his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svensson, Henrik
Publications (10 of 28) Show all publications
Windridge, D., Svensson, H. & Thill, S. (2020). On the utility of dreaming: A general model for how learning in artificial agents can benefit from data hallucination. Adaptive Behavior, Article ID UNSP 1059712319896489.
Open this publication in new window or tab >>On the utility of dreaming: A general model for how learning in artificial agents can benefit from data hallucination
2020 (English)In: Adaptive Behavior, ISSN 1059-7123, E-ISSN 1741-2633, article id UNSP 1059712319896489Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

We consider the benefits of dream mechanisms - that is, the ability to simulate new experiences based on past ones - in a machine learning context. Specifically, we are interested in learning for artificial agents that act in the world, and operationalize "dreaming" as a mechanism by which such an agent can use its own model of the learning environment to generate new hypotheses and training data. We first show that it is not necessarily a given that such a data-hallucination process is useful, since it can easily lead to a training set dominated by spurious imagined data until an ill-defined convergence point is reached. We then analyse a notably successful implementation of a machine learning-based dreaming mechanism by Ha and Schmidhuber (Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World models. arXiv e-prints, arXiv:1803.10122). On that basis, we then develop a general framework by which an agent can generate simulated data to learn from in a manner that is beneficial to the agent. This, we argue, then forms a general method for an operationalized dream-like mechanism. We finish by demonstrating the general conditions under which such mechanisms can be useful in machine learning, wherein the implicit simulator inference and extrapolation involved in dreaming act without reinforcing inference error even when inference is incomplete.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2020
Keywords
Artificial dream mechanisms, data simulation, machine learning, reinforcement learning
National Category
Computer Sciences
Research subject
Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-18160 (URN)10.1177/1059712319896489 (DOI)000506780000001 ()2-s2.0-85077601986 (Scopus ID)
Available from: 2020-01-23 Created: 2020-01-23 Last updated: 2020-04-22Bibliographically approved
Mahmoud, S., Svensson, H. & Thill, S. (2019). Cognitively-inspired episodic imagination for self-driving vehicles. In: Towards Cognitive Vehicles: perception, learning and decision making under real-world constraints. Is bio-inspiration helpful?: Proceedings. Paper presented at TCV2019: Towards Cognitive Vehicles: perception, learning and decision making under real-world constraints. Is bio-inspiration helpful? Workshop held as part of the 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019). Macau, China, November 8, 2019. (pp. 28-31).
Open this publication in new window or tab >>Cognitively-inspired episodic imagination for self-driving vehicles
2019 (English)In: Towards Cognitive Vehicles: perception, learning and decision making under real-world constraints. Is bio-inspiration helpful?: Proceedings, 2019, p. 28-31Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

The controller of an autonomous vehicle needsthe ability to learn how to act in different driving scenariosthat it may face. A significant challenge is that it is difficult,dangerous, or even impossible to experience and explore variousactions in situations that might be encountered in the realworld. Autonomous vehicle control would therefore benefitfrom a mechanism that allows the safe exploration of actionpossibilities and their consequences, as well as the ability tolearn from experience thus gained to improve driving skills.In this paper we demonstrate a methodology that allows alearning agent to create simulations of possible situations. Thesesimulations can be chained together in a sequence that allowsthe progressive improvement of the agent’s performance suchthat the agent is able to appropriately deal with novel situationsat the end of training. This methodology takes inspirationfrom the human ability to imagine hypothetical situations usingepisodic simulation; we therefore refer to this methodology asepisodic imagination.An interesting question in this respect is what effect thestructuring of such a sequence of episodic imaginations hason performance. Here, we compare a random process to astructured one and initial results indicate  that a structuredsequence outperforms a random one.

National Category
Robotics
Research subject
Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-18175 (URN)
Conference
TCV2019: Towards Cognitive Vehicles: perception, learning and decision making under real-world constraints. Is bio-inspiration helpful? Workshop held as part of the 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019). Macau, China, November 8, 2019.
Funder
EU, Horizon 2020, 41365
Available from: 2020-01-28 Created: 2020-01-28 Last updated: 2020-02-24Bibliographically approved
Holgersson, J., Bergström, E., Kävrestad, J. & Svensson, H. (2018). Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 684.
Open this publication in new window or tab >>Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 684Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I Högskolan i Skövdes (HS) utvecklingsplan (Högskolan i Skövde, 2017) framhålls vikten av att samtliga utbildningsprogram skall erbjuda möjligheter till utbytesstudier. Historiskt sett har antalet utresande vid HS varit lågt samtidigt som fakta som belyser varför så är fallet främst har baserats på enskilda studenters upplevelser av nominerings- och antagningsprocesser. Dock saknas en mer enhetlig och generaliserbar vy av hur olika funktioner på HS rörande utbytesstudier upplevs, både av studenter som genomfört utbytesstudier samt av studenter som varit nominerade men valt att inte genomföra utbytesstudier.

Den frågeställning som adresserats är: vilka hinder finns för studenter som vill genomföra utbytesstudier? Den metod som tillämpats är en enkät som skickats ut till samtliga studenter som varit nominerade för utbytesstudier under 2017. Enkäten har baserats på en Likert-skala (Bryman och Nilsson) som kombinerats med fritextsvar.

Totalt har 20 studenter från olika utbildningsprogram besvarat enkäten. Studien visar att studenterna rent generellt är nöjda med HS administrativa funktioner vilket också är den kanal som oftast utnyttjas. Andra administrativa funktioner såsom programansvariga och ämnesföreträdare upplevs olika av studenterna beroende på vilket ämnesområde som berörs.

Studenterna redovisar ett antal huvudsakliga skäl som hindrar eller försvårar utbytesstudier. 1) Det läggs ett alltför stort ansvar på studenten i att identifiera kurser som denne är behörig till och som inte överlappar med kurser som läses vid det egna lärosätet. Detta innefattar även val av kurser som skall motsvara obligatoriska kurser på hemmaplan som i sin tur ligger som förkunskapskrav för framtida kurser inom utbildning, såsom examensarbeten. 2) Avsaknad av utbytesavtal med specifika länder samt svårighet att identifiera avtal med lärosäten som matchar studentens utbildningsprofil vid det egna lärosätet upplevs likaså som ett hinder för flertalet studenter. 3) Vidare uppger studenterna att det i många fall är svårt att ta till sig information på olika lärosätens hemsidor för att identifiera passande kurser eftersom den information som finns att tillgå upplevs som mycket heterogen och därmed både svårtolkad och svårnavigerad. Detta kan jämföras mot hur svenska lärosäten publicerar information om kurser vilket av studenterna upplevs som mer enhetligt och standardiserat vilket i sin tur gör olika kurser enklare att jämföra.

Något som efterfrågas av många studenter som varit nominerade för utbytesstudier men som i slutändan valt att inte resa är ”utbytesstudie-charter” där det finns färdiga kurspaket som är granskade och validerade av HS. Även önskemål om mer standardiserade paket för boende och andra praktiska frågor efterfrågas av studenterna.

Den information som enkätstudien har lyft fram har i första hand visat på att HS administrativa funktioner för utbytesstudier fungerar tillfredställande. Likaså verifierar enkätstudien de hypoteser som funnits rörande hindrande faktorer för utbytesstudier i de flesta fall stämmer: osäkerhet kring val av kurser och en oro för hur utbytesstudier kommer att påverka framtida studier på hemmaplan är stora orosmoment som kan få studenter av avstå från utbytesstudier trots ett initialt intresse för sådana.

Referenser

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

Högskolan i Skövde. (2017). Utvecklingsplan. Skövde.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16329 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Bergström, E., Holgersson, J., Kävrestad, J., Larsson, S., Lindgren, F., Mandl, P., . . . Svensson, H. (2018). Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 685.
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier
Show others...
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 685Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16330 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Kävrestad, J., Bergström, E., Holgersson, J. & Svensson, H. (2018). Formella processer för att underlätta studenters mobilitet. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 704.
Open this publication in new window or tab >>Formella processer för att underlätta studenters mobilitet
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 704Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Inom utbildningar som ger kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap och data reser endast 3% av de examinerade studenterna på utbyte (Universitetskanslersämbetet, 2016), vilket är långt under EU:s mål på 20% (Universitets- och högskolerådet, 2018). På Högskolan i Skövde (HS) åkte dock bara 0,78% på utbyte under 2016. Som ett led i att öka studentmobiliteten har Institutionen för informationsteknologi (IIT) vid HS deltagit i UHR-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet” med fokus på studievägledning och IIT:s syfte har varit att identifiera hinder för utresande och förtydliga studentperspektivet i mobilitetsprocessen. Det är ett välkänt problem inom akademin att det finns ett gap mellan förvaltning och fakultet och att detta förhindrar mobilitet (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, Wit, & Vujić, 2013). Ett av de stora hindren vid HS och som identifierades tidigt var att det från ett studentperspektiv var otydligt vem studenterna skulle vända sig till och hur studenternas process från mobilitetstanke till utresa gick till rent praktiskt. Ytterligare framkom att programansvarigs roll i mobilitetsprocessen var otydlig, samt att programansvariga hade bristande kunskap om interna kommunikationsvägar.

För att bringa klarhet i detta tillsattes en grupp med representanter från programansvariga vid IIT, internationaliseringssamordnare, samt representanter från flera roller i HS förvaltning som är inblandade i mobilitetsprocessen. Projektgruppen fick som uppgift att etablera gemensamma processer för studentmobilitet från tre perspektiv: studentens, programansvarigas samt ett högskoleövergripande. Projektgruppen har även haft som målsättning att identifiera hinder i programstrukturer (exempelvis förkunskapshinder) samt identifiering av partnerlärosäten och hur kommunikationen med dessa partnerlärosäten skall ske i praktiken.

Projektet har genomförts under totalt 18 månader, främst i form av workshoppar med fokus på modeller för att beskriva de processer som finns eller borde finnas i verksamheten. Totalt har 11 workshoppar genomförts och de framarbetade modellerna har även validerats av en utomstående modelleringsexpert. Under våren kommer även modellerna att presenteras för alla övriga institutioner vid HS i syfte att implementera arbetssättet högskoleövergripande. Ett direkt resultat av denna arbetsprocess är att olika nyckelaktörer upplever att ansvar och rollfördelning förtydligats vilket i sin tur medfört en upplevelse av betydligt kortare och mer effektiva kommunikationsvägar: alla vet vem som skall göra vad och när.

Projektet har även resulterat i ett förbättrat studentperspektiv, vilket rent konkret innebär att studenter på ett betydligt mer lättillgängligt sätt kan få information om hur processen för utbytesstudier ser ut samt vart de kan vända sig med sina frågor. Samtidigt bidrar den interorganisatoriska samsynen över processen kring utbytesstudier till att risken för att studenter får felaktig information av berörda aktörer minimeras då rollfördelning och ansvarsområden förtydligats.

Huruvida det går att fastställa ett orsakssamband till projektet är osäkert, men antalet studenter som nominerats för utbytesstudier har ökat kraftigt på IIT under 2017. Från projektstart är den totala ökningen 49% och innefattar flera utbildningsprogram som innan projektets genomförande haft inga eller få studenter som varit intresserade av utbytesstudier.

På presentationen kommer vi att redovisa resultaten av projektet mer i detalj och även förevisa de tre generiska modellerna eftersom dessa kan användas av andra lärosäten som behöver klargöra roller, informationsflöden och processer kring mobilitet.

 

Referenser

Souto-Otero, M., Huisman, J., Beerkens, M., Wit, H. d., & Vujić, S. (2013). Barriers to International Student Mobility:Evidence From the Erasmus Program. Educational Researcher, 42(2), 70-77. doi:10.3102/0013189x12466696

Universitets- och högskolerådet. (2018). Eurostudent VI - studentmobilitet. Retrieved from https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/lika-mojligheter/eurostudent/eurostudent-vi-studentmobilitet-20180131.pdf

Universitetskanslersämbetet. (2016). Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16. Retrieved from http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2016-12-08-internationell-studentmobilitet-i-hogskolan-2015-16.html

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16336 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2018-10-25 Created: 2018-10-25 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Mahmoud, S. & Svensson, H. (2018). Self-driving cars learn by imagination. In: Tom Ziemke, Mattias Arvola, Nils Dahlbäck, Erik Billing (Ed.), Proceedings of the 14th SweCog Conference: . Paper presented at Swecog 2018, the 14th Swecog conference, Linköping, Sweden, October 11-12, 2018 (pp. 12-15). Skövde: University of Skövde
Open this publication in new window or tab >>Self-driving cars learn by imagination
2018 (English)In: Proceedings of the 14th SweCog Conference / [ed] Tom Ziemke, Mattias Arvola, Nils Dahlbäck, Erik Billing, Skövde: University of Skövde , 2018, p. 12-15Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: University of Skövde, 2018
Series
SUSI, ISSN 1653-2325 ; 2018:1
National Category
Robotics
Research subject
Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-17568 (URN)978-91-983667-3-0 (ISBN)
Conference
Swecog 2018, the 14th Swecog conference, Linköping, Sweden, October 11-12, 2018
Projects
Dreams4Cars
Funder
EU, Horizon 2020, 41365
Available from: 2019-08-22 Created: 2019-08-22 Last updated: 2019-08-23Bibliographically approved
Lagerstedt, E. & Svensson, H. (2017). A drive through the world of functional tones, simulations and cars. In: Anders Arweström Jansson, Anton Axelsson, Rebecca Andreasson, Erik Billing (Ed.), Proceedings of the 13th SweCog Conference: . Paper presented at 13th SweCog Conference, Uppsala, October 26-27, 2017 (pp. 12-14).
Open this publication in new window or tab >>A drive through the world of functional tones, simulations and cars
2017 (English)In: Proceedings of the 13th SweCog Conference / [ed] Anders Arweström Jansson, Anton Axelsson, Rebecca Andreasson, Erik Billing, 2017, p. 12-14Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Series
Skövde University Studies in Informatics, ISSN 1653-2325 ; 2017:2
National Category
Other Computer and Information Science
Research subject
Interaction Lab (ILAB); INF302 Autonomous Intelligent Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-14270 (URN)978-91-983667-2-3 (ISBN)
Conference
13th SweCog Conference, Uppsala, October 26-27, 2017
Projects
European Union, Horizon 2020
Available from: 2017-10-30 Created: 2017-10-30 Last updated: 2018-11-16Bibliographically approved
Da Lio, M., Mazzalai, A., Windridge, D., Thill, S., Svensson, H., Yueksel, M., . . . Heich, H.-J. (2017). Exploiting Dream-Like Simulation Mechanisms to Develop Safer Agents for Automated Driving The "Dreams4Cars" EU Research and Innovation Action. In: 2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC): . Paper presented at 20th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Yokohama, Japan, October 16-19, 2017. IEEE
Open this publication in new window or tab >>Exploiting Dream-Like Simulation Mechanisms to Develop Safer Agents for Automated Driving The "Dreams4Cars" EU Research and Innovation Action
Show others...
2017 (English)In: 2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), IEEE, 2017Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Automated driving needs unprecedented levels of reliably and safety before marked deployment. The average human driver fatal accident rate is 1 every 100 million miles. Automated vehicles will have to provably best these figures. This paper introduces the notion of dream-like mechanisms as a simulation technology to produce a large number of hypothetical design and test scenarios - especially focusing on variations of more frequent dangerous and near miss events. Grounded in the simulation hypothesis of cognition, we show here some principles for effective simulation mechanisms and an artificial cognitive system architecture that can learn from the simulated situations.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2017
Series
IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ISSN 2153-0009, E-ISSN 2153-0017
Keywords
Automated driving, Co-Driver Agent, Artificial Cognitive Systems, Learning by simulations, Simulation Hypothesis of Cognition
National Category
Civil Engineering Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Mechanical Engineering Other Engineering and Technologies
Research subject
Interaction Lab (ILAB); INF302 Autonomous Intelligent Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-15584 (URN)10.1109/ITSC.2017.8317649 (DOI)000432373000064 ()2-s2.0-85046269567 (Scopus ID)978-1-5386-1526-3 (ISBN)978-1-5386-1527-0 (ISBN)
Conference
20th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Yokohama, Japan, October 16-19, 2017
Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2018-11-16Bibliographically approved
Svensson, H. & Thill, S. (2016). Beyond bodily anticipation: Internal simulations in social interaction. Cognitive Systems Research, 40, 161-171
Open this publication in new window or tab >>Beyond bodily anticipation: Internal simulations in social interaction
2016 (English)In: Cognitive Systems Research, ISSN 2214-4366, E-ISSN 1389-0417, Vol. 40, p. 161-171Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2016
National Category
Human Computer Interaction
Research subject
Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12593 (URN)10.1016/j.cogsys.2016.06.003 (DOI)000382248800014 ()2-s2.0-84982090975 (Scopus ID)
Available from: 2016-06-26 Created: 2016-06-26 Last updated: 2018-08-03Bibliographically approved
Billing, E., Svensson, H., Lowe, R. & Ziemke, T. (2016). Finding Your Way from the Bed to the Kitchen: Re-enacting and Re-combining Sensorimotor Episodes Learned from Human Demonstration. Frontiers in Robotics and AI, 3(9)
Open this publication in new window or tab >>Finding Your Way from the Bed to the Kitchen: Re-enacting and Re-combining Sensorimotor Episodes Learned from Human Demonstration
2016 (English)In: Frontiers in Robotics and AI, E-ISSN 2296-9144, Vol. 3, no 9Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Several simulation theories have been proposed as an explanation for how humans and other agents internalize an "inner world" that allows them to simulate interactions with the external real world - prospectively and retrospectively. Such internal simulation of interaction with the environment has been argued to be a key mechanism behind mentalizing and planning. In the present work, we study internal simulations in a robot acting in a simulated human environment. A model of sensory-motor interactions with the environment is generated from human demonstrations, and tested on a Robosoft Kompai robot. The model is used as a controller for the robot, reproducing the demonstrated behavior. Information from several different demonstrations is mixed, allowing the robot to produce novel paths through the environment, towards a goal specified by top-down contextual information. 

The robot model is also used in a covert mode, where actions are inhibited and perceptions are generated by a forward model. As a result, the robot generates an internal simulation of the sensory-motor interactions with the environment. Similar to the overt mode, the model is able to reproduce the demonstrated behavior as internal simulations. When experiences from several demonstrations are combined with a top-down goal signal, the system produces internal simulations of novel paths through the environment. These results can be understood as the robot imagining an "inner world" generated from previous experience, allowing it to try out different possible futures without executing actions overtly.

We found that the success rate in terms of reaching the specified goal was higher during internal simulation, compared to overt action. These results are linked to a reduction in prediction errors generated during covert action. Despite the fact that the model is quite successful in terms of generating covert behavior towards specified goals, internal simulations display different temporal distributions compared to their overt counterparts. Links to human cognition and specifically mental imagery are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Lausanne, Switzerland: Frontiers Research Foundation, 2016
Keywords
compositionality, internal simulation, learning from demonstration, simulation theory, predictive sequence learning, prospection, embodied cognition, imagination, representation
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Technology; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12075 (URN)10.3389/frobt.2016.00009 (DOI)000382475100002 ()
Available from: 2016-03-30 Created: 2016-03-30 Last updated: 2019-12-02Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications