Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Analys av grön infrastruktur för barrnaturskog inom projektområde för planerad vindpark vid Trollugnsberget2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar och redovisar ett kunskapsunderlag om förutsättningar för biologisk mångfald knuten till barrnaturskog inom och i närområdet av projektområde för vindkraftspark Trollugnsberget i Smedjebackens kommun. Utifrån underlaget kan OX2 prioritera markanvändning och arbeta för att bibehålla och utveckla en grön infrastruktur som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.

  Kunskapsunderlaget har tagits fram med en ny metod benämnt Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI). BBCI är en indikator som uppskattar ett biotoplandskaps förmåga att hålla biologisk mångfald. Metodutveckling har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och framtagning av det specifika underlaget och analyserna i rapporten har finansierats av OX2.

  BBCI bygger på ekologisk kunskap om hur landskapets struktur påverkar arters överlevnad och biologisk mångfald. Med hjälp av indikatorn kan man undersöka om i) landskapet som helhet är hållbart ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv, ii) hur många och vilka patcher1 som inte är hållbara i sig själva och iii) hur känsligt landskapets biologiska mångfald är för negativ påverkan på specifika patcher och var en förstärkning skulle kunna göra störst nytta.

  BBCI har beräknats för barrnaturskog som finns inom projektområdet för vindparken samt i dess närhet. Som underlag och indata till biotoplandskapens struktur användes data från genomförd naturvärdesinventering samt från skogsbolagens nyckelbiotopsklassificering. I rapporten redovisas barrnaturskogens långsiktiga hållbarhet för biologisk mångfald och dess känslighet för tidsperspektivet 100 år. Beräkningar har gjorts utifrån två olika fokusarter2 där fokusart 1 har mindre arealkrav jämfört med fokusart 2. Resultaten visar att befintliga förekomster av barrnaturskog inte är hållbara i ett 100-årsperspektiv, varken för fokusart 1 eller 2. Åtgärder som stärker barrnaturskogens förutsättningar att hålla biologisk mångfald är därför att rekommendera.

  1 Patcher kallas de fragment eller avgränsade ytor som finns i landskapet och som består av den biotop som studeras. En patch är ett avgränsat fragment av biotopen som omges av andra typer av livsmiljöer än den som biotopen består av.

  2 BBCI bygger på modellering av fokusarter. En fokusarts möjlighet att fortleva i landskapet indikerar även att många andra arter, som är en del av det ekosystem fokusarten representerar, också kan fortleva i landskapet och därmed biologisk mångfald.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Quttineh, Nils-Hassan
  Linköpings Universitet.
  Ekologisk funktionalitet av värdekärnor för barrskogar inom Västra Götalands län: Ett strategiskt underlag för planering av förändrad skogsskötsel av barrskogsområden inom Västra Götalands län i syfte att stärka skogarnas förutsättningar att stödja biologisk mångfald och skogens klimatnytta2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skogsstyrelsen redovisar i sin utvärdering av miljömålet Levande skogar 2019 att centrala hinder för uppfyllelse av miljömålet är minskande och fragmenterade livsmiljöer och minskande och/eller små populationer av ett antal hotade arter knutna till skogsekosystemet. En väg framåt för att vända denna trend är att framtidens skogsbruk bland annat bör utvecklas utifrån ett landskapsperspektiv och där hyggesfria skogsbruksmetoder ökar i omfattning.

  Länsstyrelserna i Sverige har genom sitt arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur identifierat så kallade värdekärnor – områden av stor betydelse för skogsarternas överlevnad. I denna studie har Västra Götalands läns värdekärnor analyserats med avseende på deras förmåga att stödja biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. Arbetet har gjorts i samverkan med Länsstyrelsen för Västra götalands län.

  Metoden som använts är Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI). Metoden har utvecklats inom forskningsprojektet “Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing” finansierat av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag (2019-2022).

  Resultaten visar vilka geografiskt avgränsade värdekärnor som idag har hög ekologisk funktionalitet och som utgör biologiska överlevnads- och spridningshotspots för arter knutna till barrskogar. Vidare visar resultaten att endast sju kommuner har BBCI-värden över 1, det vill säga, ett hållbart skogslandskap som kan hålla fokusarten i ett 100-årsperspektiv.

  För att nå de svenska miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt skapa bättre förutsättningar för skogens biologiska mångfald att fortleva behöver nuvarande skogsmetoder med trakthyggesbruk anpassas till brukningsformer som tar större hänsyn till skogens ekosystem. Resultaten från denna studie kan ge prioriteringsunderlag för inom vilka produktionsskogar en så kallad återvildning genom förändrad brukningsmetod skulle kunna resultera i betydelsefull ökad ekologisk funktionalitet på landskapsnivå för de västgötska barrskogarna.     

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Bertilsson, Ann
  et al.
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Inventeringsmetodik med undervattensvideokamera för studier av stormusslors förekomst och tätheter vid vägbroar2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ebenman, Bo
  et al.
  Department of Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Johansson, Annie
  Department of Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jonsson, Tomas
  Department of Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Wennergren, Uno
  Department of Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Evolution of stable population dynamics through natural selection1996In: Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, ISSN 0962-8452, E-ISSN 1471-2954, Vol. 263, no 1374, p. 1145-1151Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Ekelund Ugge, Gustaf Magnus Oskar
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Berglund, Olof
  Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Molecular biomarker responses in the freshwater mussel Anodonta anatina exposed to an industrial wastewater effluent2022In: Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344, E-ISSN 1614-7499, Vol. 29, no 2, p. 2158-2170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using a selection of molecular biomarkers, we evaluated responses in freshwater mussels (Anodonta anatina) exposed to effluent from an industrial wastewater treatment facility. The aims of this work were to (1) assess biomarkers of general toxicity under sublethal exposure to an anthropogenic mixture of chemicals, represented by an arbitrary effluent, and (2) evaluate the potential of A. anatina as a bioindicator of pollution. Adult mussels (n = in total 32; 24 males and 8 females) were exposed (96 h) in the laboratory to a fixed dilution of effluent or to a control treatment of standardized freshwater. Metal concentrations were in general higher in the effluent, by an order of magnitude or more, compared to the control. Toxic unit estimates were used as proxies of chemical stress, and Cu, Ni, and Zn were identified as potential major contributors (Cu> Ni > Zn). Six transcriptional (cat, gst, hsp70, hsp90, mt, sod) and two biochemical (AChE, GST) biomarkers were analyzed in two tissues, gills, and digestive glands. Out of the 16 responses (eight biomarkers x two tissues), 14 effect sizes were small (within +/- 28 % of control) and differences non-significant (p > 0.05). Results did however show that (1) AChE activity increased by 40% in gills of exposed mussels compared to control, (2) hsp90 expression was 100% higher in exposed female gills compared to control, and (3) three marker signals (AChE in both tissues, and hsp70 in gills) differed between sexes, independent of treatment. Results highlight a need for further investigation of molecular biomarker variability and robustness in A. anatina.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ekelund Ugge, Gustaf Magnus Oskar
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Olsson, Björn
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Sjöback, Robert
  TATAA Biocenter, Gothenburg, Sweden.
  Berglund, Olof
  Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Transcriptional and biochemical biomarker responses in a freshwater mussel (Anodonta anatina) under environmentally relevant Cu exposure2020In: Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344, E-ISSN 1614-7499, Vol. 27, no 9, p. 9999-10010Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Molecular biomarkers, like gene transcripts or enzyme activities, are potentially powerful tools for early warning assessment of pollution. However, a thorough understanding of response and baseline variation is required to distinguish actual effects from pollution. Here, we assess the freshwater mussel Anodonta anatina as a biomarker model species for freshwater ecosystems, by testing responses of six transcriptional (cat, gst, hsp70, hsp90, mt, and sod) and two biochemical (AChE and GST) biomarkers to environmentally relevant Cu water concentrations. Mussels (n = 20), collected from a stream free from point source pollution, were exposed in the laboratory, for 96 h, to Cu treatments (< 0.2 mu g/L, 0.77 +/- 0.87 mu g/L, and 6.3 +/- 5.4 mu g/L). Gills and digestive glands were extracted and analyzed for transcriptional and biochemical responses. Biological and statistical effect sizes from Cu treatments were in general small (mean log(2) fold-change <= 0.80 and Cohen's f <= 0.69, respectively), and no significant treatment effects were observed. In contrast, four out of eight biomarkers (cat, gst, hsp70, and GST) showed a significant sex:tissue interaction, and additionally one (sod) showed significant overall effects from sex. Specifically, three markers in gills (cat, mt, GST) and one in digestive gland (AChE) displayed significant sex differences, independent of treatment. Results suggest that sex or tissue effects might obscure low-magnitude biomarker responses and potential early warnings. Thus, variation in biomarker baselines and response patterns needs to be further addressed for the future use of A. anatina as a biomarker model species.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ekelund Ugge, Gustaf Magnus Oskar
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Walstad, Anders
  ALS Scandinavia Toxicon AB, Härslöv, Sweden.
  Berglund, Olof
  Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Evaluation of transcriptional biomarkers using a high-resolution regression approach: Concentration-dependence of selected transcripts in copper-exposed freshwater mussels (Anodonta anatina)2022In: Environmental Toxicology and Pharmacology, ISSN 1382-6689, E-ISSN 1872-7077, Vol. 90, article id 103795Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We tested concentration-dependence of selected gene transcripts (cat, gst, hsp70, hsp90, mt and sod) for evaluation as biomarkers of chemical stress. Contrary to the common approach of factorial designs and few exposure concentrations, we used regression across a high-resolution concentration series. Specifically, freshwater mussels (Anodonta anatina) were acutely (96 h) exposed to Cu (13 nominal concentrations, measuring 0.13–1 600 µg/L), and transcripts were measured by RT-qPCR. In digestive glands, cat, hsp90 and mt decreased with water Cu (p < 0.05), but response magnitudes saturated at < 2-fold decreases. In gills, gst, hsp70, hsp90 and mt increased with water Cu (p < 0.05). While hsp70, hsp90 and mt exceeded 2-fold increases within the exposure range, high Cu concentrations were required (38–160 µg/L). Although gill responses were generally more robust compared to digestive glands, overall small response magnitudes and moderate sensitivity may set limit for potential application as general biomarkers of chemical stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ekelund Ugge, Gustaf Magnus Oskar
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Sahlin, Ullrika
  Centre for Environmental and Climate Science, Lund University, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Berglund, Olof
  Department of Biology, Lund University, Sweden.
  Transcriptional Responses as Biomarkers of General Toxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis on Metal-Exposed Bivalves2023In: Environmental Toxicology and Chemistry, ISSN 0730-7268, E-ISSN 1552-8618, Vol. 42, no 3, p. 628-641Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Through a systematic review and a series of meta-analyses, we evaluated the general responsiveness of putative transcriptional biomarkers of general toxicity and chemical stress. We targeted metal exposures performed on bivalves under controlled laboratory conditions, and selected six transcripts associated with general toxicity for evaluation: catalase (cat), glutathione-S-transferase (gst), heat shock proteins 70 and 90 (hsp70, hsp90), metallothionein (mt) and superoxide dismutase (sod). Transcriptional responses (n = 396) were extracted from published scientific articles (k = 22) and converted to log response ratios (lnRRs). By estimating toxic units (TUs), we normalized different metal exposures to a common scale, as a proxy of concentration. Using Bayesian hierarchical random effect models, we then tested the effects of metal exposure on lnRR, both for metal exposure in general and in meta-regressions using TU and exposure time as independent variables. Corresponding analyses were also repeated with transcript and tissue as additional moderators. Observed patterns were similar for general as for transcript- and tissue-specific responses. The expected overall response to arbitrary metal exposure was a lnRR of 0.50, corresponding to a 65 % increase relative a non-exposed control. However, when accounting for publication bias, the estimated ‘true’ response showed no such effect. Furthermore, expected response magnitude increased slightly with exposure time, but there was little support for general monotonic concentration-dependence with regards to TU. Altogether, this work reveals potential limitations that need consideration prior to applying the selected transcripts as biomarkers in environmental risk assessment. This article is protected by copyright. All rights reserved. Environ Toxicol Chem 2022;00:0–0. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Frisk, Mikael
  et al.
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Sellman, Stefan
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Flisberg, Patrik
  The Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Sweden.
  Rönnqvist, Mikael
  Département de génie mécanique, Université Laval, Québec, Canada.
  Wennergren, Uno
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Route optimization as an instrument to improve animal welfare and economics in pre-slaughter logistics2018In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 3, article id e0193223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Each year, more than three million animals are transported from farms to abattoirs in Sweden. Animal transport is related to economic and environmental costs and a negative impact on animal welfare. Time and the number of pick-up stops between farms and abattoirs are two key parameters for animal welfare. Both are highly dependent on efficient and qualitative transportation planning, which may be difficult if done manually. We have examined the benefits of using route optimization in cattle transportation planning. To simulate the effects of various planning time windows and transportation time regulations and number of pick-up stops along each route, we have used data that represent one year of cattle transport. Our optimization model is a development of a model used in forestry transport that solves a general pick-up and delivery vehicle routing problem. The objective is to minimize transportation costs. We have shown that the length of the planning time window has a significant impact on the animal transport time, the total driving time and the total distance driven; these parameters that will not only affect animal welfare but also affect the economy and environment in the pre-slaughter logistic chain. In addition, we have shown that changes in animal transportation regulations, such as minimizing the number of allowed pick-up stops on each route or minimizing animal transportation time, will have positive effects on animal welfare measured in transportation hours and number of pick-up stops. However, this leads to an increase in working time and driven distances, leading to higher transportation costs for the transport and negative environmental impact.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Gustavsson, Ann
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Rumslig fördelning av juvenila och adulta stormusslor: Metodstudie i sjöar och vattendrag med god eller dålig föryngring2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Håkansson, Nina
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Flisberg, P.
  Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Sweden.
  Algers, B.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Rönnqvist, M.
  Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Sweden / University Laval, Quebec City, Canada.
  Wennergren, U.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping, Sweden.
  Improvement of animal welfare by strategic analysis and logistic optimisation of animal slaughter transportation2016In: Animal Welfare, ISSN 0962-7286, Vol. 25, no 2, p. 255-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The transportation of animals to slaughterhouses is a major welfare concern. The number of slaughterhouses has decreased over time in Europe due to centralisation. This is expected to increase transport time for animals and as a consequence negatively affect animal welfare. We propose an optimisation model based on a facility location model to perform strategic analysis to improve transportation logistics. The model is tested on the Swedish slaughter transport system. We show that, by strategic planning and redirection of transports while keeping the slaughterhouse capacities as of the originaldata, the potential exists to reduce transport distance by 25% for pigs and 40% for cattle. Furthermore, we demonstrated that approximately 50% of Swedish slaughterhouses can be shut down with a minimal effect on total transport distances. This implies that in terms of the overall welfare picture, the decision of which animals to send where plays a for more significant role than the number of slaughterhouses. In addition, by changing relative weights on distances in the optimisation function the amount of individualtransports with longjourney times can be decreased. We also show results from altered slaughterhouse capacity and geographical location of slaughterhouses. This is the first time an entire country has been analysed in great detail with respect to the location, capacity and number of slaughterhouses. The focus is mainly on the analysis of unique and detailed information of actual animal transports in Sweden and a demonstration of the potential impact redirection of the transports and/ or altering of slaughterhouses can have on animal welfare.

 • 12.
  Håkansson, Nina
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Lennartsson, Jenny
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Lindström, T.
  Linköping University.
  Wennergren, U.
  Linköping University.
  Generating Structure Specific Networks2010In: Advances in Complex Systems, ISSN 0219-5259, Vol. 13, no 2, p. 239-250Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Theoretical exploration of network structure significance requires a range of different networks for comparison. Here, we present a new method to construct networks in a spatial setting that uses spectral methods in combination with a probability distribu-tion function. Nearly all previous algorithms for network construction have assumed randomized distribution of links or a distribution dependent on the degree of the nodes.We relax those assumptions. Our algorithm is capable of creating spectral networks along a gradient from random to highly clustered or diverse networks. Number of nodes and link density are specified from start and the structure is tuned by three parameters (γ, σ, κ). The structure is measured by fragmentation, degree assortativity, clusteringand group betweenness of the networks. The parameter γ regulates the aggregation in the spatial node pattern and σ and κ regulates the probability of link forming.

 • 13. Ingvarsson, Per
  et al.
  Rydgård, Mats
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 20082009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I elva vattensystem har 19 provytor analyserats på förekomst av juvenila och adulta musslor. Juvenila musslor saknas helt eller delvis i flera provytor.

 • 14.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Robustness of life histories to environmental variability in complex versus simple life cycles2021In: Theoretical Ecology, ISSN 1874-1738, E-ISSN 1874-1746, Vol. 14, no 2, p. 335-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most animal species have a complex life cycle (CLC) with metamorphosis. It is thus of interest to examine possible benefits of such life histories. The prevailing view is that CLC represents an adaptation for genetic decoupling of juvenile and adult traits, thereby allowing life stages to respond independently to different selective forces. Here I propose an additional potential advantage of CLCs that is, decreased variance in population growth rate due to habitat separation of life stages. Habitat separation of pre- and post-metamorphic stages means that the stages will experience different regimes of environmental variability. This is in contrast to species with simple life cycles (SLC) whose life stages often occupy one and the same habitat. The correlation in the fluctuations of the vital rates of life stages is therefore likely to be weaker in complex than in simple life cycles. By a theoretical framework using an analytical approach, I have (1) derived the relative advantage, in terms of long-run growth rate, of CLC over SLC phenotypes for a broad spectrum of life histories, and (2) explored which life histories that benefit most by a CLC, that is avoid correlation in vital rates between life stages. The direction and magnitude of gain depended on life history type and fluctuating vital rate. One implication of our study is that species with CLCs should, on average, be more robust to increased environmental variability caused by global warming than species with SLCs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Vetenskaplig utvärdering av åtgärdseffekter mot almsjukan inom projektet LifeELMIAS: Rapport till Naturvårdsverket 2017-10-312017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  EU-projektet ”LifeELMIAS - Saving wooded Natura 2000 habitats from invasive alien fungi species on the Island of Gotland, Sweden” startade i augusti 2013 och avslutas under 2018. Projektet har haft sitt fokus på att bekämpa och i bästa fall utrota almsjukan på Gotland, samt långsiktigt skydda och bevara den biologiska mångfalden som är speciellt knuten till alm och även ask. Projektet drivs av Skogsstyrelsen med flera samarbetspartners bland annat Naturvårdsverket. Från 2013 har bekämpningsåtgärderna finansierats i projektet LifeElmias och det kostar i medeltal 5 miljoner kronor per år. För att kunna ta ställning till hur almsjukan ska hanteras på Gotland efter projektavslut har Naturvårdsverket beställt följande utvärdering. I uppdraget har det ingått att sammanställa vad som genomförts i LifeElmias och vilka slutsatser man kan göra, samt en diskussion om framtida möjligheter.

   

  Så snart almsjukan upptäcktes på Gotland 2005 sattes bekämpningsåtgärder in som har pågått fram till idag. Till och med 2009 spred sig sjukdomen mycket snabbt på ön. Därefter har den stoppats upp och dess spridningstakt har inte ökat signifikant sedan dess. Det finns tyvärr inget som tyder på att det skulle vara möjligt att utrota sjukdomen på Gotland. Ett uppehåll i bekämpningen kommer att innebära att almsjukan återigen går in i en starkt växande fas. Då skulle upp till 90% av almbeståndet kunna slås ut på bara några år. Fram till idag har endast 3% av beståndet på 1 miljon almar insjuknat. Almarterna dör inte ut helt om man slutar med bekämpningen men förekomsterna kommer till största delen bestå av unga träd och buskartade bestånd. Vilken total effekt det har på den biologiska mångfalden generellt går inte att förutsäga. Artsammansättningen kommer dock att förändras och populationsstorlekar påverkas i både negativ och positiv riktning.

   

  Den hittills mest effektiva metoden att bekämpa almsjukan har varit att upptäcka sjuka träd och destruera dem. Nya möjligheter med fjärranalys för att inventera finns inom räckhåll och med hjälp av ekologisk geografisk modellering skulle man kunna finna strategier för att effektivisera kontrollen eller upprätta skyddszoner för specifikt bevarande av almbestånden inom Natura 2000-områdena. Både fjärranalys och ekologisk modellering kräver dock ett utvecklingsarbete med anpassningar för de specifika situationerna med almsjuka, Gotlands geografi, klimat med flera faktorer. Men dessa metoder skulle långsiktigt kunna effektivisera arbetet och minska kostnaderna för ett fortsatt kontrollprogram.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Analys av infrastruktur för biologisk mångfald i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle: ett planeringsunderlag för bevarande av biologisk mångfald och prioritering utifrån ett landskapsperspektiv2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar och redovisar ett kunskapsunderlag som tagits fram för arbete med blå och grön infrastruktur i Mariestad, Götene och Lidköping kommun. Utifrån underlaget kan kommunerna prioritera markanvändning så att man bibehåller och utvecklar en grön infrastruktur som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt växt-och djurliv1. Andra miljökvalitetsmål som också berörs är Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö.

  Kunskapsunderlaget har tagits fram med en ny metod som utvecklats parallellt under projektets gång. Metoden som använts är Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI). En indikator som uppskattar ett biotoplandskaps förmåga att hålla biologisk mångfald. Metodutveckling har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och framtagning av det specifika underlaget och analyserna i rapporten har finansierats av ett LONA projekt.

  BBCI bygger på ekologisk kunskap om hur landskapets struktur påverkar arters överlevnadoch biologisk mångfald. Med hjälp av indikatorn kan man undersöka om i) landskapet som helhet är hållbart ur ett biologisk mångfaldsperspektiv, ii) hur många och vilka patcher som inte är hållbara i sig själva och iii) hur känsligt landskapets biologiskamångfald är för påverkan på specifika patcher.

  Sammantaget har BBCI beräknats för fem biotoplandskap, som valts i dialog med de tre kommunerna. De analyserade biotoperna är gräsmark, äldre barrskog, ädellövskog, våtmarker samt fågelskär. Som underlag och indata till biotoplandskapens struktur användes marktäckedata från fler olika databaser. I rapporten redovisas biotoplandskapens långsiktiga hållbarhet för biologisk mångfald och känslighet för tidsperspektivet 100 år. BBCI analyser presenteras dels i ett regionalt perspektiv och dels i ett kommunalt perspektiv.

  1 Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Det finns 16 miljökvalitetsmål som alla berör viktiga miljöområden. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Institutionen för Biovetenskap, Högskolan i Skövde.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Quttineh, Nils-Hassan
  Matematiska institutionen vid Linköpings Universitet.
  Leidenberger, Sonja
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Landskapets förmåga att hålla biologisk mångfald: – en indikator för biologisk mångfald och ett planeringsverktyg för prioritering av markanvändning2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report describes a new tool, developed to facilitate the planning of green infrastruc-ture at the landscape level, and provides via case studies examples of how the tool can be used. The project has been a collaboration with expertise in theoretical ecology, ecology, biodiversity informatics and applied mathematics.

  The research project has developed a model for estimating a landscape’s ability to maintain biodiversity in its various biotopes (Biotope Biodiversity Capacity Indicator, BBCI). A theoretical framework based on ecological knowledge has been developed as a basis for the model.

  The purpose of the BBCI is to be a planning tool to:

  • strengthen landscape biodiversity,
  • improve the conditions for species to use the entire landscape and
  • create better conditions for consideration of biological diversity in connection with societal development.

  To test and describe the usefulness of the tools, four case studies with different focuses have been conducted:

  1. Analysis of the fragmentation in a coniferous forest landscape that is managed with special consideration for nature in Västernorrland County.
  2. Analysis of valuable coniferous forest cores and their capacity for biological diversity within Västra Götaland County, with highlights on the importance of cross-municipal collaboration.
  3. Analysis of potential target conflicts between two biotopes, deciduous forest and open land with trees worthy of protection in Valle.
  4. Analysis of capacity for biodiversity in older deciduous trees in a mixed urban and countryside landscape, Mjölby municipality.

  Parallel to the development of BBCI, a close dialogue and collaboration has taken place with stakeholders and end users. The broad dialogue has resulted in an effective exchange of knowledge.

  The report concludes by describing challenges and development potential of the tool, both in terms of pedagogy and technology as well as how the model can further developed with additional functions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Bertilsson, Ann
  Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB.
  Ökad biologisk mångfald och renare vatten med livskraftiga stormusselbestånd i Göta älvs vattensystem: Dagens situation och åtgärder för att minska vattenkraftens negativa påverkan2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Göta älv är Sveriges största vattendrag. Älven används av många olika intressen. Människan utnyttjande av älven påverkar dock vattenekosystemen negativt. Sötvattenslevande stormusslor har drabbats hårt av människans exploatering av vattendrag och mark kring vattendrag. De är betydelsefulla organismer som tillhandahåller flera ekosystemtjänster.

  Projektets första mål har varit att samla in kunskap om alla de stora sötvattensmusselarternas förekomster i Göta älvs vattensystem (biflöden) från Vänern till havet. Det finns stora kunskapsluckor över musslornas förekomster i Sverige, särskilt de mer vanligt förekommande arterna. Projektets andra mål har varit att samla in miljödata och analysera vilka eventuella miljöproblem som påverkar musselförekomsterna i de olika delarna av vattensystemet. Utifrån resultaten har vi diskuterat olika åtgärder och prioriteringar i generella drag och även kort för respektive biflödessystem.

  Resultatet visar att musselförekomsterna är få och svaga. Musslor har påträffats i knappt en tredjedel av de undersökta 201 lokalerna. Musslor har bara påträffats i 10 av de 25 undersökta biflödessystemen. Positivt är dock att fynd har gjorts av alla de fem arterna allmän dammussla, större dammussla, flat dammussla, spetsig målarmussla och flodpärlmussla. Föryngring har också förekommit någonstans i systemet av dessa arter. Alltså har vi möjlighet att handla!

  Projektet har finasierats av Naturskyddsföreningen och Göta älvs vattenvårdsförbund.

  Download full text (pdf)
  Musslor i Göta älv
 • 19.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Bertilsson, Ann
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Rydgård, Mats
  Water Protection Department, County Administrative Board of Västra Götaland, Mariestad, Sweden.
  Spatial distribution and age structure of the freshwater unionid mussels Anodonta anatina and Unio tumidus: Implications for environmental monitoring2013In: Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, E-ISSN 1573-5117, Vol. 711, no 1, p. 61-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Surveys of unionid populations have been incorporated into the Swedish national environmental monitoring program. Nevertheless there is still lack of knowledge of important aspects of the biology of many unionid species. There may also be differences between species. This work compares the spatial distribution of two unionid species, Anodonta anatina and Unio tumidus, at four sites in Sweden. Samples were taken at transects along the shoreline at different water depths on the surface bed and in the sediments. Individual mussel ages were determined. Our results indicated that younger mussel individuals do not show differences in horizontal spatial distribution compared to older mussel individuals. However, they showed a preference to be burrowed in the sediment compared to older individuals that were predominantly found at the sediment surface. We also found a large difference in burrowing frequency between species with a higher frequency of burrowed adult individuals of A. anatina than U. tumidus. This result may be due to the timing of our field survey that coincided with the period of glochidia release for U. tumidus. We can conclude that a monitoring program for freshwater mussel populations needs to be carefully planned in time. © 2013 Springer Science+Business Media Dordrecht.

 • 20.
  Jonsson, Annie
  et al.
  The Rockefeller University, New York, U.S.A.
  Ebenman, Bo
  Department of Biology, IFM Linköping University, Sweden.
  Are Certain Life Histories Particularly Prone to Local Extinction?2001In: Journal of Theoretical Biology, ISSN 0022-5193, E-ISSN 1095-8541, Vol. 209, no 4, p. 455-463Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using stochastic simulations and elasticity analysis, we show that there are inherent di!erencesin the risk of extinction between life histories with di!erent demographies. Which life history isthe most vulnerable depends on which vital rate varies. When juvenile survival variessemelparous organisms with delayed reproduction are the most vulnerable ones, while avarying developmental rate puts a greater threat to semelparous organisms with rapiddevelopment. Iteroparous organisms are the most vulnerable ones when adult survival varies.Generally, we do not expect to observe organisms in nature having variation in vital rates thatproduce a high risk of extinction. Given the results here we therefore predict that iteroparousorganisms should show low variation in adult survival. Moreover, we predict that semelparousorganisms should show low variation in juvenile survival and low variation in developmentalrate. The e!ect of temporal correlation on extinction risk is most pronounced in organismswith semelparous life histories.

 • 21.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Toräng, Per
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hornborgasjön räknas idag som en av Sveriges rikaste fågelsjöar och är internationellt utpekad som en av Sveriges värdefullaste våtmarker. Sjön har stor betydelse som både rast- och häckplats för en mängd fågelarter. Området är också av stort intresse för friluftslivet och som ett levande kulturlandskap. Under de senaste 150 åren har Hornborgasjön genomgått stora förändringar. En serie av sjösänkningar under 1800 och 1900-talen ledde till kraftig igenväxning och följdes av ett storskaligt restaureringsprojekt i senare tid. Syftet med Hornborgasjöns restaurering var att säkerställa Hornborgasjöns framtid som fågelsjö. Restaureringen är ett av Sveriges största naturvårdsprojekt. I denna rapport har vi utvärderat hur Hornborgasjöns restaurering påverkat vegetation och fågelfauna. Syftet var att analysera om och till vilken grad de biologiska målen med restaureringen uppnåtts.För att utvärdera måluppfyllelsen har vi i första hand jämfört olika naturtypers utbredning mellan åren 1905 och 2010 samt förändringar i fågelfaunan under flera tidsperioder. Analyser av vegetationskartor visar att vass- och buskområden kraftigt reducerats och att en stor öppen vattenspegel och omgivande mader återskapats. Våtmarksfåglarnas numerär har generellt sett återhämtat sig från igenväxningsperioden och är för vissa arter till och med större än vid förra sekelskiftet. För vissa naturtyper och fågelarter, som till exempel vassområden och häckande vadare, är dagens situation dock inte i linje med målen. Det står ändå klart att det övergripande målet och många av de mer specifika delmålen har uppfyllts så att Hornborgasjön idag är en levande våtmark med stort antal häckande och rastande fågelarter.I analyser av fågeldata från senare tid finns indikationer på negativa trender som man behöver vara observant på för att för framtiden säkra en biologiskt rik Hornborgasjö. En utmaning för denna utvärdering har dock varit bristen på högkvalitativa och jämförbara data att basera analyserna på. Vi belyser därför vikten av att ha ett fungerande övervakningssystem som kontinuerligt följer upp statusen i ekosystemet.

 • 22.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Wennergren, Uno
  Linköping University, Linköpings Universitet.
  Approximations of population growth in a noisy environment: on the dichotomy of non-age and age structure2019In: Theoretical Ecology, ISSN 1874-1738, E-ISSN 1874-1746, Vol. 12, no 1, p. 99-110Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Jonsson, Tomas
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Karlsson, Patrik
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Food web structure affects the extinction risk of species in ecological communities2006In: Ecological Modelling, ISSN 0304-3800, E-ISSN 1872-7026, Vol. 199, no 1, p. 93-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies the effect of food web structure on the extinction risk of species. We examine 793 different six-species food web structures with different number, position and strength of trophic links and expose them to stochasticity in a model with Lotka–Volterra predator–prey dynamics. The characteristics of species (intrinsic rates of increase as well as intraspecific density dependence) are held constant, but the interactions with other species and characteristics of the food web are varied.

  Extinctions of producer species occurred but were rare. Species at all trophic levels went extinct in communities with strong interactions as compared to communities with no strong interactions where only the secondary consumer went extinct. Extinction of a species directly involved in a strong interaction was more frequent than extinctions of species not directly involved in strong interactions (here termed direct and indirect extinctions, respectively). In model webs where both direct and indirect extinctions occurred, roughly 20% were indirect extinctions. The probability of indirect extinctions decreased with number of links. It is concluded that not just the presence of strong interactions but also their position and direction can have profound effects on extinction risk of species.

  Three principal components, based on 11 different food web metrics, explained 76.6% of the variation in trophic structure among food webs that differed in the number and position, but not strength, of trophic links. The extinction risk of consumer species was closely correlated to at least two of the three principal components, indicating that extinction risk of consumer species were affected by food web structure. The existence of a relationship between food web structure and extinction risk of a species was confirmed by a regression tree analysis and a complementary log-linear analysis. These analyses showed that extinction of consumer species were affected by the position of strong interactions and a varying number of other food web metrics, different for intermediate and top species. Furthermore, the degree to which the equilibrium abundance of a species is affected by a press perturbation is an indication of the risk of extinction that this species faces when exposed to environmental stochasticity. It is concluded that extinction risk of a species is determined in a complicated way by an interaction among species characteristics, food web structure and the type of disturbance.

 • 24.
  Jonsson, Tomas
  et al.
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Karlsson, Patrik
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Trophic interactions affect the population dynamics and risk of extinction of basal species in food webs2010In: Ecological Complexity: An International Journal on Biocomplexity in the Environment and Theoretical Ecology, ISSN 1476-945X, E-ISSN 1476-9840, Vol. 7, no 1, p. 60-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses effects of trophic complexity on basal species, in a Lotka–Volterra model with stochasticity. We use simple food web modules, with three trophic levels, and expose every species to random environmental stochasticity and analyze (1) the effect of the position of strong trophic interactions on temporal fluctuations in basal species’ abundances and (2) the relationship between fluctuation patterns and extinction risk. First, the numerical simulations showed that basal species do not simply track the environment, i.e. species dynamics do not simply mirror the characteristics of the applied environmental stochasticity. Second, the extinction risk of species was related to the fluctuation patterns of the species.

  More specifically, we show (i) that despite being forced by random stochasticity without temporal autocorrelation (i.e. white noise), there is significant temporal autocorrelation in the time series of all basal species’ abundances (i.e. the spectra of basal species are red-shifted), (ii) the degree of temporal autocorrelation in basal species time series is affected by food web structure and (iii) the degree of temporal autocorrelation tend to be correlated to the extinction risks of basal species.

  Our results emphasize the role of food web structure and species interactions in modifying the response of species to environmental variability. To shed some light on the mechanisms we compare the observed pattern in abundances of basal species with analytically predicted patterns and show that the change in the predicted pattern due to the addition of strong trophic interactions is correlated to the extinction risk of the basal species. We conclude that much remain to be understood about the mechanisms behind the interaction among environmental variability, species interactions, population dynamics and vulnerability before we quantitatively can predict, for example, effects of climate change on species and ecological communities. Here, however, we point out a new possible approach for identifying species that are vulnerable to environmental stochasticity by checking the degree of temporal autocorrelation in the time series of species. Increased autocorrelation in population fluctuations can be an indication of increased extinction risk.

 • 25.
  Karlsson, Patrik
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Food web structure and interaction strength pave the way for vulnerability to extinction2007In: Journal of Theoretical Biology, ISSN 0022-5193, E-ISSN 1095-8541, Vol. 249, no 1, p. 77-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on how food web structure and interactions among species affects the vulnerability, due to environmental variability, to extinction of species at different positions in model food webs. Vulnerability is here not measured by a traditional extinction threshold but is instead inspired by the IUCN criteria for endangered species: an observed rapid decline in population abundance. Using model webs influenced by stochasticity with zero autocorrelation, we investigate the ecological determinants of species vulnerability, i.e. the trophic interactions between species and food web structure and how these interact with the risk of sudden drops in abundance of species. We find that (i) producers fulfil the criterion of vulnerable species more frequently than other species, (ii) food web structure is related to vulnerability, and (iii) the vulnerability of species is greater when involved in a strong trophic interaction than when not. We note that our result on the relationship between extinction risk and trophic position of species contradict previous suggestions and argue that the main reason for the discrepancy probably is due to the fact that we study the vulnerability to environmental stochasticity and not extinction risk due to overexploitation, habitat destruction or interactions with introduced species. Thus, we suggest that the vulnerability of species to environmental stochasticity may be differently related to trophic position than the vulnerability of species to other factors.

  Earlier research on species extinctions has looked for intrinsic traits of species that correlate with increased vulnerability to extinction. However, to fully understand the extinction process we must also consider that species interactions may affect vulnerability and that not all extinctions are the result of long, gradual reductions in species abundances. Under environmental stochasticity (which importance frequently is assumed to increase as a result of climate change) and direct and indirect interactions with other species some extinctions may occur rapidly and apparently unexpectedly. To identify the first declines of population abundances that may escalate and lead to extinctions as early as possible, we need to recognize which species are at greatest risk of entering such dangerous routes and under what circumstances. This new perspective may contribute to our understanding of the processes leading to extinction of populations and eventually species. This is especially urgent in the light of the current biodiversity crisis where a large fraction of the world's biodiversity is threatened.

 • 26.
  Leidenberger, Sonja
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Bourlat, Sarah
  Centre for Molecular Biodiversity Research, Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn, Germany.
  End biodiversity loss through improved tracking of marine threatened invertebrates2019Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Lennartsson, Jenny
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Håkansson, Nina
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Department of Physics and Measurement Technology, Biology and Chemistry, Theory and Modelling, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Wennergren, Uno
  Department of Physics and Measurement Technology, Biology and Chemistry, Theory and Modelling, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  SpecNet: A Spatial Network Algorithm that Generates a Wide Range of Specific Structures2012In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, no 8, article id e42679Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Network measures are used to predict the behavior of different systems. To be able to investigate how various structures behave and interact we need a wide range of theoretical networks to explore. Both spatial and non-spatial methods exist for generating networks but they are limited in the ability of producing wide range of network structures. We extend an earlier version of a spatial spectral network algorithm to generate a large variety of networks across almost all the theoretical spectra of the following network measures: average clustering coefficient, degree assortativity, fragmentation index, and mean degree. We compare this extended spatial spectral network-generating algorithm with a non-spatial algorithm regarding their ability to create networks with different structures and network measures. The spatial spectral networkgenerating algorithm can generate networks over a much broader scale than the non-spatial and other known network algorithms. To exemplify the ability to regenerate real networks, we regenerate networks with structures similar to two real Swedish swine transport networks. Results show that the spatial algorithm is an appropriate model with correlation coefficients at 0.99. This novel algorithm can even create negative assortativity and managed to achieve assortativity values that spans over almost the entire theoretical range.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Lindström, Tom
  et al.
  IFM Theory and Modelling, Linköping University.
  Sisson, Scott A.
  School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney.
  Nöremark, Maria
  Department of Disease Control and Epidemiology, SVA, National Veterinary Institute.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Wennergren, Uno
  IFM Theory and Modelling, Linköping University.
  Estimation of distance related probability of animal movements between holdings and implications for disease spread modeling2009In: Preventive Veterinary Medicine, ISSN 0167-5877, E-ISSN 1873-1716, Vol. 91, no 2-4, p. 85-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Between holding contacts are more common over short distances and this may have implications for the dynamics of disease spread through these contacts. A reliable estimation of how contacts depend on distance is therefore important when modeling livestock diseases. In this study, we have developed a method for analyzing distant dependent contacts and applied it to animal movement data from Sweden. The data were analyzed with two competing models. The first model assumes that contacts arise from a purely distance dependent process. The second is a mixture model and assumes that, in addition, some contacts arise independent of distance. Parameters were estimated with a Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) approach and the model probabilities were compared. We also investigated possible between model differences in predicted contact structures, using a collection of network measures.

  We found that the mixture model was a much better model for the data analyzed. Also, the network measures showed that the models differed considerably in predictions of contact structures, which is expected to be important for disease spread dynamics. We conclude that a model with contacts being both dependent on, and independent of, distance was preferred for modeling the example animal movement contact data.

 • 29.
  Nilsson, Maria
  et al.
  Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University, Sweden.
  Emilsson, Cecilia
  Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), Royal Swedish Academy of Sciences, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Tomson, Göran
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Meijer, Sebastiaan
  Department of Biomedical Engineering and Health Systems, KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Östman, Leif
  Department of Education, Uppsala University, Sweden.
  Magnusson, Ulf
  Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Stronger efforts are needed to safeguard the nutrition of school aged children2022In: The BMJ, E-ISSN 1756-1833, Vol. 376, article id o623Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Nöremark, Maria
  et al.
  SVA, National Veterinary Institute, Department of Disease Control and Epidemiology, 751 89 Uppsala, Sweden / Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 7054, 750 09 Uppsala, Sweden.
  Håkansson, Nina
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Sternberg Lewerin, Susanna
  SVA, National Veterinary Institute, Department of Disease Control and Epidemiology, 751 89 Uppsala, Sweden.
  Lindberg, Ann
  SVA, National Veterinary Institute, Department of Disease Control and Epidemiology, 751 89 Uppsala, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Network analysis of cattle and pig movements in Sweden: Measures relevant for disease control and risk based surveillance2011In: Preventive Veterinary Medicine, ISSN 0167-5877, E-ISSN 1873-1716, Vol. 99, no 2-4, p. 78-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Registration ofcattle and pigmovements is mandatory in Sweden and all registered movements between farms in the years 2006–2008 were investigated using network analysis. The networks were analysed as monthly and yearly networks, separately per species and with the two species together. Measures that have been previously discussed in relation to outbreaks and disease control were calculated; moreover a measure of the ingoing infection chain was constructed.The ingoing infection chain captures in going contacts through other holdings, taking the temporal aspect and sequence of the movements into account. The distribution of the contacts among the holdings was skewed.Many farms had few or no contacts, while others had many, a pattern which has also been described from other countries. The cattle network and the combined network showed a recurring seasonal pattern, while this was not seen in the pig network.The in-degree was not equivalent to the ingoing infection chain; there were holdings with limited direct contacts, but a large number of indirect contacts.The ingoing infection chain could be a useful measure when setting up strategies for disease control and for risk based surveillance as it identifies holdings with many contacts through live animal movements and thus at potentially higher risk for introduction of contagious diseases.

 • 31.
  Roos, Henrik
  et al.
  Länsstyrelsen Västra Götaland.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Thordarson, Maria
  Länsstyrelsen Västra Götaland.
  Identification of patches with high ecological importance of broadleaved forests and open lands with valuable trees in Valle: Using a biodiversity capacity landscape metric, combining area and connectivity, to examining management options2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is a complement to previous studies of regional action plans of green infrastructure in Valle (County Administrative Board 2016; County Administrative Board 2019). The aim was to identify the relative importance of biotope patches of broadleaved forest and open lands with valuable trees, respectively, in Valle for the maintenance and enhancement of biodiversity. A testversion of the method Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI) was applied on the two biotopes of broadleaved forest and open lands with valuable trees in Valle. BBCI was developed within the project “Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing” financed by the Swedish Environmental Protection Agency, Miljövårdsanslaget (2019-2021).The results of the BBCI-analysis identified hotspots areas for the two studied biotopes in Valle, that is, areas with important patches for the sustainability of BBCI. For broadleaved forest, the northern part of Valle stands out as highly importantand for open lands with valuable trees the south-southwest parts of Valle stands out as the most important area. In this study, effects on BBCI from restauration of broadleaved forests to open land with valuable trees was evaluated. Calculations of BBCI shows encouraging results of an increased capacity for biodiversity of the biotope with open lands with valuable trees but not a significant decrease in biodiversity capacity of broadleaved forest, despite the area losses and fragmentation caused from the restauration. Both biotopes have BBCI values above one, showing that they are sustainable within a 100 year period. The result can be used as support to management plans of nature reserves in a landscape setting and as recommendations or advice to private land owners. Moreover, the study was produced within the work of BIOGOV, where regional action plans for nature, tourisms, culture and small enterprises were under development.

 • 32.
  Sellman, Stefan
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Algers, Bo
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Flisberg, Patrik
  Linköping University, Sweden.
  Henningsson, Mathias
  Linköping University, Sweden.
  Håkansson, Nina
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Rönnqvist, Mikael
  Norwegian School of Economics, Bergen, Norway.
  Wennergren, Uno
  Linköping University, Sweden.
  Reducing the amount of slaughter transports in modern Swedish cattle production systems2012In: Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry: 2nd Organic Animal Husbandry Conference, Hamburg, Trenthorst, 12-14 September, 2012 / [ed] Gerold Rahmann, Denise Godinho, Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut , 2012, p. 262-265Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Two methods that can help to reduce the distances involved in transportation of cattle to slaughter are presented, route optimization and spatial redistribution of slaughter capacities. In a comparison ot three route optimization techniques we show that RuttOpt is the most effective and that the number of stops on routes can be reduced compared to what is the case today. We also find that transport distances can be reduced by 40 % compared to the real transports of 2008 if animals are sent to the closest available facilities. We believe that the metods highlighted here can help improve the sustainability and animal health in both organic and conventional farming.

 • 33.
  Torra, Vicenç
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, Informatics Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Navarro‐Arribas, Guillermo
  Universitat Autònoma de Barcelona, Spain / Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT), Spain.
  Salas, Julián
  Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT), Spain / Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, Spain.
  Synthetic generation of spatial graphs2018In: International Journal of Intelligent Systems, ISSN 0884-8173, E-ISSN 1098-111X, Vol. 33, no 12, p. 2364-2378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Graphs can be used to model many different types of interaction networks, for example, online social networks or animal transport networks. Several algorithms have thus been introduced to build graphs according to some predefined conditions. In this paper, we present an algorithm that generates spatial graphs with a given degree sequence. In spatial graphs, nodes are located in a space equiped with a metric. Our goal is to define a graph in such a way that the nodes and edges are positioned according to an underlying metric. More particularly, we have constructed a greedy algorithm that generates nodes proportional to an underlying probability distribution from the spatial structure, and then generates edges inversely proportional to the Euclidean distance between nodes. The algorithm first generates a graph that can be a multigraph, and then corrects multiedges. Our motivation is in data privacy for social networks, where a key problem is the ability to build synthetic graphs. These graphs need to satisfy a set of required properties (e.g., the degrees of the nodes) but also be realistic, and thus, nodes (individuals) should be located according to a spatial structure and connections should be added taking into account nearness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Vrasdonk, Emke
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Palme, Ulrika
  Chalmers University of Technology.
  Lennartsson, Tommy
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Antonelli, Alexandre
  University of Gothenburg.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Cederberg, Christel
  Chalmers University of Technology.
  Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments: Review and recommendations2016Conference paper (Refereed)
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf