Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Tjänster för OFFEntlig Effektiv handel (TOFFEE)
Title [en]
E-services in public sector purchasing
Abstract [sv]
Syfte och mål:

TOFFEE avser att svara på följande frågor: Hur kan fler anbudsgivare attraheras att delta i anbudsprocessen enligt LOU? Hur kan antalet order inom ramen för ingångna avtal ökas? Hur kan anbudsgivare stöttas i att lämna kompletta anbud? Hur kan man skapa ett sammanhållet e-tjänstekoncept? Hur kan en e-process utvecklas till att bli hållbar över tid?

Förväntade effekter och resultat:

Resultatet blir: 1) Ett hållbart e-tjänstekoncept för effektiv offentlig handel med tillhörande implementerade exempeltjänster . 2) En generisk och hållbar affärsmodell för handel med och inom offentliga verksamheter som baseras på det utvecklade e-tjänstekonceptet. 3) En utvärdering av hur Visuera-metoden och tillhörande verktyg kan användas vid utveckling och förvaltning av hållbara e-tjänster. 4) En förbättrad Visuera-metod med tillhörande verktyg, som medger effektiv utveckling, underhåll, förvaltning, övervakning och uppföljning av processerna och det IT-stöd som ingår som del av processerna. 5) Dokumenterade erfarenheter av hur ett processorienterat e-tjänstekoncept kan införas i en traditionellt hierarkisk organisation. Resultatet kan bidra till att dokumentera utvecklingen av en framgångsrik affärsmodell för e-tjänster samt till att stärka regionens dialog och kunskapsutbyte med andra aktörer. Genom att gå före in i innovativ utveckling kan regionen och projektets resultat tjäna som en förebild för andra offentliga organisationer.

Upplägg och genomförande:

En generell metodik och ett verktygsstöd för resurssnål integrerad utveckling, förvaltning, övervakning och uppföljning av processer och tillhörande IT-stöd kommer att användas för att utveckla e-tjänstekonceptet och exempeltjänsterna. De kommer också att utvärderas i projektet.

Abstract [en]
Purpose and goal:

TOFFEE intends to answer the following questions: How can more offering organisations be attracted to participate in the offering process? How can the number of actual orders related to existing agreements be increased? How can offering organisations be supported in delivering complete offers? How can a comprehensive e-service concept be developed? How can an e-process be developed to be sustainable over time?

Expected results and effects:

the result will be:1) A sustainable e-service concept for efficient public trade with related example e-services. 2) A generic and sustainable busioness model for trade with and within public organisations, based on the developed e-service concept. En generisk och hållbar affärsmodell för handel med och 3) An evaluation of how the Visuera method and tool can be used for developing and maintaining sustainable e-services. 4) An improved Visuera method and tool, which allows for efficient development, maintanance, supervision and follow-up of processes and the IT support integrated in the processes. 5) Documented experiences of how a process oriented e-service concept can be introduced in a traditionally hierarchical organisation. The result can contribute to documenting the development of a successful business model for e-services as well as to strengthen the dialogue and knowledge exchange between the Region of West Sweden and its related actors. By this innovative development the region and the project´s result serve as an example for other public organisations.

Approach and implementation:

A general method and tool for efficient integrated development, maintenance, supervision and follow-up of processes and their related IT support will be used to develop the e-service concept and example services. They will also be evaluated in the project.

Principal InvestigatorSöderström, Eva
Coordinating organisation
University of Skövde
Funder
Period
2008-10-01 - 2011-09-30
Identifiers
DiVA, id: project:2265Project, id: 2008-00767_Vinnova

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar