Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Tillit (trust) och standardisering i inter-organisatoriskt samarbete
Title [en]
TRUst ANd Standardisation of InTerorganisational collaboration (TRANSIT)
Abstract [sv]
Syfte och mål:

TRANSIT-projektet rör i huvudsak tjänsteutveckling och innovation, och kommer stimulera utvecklingen av tjänstebaserade innovationssystem genom att bidra med hur standarder och tillit systematiskt och kvalitativt kan inlemmas i både system och processer. Fokus ligger på standardisering och tillit i interorganisatorisk samverkan, med särskilt användningsområde i e-handel mellan företag och i tjänsteorienterad samverkan. Målet är tudelat: att utveckla projektledarens kompetens mot professorsnivå, samt att knyta de två miljöerna närmare varandra via lyckosam samverkan.

Förväntade effekter och resultat:

Tjänster blir allt viktigare i svensk industri och i offentliga organisationer. Samarbete sker ofta med tidigare okända partners, och tillit måste byggas in i stöttande system, metoder och processer för att göra både tjänster och samarbeten hållbara. Den underliggande teknologin måste baseras på gemensamma, globala standarder för att möjliggöra ömsesidigt utbyte genom ett gemensamt språk. Svensk forskning i detta område är ännu omogen, och stora ansträngningar behövs för att stärka nationellt samförstånd och internationell konkurrenskraft. Hittills har tillit och standarder inte kopplats samman i hög grad. Fokus kommer att stärka projektledarens kompetens inom tjänster, tillit, och e-handel, och kommer bidra till att etablera forskning inom ett område som saknar översikt och helhet. Exempel på projektresultat inkluderar: formell forskarhandledarkompetens, vetenskapliga publikationer i internationella fora, minst tre projektansökningar, gemensamma workshops mellan miljöerna, och en karriärplan mot slutet av projektet.

Upplägg och genomförande:

Aktiviteter inkluderar författande av artiklar, skapande och koordinering av projektansökningar och projektledning, en forskarhandledningskurs, integrerande workshops, nätverkande, samt framtagning av både en karriärplan för projektledaren och en utvecklingsplan för miljöernas samverkan. Varje aktivitet är kopplad till ett specifikt resultat, mot vilket projektets lyckosamhet kommer att utvärderas.

Abstract [en]
Purpose and goal:

The TRANSIT project primarily concerns service development and innovation, and will stimulate the development of service-based innovation systems by adding systematic consideration to how standards and trust issues can be qualitatively embedded into both systems and processes. The focus is standardisation and trust in inter-organisational collaboration (IOS), with particular application in e-business between companies (B2B), and in service-oriented collaboration. The aim is twofold: to develop the project leaders competence towards professorship; and to tie the participating environments closer to each other via prosperous collaboration.

Expected results and effects:

Services become more and more important in Swedish industry and public organisations. Collaborations often occur with previously unknown partners, and trust must be built into supporting systems, methods, and processes in order to make both services and collaborations sustainable. The underpinning technology must be based on common, global standards in order to enable mutual exchange using a common language. Swedish research in this area is currently immature, and significant effort is needed to strengthen national coherence as well as international competitiveness. Thus far, trust and standards have not been connected to a great extent. The focus will strengthen the project leaders competence in services, trust, and e-business, and will contribute to establishing research in an area that lacks overview and completeness. Sample project results include: formal research supervision competence, scientific publications in international fora, at least three project applications, joint workshops between the environments, and a career plan towards the end of the project.

Approach and implementation:

Activities include paper authoring, project application set-up and project management, a research supervision course, integrating workshops, networking, and development of both a career plan for the project leader and a development plan for the participating environments. Each activity is connected to a specific result, against which project success will be evaluated.

Principal InvestigatorSöderström, Eva
Coordinating organisation
University of Skövde
Funder
Period
2008-09-01 - 2012-02-29
National Category
Work Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2285Project, id: 2008-00916_Vinnova

Search in DiVA

Work Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar