Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 13) Show all publications
Gustavsson, S., Andersén, A. & Berglund, M. (2019). To challenge and to be challenged – teachers collective learning in higher education. Reflective Practice, 20(3), 339-354
Open this publication in new window or tab >>To challenge and to be challenged – teachers collective learning in higher education
2019 (English)In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 20, no 3, p. 339-354Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Critical analyzing and reflective competence are essential objectives in all higher education. In academic professional education, it is a challenge for the teacher to support and develop the student´s critical reflection of both academic and placement studies. The aim of this study is to identify the characteristics of the teacher role and the challenges of the reflective seminar within higher education. Data were gathered through group interviews and analyzed with a phenomenological hermeneutic approach. The result shows four themes; the experience of control and uncertainty, building trust and challenging ideas, the alternation between closeness and distance, and the parallel processes of supervising learning and being in a learning state. One conclusion is that the seminar teaching practice stimulates a collegial learning environment. This practice promotes the teachers pedagogical and didactical competence and an open attitude to each other´s teaching practice.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2019
Keywords
Critical reflelection, supervising, professional education, higher education, collective learning
National Category
Nursing
Research subject
Wellbeing in long-term health problems (WeLHP)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16883 (URN)10.1080/14623943.2019.1611552 (DOI)000471422600001 ()2-s2.0-85065660722 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-12 Created: 2019-05-12 Last updated: 2020-06-01Bibliographically approved
Åhlfeldt, R.-M., Andersén, A., Eriksson, N., Nohlberg, M., Bergström, E. & Fischer Hübner, S. (2015). Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv. Skövde: Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en studie genomförts med syftet att komplettera resultatet från en tidigare genomförd förstudie (Åhlfeldt m.fl., 2014) med en analys av kompetensförsörjning och kompetensbehov på informations­säkerhetsområdet från ett samhällsperspektiv. Arbetet har genomförts av forskare från två lärosäten, Högskolan i Skövde och Karlstad Universitet, samt inom tre forskningsdiscipliner: pedagogik, informationssäkerhet och företagsekonomi.

Uppdraget har varit att besvara följande frågeställningar:

 • Vilka är kompetensbehoven för att ha en god och balanserad informationssäkerhet som bidrar till samhällets informationssäkerhet?
  • Samtida kompetensbehov (nuläget)
  • Framtida kompetensbehov
  • Hur ska nödvändig kompetens erhållas och på vem ligger ansvaret?
  • Utifrån ovanstående frågeställningar, vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

Arbetet har genomförts i form av fokusgrupper med representanter från myndigheter och företag som har en nära verksamhetskoppling till samhällets informationssäkerhet och som är viktiga för att samhällets informationssäkerhet ska fungera.

Resultatet visar att det finns stora brister avseende informationssäkerhetskompetens på alla nivåer i samhället. Tre tydliga områden pekas ut 1) nationellt - ökat behov av starkare styrning och ledning samt kravställning 2) organisation - ökat behov av kompetens från ledning till medarbetare men med starkt fokus på kompetenshöjande åtgärder på ledningsnivå samt vid upphandling och 3) medborgarperspektivet där framförallt skolområdet lyfts fram som ett viktigt insatsområde för kompetenshöjande åtgärder.

För att uppnå nödvändig kompetens krävs utbildningsinsatser på alla ovan angivna områden. Dels utbildningar på akademisk nivå för informationssäkerhetsexperter men även övriga utbildningar inom t ex juridik och ekonomi. Även yrkesverksamma på organisationsnivå behöver riktade kompetenshöjande åtgärder som sätter informationssäkerhet i fokus utifrån organisationens verksamhetsbehov, allt ifrån ledningsnivå till medarbetarnivå.

Resultatet visar även att ansvaret för samhällets kompetensförsörjning för informationssäkerhet ligger även den på alla ovan nämnda tre områden men med tydlig betoning på nationell nivå. Här betonas behovet av nationella krav för att medvetandegöra och lyfta informations­säkerheten i samhällsviktig verksamhet för att nå så många medborgare som möjligt.  

Förslag på framtida arbete avseende utveckling av metoder för framtida studier av kompetensförsörjningen pekar främst på metoder för att angripa bristen på helhetssyn samt kompetensförsörjning för management och medborgare.

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Högskolan i Skövde, 2015. p. 30
Series
IIT Technical Reports ; HS-IIT-TR-15-001
Keywords
information security, competence, societal perspective
National Category
Information Systems
Research subject
Technology; Information Systems; Followership and Organizational Resilience
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-10806 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2023-01-30Bibliographically approved
Andersén, J. & Andersén, A. (2014). Deconstructing resistance to organizational change – A social representation theory approach. International Journal of Organizational Analysis, 22(3), 342-355
Open this publication in new window or tab >>Deconstructing resistance to organizational change – A social representation theory approach
2014 (English)In: International Journal of Organizational Analysis, ISSN 1934-8835, E-ISSN 1758-8561, Vol. 22, no 3, p. 342-355Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose - Social representation theory (SRT) is a growing theory in social psychology research. SRT is about how individuals co-construct representations of various objects in different social settings. These social representations govern the attitudes and actions of individuals and groups. In spite of the growing interest in SRT in various fields, no studies have used SRT to understand resistance to organizational change. Thus, the purpose of this work is to illustrate how SRT can be used to understand the concept of resistance to change.

Design/methodology/approach - Review of the relevant literature on resistance to change and SRT in order to develop a conceptual framework for understanding resistance from the standpoint of SRT.

Findings - We develop a model that illustrates how three interrelated objects, i.e. the organizational process and the pre- and post-change situation, are co-constructed in social contexts. Also, we discuss how representations of these objects can co-exist (cognitive polyphasia). Our study illustrates the complexity of resistance to change by deconstructing the concept.

Originality/value - Application of SRT in order to analyze resistance to organizational change is a novel approach that provides several new insights. For example, whereas most publications regard advocates of change as sense-givers in the change recipient’s sense-making process, we argue for a more constructionist approach. Thus, all actors involved in the change process will affect each other and together co-construct the social representations. These social representations govern attitudes to change.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2014
Keywords
Sense-making, Organizational change, Social representations, Cognitive polyphasia, Social representation theory
National Category
Business Administration
Research subject
Humanities and Social sciences; Strategic Entrepreneurship
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9686 (URN)10.1108/IJOA-04-2012-0582 (DOI)2-s2.0-84925846950 (Scopus ID)
Available from: 2014-07-18 Created: 2014-07-18 Last updated: 2019-10-31Bibliographically approved
Åhlfeldt, R.-M., Fischer Hübner, S., Carlén, U., Andersén, A., Eriksson, N., Björck, F. & Nohlberg, M. (2014). Förstudie kompetensbehov informationssäkerhet. Skövde: Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Förstudie kompetensbehov informationssäkerhet
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en förstudie genomförts med syftet att sammanställa forskningsresultat om kompetenshöjande åtgärder inom informationssäkerhetsområdet för att kartlägga utbildningsbehov och identifierade nyttoeffekter. Arbetet har genomförts av forskare från tre olika lärosäten, Högskolan Skövde, Karlstad Universitet och Stockholms Universitet, samt inom tre forskningsdiscipliner nämligen pedagogik, informationssäkerhet och företagsekonomi.

Förstudien har haft i uppdrag att besvara följande frågeställningar:

 • Hur definieras kompetens?

 • Hur mäter man kompetens?

 • Hur skiljer sig olika typer av utbildningsinsatser avseende nyttoeffekter? Vilka erfarenheter,

  utvärderingar förklaringsfaktorer kan identifieras?

 • Hur och i vilken utsträckning tillgodogörs olika typer av utbildningar?

 • Vad kännetecknar framgångsrika utbildningsinsatser?

  Resultatet visar att kompetensbegreppet är svårdefinierat och det finns ingen tydlig definition av begreppet. Ett försök till en sammanfattande beskrivning av kompetensbegreppet utifrån granskningen är att kompetens innebär en viss uppsättning kunskaper, färdigheter, etik och attityder i en viss kontext. Kompetens innefattar både egenskaper och intentioner där egenskap inkluderar kunskap och färdighet, och intentioner innefattar etik och attityder. Allt måste dock relatera till en kontext och alltid ses i sitt sammanhang.

  Ytterst få studier har fokus på mätning av kompetens både generellt och inom informationssäkerhetsområdet. De studier som genomfört någon form av mätning mäter främst kompetens utifrån det akademiska fältet och då i första hand utifrån ett kunskapsperspektiv. Forskning av mätning på yrkesverksamma är minimal inom de sökområden som granskats i denna förstudie.

  Avseende kompetensbehov, nyttoeffekter, erfarenheter och framgångsfaktorer visar granskningen att framgångsfaktorer generellt är när utbildningsinsatserna för yrkesverksamma har ett praktiknära fokus. Motivationen och engagemanget hos de som går en utbildning är av avgörande betydelse. Det går inte direkt att avgöra vilka utbildningstyper eller aktiviteter som är av störst betydelse utan granskningen visar att en kombination av olika utbildningsformer och aktiviteter är att föredra. Vidare är dialog och diskussion i den dagliga verksamheten av stor betydelse för att bygga upp en hållbar säkerhetskultur i organisationen. Den s k tysta kunskapen ska inte underskattas utan behöver tas i beaktande och stödjas.

  Ytterligare är ledningens engagemang, delaktighet och stöd för utbildningens genomförande av avgörande betydelse om en utbildning ska uppnå en tydlig effekt i verksamheten.

  Granskningen visar att det finns behov av ytterligare forskning avseende kompetensbehov och på vilket sätt olika utbildningsinsatser ger effekt i organisationer. Förslag på ett diskussionsunderlag för framtida arbete har tagits fram. Förslagen innefattar bl a behov av kompetensanalyser, metoder och verktyg för att mäta utbildningseffekter, riktade kompetenshöjande insatser för managementnivån, longitudinella studier för uppföljning av effekter samt utveckling av metoder och verktyg för ett situerat lärande.

Granskningen har genomförts inom olika disciplinområden vilket har uppfattats mycket positivt av de deltagande forskarna. Eftersom informationssäkerhet är ett interdisciplinärt område krävs också att bredare perspektiv och ytterligare discipliner bör ingå i framtida fördjupade analyser i området. Exempel på tillkommande discipliner är beteendevetenskap, psykologi och juridik. Behovet av kompetens inom informationssäkerhetsområdet lär inte minska i framtiden och ytterligare forskning behövs för att rätt utbildning ska nå rätt person vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Skövde i mars 2014

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Högskolan i Skövde, 2014. p. 53
Series
IIT Technical Reports ; HS-IIT-TR-14-001
Keywords
Informationssäkerhet, kompetens, kompetensbehov
National Category
Information Systems
Research subject
Technology; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9909 (URN)
Available from: 2014-09-08 Created: 2014-09-08 Last updated: 2023-03-15Bibliographically approved
Andersén, A. (2013). Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 7(1), 88-101
Open this publication in new window or tab >>Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens
2013 (Swedish)In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 7, no 1, p. 88-101Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article describes and discusses a group of newly trained vocational teachers' experiences of outcomes of their teacher education in terms of professional skills. Seven students participated in focus group discussions concering one of the professional teacher training national objectives. The results show that the newly trained vocational teachers acquired a new vision of the teaching profession and that they have strengthened both their professional identity and their self confidence. They have new, broader and more improved tools to use in teaching. and they see the importance of having a vocational teacher education. Skills that are considered important in new vocational teachers' profession are for example to able to see the individual students and reach out o them with a message, and to make just assessment and set fair grades. 

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Avdelningen Barn, Unga och Vuxnas lärande vid högskolan i Skövde, 2013
Keywords
vocational teacher education, professional skills, experiences, outcomes, focus group discossions, yrkeslärarutbildning, yrkeskompetens, erfarenheter, utkomster, fokusgrupps diskussioner
National Category
Social Sciences Humanities Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9472 (URN)
Available from: 2014-06-16 Created: 2014-06-16 Last updated: 2023-04-24Bibliographically approved
Andersén, A. (2012). Folkhögskolans många ansikten i de högskoleförberedande kurserna. In: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman (Ed.), Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2011 (pp. 108-119). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskolans många ansikten i de högskoleförberedande kurserna
2012 (Swedish)In: Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2011 / [ed] Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2012, p. 108-119Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2012
National Category
Educational Sciences
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-6406 (URN)978-91-980213-0-1 (ISBN)
Available from: 2012-09-19 Created: 2012-09-19 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Andersén, J. & Andersén, A. (2012). The relationship between employee well-being and firm performance: A resource-based analysis. In: Proceedings of the 12th Annual Hawaii International Conference on Business: . Paper presented at Twelfth Annual Hawaii International Conference on Business, May 24–27, 2012, Honolulu, Hawaii (pp. 719-724). Hawaii International Conference on Business
Open this publication in new window or tab >>The relationship between employee well-being and firm performance: A resource-based analysis
2012 (English)In: Proceedings of the 12th Annual Hawaii International Conference on Business, Hawaii International Conference on Business , 2012, p. 719-724Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Enhancing the wellbeing of employees is a key feature of human resource management (HRM) and numerous HRM-practices to strengthen the wellbeing of co-workers have been developed. Although the benefits for the employees of such practices are obvious, the relationship between employee wellbeing and firm performance is unclear. In order to strengthen this relationship some studies have extended the concept of firm performance by including additional "soft" dimensions of performance. However, investing in wellbeing is, of course, associated with costs and several scholars argue that investments in the wellbeing of employees can be regarded as any other investment and from an owner's perspective it is essential to get a return on the investment. In the field of strategic HRM (SHRM), some attempts have been made to analyze the relationship between wellbeing, firm resources and firm performance. Most studies have, however, focused on the relationship between specific HRM-activities and firm performance or certain aspects of resource features. For example, how the wellbeing of employees can enhance the retention of human resources or how wellbeing can stimulate intrapreneurship and thereby generate short-term increases in profits. Thus, few studies have analysed the relationship between wellbeing, competetive advantages and performance from a holistic approach. Consequently, in this paper we present a resource-based analysis of the relationship between the wellbeing of employees and firm performance. We present three propositions regarding the relationship between wellbeing, resources and firm performance. These propositions illustrate the complexity of the relationship by discussing why wellbeing can enhance as well as reduce firm performance.

Place, publisher, year, edition, pages
Hawaii International Conference on Business, 2012
Series
Conference proceedings / Hawaii International Conference on Business, ISSN 1539-722X
Keywords
Employee wellbeing, Resource-based theory, Strategic human resource management, Business performance, Sustainable competitive advantages
National Category
Economics and Business
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-6446 (URN)
Conference
Twelfth Annual Hawaii International Conference on Business, May 24–27, 2012, Honolulu, Hawaii
Available from: 2012-10-05 Created: 2012-10-04 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Andersén, A. (2011). Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. (Doctoral dissertation). Jönköping: School of education and communication
Open this publication in new window or tab >>Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet
2011 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
A particular perspective on higher education? : Folk high shool participants´social representations of university
Abstract [sv]

Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. Avhandlingen syftar också till att undersöka dessa sociala representationers ursprung och framväxt, liksom om de har påverkats av andra sociala representationer exempelvis dem om folkhögskolans särart. För att identifiera folkhögskole­deltagarnas sociala identitet och sociala representationer har jag använt mig av empiriska data insamlat genom fria associationer och intervjuer med folkhögskoledeltagare och före detta folkhögskoledeltagare. För att undersöka representationernas ursprung har jag genomfört en dokument­studie på folkhögskolelärarnas tidskrift. Resultaten visar att folkhögskolans företrädare genom hela folkhögskolans historia har förhållit sig till två huvudidéer, den om folkhögskolans särart och den om att folkhögskolan är en institution som anpassar sig efter det omkringliggande samhället och dess krav. Dessa båda idéer förklarar varför olika sociala identiteter och olika sociala representa­tioner existerar bland folkhögskoledeltagarna. Grundidén att folkhögskolan har en särart leder till representationer om folkhögskolan som ett alternativ till annan utbildning och högskola och universitet som något som inte är likt folkhögskola. Den andra grundläggande idén om folkhögskolan som en institution som ständigt anpassar sig leder till representationer om folkhögskolan som en andra chans och högskolan som mål.

Abstract [en]

The thesis aims to investigate folk high school participants’ social representations of university. According to the theory of social representa­tions, folk high school participants’ social representations of university are created socially and change depending on their experiences of university. The thesis also aims to investigate the origins of these social representations and how they have developed over time, as well as whether and how these rep­resent­ations have been affected by other social representa­tions, such as those of the distinctive character of folk high school. In order to identify folk high schools participants’ social identities and social rep­resenta­tions, I have made use of empirical data collected through free associa­tions and interviews with folk high school participants and former folk high school participants. To discover the origin of the representations and how they developed over time, I conducted a document study of an important folk high school teacher magazine. The results show that throughout the history of folk high schools, the institution has remained true to two basic ideas. These two fundamental ideas explain why different social identities and different representa­tions exist among the participants. The idea of folk high school as something different and special, leads to representations of folk high school as an alternative to other forms of education and to representations of university as some­­thing unlike folk high school. The second idea – that folk high school must adapt to the surrounding community – leads to representations of folk high school as a second chance and social representations of university as a goal.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: School of education and communication, 2011. p. 260
Series
Dissertation. School of Education and Communication, ISSN 1652-7933 ; 13
Keywords
folk high school, widening participation, social representations, distinctive caracter, university, social identity, liberal adult education, popular adult education, free associations, folkhögskola, breddad rekrytering, sociala representationer, särart, universitet, social identitet, folkbildning, fria associationer
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9474 (URN)978-91-628-8254-9 (ISBN)
Public defence
2011-06-17, Hb116, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-06-16 Created: 2014-06-16 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Andersén, A. (2011). Swedish folk high school as a second chance to attain acess to university. In: NCEE 2011: . Paper presented at NCEE 2011.
Open this publication in new window or tab >>Swedish folk high school as a second chance to attain acess to university
2011 (English)In: NCEE 2011, 2011Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Folk high schools are part of popular, or liberal adult education in Sweden. By participating in the general course at a folk high school, students who have failed to meet the requirements necessary for continued study at university level have a second chance to fulfil such requirements. This paper describes different approaches of Swedish folk high schools with regard to preparing their participants for university studies. The paper also discusses how these different ways of working affect how participants perceive university studies and how these perceptions affect their choices of whether or not to continue on to university after completion of their folk high school education. Based on empirical data collected through free associations, interviews with then-current and former folk high school participants, articles from a leading folk high school teacher magazine, and material found on the folk high schools’ homepages, the results show that throughout the history of the Swedish folk high school, this institution has remained true to two basic ideas: the idea of differentiation and the idea of adaptation.

The results also show that folk high schools work in different ways with regard to widening participation, depending on which of these two ideas they tend to focus on most. The prevalence of these two fundamental ideas explains why different social identities and different representations exist among the participants. The idea of folk high school as something different and special leads to representations of folk high school as an alternative to other forms of education and to representations of university as something difficult and different than folk high school. The second idea – that folk high school must adapt to the surrounding community – leads to representations of folk high school as a second chance and of university as a goal.

Keywords
attain to university, acess to university, widening participation, folk high school
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9473 (URN)
Conference
NCEE 2011
Available from: 2011-11-16 Created: 2014-06-16 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Andersén, A. (2010). Social Representations and Social Identity in Swedish Folk High Schools: an application of Duveen and Lloyd. Papers on Social Representations, 19(1), 10.1-10.14
Open this publication in new window or tab >>Social Representations and Social Identity in Swedish Folk High Schools: an application of Duveen and Lloyd
2010 (English)In: Papers on Social Representations, ISSN 1021-5573, E-ISSN 1819-3978, Vol. 19, no 1, p. 10.1-10.14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article extends Duveen's work on social representations and social gender identity by discussing how it can be applied to the context of Swedish folk high school participants' social representations of folk high school and university, then examines the influence of these representations on participants' desires and ambitions to progress to university.  Adopting Duveen's framework to analyze several previous data regarding folk high schools (i.e., a document study of folk high school teachers' magazines, an association study on folk high school participants, and interviews with folk high school participants), I seek to illustrate in this article how most premises concerning the formation of children's social identity (as described by Duveen) also hold for adults entering a new social context.

Place, publisher, year, edition, pages
Department of Social Psychology, London School of Economics and Political Science, 2010
Keywords
social representations, social identity, folk high school, widening participation
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-9477 (URN)
Note

Högskolan i Jönköping, HLK, Livslångt lärande/Encell

Available from: 2010-05-12 Created: 2014-06-16 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5306-7012

Search in DiVA

Show all publications