his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 22) Show all publications
Ekelund Ugge, G. M., Jonsson, A., Olsson, B., Sjöback, R. & Berglund, O. (2020). Transcriptional and biochemical biomarker responses in a freshwater mussel (Anodonta anatina) under environmentally relevant Cu exposure. Environmental Science and Pollution Research
Open this publication in new window or tab >>Transcriptional and biochemical biomarker responses in a freshwater mussel (Anodonta anatina) under environmentally relevant Cu exposure
Show others...
2020 (English)In: Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344, E-ISSN 1614-7499Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
National Category
Other Biological Topics
Research subject
INF502 Biomarkers; Ecological Modelling Group; Bioinformatics
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-18132 (URN)10.1007/s11356-020-07660-4 (DOI)31933076 (PubMedID)2-s2.0-85077999744 (Scopus ID)
Funder
Knowledge Foundation
Note

Environmental Science and Pollution Research. ISSN: 0944-1344 (Print) 1614-7499 (Online)

Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-01-31Bibliographically approved
Jonsson, A. & Wennergren, U. (2019). Approximations of population growth in a noisy environment: on the dichotomy of non-age and age structure. Theoretical Ecology, 12(1), 99-110
Open this publication in new window or tab >>Approximations of population growth in a noisy environment: on the dichotomy of non-age and age structure
2019 (English)In: Theoretical Ecology, ISSN 1874-1738, E-ISSN 1874-1746, Vol. 12, no 1, p. 99-110Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019
Keywords
Long-run growth, Growth approximation, Environmental noise, Age structure, Life history, Data collection
National Category
Ecology
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16157 (URN)10.1007/s12080-018-0391-2 (DOI)000459514000008 ()2-s2.0-85053399161 (Scopus ID)
Available from: 2018-09-06 Created: 2018-09-06 Last updated: 2019-11-13Bibliographically approved
Frisk, M., Jonsson, A., Sellman, S., Flisberg, P., Rönnqvist, M. & Wennergren, U. (2018). Route optimization as an instrument to improve animal welfare and economics in pre-slaughter logistics. PLoS ONE, 13(3), Article ID e0193223.
Open this publication in new window or tab >>Route optimization as an instrument to improve animal welfare and economics in pre-slaughter logistics
Show others...
2018 (English)In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 3, article id e0193223Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Each year, more than three million animals are transported from farms to abattoirs in Sweden. Animal transport is related to economic and environmental costs and a negative impact on animal welfare. Time and the number of pick-up stops between farms and abattoirs are two key parameters for animal welfare. Both are highly dependent on efficient and qualitative transportation planning, which may be difficult if done manually. We have examined the benefits of using route optimization in cattle transportation planning. To simulate the effects of various planning time windows and transportation time regulations and number of pick-up stops along each route, we have used data that represent one year of cattle transport. Our optimization model is a development of a model used in forestry transport that solves a general pick-up and delivery vehicle routing problem. The objective is to minimize transportation costs. We have shown that the length of the planning time window has a significant impact on the animal transport time, the total driving time and the total distance driven; these parameters that will not only affect animal welfare but also affect the economy and environment in the pre-slaughter logistic chain. In addition, we have shown that changes in animal transportation regulations, such as minimizing the number of allowed pick-up stops on each route or minimizing animal transportation time, will have positive effects on animal welfare measured in transportation hours and number of pick-up stops. However, this leads to an increase in working time and driven distances, leading to higher transportation costs for the transport and negative environmental impact.

Place, publisher, year, edition, pages
Public Library of Science, 2018
Keywords
animal experiment, animal welfare, article, economics, environmental impact, forestry, nonhuman, workingtime
National Category
Transport Systems and Logistics Food Science
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-14964 (URN)10.1371/journal.pone.0193223 (DOI)000426896800045 ()29513704 (PubMedID)2-s2.0-85043336358 (Scopus ID)
Funder
Vinnova
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2019-11-18
Torra, V., Jonsson, A., Navarro‐Arribas, G. & Salas, J. (2018). Synthetic generation of spatial graphs. International Journal of Intelligent Systems, 32(12), 2364-2378
Open this publication in new window or tab >>Synthetic generation of spatial graphs
2018 (English)In: International Journal of Intelligent Systems, ISSN 0884-8173, E-ISSN 1098-111X, Vol. 32, no 12, p. 2364-2378Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Graphs can be used to model many different types of interaction networks, for example, online social networks or animal transport networks. Several algorithms have thus been introduced to build graphs according to some predefined conditions. In this paper, we present an algorithm that generates spatial graphs with a given degree sequence. In spatial graphs, nodes are located in a space equiped with a metric. Our goal is to define a graph in such a way that the nodes and edges are positioned according to an underlying metric. More particularly, we have constructed a greedy algorithm that generates nodes proportional to an underlying probability distribution from the spatial structure, and then generates edges inversely proportional to the Euclidean distance between nodes. The algorithm first generates a graph that can be a multigraph, and then corrects multiedges. Our motivation is in data privacy for social networks, where a key problem is the ability to build synthetic graphs. These graphs need to satisfy a set of required properties (e.g., the degrees of the nodes) but also be realistic, and thus, nodes (individuals) should be located according to a spatial structure and connections should be added taking into account nearness.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
Keywords
data privacy, graphs generating algorithms, network modeling, spatial graphs
National Category
Computer Sciences
Research subject
Ecological Modelling Group; Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL); INF301 Data Science
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16290 (URN)10.1002/int.22034 (DOI)000448278500004 ()2-s2.0-85054373026 (Scopus ID)
Available from: 2018-10-11 Created: 2018-10-11 Last updated: 2019-02-14Bibliographically approved
Jonsson, A., Jonsson, T. & Toräng, P. (2017). Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hornborgasjön räknas idag som en av Sveriges rikaste fågelsjöar och är internationellt utpekad som en av Sveriges värdefullaste våtmarker. Sjön har stor betydelse som både rast- och häckplats för en mängd fågelarter. Området är också av stort intresse för friluftslivet och som ett levande kulturlandskap. Under de senaste 150 åren har Hornborgasjön genomgått stora förändringar. En serie av sjösänkningar under 1800 och 1900-talen ledde till kraftig igenväxning och följdes av ett storskaligt restaureringsprojekt i senare tid. Syftet med Hornborgasjöns restaurering var att säkerställa Hornborgasjöns framtid som fågelsjö. Restaureringen är ett av Sveriges största naturvårdsprojekt. I denna rapport har vi utvärderat hur Hornborgasjöns restaurering påverkat vegetation och fågelfauna. Syftet var att analysera om och till vilken grad de biologiska målen med restaureringen uppnåtts.För att utvärdera måluppfyllelsen har vi i första hand jämfört olika naturtypers utbredning mellan åren 1905 och 2010 samt förändringar i fågelfaunan under flera tidsperioder. Analyser av vegetationskartor visar att vass- och buskområden kraftigt reducerats och att en stor öppen vattenspegel och omgivande mader återskapats. Våtmarksfåglarnas numerär har generellt sett återhämtat sig från igenväxningsperioden och är för vissa arter till och med större än vid förra sekelskiftet. För vissa naturtyper och fågelarter, som till exempel vassområden och häckande vadare, är dagens situation dock inte i linje med målen. Det står ändå klart att det övergripande målet och många av de mer specifika delmålen har uppfyllts så att Hornborgasjön idag är en levande våtmark med stort antal häckande och rastande fågelarter.I analyser av fågeldata från senare tid finns indikationer på negativa trender som man behöver vara observant på för att för framtiden säkra en biologiskt rik Hornborgasjö. En utmaning för denna utvärdering har dock varit bristen på högkvalitativa och jämförbara data att basera analyserna på. Vi belyser därför vikten av att ha ett fungerande övervakningssystem som kontinuerligt följer upp statusen i ekosystemet.

Publisher
p. 54
National Category
Ecology
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-14228 (URN)
Available from: 2017-10-13 Created: 2017-10-13 Last updated: 2019-02-20Bibliographically approved
Jonsson, A. (2017). Vetenskaplig utvärdering av åtgärdseffekter mot almsjukan inom projektet LifeELMIAS: Rapport till Naturvårdsverket 2017-10-31. Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Vetenskaplig utvärdering av åtgärdseffekter mot almsjukan inom projektet LifeELMIAS: Rapport till Naturvårdsverket 2017-10-31
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

EU-projektet ”LifeELMIAS - Saving wooded Natura 2000 habitats from invasive alien fungi species on the Island of Gotland, Sweden” startade i augusti 2013 och avslutas under 2018. Projektet har haft sitt fokus på att bekämpa och i bästa fall utrota almsjukan på Gotland, samt långsiktigt skydda och bevara den biologiska mångfalden som är speciellt knuten till alm och även ask. Projektet drivs av Skogsstyrelsen med flera samarbetspartners bland annat Naturvårdsverket. Från 2013 har bekämpningsåtgärderna finansierats i projektet LifeElmias och det kostar i medeltal 5 miljoner kronor per år. För att kunna ta ställning till hur almsjukan ska hanteras på Gotland efter projektavslut har Naturvårdsverket beställt följande utvärdering. I uppdraget har det ingått att sammanställa vad som genomförts i LifeElmias och vilka slutsatser man kan göra, samt en diskussion om framtida möjligheter.

 

Så snart almsjukan upptäcktes på Gotland 2005 sattes bekämpningsåtgärder in som har pågått fram till idag. Till och med 2009 spred sig sjukdomen mycket snabbt på ön. Därefter har den stoppats upp och dess spridningstakt har inte ökat signifikant sedan dess. Det finns tyvärr inget som tyder på att det skulle vara möjligt att utrota sjukdomen på Gotland. Ett uppehåll i bekämpningen kommer att innebära att almsjukan återigen går in i en starkt växande fas. Då skulle upp till 90% av almbeståndet kunna slås ut på bara några år. Fram till idag har endast 3% av beståndet på 1 miljon almar insjuknat. Almarterna dör inte ut helt om man slutar med bekämpningen men förekomsterna kommer till största delen bestå av unga träd och buskartade bestånd. Vilken total effekt det har på den biologiska mångfalden generellt går inte att förutsäga. Artsammansättningen kommer dock att förändras och populationsstorlekar påverkas i både negativ och positiv riktning.

 

Den hittills mest effektiva metoden att bekämpa almsjukan har varit att upptäcka sjuka träd och destruera dem. Nya möjligheter med fjärranalys för att inventera finns inom räckhåll och med hjälp av ekologisk geografisk modellering skulle man kunna finna strategier för att effektivisera kontrollen eller upprätta skyddszoner för specifikt bevarande av almbestånden inom Natura 2000-områdena. Både fjärranalys och ekologisk modellering kräver dock ett utvecklingsarbete med anpassningar för de specifika situationerna med almsjuka, Gotlands geografi, klimat med flera faktorer. Men dessa metoder skulle långsiktigt kunna effektivisera arbetet och minska kostnaderna för ett fortsatt kontrollprogram.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Skövde, 2017. p. 31
Keywords
almsjuka, gotland
National Category
Other Biological Topics
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-14592 (URN)
Available from: 2017-12-18 Created: 2017-12-18 Last updated: 2019-02-20Bibliographically approved
Vrasdonk, E., Palme, U., Lennartsson, T., Antonelli, A., Berg, S., Jonsson, A. & Cederberg, C. (2016). Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments: Review and recommendations. In: : . Paper presented at 10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food, Dublin, 19-21 October 2016.
Open this publication in new window or tab >>Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments: Review and recommendations
Show others...
2016 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-15101 (URN)
Conference
10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food, Dublin, 19-21 October 2016
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Håkansson, N., Flisberg, P., Algers, B., Jonsson, A., Rönnqvist, M. & Wennergren, U. (2016). Improvement of animal welfare by strategic analysis and logistic optimisation of animal slaughter transportation. Animal Welfare, 25(2), 255-263
Open this publication in new window or tab >>Improvement of animal welfare by strategic analysis and logistic optimisation of animal slaughter transportation
Show others...
2016 (English)In: Animal Welfare, ISSN 0962-7286, Vol. 25, no 2, p. 255-263Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The transportation of animals to slaughterhouses is a major welfare concern. The number of slaughterhouses has decreased over time in Europe due to centralisation. This is expected to increase transport time for animals and as a consequence negatively affect animal welfare. We propose an optimisation model based on a facility location model to perform strategic analysis to improve transportation logistics. The model is tested on the Swedish slaughter transport system. We show that, by strategic planning and redirection of transports while keeping the slaughterhouse capacities as of the originaldata, the potential exists to reduce transport distance by 25% for pigs and 40% for cattle. Furthermore, we demonstrated that approximately 50% of Swedish slaughterhouses can be shut down with a minimal effect on total transport distances. This implies that in terms of the overall welfare picture, the decision of which animals to send where plays a for more significant role than the number of slaughterhouses. In addition, by changing relative weights on distances in the optimisation function the amount of individualtransports with longjourney times can be decreased. We also show results from altered slaughterhouse capacity and geographical location of slaughterhouses. This is the first time an entire country has been analysed in great detail with respect to the location, capacity and number of slaughterhouses. The focus is mainly on the analysis of unique and detailed information of actual animal transports in Sweden and a demonstration of the potential impact redirection of the transports and/ or altering of slaughterhouses can have on animal welfare.

Place, publisher, year, edition, pages
Universities Federation for Animal Welfare, 2016
Keywords
animal welfare, cattle, pig, slaughterhouse capacity, slaughter transports, transportation logistics
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use Transport Systems and Logistics
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12304 (URN)10.7120/09627286.25.2.255 (DOI)000374841900011 ()2-s2.0-84968820841 (Scopus ID)
Available from: 2016-05-31 Created: 2016-05-30 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Jonsson, A. & Bertilsson, A. (2016). Ökad biologisk mångfald och renare vatten med livskraftiga stormusselbestånd i Göta älvs vattensystem: Dagens situation och åtgärder för att minska vattenkraftens negativa påverkan.
Open this publication in new window or tab >>Ökad biologisk mångfald och renare vatten med livskraftiga stormusselbestånd i Göta älvs vattensystem: Dagens situation och åtgärder för att minska vattenkraftens negativa påverkan
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Göta älv är Sveriges största vattendrag. Älven används av många olika intressen. Människan utnyttjande av älven påverkar dock vattenekosystemen negativt. Sötvattenslevande stormusslor har drabbats hårt av människans exploatering av vattendrag och mark kring vattendrag. De är betydelsefulla organismer som tillhandahåller flera ekosystemtjänster.

Projektets första mål har varit att samla in kunskap om alla de stora sötvattensmusselarternas förekomster i Göta älvs vattensystem (biflöden) från Vänern till havet. Det finns stora kunskapsluckor över musslornas förekomster i Sverige, särskilt de mer vanligt förekommande arterna. Projektets andra mål har varit att samla in miljödata och analysera vilka eventuella miljöproblem som påverkar musselförekomsterna i de olika delarna av vattensystemet. Utifrån resultaten har vi diskuterat olika åtgärder och prioriteringar i generella drag och även kort för respektive biflödessystem.

Resultatet visar att musselförekomsterna är få och svaga. Musslor har påträffats i knappt en tredjedel av de undersökta 201 lokalerna. Musslor har bara påträffats i 10 av de 25 undersökta biflödessystemen. Positivt är dock att fynd har gjorts av alla de fem arterna allmän dammussla, större dammussla, flat dammussla, spetsig målarmussla och flodpärlmussla. Föryngring har också förekommit någonstans i systemet av dessa arter. Alltså har vi möjlighet att handla!

Projektet har finasierats av Naturskyddsföreningen och Göta älvs vattenvårdsförbund.

Keywords
stormusslor, vattendrag, miljömål, limnologi
National Category
Ecology
Research subject
Ecological Modelling Group
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-11868 (URN)
Available from: 2016-02-02 Created: 2016-02-02 Last updated: 2019-01-30Bibliographically approved
Jonsson, A., Bertilsson, A. & Rydgård, M. (2013). Spatial distribution and age structure of the freshwater unionid mussels Anodonta anatina and Unio tumidus: Implications for environmental monitoring. Hydrobiologia, 711(1), 61-70
Open this publication in new window or tab >>Spatial distribution and age structure of the freshwater unionid mussels Anodonta anatina and Unio tumidus: Implications for environmental monitoring
2013 (English)In: Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, E-ISSN 1573-5117, Vol. 711, no 1, p. 61-70Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Surveys of unionid populations have been incorporated into the Swedish national environmental monitoring program. Nevertheless there is still lack of knowledge of important aspects of the biology of many unionid species. There may also be differences between species. This work compares the spatial distribution of two unionid species, Anodonta anatina and Unio tumidus, at four sites in Sweden. Samples were taken at transects along the shoreline at different water depths on the surface bed and in the sediments. Individual mussel ages were determined. Our results indicated that younger mussel individuals do not show differences in horizontal spatial distribution compared to older mussel individuals. However, they showed a preference to be burrowed in the sediment compared to older individuals that were predominantly found at the sediment surface. We also found a large difference in burrowing frequency between species with a higher frequency of burrowed adult individuals of A. anatina than U. tumidus. This result may be due to the timing of our field survey that coincided with the period of glochidia release for U. tumidus. We can conclude that a monitoring program for freshwater mussel populations needs to be carefully planned in time. © 2013 Springer Science+Business Media Dordrecht.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2013
Keywords
Age structure, Burrowing behaviour, Environmental monitoring, Spatial distribution, Unionid mussels, bivalve, burrowing, freshwater environment, population estimation, preference behavior, water depth, Sweden, Anodonta, Anodonta anatina, Glochidia, Unio, Unio tumidus, Unionidae
National Category
Natural Sciences
Research subject
Natural sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-8397 (URN)10.1007/s10750-013-1455-3 (DOI)000318281200006 ()2-s2.0-84876860184 (Scopus ID)
Available from: 2013-08-12 Created: 2013-08-12 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3965-7371

Search in DiVA

Show all publications