his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 19) Show all publications
Bergström, E., Lundgren, M. & Ericson, Å. M. (2019). Revisiting information security risk management challenges: a practice perspective. Information and Computer Security, 27(3), 358-372
Open this publication in new window or tab >>Revisiting information security risk management challenges: a practice perspective
2019 (English)In: Information and Computer Security, E-ISSN 2056-4961, Vol. 27, no 3, p. 358-372Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: The study aims to revisit six previously defined challenges in information security risk management to provide insights into new challenges based on current practices. Design/methodology/approach: The study is based on an empirical study consisting of in-depth interviews with representatives from public sector organisations. The data were analysed by applying a practice-based view, i.e. the lens of knowing (or knowings). The results were validated by an expert panel. Findings: Managerial and organisational concerns that go beyond a technical perspective have been found, which affect the ongoing social build-up of knowledge in everyday information security work. Research limitations/implications: The study has delimitation as it consists of data from four public sector organisations, i.e. statistical analyses have not been in focus, while implying a better understanding of what and why certain actions are practised in their security work. Practical implications: The new challenges that have been identified offer a refined set of actionable advice to practitioners, which, for example, can support cost-efficient decisions and avoid unnecessary security trade-offs. Originality/value: Information security is increasingly relevant for organisations, yet little is still known about how related risks are handled in practice. Recent studies have indicated a gap between the espoused and the actual actions. Insights from actual, situated enactment of practice can advise on process adaption and suggest more fit approaches. 

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2019
Keywords
Asset valuation, Information security, Practice theory, Risk management
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-17319 (URN)10.1108/ICS-09-2018-0106 (DOI)000479219900003 ()2-s2.0-85067021789 (Scopus ID)
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-10-02Bibliographically approved
Lundgren, M. & Bergström, E. (2019). Security-related stress: A perspective on information security risk management. In: 2019 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services (Cyber Security): . Paper presented at 5th International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2019, Department of Computer Science, University of Oxford, United Kingdom, 3-4 June 2019. IEEE
Open this publication in new window or tab >>Security-related stress: A perspective on information security risk management
2019 (English)In: 2019 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services (Cyber Security), IEEE, 2019Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this study, the enactment of information security risk management by novice practitioners is studied by applying an analytical lens of security-related stress. Two organisations were targeted in the study using a case study approach to obtain data about their practices. The study identifies stressors and stress inhibitors in the ISRM process and the supporting ISRM tools and discusses the implications for practitioners. For example, a mismatch between security standards and how they are interpreted in practice has been identified. This mismatch was further found to be strengthened by the design of the used ISRM tools. Those design shortcomings hamper agility since they may enforce a specific workflow or may restrict documentation. The study concludes that security-related stress can provide additional insight into security-novice practitioners' ISRM challenges. 

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2019
Keywords
Compliance, Information security, Information security risk management, Management, Novices, Stress, Tools, Information services, Security of data, Stresses, Case study approach, Information security risk managements, Security standards, Risk management
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-17942 (URN)10.1109/CyberSecPODS.2019.8884877 (DOI)2-s2.0-85075007461 (Scopus ID)978-1-7281-0229-0 (ISBN)978-1-7281-0230-6 (ISBN)
Conference
5th International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2019, Department of Computer Science, University of Oxford, United Kingdom, 3-4 June 2019
Available from: 2019-11-28 Created: 2019-11-28 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Holgersson, J., Bergström, E., Kävrestad, J. & Svensson, H. (2018). Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 684.
Open this publication in new window or tab >>Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 684Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I Högskolan i Skövdes (HS) utvecklingsplan (Högskolan i Skövde, 2017) framhålls vikten av att samtliga utbildningsprogram skall erbjuda möjligheter till utbytesstudier. Historiskt sett har antalet utresande vid HS varit lågt samtidigt som fakta som belyser varför så är fallet främst har baserats på enskilda studenters upplevelser av nominerings- och antagningsprocesser. Dock saknas en mer enhetlig och generaliserbar vy av hur olika funktioner på HS rörande utbytesstudier upplevs, både av studenter som genomfört utbytesstudier samt av studenter som varit nominerade men valt att inte genomföra utbytesstudier.

Den frågeställning som adresserats är: vilka hinder finns för studenter som vill genomföra utbytesstudier? Den metod som tillämpats är en enkät som skickats ut till samtliga studenter som varit nominerade för utbytesstudier under 2017. Enkäten har baserats på en Likert-skala (Bryman och Nilsson) som kombinerats med fritextsvar.

Totalt har 20 studenter från olika utbildningsprogram besvarat enkäten. Studien visar att studenterna rent generellt är nöjda med HS administrativa funktioner vilket också är den kanal som oftast utnyttjas. Andra administrativa funktioner såsom programansvariga och ämnesföreträdare upplevs olika av studenterna beroende på vilket ämnesområde som berörs.

Studenterna redovisar ett antal huvudsakliga skäl som hindrar eller försvårar utbytesstudier. 1) Det läggs ett alltför stort ansvar på studenten i att identifiera kurser som denne är behörig till och som inte överlappar med kurser som läses vid det egna lärosätet. Detta innefattar även val av kurser som skall motsvara obligatoriska kurser på hemmaplan som i sin tur ligger som förkunskapskrav för framtida kurser inom utbildning, såsom examensarbeten. 2) Avsaknad av utbytesavtal med specifika länder samt svårighet att identifiera avtal med lärosäten som matchar studentens utbildningsprofil vid det egna lärosätet upplevs likaså som ett hinder för flertalet studenter. 3) Vidare uppger studenterna att det i många fall är svårt att ta till sig information på olika lärosätens hemsidor för att identifiera passande kurser eftersom den information som finns att tillgå upplevs som mycket heterogen och därmed både svårtolkad och svårnavigerad. Detta kan jämföras mot hur svenska lärosäten publicerar information om kurser vilket av studenterna upplevs som mer enhetligt och standardiserat vilket i sin tur gör olika kurser enklare att jämföra.

Något som efterfrågas av många studenter som varit nominerade för utbytesstudier men som i slutändan valt att inte resa är ”utbytesstudie-charter” där det finns färdiga kurspaket som är granskade och validerade av HS. Även önskemål om mer standardiserade paket för boende och andra praktiska frågor efterfrågas av studenterna.

Den information som enkätstudien har lyft fram har i första hand visat på att HS administrativa funktioner för utbytesstudier fungerar tillfredställande. Likaså verifierar enkätstudien de hypoteser som funnits rörande hindrande faktorer för utbytesstudier i de flesta fall stämmer: osäkerhet kring val av kurser och en oro för hur utbytesstudier kommer att påverka framtida studier på hemmaplan är stora orosmoment som kan få studenter av avstå från utbytesstudier trots ett initialt intresse för sådana.

Referenser

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

Högskolan i Skövde. (2017). Utvecklingsplan. Skövde.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16329 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Bergström, E., Holgersson, J., Kävrestad, J., Larsson, S., Lindgren, F., Mandl, P., . . . Svensson, H. (2018). Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 685.
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier
Show others...
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 685Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16330 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Kävrestad, J., Bergström, E., Holgersson, J. & Svensson, H. (2018). Formella processer för att underlätta studenters mobilitet. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 704.
Open this publication in new window or tab >>Formella processer för att underlätta studenters mobilitet
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 704Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Inom utbildningar som ger kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap och data reser endast 3% av de examinerade studenterna på utbyte (Universitetskanslersämbetet, 2016), vilket är långt under EU:s mål på 20% (Universitets- och högskolerådet, 2018). På Högskolan i Skövde (HS) åkte dock bara 0,78% på utbyte under 2016. Som ett led i att öka studentmobiliteten har Institutionen för informationsteknologi (IIT) vid HS deltagit i UHR-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet” med fokus på studievägledning och IIT:s syfte har varit att identifiera hinder för utresande och förtydliga studentperspektivet i mobilitetsprocessen. Det är ett välkänt problem inom akademin att det finns ett gap mellan förvaltning och fakultet och att detta förhindrar mobilitet (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, Wit, & Vujić, 2013). Ett av de stora hindren vid HS och som identifierades tidigt var att det från ett studentperspektiv var otydligt vem studenterna skulle vända sig till och hur studenternas process från mobilitetstanke till utresa gick till rent praktiskt. Ytterligare framkom att programansvarigs roll i mobilitetsprocessen var otydlig, samt att programansvariga hade bristande kunskap om interna kommunikationsvägar.

För att bringa klarhet i detta tillsattes en grupp med representanter från programansvariga vid IIT, internationaliseringssamordnare, samt representanter från flera roller i HS förvaltning som är inblandade i mobilitetsprocessen. Projektgruppen fick som uppgift att etablera gemensamma processer för studentmobilitet från tre perspektiv: studentens, programansvarigas samt ett högskoleövergripande. Projektgruppen har även haft som målsättning att identifiera hinder i programstrukturer (exempelvis förkunskapshinder) samt identifiering av partnerlärosäten och hur kommunikationen med dessa partnerlärosäten skall ske i praktiken.

