. 577-581Conference paper (Refereed)
 • 198.
  Farrington, Daniel
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Martinsson, Herman
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Automatisering av tester som utförs genom ett grafiskt användargränssnitt1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete har varit att undersöka hur automatiserade tester skall införas i ett visst företags utvecklingsprocess. De tester som är aktuella för automatisering är de tester som genomförs via det grafiska användargränssnittet.

  Arbetet har främst inriktat sig på att utvärdera vilket verktyg som är lämpligast att använda sig av. Dessa verktyg använder sig av en speciell teknik kallad Capture/Replay, men erbjuder även möjligheter att skriva testfall för hand. Utvärderingen visade att två av de testade verktygen är ungefär likvärdiga. Att endast rekommendera ett av dessa var omöjligt eftersom det hade krävts en än djupare analys av de behov som finns i företagets testverksamhet.

  Arbetet tar även upp saker som man ska tänka på när man inför automatiserade tester i sin verksamhet. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan som företaget kan följa vid införandet av automatiserade tester.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 199.
  Felldin, Daniel
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Vad krävs av en ERP-leverantör för att i framtiden tillfredställa mindre företag?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett ERP-system syftar till att ta hand om företagets resurser och skapa ett enhetligt integrerat system för dessa. ERP-system kan också användas för informationsutbyte mellan företaget, kunden och leverantörens system. Behov av ERP-system finns inom de flesta branscher oavsett storlek och inriktning men kritik har riktats mot att systemen inte lever upp till användarnas förväntningar eller tillfredställer användarens behov. Arbetets fokus ligger koncentrerat på hur mindre företags uppfattning om ERP-system är och vad som krävs av en ERP-leverantör för att i framtiden tillfredställa mindre företag. En surveyundersökning har använts för att få fram relevant information för att lösa min problemprecisering. Resultatet av arbetet visar att integrering med företagets externa aktörer, framför allt med kunders informationssystem, är det kriterium som är mest betydelsefullt i ett ERP-system i framtiden. ERP-leverantörer bör också inrikta sig mot att öka integreringen med de interna informationssystemen i företaget.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 200.
  Foborg, Alexander
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Ett parallelliserat verktyg för simulering av artificiella neurala nätverk1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den forskningsgrupp som vid Högskolan i Skövde bedriver forskning om neurala nätverk, har nyligen köpt in en ny beräkningsmaskin, dedikerad för simuleringar av dessa neurala nätverk. Maskinen är en Sun Enterprise 4000, en MIMD-maskin med 6 st UltraSparc CPUer.

  Det finns behov av nya verktyg, som underlättar utveckling av ANN modeller till denna maskin, och som dessutom utnyttjar maskinens parallellitet. Detta verktyg ska uppvisa så god prestanda som möjligt. I denna rapport studeras förutsättningarna för ett sådant verktyg.

  Av de tänkbara metoder som kan användas för att parallellisera en nätverksimulator, är troligtvis epokbaserad parallellisering den som ger högst prestandaökning på en MIMD-maskin. Detta beror på att den inte kräver lika täta synkroniseringar som exempelvis en neuronbaserad parallellisering.

  En implementation av den epokbaserade metoden har skett, både med och utan parallelliserad summering av viktförändringar. Den parallelliserade summeringen av viktförändringar behöver teoretiskt endast log2(n) så lång tid som den serialiserade summeringen kräver (n = antal trådar). Summeringen av viktförändringar är dock en ganska liten del av varje epok, och effektivisering av denna bit har inte så stor praktiskt betydelse.

  Ett mindre antal tester har gjorts för att kontrollera om simulatorn är korrekt implementerad. De tester som gjordes gav lyckat resultat och talar för att simulatorn är korrekt.

  Ur prestandatesterna som genomförts kan följande slutsatser dras:

  * Ökning av antal exempel ökar prestandaökningen

  * Ökning av antal vikter minskar prestandaökningen

  * Antal epoker påverkar inte prestandaökningen

  På det målsystem med 6 CPUer som testerna genomförts på, gäller följande:

  * 4-5 trådar ger oftast högst prestandaökning

  * 3-5 gångers prestandaökning är normalt

  Eftersom prestandan på många av nätverken ligger uppåt 75% (4.5 gånger prestandaökning med 6 st CPUer) av vad målmaskinen klarar av, anser författaren av denna rapport att parallelliseringen är lyckad.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
1234567 151 - 200 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf