Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 28) Show all publications
Wickenberg, M., Boers, Q., Bruze, K., Ejdebäck, M., Pernestig, A.-K., Thilander, H. & Ångman, E. (2022). Bibliotek och lärare i samarbete rörande undervisning i informationskompetens – exempel och utmaningar. In: : . Paper presented at Nätverksträff för Forskningsbibliotekens pedagogiska roll, Göteborg, 24-25 november, 2022.
Open this publication in new window or tab >>Bibliotek och lärare i samarbete rörande undervisning i informationskompetens – exempel och utmaningar
Show others...
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Undervisningsteamet vid Högskolebiblioteket i Skövde undervisar i informationskompetens på högskolans alla program. Undervisningen sker enligt en progression i tre steg som anpassas till respektive program. Sedan några år samarbetar undervisningsteamet med ett antal lärare på högskolan. Samarbetet är en del av ett större projekt – Projekt Integrerat Stöd (PIS). Projektet syftar till att integrera verksamhetsstödets insatser i utbildningarna på högskolan. I denna presentation berättar vi dels om vårt samarbete med en programansvarig lärare inom biovetenskap och dels om hur vi tillsammans med kursansvarig lärare utvecklat nya undervisningsmoment. Vi kommer också att dela våra erfarenheter av att på kursen ”Molekylär genetik” anpassa undervisningsmoment från Zoom till nya flexibla salar. 

Keywords
Pedagogik, informationssökning, källkritik, värdera information, kompetensutveckling, högskolebibliotek, informationskompetens, generiska färdigheter, högre utbildning
National Category
Information Studies Biological Sciences Educational Sciences
Research subject
Infection Biology
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-22092 (URN)
Conference
Nätverksträff för Forskningsbibliotekens pedagogiska roll, Göteborg, 24-25 november, 2022
Available from: 2022-11-30 Created: 2022-11-30 Last updated: 2023-08-24Bibliographically approved
Ejdebäck, M., Algerin, M., Sedenka, J., Ruiz Zúñiga, E., Nalin, K. & Rambusch, J. (2022). Personas som metod för utveckling av internationaliseringen i utbildning. In: : . Paper presented at NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Personas som metod för utveckling av internationaliseringen i utbildning
Show others...
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Enligt högskoleförordningens examensmål ska studenter efter avslutad utbildning inte bara uppvisa kunskap och förståelse för sitt områdes vetenskapliga grund utan även en rad färdigheter, förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som inbegriper ett internationellt och interkulturellt perspektiv. Dessa perspektiv kan fås genom internationellt studentutbyte och mobilitet men också genom internationalisering på hemmaplan är tillgängligt för alla studenter. Internationaliseringen bryter språk- och kulturella barriärer, öppnar studenternas internationella perspektiv och bidrar därmed till att öka kvaliteten i utbildningarna och gör studenterna bättre förberedda för ett alltmer mångkulturellt samhälle och en global arbetsmarknad. Personas är fiktiva beskrivningar av typiska användare, förankrade i empiriska data med fokus på användarnas mål, behov, erfarenheter och beteenden. Inom området User Experience Design utgör personas ett viktigt stöd i den användarcentrerade designprocessen. Personas används ofta för att ge liv åt potentiella användare och därmed göra det lättare att ta användarens perspektiv, men har också använts för arbete med utveckling av studenters empatiska förmågor [1] [2]. I detta projekt användes personas för att beskriva studenters mål, behov, erfarenheter och beteenden, i relation till de internationella, interkulturella och globala färdigheter våra studenter behöver i sitt framtida yrkesliv. Syftet är att synliggöra de behov studenterna ska försöka möta och i sin tur söka avspegla detta i utbildningarna. I projektgruppen ingick programansvariga samt personer med erfarenhet av User Experience Design. Efter en kort presentation av projektet och dess resultat genomförs ett digitalt rundabordssamtal.

Syftet med rundabordssamtalet är dels att diskutera allmängiltigheten i de projektresultat som presenterats, dels om personas kan användas för andra ändamål som exempelvis vid utveckling av högre utbildning. Projektledaren fungerar som moderator för samtalet och inleder med en kort Mentimeter-övning där deltagarna får reflektera kring det genomförda projektet och dess relevans för internationalisering i utbildningen. Beroende på antalet deltagare så kan rundabordssamtalet sedan delas in i mindre digitala grupper ledda av övriga projektdeltagare och med en gemensam återsamling med gemensam sammanfattning och avslut. Förväntat utfall från rundabordssamtalet är att sprida arbetssättet med personas men också att vi ska få med oss viktiga synpunkter för det fortsatta arbetet.

[1] Haag, M., & Marsden, N. (2019). Exploring Personas as a Method to Foster Empathy in Student IT Design Teams. International Journal of Technology and Design Education, 29(3), 565–582.

[2] van Rooij, S. W. (2012). Research-Based Personas: Teaching Empathy in Professional Education. Journal of Effective Teaching, 12(3), 77–86.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2022
Keywords
Pedagogics, internationalization
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Infection Biology; Strategic Entrepreneurship; Production and Automation Engineering; Interaction Lab (ILAB); GAME Research Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-21563 (URN)
Conference
NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online
Available from: 2022-07-05 Created: 2022-07-05 Last updated: 2022-08-29Bibliographically approved
Ejdebäck, M. & Wickenberg, M. (2022). Progression inom informationskompetens och utveckling av studenters akademiska skrivande. In: : . Paper presented at NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online.
Open this publication in new window or tab >>Progression inom informationskompetens och utveckling av studenters akademiska skrivande
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Enligt högskoleförordningens examensordning ska studenter efter avslutad utbildning inte bara uppvisa kunskap och förståelse för sitt områdes vetenskapliga grund utan även en rad generiska färdigheter, förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt. Detta tränas och examineras vanligen i studentuppsatser av olika slag och under olika delar av utbildningen. För att uppnå fördjupade kunskaper i informationskompetens krävs ett strukturerat arbetssätt med progression, att kunskaperna relateras till ämnet och kopplas samman genom konstruktiv länkning av utbildningarnas lärandemål, examinationer och betygskriterier. Kopplingen mellan informationskompetens och ämneskunskaper har exempelvis studerats inom det samhällsvetenskapliga området (Anving et al., 2012). Det finns också exempel på integrerad undervisning i informationskompetens i ämnet ekonomi (Olsson & Näverå, 2019). Här presenterar vi hur lärare i de biovetenskapliga grundutbildningarna och bibliotekets och Studieverkstans personal samverkat med syfte att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i utbildningarna genom att integrera informationskompetens och vetenskapligt skrivande i en biovetenskaplig kurs.

Genomförande

Som utgångspunkt för arbetet finns den progressionstrappa i informationskompetens som används vid högskolebiblioteket i Skövde. Denna har anpassats för två biovetenskapliga grundutbildningar och integrerats i olika utbildningsmoment. I detta arbete beskriver vi progressionstrappan och dess koppling till en nytillkommen kurs i utbildningarna, Litteratursammanfattning i biovetenskap, som är på G2F-nivå och omfattar 7,5 högskolepoäng. På kursen får studenterna fördjupa sig i en biovetenskaplig frågeställning, söka, granska och värdera information samt skriva en sammanfattning i formatet av en vetenskaplig review. För att stödja studenterna i deras lärande finns det under kursens gång utbildningsmoment i att söka och värdera information, vetenskapligt skrivande och referentgranskning. Detta stöds av kursmaterial i form av manualer, övningar och protokoll som tagits fram för kursen. I presentationen presenteras läraktiviteterna med tillhörande material och examinationer samt de erfarenheter som gjorts baserat på två undervisningstillfällen under 2020 och 2021 då kursen erbjudits såväl som programkurs samt som fristående kurs.

Resultat

Ett jämlikt samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal har varit en förutsättning för att åstadkomma en integrering av informationskompetens i kursen. Vikten av en ömsesidig förståelse för varandras områden är nödvändigt för integrering av informationskompetens i utbildningarna har tidigare beskrivits av Dawes (2019). Kursvärderingar har visat att kursens format fungerat väl och uppskattats av studenterna som fått fördjupa sig i ett område och tillämpat sina kunskaper inom informationskompetens. Studentuppsatserna visade en hög kvalitet med såväl bredd som vetenskapligt djup. Sammanfattningsvis har samarbetet lett till önskat resultat och arbetssättet kan framöver tillämpas på fler utbildningar och inom andra discipliner.

Referenser

Anving, T., Badersten, B., Grandsjö, L., Gustavsson, J., Hedlund, M., Jönsson, K., & Zettergren, A-S. (2012). Informationskompetens – generella färdigheter för fördjupat lärande. I M. Irhammar, G. Amnér, & H. Adell (Red.), Proceedings, Lunds universitets utvecklingskonferens 11, 107-116. Lund University.

Dawes, L. (2019). Faculty perceptions of teaching information literacy to first-year students: A phenomenographic study. Journal of Librarianship & Information Science, 51(2), 545–560. https://doi.org/10.1177/0961000617726129

Olsson, A-K, Näverå, E. (2019). The way to the wave: To integrate media and information literacy in the “scientific wave” throughout a bachelor program in business administration. INTED2019 Proceedings, 3536-3546. https://doi.org/10.21125/inted.2019

Keywords
informationskompetens, informationssökning, källkritik, värdera information, generiska färdigheter, progression, pedagogik, högre utbildning
National Category
Pedagogy Information Studies
Research subject
Infection Biology
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-21724 (URN)
Conference
NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2023-08-24Bibliographically approved
Ejdebäck, M. & Wickenberg, M. (2021). En litteraturkurs för att träna generella färdigheter och förmågor. In: Jessica Lindblom; Christina Lönnheden; Peter Fogel (Ed.), DAL-21 Det akademiska lärarskapet: Konferensbidrag. Paper presented at DAL21 - Det akademiska lärarskapet, Högskolan i Skövde den 16 april 2021 (pp. 28-29). Skövde: Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>En litteraturkurs för att träna generella färdigheter och förmågor
2021 (Swedish)In: DAL-21 Det akademiska lärarskapet: Konferensbidrag / [ed] Jessica Lindblom; Christina Lönnheden; Peter Fogel, Skövde: Högskolan i Skövde , 2021, p. 28-29Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Studenter ska enligt examensmålen i Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 8 § och Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 under sin utbildning förvärva kunskaper och förståelse inom sitt ämnesområde samt utveckla sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt. Utöver detta ska de också tränas i färdigheter och förmågor, både sådana som är direkt relaterade till sitt ämnesområde men också färdigheter i informationskompetens, vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Under utbildningarna tränas detta i olika former av rapportskrivning med slutlig examination i examensarbetet. En vanlig uppfattning bland många lärare är att ämnesfokuset i utbildningens upplägg och innehåll gör att studenterna inte alltid hinner med en mer omfattande och fördjupad träning i de generella färdigheterna innan själva examensarbetet, vilket får konsekvenser för genomförandet av och kvaliteten på examensarbetet. Debattartiklar har skrivits om att studenter ofta är dåliga på att skriva (Enefalk et al, 2013; Garberding, 2019), vilket har uppmärksammats i media och lett till vidare diskussioner om en nationell ”skrivkris” eller ett ”skrivglapp”. Färdigheter inom informationskompetens (söka, samla, värdera och hantera information) har också blivit viktigare i dagens informationssamhälle tillsammans med vikten av att hitta relevanta och aktuella vetenskapliga källor.

För att stötta studenterna och minska lärarnas arbetsbelastning har institutionen för biovetenskap genom åren utvecklat stödmaterial i form av en rapportskrivningsmanual, inspelade föreläsningar samt quizzer i Canvas med syftet att utveckla studenternas färdigheter i vetenskapligt skrivande. För att ytterligare utveckla dessa färdigheter har institutionen tillsammans med högskolebiblioteket utformat en kurs om 7,5 hp, Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F, som nu ingår i slutet av andra året på samtliga kandidatprogram i biovetenskap. På kursen får studenterna en mer omfattande och fördjupad träning i informationskompetens och vetenskapligt skrivande samtidigt som de fördjupar sig teoretiskt inom sitt valda ämnesområde. I kursen examineras informations-sökning, värdering av information, peer-review, vetenskapligt skrivande samt referenshantering. Kursen gavs första gången våren 2020 (programkurs) samt efterföljande sommar och hösttermin (fristående och distans, halv- respektive kvartsfart).

I detta bidrag presenterar vi kursens upplägg, genomförande och resultat baserat på dessa kurstillfällen. Vår erfarenhet så här långt är att studenterna efter genomgången kurs utvecklat sin litteratursökningsteknik, kunskaper i att värdera material och akademiskt skrivande samt behärskar referenshantering i större utsträckning, vilket bådar gott för kommande examensarbeten. Vad vi skulle vilja trycka på ytterligare vid kommande kurstillfällen är att studenterna i större utsträckning jämför och diskuterar likheter och skillnader i de olika källorna, dvs ”compare and contrast”. Studenterna var också mycket nöjda med kursens upplägg och genomförande, särskilt möjligheten att under en längre tid få fördjupa sig inom ett eget valt biovetenskapligt område.

Kursupplägget och det material som utvecklats kan, efter viss anpassning, tillämpas på de flesta ämnesområden. Materialet finns tillgängligt på högskolan i Canvas Commons.

Referenser

Enefalk, H., Andersson, L.M., Aronsson, A., Englund, V., Novaky, G., Svensson, M., Thisner, F., Ågren, H. & Ågren, M. (2 januari 2013) Våra studenter kan inte svenska. Upsala Nya Tidning. https://unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx

Garberding, P. (25 oktober, 2019) Ökade skrivsvårigheter stressar lärare och studenter. Universitetsläraren. https://universitetslararen.se/2019/10/25/okade-skrivsvarigheter-stressar-larare-och-studenter/

SFS 1992:1434. Högskolelag. Utbildningsdepartementet. Hämtad 11 februari, 2021, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434

SFS 1993:100. Högskoleförordning. Utbildningsdepartementet. Hämtad 11 februari, 2021, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Resurser i Canvas Commons

Dokument: Information Literacy Tutorial, Evaluation of Sources and Source Criticism, Literature Search Protocol

Quizzer: Basic Reference Management Quiz, Plagiarism Quiz

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Högskolan i Skövde, 2021
Series
SUSI, ISSN 1653-2325 ; 2021:1
Keywords
informationskompetens, informationssökning, skrivande, generiska färdigheter, progression, pedagogik, högre utbildning
National Category
Pedagogy Information Studies
Research subject
Infection Biology
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-21725 (URN)
Conference
DAL21 - Det akademiska lärarskapet, Högskolan i Skövde den 16 april 2021
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2023-08-24Bibliographically approved
Browall, S., Backhaus, E., Naucler, P., Galanis, I., Sjöström, K., Karlsson, D., . . . Henriques-Normark, B. (2014). Clinical manifestations of invasive pneumococcal disease by vaccine and non-vaccine types. European Respiratory Journal, 44(6), 1646-1657
Open this publication in new window or tab >>Clinical manifestations of invasive pneumococcal disease by vaccine and non-vaccine types
Show others...
2014 (English)In: European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, E-ISSN 1399-3003, Vol. 44, no 6, p. 1646-1657Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
European Respiratory Society, 2014
National Category
Infectious Medicine
Research subject
Natural sciences; Infection Biology
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-10438 (URN)10.1183/09031936.00080814 (DOI)000347267500027 ()25323223 (PubMedID)2-s2.0-84916220535 (Scopus ID)
Available from: 2014-12-17 Created: 2014-12-17 Last updated: 2020-02-14Bibliographically approved
Handlin, L., Nilsson, A., Ejdebäck, M., Hydbring-Sandberg, E. & Uvnäs-Moberg, K. (2012). Associations between the Psychological Characteristics of the Human-Dog Relationship and Oxytocin and Cortisol Levels. Anthrozoos, 25(2), 215-228
Open this publication in new window or tab >>Associations between the Psychological Characteristics of the Human-Dog Relationship and Oxytocin and Cortisol Levels
Show others...
2012 (English)In: Anthrozoos, ISSN 0892-7936, E-ISSN 1753-0377, Vol. 25, no 2, p. 215-228Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of the present study was to explore possible correlations between dog owners' relationships with their dogs, as measured with the Monash Dog Owner Relationship Scale (MDORS), and oxytocin and cortisol levels in both the owners and their dogs. Ten female owners of male Labrador Retrievers completed the MDORS. The scores obtained from the single items, subscales, and total score of the MDORS were calculated. Ten blood samples were collected from each dog owner and her dog during a 60-minute interaction. Blood samples were analyzed for oxytocin and cortisol by Enzyme Immuno Assay (EIA) and mean values of oxytocin and cortisol were calculated in both owners and dogs. The MDORS scores obtained were correlated with basal and mean oxytocin and cortisol levels. The correlation analysis revealed some relationships between the scores of items in the MDORS that reflect the character of the dog-owner-relationship and the owners' hormone levels. For example, higher oxytocin levels in the owners were associated with greater frequency in kissing their dogs (rs = 0.864, p = 0.001). Lower cortisol levels in the owners were associated with their perception that it will be more traumatic when their dog dies (rs = -0.730, p = 0.025). The correlation analysis also revealed some relationships between the scores of items in the MDORS and the dogs' hormone levels. For example, greater frequency in owners kissing their dogs was associated with higher oxytocin levels in the dogs (rs = 0.753, p = 0.029). Six items in the subscale Perceived Costs, as well as the subscale itself, correlated significantly with the dogs' oxytocin levels (rs = 0.820, p = 0.007), that is, the lower the perceived cost, the higher the dogs' oxytocin levels. In addition, significant correlations between the oxytocin levels of the owners and the dogs were demonstrated. Possible mechanisms behind these correlations are discussed. In conclusion, the scores of some items and the subscales of the MDORS correlated with oxytocin, and to a lesser extent cortisol, levels in both the owners and dogs.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2012
Keywords
cortisol, dog, dog owner, MDORS, oxytocin
National Category
Clinical Science Behavioral Sciences Biology Animal and Dairy Science Other Veterinary Science
Research subject
Natural sciences; Infection Biology
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-5929 (URN)10.2752/175303712X13316289505468 (DOI)000304287700007 ()2-s2.0-84859540616 (Scopus ID)
Available from: 2012-06-05 Created: 2012-06-05 Last updated: 2023-07-13Bibliographically approved
Handlin, L., Hydbring-Sandberg, E., Nilsson, A., Ejdebäck, M., Jansson, A. & Uvnäs-Moberg, K. (2011). Short-Term Interaction between Dogs and Their Owners: Effects on Oxytocin, Cortisol, Insulin and Heart Rate-An Exploratory Study. Anthrozoos, 24(3), 301-315
Open this publication in new window or tab >>Short-Term Interaction between Dogs and Their Owners: Effects on Oxytocin, Cortisol, Insulin and Heart Rate-An Exploratory Study
Show others...
2011 (English)In: Anthrozoos, ISSN 0892-7936, E-ISSN 1753-0377, Vol. 24, no 3, p. 301-315Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this exploratory study was to determine heart rate and the levels of oxytocin, cortisol, and insulin in dogs and their owners in response to a short-term interaction. In addition, the dogs' behavior was studied. The owners' responses were compared with those obtained from a control group. Ten female volunteers and their own male Labrador dogs participated in an experiment during which the owner stroked, petted, and talked with her dog during the first 3 minutes. Blood samples were collected from both dog and owner before (0) and at 1, 3, 5, 15, 30, and 60 minutes after the start of the interaction. Blood samples were analyzed by EIA. Heart rate was monitored telemetrically. The data were analyzed using linear mixed models and paired t-tests. The dogs' oxytocin levels were significantly increased 3 minutes after the start of the interaction (p = 0.027). Cortisol levels were significantly increased after 15 and 30 minutes (p = 0.004 and p = 0.022, respectively), and heart rate was significantly decreased after 55 minutes (p = 0.008). The dogs displayed normal behaviors during the experiment. The owners' oxylocin levels peaked between 1 and 5 minutes after interaction (p = 0.026). No such effect was seen in the controls. Cortisol levels displayed a significant decrease at 15 or 30 minutes in both owners and controls, and insulin levels did so at 60 minutes (p = 0.030, p = 0.002 and p = 0.002, p < 0.0001, respectively). Heart rate decreased significantly in the owners at 55 and 60 minutes (p = 0.0008) but not in the controls. In conclusion, short-term sensory interaction between dogs and their owners influences hormonal levels and heart rate. However, further studies need to be performed in order to better understand the effects of interaction between dogs and their owners.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2011
Keywords
cortisol, heart rate, human dog interaction, insulin, oxytocin
National Category
Clinical Science Behavioral Sciences Biology Other Veterinary Science Animal and Dairy Science
Research subject
Natural sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-5520 (URN)10.2752/175303711X13045914865385 (DOI)000295154400006 ()2-s2.0-79960721263 (Scopus ID)
Available from: 2012-03-22 Created: 2012-03-01 Last updated: 2021-08-30Bibliographically approved
Verma, D., Eriksson, P., Sahdo, B., Persson, A., Ejdebäck, M., Särndahl, E. & Söderkvist, P. (2010). Two Adult Siblings with Atypical Cryopyrin Associated Periodic Syndrome (CAPS) due to a Novel M299V Mutation in the NLRP3 Gene.. Arthritis and Rheumatism, 62(7), 2138-2143
Open this publication in new window or tab >>Two Adult Siblings with Atypical Cryopyrin Associated Periodic Syndrome (CAPS) due to a Novel M299V Mutation in the NLRP3 Gene.
Show others...
2010 (English)In: Arthritis and Rheumatism, ISSN 0004-3591, E-ISSN 1529-0131, Vol. 62, no 7, p. 2138-2143Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: The NALP3 inflammasome is a multiprotein complex that triggers caspase 1–mediated interleukin-1β (IL-1β) release. Mutations in the gene encoding NALP3 (NLRP3) underlie the cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS). The aim of this study was to report a novel NLRP3 mutation in 2 siblings of Swedish descent in whom symptoms first presented in adulthood.

Methods: Mutation analysis of NLRP3 was performed on DNA from patients with CAPS and 100 control subjects. For assessment of caspase 1 and IL-1β, blood was collected from patients and age- and sex-matched healthy control subjects. Genetic constructs containing mutant or wild-type NLRP3 were transduced into THP-1 cells, followed by assessment of IL-1β levels in cell supernatant.

Results: Both siblings carried a novel M299V mutation in NLRP3, which was not present in the control population. The samples obtained from the patients displayed increased caspase 1 activity and elevated IL-1β levels at basal conditions as compared with healthy control subjects. THP-1 cells expressing mutated M299V revealed almost 10-fold higher IL-1β production compared with the wild-type construct.

Conclusion: M299V is an activating mutation in NLRP3 resulting in elevated spontaneous caspase 1 activity and IL-1β levels. The classic CAPS phenotype was lacking in these adult siblings. Whereas one sibling displayed a milder phenotype that has so far responded satisfactorily to oral nonsteroidal antiinflammatory drugs in combination with low-dose corticosteroids, the inflammatory symptoms in the sibling with the more severe case responded well to IL-1β blockade. Understanding the pathogenic mechanism underlying such disorders can be helpful for the physician. Our study reinforces the importance of genetic testing and laboratory investigations in combination with careful phenotypic evaluation for the diagnosis of such patients.

Place, publisher, year, edition, pages
American College of Rheumatology, 2010
Keywords
NALP3, NLRP3, CAPS, IL-1β, Anakinra
National Category
Natural Sciences
Research subject
Natural sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-4507 (URN)10.1002/art.27489 (DOI)000282758500034 ()20506209 (PubMedID)2-s2.0-77954229474 (Scopus ID)
Available from: 2010-12-28 Created: 2010-12-28 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Jonas, W., Johansson, L. M., Nissen, E., Ejdebäck, M., Ransjö-Arvidson, A. B. & Uvnäs-Moberg, K. (2009). Effects of Intrapartum Oxytocin Administration and Epidural Analgesia on the Concentration of Plasma Oxytocin and Prolactin, in Response to Suckling During the Second Day Postpartum. Breastfeeding Medicine, 4(2), 71-82
Open this publication in new window or tab >>Effects of Intrapartum Oxytocin Administration and Epidural Analgesia on the Concentration of Plasma Oxytocin and Prolactin, in Response to Suckling During the Second Day Postpartum
Show others...
2009 (English)In: Breastfeeding Medicine, ISSN 1556-8253, E-ISSN 1556-8342, Vol. 4, no 2, p. 71-82Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Oxytocin and prolactin stimulate milk ejection and milk production during breastfeeding. The aim of the present study was to make a detailed analysis of maternal release of oxytocin and prolactin in response to breastfeeding during the second day postpartum in mothers who had received oxytocin either intravenously for stimulation of labor or intramuscularly for prevention of postpartum hemorrhage and/or epidural analgesia or those who had received no such treatment in connection with birth.

Methods: In a descriptive comparative study plasma oxytocin and prolactin concentrations were measured in response to suckling during the second day postpartum in women who had received intravenous intrapartum oxytocin (n = 8), intramuscular postpartum oxytocin (n = 13), or epidural analgesia, either with (n = 14) or without (n = 6) intrapartum oxytocin infusion, and women who received none of these interventions (n = 20). Hormone levels were analyzed by enzyme immunoassay.

Results: All mothers showed a pulsatile oxytocin pattern during the first 10 minutes of breastfeeding. Women who had received epidural analgesia with oxytocin infusion had the lowest endogenous median oxytocin levels. The more oxytocin infusion the mothers had received during labor, the lower their endogenous oxytocin levels were during a breastfeeding during the second day postpartum. A significant rise of prolactin was observed after 20 minutes in all women, but after 10 minutes in mothers having received oxytocin infusion during labor. In all women, oxytocin variability and the rise of prolactin levels between 0 and 20 minutes correlated significantly with median oxytocin and prolactin levels.

Conclusion: Oxytocin, released in a pulsatile way, and prolactin were released by breastfeeding during the second day postpartum. Oxytocin infusion decreased endogenous oxytocin levels dose-dependently. Furthermore, oxytocin infusion facilitated the release of prolactin. Epidural analgesia in combination with oxytocin infusion influenced endogenous oxytocin levels negatively.

Place, publisher, year, edition, pages
Mary Ann Liebert, 2009
National Category
Natural Sciences
Research subject
Natural sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-3292 (URN)10.1089/bfm.2008.0002 (DOI)000276674000004 ()19210132 (PubMedID)2-s2.0-67649939196 (Scopus ID)
Available from: 2009-07-09 Created: 2009-07-09 Last updated: 2023-09-07Bibliographically approved
Handlin, L., Jonas, W., Petersson, M., Ejdebäck, M., Ransjö-Arvidsson, A.-B., Nissen, E. & Uvnäs-Moberg, K. (2009). Effects of Sucking and Skin-to-Skin Contact on Maternal ACTH and Cortisol Levels During the Second Day Postpartum - Influence of Epidural Analgesia and Oxytocin in the Perinatal Period. Breastfeeding Medicine, 4(4), 207-220
Open this publication in new window or tab >>Effects of Sucking and Skin-to-Skin Contact on Maternal ACTH and Cortisol Levels During the Second Day Postpartum - Influence of Epidural Analgesia and Oxytocin in the Perinatal Period
Show others...
2009 (English)In: Breastfeeding Medicine, ISSN 1556-8253, E-ISSN 1556-8342, Vol. 4, no 4, p. 207-220Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background and Aims: In this study we made a detailed analysis of the mothers' release pattern of adreno-corticotropic hormone (ACTH) and cortisol during a breastfeeding session during the second day postpartum and related these patterns to maternal oxytocin levels as well to the duration of sucking and the duration of skin-to-skin contact before sucking the breast. Furthermore, we investigated if epidural analgesia and oxytocin administration during and after labor influenced the release pattern of ACTH and cortisol.

Methods: Sixty-three primiparae were included in the study. Fourteen received oxytocin intramuscularly postpartum, nine received oxytocin infusion, 14 received epidural analgesia combined with oxytocin infusion, and six received epidural analgesia alone. Twenty mothers did not receive any of these medical interventions. Blood samples were analyzed for ACTH and cortisol by enzyme-linked immunoassay.

Results: Both ACTH and cortisol levels fell significantly during the breastfeeding session. A significant negative relationship was found between oxytocin and ACTH levels, but not between oxytocin and cortisol levels. A contact before onset of sucking was significantly and negatively associated with lower cortisol levels, but not with ACTH levels. Cortisol levels differed significantly between mothers having received epidural analgesia with and without oxytocin.

Conclusions: Breastfeeding is associated with a decrease of ACTH and cortisol levels. Skin-to-skin contact contributes to this effect. ACTH correlated negatively with the duration of sucking and median oxytocin levels, whereas cortisol levels correlated inversely with the duration of skin-to-skin contact preceding sucking, suggesting a partial dissociation between the mechanisms regulating ACTH and cortisol release. In addition, medical interventions in connection with birth influence the activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis 2 days after birth.

Place, publisher, year, edition, pages
Mary Ann Liebert, 2009
National Category
Natural Sciences
Research subject
Natural sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-3470 (URN)10.1089/bfm.2009.0001 (DOI)000276798300005 ()19731998 (PubMedID)2-s2.0-70350339335 (Scopus ID)
Available from: 2009-11-02 Created: 2009-11-02 Last updated: 2023-09-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3053-4543

Search in DiVA

Show all publications