Projektet har genomförts under totalt 18 månader, främst i form av workshoppar med fokus på modeller för att beskriva de processer som finns eller borde finnas i verksamheten. Totalt har 11 workshoppar genomförts och de framarbetade modellerna har även validerats av en utomstående modelleringsexpert. Under våren kommer även modellerna att presenteras för alla övriga institutioner vid HS i syfte att implementera arbetssättet högskoleövergripande. Ett direkt resultat av denna arbetsprocess är att olika nyckelaktörer upplever att ansvar och rollfördelning förtydligats vilket i sin tur medfört en upplevelse av betydligt kortare och mer effektiva kommunikationsvägar: alla vet vem som skall göra vad och när.

Projektet har även resulterat i ett förbättrat studentperspektiv, vilket rent konkret innebär att studenter på ett betydligt mer lättillgängligt sätt kan få information om hur processen för utbytesstudier ser ut samt vart de kan vända sig med sina frågor. Samtidigt bidrar den interorganisatoriska samsynen över processen kring utbytesstudier till att risken för att studenter får felaktig information av berörda aktörer minimeras då rollfördelning och ansvarsområden förtydligats.

Huruvida det går att fastställa ett orsakssamband till projektet är osäkert, men antalet studenter som nominerats för utbytesstudier har ökat kraftigt på IIT under 2017. Från projektstart är den totala ökningen 49% och innefattar flera utbildningsprogram som innan projektets genomförande haft inga eller få studenter som varit intresserade av utbytesstudier.

På presentationen kommer vi att redovisa resultaten av projektet mer i detalj och även förevisa de tre generiska modellerna eftersom dessa kan användas av andra lärosäten som behöver klargöra roller, informationsflöden och processer kring mobilitet.

 

Referenser

Souto-Otero, M., Huisman, J., Beerkens, M., Wit, H. d., & Vujić, S. (2013). Barriers to International Student Mobility:Evidence From the Erasmus Program. Educational Researcher, 42(2), 70-77. doi:10.3102/0013189x12466696

Universitets- och högskolerådet. (2018). Eurostudent VI - studentmobilitet. Retrieved from https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/lika-mojligheter/eurostudent/eurostudent-vi-studentmobilitet-20180131.pdf

Universitetskanslersämbetet. (2016). Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16. Retrieved from http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2016-12-08-internationell-studentmobilitet-i-hogskolan-2015-16.html

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16336 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2018-10-25 Created: 2018-10-25 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Bergström, E., Carlén, U. & Riveiro, M. (2016). How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs. In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan: . Paper presented at NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016. , Article ID BT30.
Open this publication in new window or tab >>How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs
2016 (English)In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, 2016, article id BT30Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This study examines why female students do not register in computer sciencerelated programs after submitting their application. In design for inclusion in academic culture, pedagogical implications are based on empirical findings that intend to foster a more heterogeneous group, which can be introduced to promote student’s interest in technology.

Keywords
gender-equality, computer science, admission process, inclusive academic culture
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Humanities and Social sciences; Information Systems; Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12797 (URN)
Conference
NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016
Available from: 2016-08-19 Created: 2016-08-19 Last updated: 2018-03-28Bibliographically approved
Bergström, E., Åhlfeldt, R.-M. & Anteryd, F. (2016). Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder. Skövde: Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Högskolan i Skövde, 2016. p. 34
Series
IIT Technical Reports ; HS‐IIT‐TR‐16‐002
Keywords
information security, information classification, information security management
National Category
Information Systems
Research subject
Humanities and Social sciences; Technology; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12100 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Note

HS‐IIT‐TR‐16‐002

Available from: 2016-04-05 Created: 2016-04-05 Last updated: 2019-03-26Bibliographically approved
Bergström, E. & Åhlfeldt, R.-M. (2015). Information Classification Enablers. In: Garcia-Alfaro, Joaquin Kranakis, Evangelos Bonfante, Guillaume (Ed.), Foundations and Practice of Security: 8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015, Revised Selected Papers. Paper presented at 8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015 (pp. 268-276). Cham: Springer, 9482
Open this publication in new window or tab >>Information Classification Enablers
2015 (English)In: Foundations and Practice of Security: 8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015, Revised Selected Papers / [ed] Garcia-Alfaro, Joaquin Kranakis, Evangelos Bonfante, Guillaume, Cham: Springer, 2015, Vol. 9482, p. 268-276Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents a comprehensive systematic literature review of information classification (IC) enablers. We propose a classification based on the well-known levels of management: strategic, tactical and operational. The results reveal that a large number of enablers could be adopted to increase the applicability of IC in organizations. The results also indicate that there is not one single enabler solving the problem, but rather several enablers can influence the adoption.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2015
Series
Lecture Notes in Computer Science (LNCS), ISSN 0302-9743 ; 9482
Keywords
nformation classification, Systematic literature review, ISMS
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Technology; Humanities and Social sciences; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12022 (URN)10.1007/978-3-319-30303-1_17 (DOI)000379392900017 ()2-s2.0-84960324053 (Scopus ID)978-3-319-30302-4 (ISBN)978-3-319-30303-1 (ISBN)
Conference
8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015
Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-08 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Åhlfeldt, R.-M., Andersén, A., Eriksson, N., Nohlberg, M., Bergström, E. & Fischer Hübner, S. (2015). Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv. Skövde: Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en studie genomförts med syftet att komplettera resultatet från en tidigare genomförd förstudie (Åhlfeldt m.fl., 2014) med en analys av kompetensförsörjning och kompetensbehov på informations­säkerhetsområdet från ett samhällsperspektiv. Arbetet har genomförts av forskare från två lärosäten, Högskolan i Skövde och Karlstad Universitet, samt inom tre forskningsdiscipliner: pedagogik, informationssäkerhet och företagsekonomi.

Uppdraget har varit att besvara följande frågeställningar:

  • Vilka är kompetensbehoven för att ha en god och balanserad informationssäkerhet som bidrar till samhällets informationssäkerhet?
    • Samtida kompetensbehov (nuläget)
    • Framtida kompetensbehov
    • Hur ska nödvändig kompetens erhållas och på vem ligger ansvaret?
    • Utifrån ovanstående frågeställningar, vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

Arbetet har genomförts i form av fokusgrupper med representanter från myndigheter och företag som har en nära verksamhetskoppling till samhällets informationssäkerhet och som är viktiga för att samhällets informationssäkerhet ska fungera.

Resultatet visar att det finns stora brister avseende informationssäkerhetskompetens på alla nivåer i samhället. Tre tydliga områden pekas ut 1) nationellt - ökat behov av starkare styrning och ledning samt kravställning 2) organisation - ökat behov av kompetens från ledning till medarbetare men med starkt fokus på kompetenshöjande åtgärder på ledningsnivå samt vid upphandling och 3) medborgarperspektivet där framförallt skolområdet lyfts fram som ett viktigt insatsområde för kompetenshöjande åtgärder.

För att uppnå nödvändig kompetens krävs utbildningsinsatser på alla ovan angivna områden. Dels utbildningar på akademisk nivå för informationssäkerhetsexperter men även övriga utbildningar inom t ex juridik och ekonomi. Även yrkesverksamma på organisationsnivå behöver riktade kompetenshöjande åtgärder som sätter informationssäkerhet i fokus utifrån organisationens verksamhetsbehov, allt ifrån ledningsnivå till medarbetarnivå.

Resultatet visar även att ansvaret för samhällets kompetensförsörjning för informationssäkerhet ligger även den på alla ovan nämnda tre områden men med tydlig betoning på nationell nivå. Här betonas behovet av nationella krav för att medvetandegöra och lyfta informations­säkerheten i samhällsviktig verksamhet för att nå så många medborgare som möjligt.  

Förslag på framtida arbete avseende utveckling av metoder för framtida studier av kompetensförsörjningen pekar främst på metoder för att angripa bristen på helhetssyn samt kompetensförsörjning för management och medborgare.

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Högskolan i Skövde, 2015. p. 30
Series
IIT Technical Reports ; HS-IIT-TR-15-001
Keywords
information security, competence, societal perspective
National Category
Information Systems
Research subject
Technology; Information Systems; Followership and Organizational Resilience
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-10806 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2019-01-23Bibliographically approved
Bergström, E., Carlén, U. & Lennerholt, C. (2014). Certifications in Higher Education - Friend or Foe?. In: : . Paper presented at NU2014, Lärande kulturer, 8-10 October, Umeå.
Open this publication in new window or tab >>Certifications in Higher Education - Friend or Foe?
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

Keywords
Certification, ICT development, higher education, learning organisation
National Category
Pedagogical Work Computer Sciences
Research subject
Humanities and Social sciences; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9976 (URN)
Conference
NU2014, Lärande kulturer, 8-10 October, Umeå
Available from: 2014-09-18 Created: 2014-09-18 Last updated: 2020-01-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1436-2980

Search in DiVA

Show all publications