Publications
Download:
File size:
869 kb
Format:
application/pdf
Author:
Olsson, Mona (University of Skövde, School of Life Sciences)
Title:
Styrketräningens effekt på personer med artros: En litteraturstudie
Alternative title (en) :
The effect of resistance training on persons with osteoarthritis: A literature review
Department:
University of Skövde, School of Life Sciences
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE credits
Educational program:
Health Coach
Undergraduate subject:
Public Health Science
Pages:
18
Year of publ.:
2013
URI:
urn:nbn:se:his:diva-8304
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8304
Subject category:
Other Health Sciences
Keywords(en) :
osteoarthritis, resistance training, exercise, treatment, self - efficacy
Keywords(sv) :
artros, styrketräning, träning, behandling, self - efficacy
Abstract(sv) :

Bakgrund: Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen i Sverige. Totalt har mellan 7-800 000 personer i Sverige artros. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion, stelhet och smärta i leden. Med motion så kan man både förebygga sjukdomen och minska symptomen. Studier har visat att motion ger lika bra smärtlindring som smärtstillande, vid lätt till måttlig artros. Att träna upp sin känsla av sammanhang och copingfärdigheter kan vara ett sätt att öka sin känsla av egen förmåga och på så sätt lära sig hantera smärta och sjukdom. Syfte: Att undersöka hur styrketräning påverkar personer med artros vad det gäller smärta och rörlighet. Metod: En litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar inkluderades och granskades, för att sedan jämföras och sammanställas i ett resultat. Resultat: Styrketräning ger stora fördelar för personer med artros. Vilken sorts träning det handlar om verkar inte spela någon större roll. Huvudsaken är att man stärker upp musklerna för att avlasta leden, vilket leder till minskad smärta och större rörlighet. Slutsats: Styrketräning påverkar personer med artros på ett positivt sätt både vad det gäller styrka och rörlighet. I studierna som granskades visades en signifikant skillnad i grupper där styrketräning användes som behandling.

Abstract(en) :

Background: Osteoarthritis is the most common rheumatic arthritis in Sweden. In total, between 7 to 800,000 people in Sweden suffering for osteoarthritis. Osteoarthritis involves an imbalance between the formation and degradation of articular cartilage that leads to loss of function, stiffness and pain in the joint. With exercise, you can both prevent disease and reduce symptoms. Studies have shown that exercise gives equally good pain relief as pain relievers, in mild to moderate osteoarthritis. To practice the sense of connection and coping abilities can be a way to increase the sense of self-efficacy and a way to learn to deal with pain and illness. Aim: To investigate how strength training affects people with osteoarthritis in terms of pain and mobility. Method: A literature review where ten scientific articles were included and examined, and then compared and combined in a result. Results: Strength training provides great advantages for people with osteoarthritis. What kind of training does not seem to play any major role. The main thing is that it strengthens the muscles to relieve the joint, resulting in reduced pain and greater mobility. Conclusion: Strength training affects people with osteoarthritis in a positive way in terms of both strength and flexibility. In the studies reviewed was a significant difference in the groups where strength is used as a treatment.

Supervisor:
Ek berg, Joakim (University of Skövde, School of Life Sciences)
Examiner:
Kylberg, Elisabeth (University of Skövde, School of Life Sciences)
Available from:
2013-07-14
Created:
2013-06-26
Last updated:
2013-07-14
Statistics:
95 hits
FILE INFORMATION
File size:
869 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
127 hits