Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
INSIDE - INformation SecurIty anD E-health
Title [en]
INSIDE - INformation SecurIty anD E-health
Abstract [sv]
Syfte och mål:

Målen med INSIDE är att dels 1) utveckla projektledarens (VF) vetenskapliga kompetens till i första hand docent under projektperioden, dels 2) att upprätta samarbeta mellan de två medverkande forskningsmiljöerna Högskolan i Skövde och Karlstads Universitet. 1) VF erhöll docentkompetens i okt 2015. 2) VF har en gästforskartjänst vid QM innebärandes bland annat deltagande i forskningsprojektet NDHC samt bihandledare till två doktorander. Dessutom finns pågående arbete med projektansökningar och publiceringar. Måluppfyllelsen för mål 1 och 2 anses därmed vara uppfyllda.

Förväntade effekter och resultat:

Följande projektaktiviteter har genererat följande resultat. Publiceringar: 17 konferensartiklar, 4 journalartiklar varav en accepterad men ej ännu publicerad. Forskarhandl: Huvudhandledare 2 st, bihandledare 3 st varav 2 från KAU. Forskarhandledarkurs: Genomförande hösten 2012. Projektansökningar: 10 ansökningar har skickats in under projektperioden varav fyra blivit beviljade. Forskningsprojekt/projektledning: Förutom de 4 beviljade projekten har ytterligare 5 projekt genomförts eller pågår varav KAU varit delaktiga i 4 och VF varit projektledare för 6.

Upplägg och genomförande:

Upplägg och genomförande har följt ursprungsplanen. VF har under projektperioden varit vid KAU 2 dagar per vecka. Samarbetet med KAU har fungerat mycket bra varför också de projektaktiviteter som sattes upp vid projektstart i stort också har genomförts med gott resultat.

Abstract [en]
Purpose and goal:The objectives of INSIDE is 1) develop the project manager (VF) scientific expertise to primarily associate professor during the project period, and 2) to establish cooperation between the two participating research environments HIS and KAU.1) VF received a docent in Oct. 2015. 2) VF has been a guest researcher at KAU signifying including participation in the research project NDHC and co-supervisor for two PhD students. In addition there is ongoing work on project applications and publications.Goal achievement for objectives 1 and 2 will considered to be fulfilled.Expected results and effects:The following project activities have generated the following results.Publications: 17 conference papers, 4 journal papers of which 1 accepted but not yet published.Research supervision: Main supervisor 2, co-supervisor of 3 including 2 from the KAU.Supervisor Course: autumn 2012.Project applications: 10 applications have been submitted during the project period, 4 of which have been granted.Research projects/project management: In addition to the 4 projects approved 5 additional projects completed or in progress which KAU been involved in 4 and VF been project manager for 6.Approach and implementation:Design and implementation has followed the original plan. VF has during the project period been at KAU two days per week. Cooperation with KAU has worked very well why also the project activities, set at the start of the project, in general also has been implemented with good results.
Principal InvestigatorÅhlfeldt, Rose-Mharie
Coordinating organisation
University of Skövde
Funder
Period
2012-04-01 - 2015-12-31
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
DiVA, id: project:2273Project, id: 2011-03454_Vinnova