Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Att överbrygga konflikterande logiker i vården - vårdprofessioners involvering i styrning
Title [en]
Bridging conflicting logics in healthcare – healthcare professionals´ involvement in managing
Abstract [sv]
Hur involverar sig och involveras professioner i ledningsarbete? Bakgrunden till projektet är motsättningen mellan konflikterande logiker i vården där professionslogik företrätt av medarbetarna tenderar att stå i konflikt med den managementlogik som företräds av cheferna. En bättre balans mellan logikerna, där professionella medarbetare i högre grad identifierar sig med organisationen (och inte bara sin profession) och också deltar i ledningen av verksamheten, borgar för en uthålligt hållbar effektivitet med mer hänsyn taget även till professionellas värderingar i styrningen. Projektet syfte är att beskriva och analysera hur och under vilka förutsättningar vårdprofessionerna läkare och sjuksköterskor involverar sig i och involveras i verksamhetens ledning och styrning. För att studera involvering använder projektet begreppen engagemang och meningsfullhet som fångar de professionellas vilja att bidra i ledningsuppgifter och värdet de ser i att delta i dem. Studien genomförs med intervjuer på ett urval av 9 vårdcentraler som representerar offentligt ägda (3), privata, vinstdrivande (3), samt privata, icke-vinstdrivande (3). Urvalet ger möjlighet att studera eventuella skillnader beroende på huvudman, men också beroende på styrformer och hur verksamheten är organiserad. Studien bygger på en kvalitativ ansats med intervjuer och workshops vid de olika vårdcentralerna. Med utgångspunkt i begreppet medarbetarskap, som innefattar både att vara medarbetare och möjlighet att delta i ett ledarskap, ska kunskap utvecklas om hur dessa professionella medarbetare involverar sig i och involveras i ledning och styrning av den egna verksamheten.
Abstract [en]
The background to the project is the tension between conflicting logics in healthcare where a professional logic tends to be in conflict with a managerial logic. A better balance between the two logics, where professional co-workers to a larger extent identify with the organization (and not only their profession) and where they participate in managing the local unit, caters for a more sustainable effectiveness with more emphasis on professional values in management. The purpose is to describe and analyze how and under which conditions nurses and physicians involve themselves, and get involved, in management of the local unit. To study involvement, the project uses the concepts of engagement and meaningfulness to capture the professional´s willingness to contribute to managing the unit, and the values they see in doing that. The study is conducted using interviews at 9 primary care centers that represent publicly owned (3), private, for-profit (3), and private, non-profit (3). The sample makes it possible to analyze differences based on ownership, but also forms of management as well as formal structures. The study is based on a qualitative approach with interviews and workshops at the primary care centers. Based on the literature on co-workership, which includes both to be a co-worker and be given opportunity to engage in leadership, knowledge will be developed on how professionals involve themselves, and get involved, in leading and managing the local unit.
Principal InvestigatorEriksson, Nomie
Coordinating organisation
University of Skövde
Funder
Period
2018-01-01 - 2020-12-31
National Category
Business Administration
Identifiers
DiVA, id: project:2283Project, id: 2017-01366_Forte

Search in DiVA

Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar