Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
FUN - Fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Title [en]
FUN - Physical activity for young people with Neurodevelopmental Disorders (NDD)
Abstract [sv]
Syfte och mål:Målet med innovationen FUN - Fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är att skapa en pedagogisk modell med tillhörande systemstöd som vilar på en pedagogisk tanke och tar utgångspunkt i speldesign, i syfte att öka engagemang och rörelseglädje hos elever. I dialog med elever och lärare, samt andra relevanta aktörer har projektet identifierat ett antal principer som bör styra den fortsatta utvecklingen och tillämpningen av FUN.Förväntade effekter och resultat:Projektet har genererat ett antal lösningar som kan förstås som principer för den fortsatta utvecklingen av FUN.(1) Skifta fokus från bristen på fysisk aktivitet bland unga till att se rörelse som en rättighet. (2) Den digitala innovationen handlar inte om att uppfinna ny teknik utan använda existerande teknik på nya sätt, i nya sammanhang och med nya mål i sikte. (3) Ha fokus på utvecklandet av rörelsekompetens och rörelseglädje där den fysiska skolmiljön tas tillvara i projektet. Den förväntade effekten är ökad engagemang och delaktighet för eleverna.Upplägg och genomförande:Projektet startade med skapandet av en visionsfilm som illustrerade innovationen FUN. Filmen visades som underlag för diskussion under ett antal workshops genomförda med elever, lärare, skolledare, experter inom specialpedagogik och idrottskonsulter med fokus på rörelse i skolan. En arbetsgrupp bestående av forskare inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och informationsteknologi, samt medarbetare från Skaraborgs kommunalförbund och folkhälsostrateg inom en kommun, träffades löpande för att analysera och skapa progression mellan workshoparna.
Abstract [en]
Purpose and goal:The purpose of FUN - Physical activity for young people with Neurodevelopment Disorders (NDD) is to develope a working method with adjoining system support that relies on an educational foundation and experiences from game-based design. In dialogue with pupils and teachers, as well as relevant stakeholders, the project has formulated principles fore further development and implementation of FUN in practice.Expected results and effects:The project has generated a number of solutions that can be understood as principles for the continued development of FUN.(1) To shift focus from lack of physical activity among pupils to movement as a human right. (2) The digital innovation is not about inventing new technologies but using existing technologies in new ways, in new contexts and with new objectives in view. (3) Focus on the development of bodily competence and joy of movement. The expected effect is increased commitment and participation for the pupils.Approach and implementation:The project started with the creation of a vision film that illustrated the innovation FUN. The film was presented as a basis for discussion during a number of workshops conducted with pupils, teachers, school leaders, specialists in special education and specialists in physical education. A working group consisting of researchers in public health science, sports science and information technology, as well as employees from the municipal council of Skaraborg and a health professional within a municipality, were continuously meeting to analyze the workshops.
Principal InvestigatorMaivorsdotter, Ninitha
Coordinating organisation
University of Skövde
Funder
Period
2019-04-12 - 2020-01-10
National Category
Social Sciences InterdisciplinaryPublic Health, Global Health, Social Medicine and EpidemiologyHuman Aspects of ICT
Identifiers
DiVA, id: project:2287Project, id: 2019-01014_Vinnova