his.sePublikasjoner
1 - 35 of 35
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hoyos Rodriguez, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Realistic Computer aided design: model of an exoskeleton2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10,5 poäng / 16 hpOppgave
  Abstract [en]

  The musculoskeletal disorders have significant health care, social and economic consequences in the factories nowadays. One of the most promising possible solutions is the use of exoskeletons in the workstations. Exoskeletons are assistive wearable robotics connected to the body of a person, which aims to give mechanical power or mobility to the user (Wang, Ikuma, Hondzinski, & de Queiroz, 2017).

  The objective of this project is to create a realistic CAD model of a passive exoskeleton which will be used in future research to analyse the behaviour of the workers in a virtual environment with and without the exoskeleton. This model will be a virtual representation of the exoskeleton EKSOVest which has been designed to support these workers who have to realize overhead tasks. This virtual representation will be carried out in PTC CREO and exported to IPS IMMA in order to check the viability of this model. To achieve a realistic model, the exoskeleton should have the same characteristics than the real exoskeleton. The objectives of this project will be defined for these characteristics, which are part creation, mechanisms, forces simulation, and parametrization. The parts and the mechanisms will be created and defined in PTC CREO with the same dimensions and behaviour as the real exoskeleton. Furthermore, this report will be focussed mainly in force simulation and the parametrization.

  The forces of the EKSOVest are generated by two different spring and by a high-pressure spring. To simulate these forces, the equation of these springs will be obtained and introduced in PTC CREO. These equations will be obtained through the regression of a set of points, which will be obtained from the real exoskeleton using a dynamometer. The parametrization will be carried out with the objective to make the virtual model adaptable for every type of mannequins. This parametrization will modify the length of the exoskeleton’s spine bar and the distance between the mechanical arms. These distances will be adapted according to the mannequin’s measures which will be introduced by the user. The measures that have to be introduced by the user are shoulder height, liac spine height, and chest width.

  In conclusion, it can be said that the regression of the springs obtained are an accurate result which can imitate quite well the forces of this exoskeleton. Furthermore, the results of the parametrization allow the exoskeleton adaptable to any type of dimensions that the mannequin could have. The final model obtained has been exported to IPS IMMA and implemented in a mannequin.

 • Mahmoud, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Svensson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Self-driving cars learn by imagination2018Inngår i: Proceedings of the 14th SweCog Conference / [ed] Tom Ziemke, Mattias Arvola, Nils Dahlbäck, Erik Billing, Skövde: University of Skövde , 2018, s. 12-15Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Nordén, Astrid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Wanner, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hur en kvantitativ urvalsmetod kan generera i kvalitativa rekryteringar: En studie om arbetspsykologiska tester2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personalplanering är ett strategiskt arbete som bland annat handlar om att förstå vilken personal och kompetens som finns i organisationen. Organisationer lägger idag fokus på att göra det sociala livet reviderbart, vilket kan vara en anledning till att kvantitativa urvalsmetoder används i rekryteringsprocessen. I samband med detta belyses kritik mot en kvalitativ metod då subjektivitet vid insamlande av information inte anses önskvärt. Trovärdigheten samt validiteten i arbetspsykologiska tester, vilket är en rationell urvalsmetod, ifrågasätts då synen på kvantifiering av kandidatens egenskaper är delad. Det är därför av intresse att öka förståelsen för användandet av arbetspsykologiska tester och dess funktion i praktiken, hur andra faktorer påverkar validiteten samt betydelsen av en kontextuell förståelse.

  Syfte: Att få en större förståelse över hur den rationella urvalsmetoden arbetspsykologiska tester används som ett verktyg i rekryteringsprocessen. Genom att anlägga ett perspektiv som belyser komplexiteten i både beslut och människan avser uppsatsen även att ifrågasätta hur metoden fungerar i det praktiska rekryteringsarbetet.

  Metod: I denna kvalitativa undersökning har åtta semistrukturerade intervjuer med testledare genomförts för att få en djupare insikt i hur testerna fungerar i det praktiska arbetet. Utöver detta presenteras tre dimensioner av arbetspsykologisk testning som sätter ramarna för uppsatsen upplägg.

  Slutsats: Funktionen av testerna är beroende av dess avsedda syfte och tillvägagångssätt gällande när och hur testerna används. Begåvningstester kan vara en effektiv och rättvis metod för att sträva efter objektivitet i första urvalet där tydliga minimikrav finns. Personlighetstester kan vara ett hjälpmedel för att förstå hur kandidatens förutsättningar ser ut snarare än att få en större förståelse för hur kandidaten är.

 • Morina, Adela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bavcic, Alma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Medarbetarens uppfattning av att arbeta i en självstyrande grupp: En studie om självstyrande grupper med utgångspunkt från den kommunala hemtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning beskriver att ledarskap och medarbetarskap är minst lika viktiga som fenomen. Trots detta så är intresset och kunskapen om ledarskap oerhört mycket större än om medarbetarskap (Tengblad, 2009). Till skillnad från tidigare forskning kommer denna studie fokusera på medarbetarens uppfattning av fenomenetsjälvstyrande grupper.Författarna såg en brist i den forskning som relateras till självstyrande grupper utifrån ett medarbetarsperspektiv. Detta medförde ett engagemang för studiens syfte som grundar sig på att skapa djupare förståelse för självstyrande grupper utifrån ett medarbetarperspektiv. Författarna till denna studie önskade även att kunna framföra förståelse för de fördelar samt nackdelar som kan uppkomma för medarbetare i en självstyrande grupp. Den organisationen som har undersökts är Jönköping kommun varav självstyrande grupper är vanligt förekommande. Medarbetare i en specifik hemtjänst ligger till grund för studien.Studien innehar ett abduktivt angreppssätt genom att datainsamlingen är inhämtad utifrån en kvalitativ metod. Detta för att kunna förstå de viktigaste aspekterna kring självstyrande grupper samtidigt som medarbetarnas uppfattningar fångas för att få en klarare bild av hur de berörda ser på arbetssättet. Det intressanta i studien är att se självstyrande grupper utifrån medarbetarens perspektiv. Upplever medarbetare att det finns fördelar och nackdelar med att arbeta inom en självstyrande grupp? Vad är en självstyrande grupp egentligen?I studien framkommer det att medarbetarna inte relaterar till att vara en självstyrande grupp i praktiken. Det intressanta är att tidigare studier och forskning visar på att begreppet tolkas olika av organisationer och ett fåtal definitioner har skrivits ner på papper. Detta skapar problematik eftersom det råder olika uppfattningar kring innebörden av vad självstyrande grupperegentligen är (Frandsen, Brekke & Paulson, 2000). Resultatet från studien har framfört nyuppkomna begrepp som relateras till självstyrande grupper från ett medarbetarperspektiv. Medarbetare definierar gruppen som medbestämmande före självstyrande. Gruppens arbetssätt präglas framförallt av känslomässigt arbete och kontroll. Resultatet visar även att ledarskapet och medarbetarskapet har ett samband gällande självstyrande grupper.

 • Larsson, Viktor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Lättanvänd palleteringsapplikation: Applicering av gränssnittsdesign för äldre2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt. Två gränssnitt jämförs i studien, där en skapad applikation jämförs med en kopia av applikationen, där den enda ändringen som skedde var tillägget av viss gränssnittsdesign för äldre, baserad på tidigare forskning. Undersökningen utfördes på fyra teknikvana och fyra mindre teknikvana personer, baserat på ATI-skalan, där två från varje grupp fick använda applikationen med gränssnittsdesign för äldre och två från varje grupp fick använda applikationen utan gränssnittsdesign för äldre. Resultatet av undersökningen ligger i linje med studiens forskningsbakgrund. Denna undersökning indikerade resultat på en ökad tydlighet i flera moment, men undersökningen visade nästan bara förbättringar i tydlighet för de mindre teknikvana testpersonerna. Mer teknikvana användare klarade av att använda båda applikationerna nästan lika bra, med gränssnittsdesign för äldre, som utan. Resultatet antyder att de förändringar som gjorts i färg, fontstorlek, kontrast, språk- och funktionsmässigt gav en ökad tydlighet som gjorde att de mindre teknikvana testpersonerna lättare kunde uppfatta funktioner och överlag hade mindre problem vid användandet av applikationen.

 • Babawi, Sadeer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Güner, Johannes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  DIGITALISERING INOM BANKSEKTORN: Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: En stor del av den svenska ekonomin vilar på den svenska banksektorn. I och med den ökande digitaliseringen som blivit än mer påtaglig på senare tid har konkurrenssituationen bidragit till ett nytt utgångsläge än tidigare. Idag talas det om nya konkurrenter i banksektorn, som FinTech bolag, internationella banker och andra aktörer som börjar utmana svenska storbanker om fler marknadsandelar.

  Syfte och problemformulering: Syftet med arbetet är att identifiera, beskriva och förklara hur svenska storbanker och FinTech bolag uppfattar möjligheterna och hoten i samband med den ökande digitaliseringen inom banksektorn. Detta är för att försöka skapa en förståelse för förändringen av banksektorn i samband med digitaliseringen. Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?

  Teoretisk referensram: De teorier som har använts under studien är isomorfismen med underbegreppen tvingande, imiterande och normativ isomorfism samt Porters strategiteori, femkraftsmodellen. En SWOT analys har använts för att enklare kunna identifiera bankernas styrkor, svagheter, möjligheter och hot i samband med digitaliseringen. Studien har även använt sig av tidigare forskning och tagit hänsyn till strävan efter legitimitet och krav på kostnadseffektivisering. Detta har använts som stöd till det empiriska resultat som samlats in för att enklare kunna analysera och därmed få problemformuleringen besvarad.

  Metod: Det empiriska materialet har samlats in med en kvalitativ metod. 5 informanter har medverkat i semistrukturerade intervjuer.

  Slutsats: Författarna till studien har identifierat och beskrivit flera faktorer till hur de uppfattar de möjligheter och de hot som finns i samband med den ökande digitaliseringen. Informanterna belyste både möjligheter och hot, exempelvis att regelverket PSD2 ökar konkurrensen och förbättrar situationen för mindre aktörer att konkurrera mot de större bankerna. Studien har även begränsats till svenska storbanker och FinTech bolag.

 • García Concejero, Yeray
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Salazar del Río, Miguel Antonio
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Emulation of industrial Fieldbus modules for Virtual Commissioning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The evolution of the industry, known as industry 4.0, has introduced new technologies such as Virtual Commissioning and Industrial Internet of things. Nowadays, virtual models of automated systems are being created in order to be tested while being built in real life, what includes PLC programs, robots, etc. In order to provide a real behaviour emulation, these virtual models should be as similar to reality as possible. Currently, the components communication in a real system is done through Internet with the use of fieldbuses I/O modules. Right now, these modules are not integrated in the virtual model, as the PLC program returns an error due to the hardware not being found. This implies that the PLC project must be modified, and a workaround must be done in order to connect the I/O cards components of the modules. Furthermore, it means that two PLC projects need to be maintained at the same time, one for the real system and another for the virtual system. In this thesis, a research was done to prove if fieldbuses modules could be emulated, helping to improve Virtual Commissioning. The final goal is to allow a PLC project created for a real system to be run again the corresponding virtual model without any change. To achieve this, a driver able to emulate the communication behaviour of an Ethernet/IP fieldbus module is developed and tested against a real PLC program.

 • Kallionpää, Roosa E.
  et al.
  Department of Psychology and Speech-Language Pathology, and Turku Brain and Mind Center, University of Turku, Turku, Finland / Department of Perioperative Services, Intensive Care and Pain Medicine, Turku University Hospital, Finland.
  Pesonen, Henri
  Department of Mathematics and Statistics, University of Turku, Finland / Department of Computer Science, Aalto University, Espoo, Finland.
  Scheinin, Annalotta
  Department of Perioperative Services, Intensive Care and Pain Medicine, Turku University Hospital, Finland / Turku PET Centre, University of Turku and Turku University Hospital, Finland.
  Sandman, Nils
  Department of Psychology and Speech-Language Pathology, and Turku Brain and Mind Center, University of Turku,Finland.
  Laitio, Ruut
  Turku PET Centre, University of Turku and Turku University Hospital, Finland.
  Scheinin, Harry
  Department of Perioperative Services, Intensive Care and Pain Medicine, Turku University Hospital, Finland / Turku PET Centre, University of Turku and Turku University Hospital, Finland / Integrative Physiology and Pharmacology, Institute of Biomedicine, University of Turku, Finland.
  Revonsuo, Antti
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Department of Psychology and Speech-Language Pathology, and Turku Brain and Mind Center, University of Turku, Finland.
  Valli, Katja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Department of Psychology and Speech-Language Pathology, and Turku Brain and Mind Center, University of Turku, Finland / Department of Perioperative Services, Intensive Care and Pain Medicine, Turku University Hospital, Finland.
  Single-subject analysis of N400 event-related potential component with five different methods2019Inngår i: International Journal of Psychophysiology, ISSN 0167-8760, E-ISSN 1872-7697, Vol. 144, s. 14-24Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There are several different approaches to analyze event-related potentials (ERPs) at single-subject level, and the aim of the current study is to provide information for choosing a method based on its ability to detect ERP effects and factors influencing the results. We used data from 79 healthy participants with EEG referenced to mastoid average and investigated the detection rate of auditory N400 effect in single-subject analysis using five methods: visual inspection of participant-wise averaged ERPs, analysis of variance (ANOVA) for amplitude averages in a time window, cluster-based non-parametric testing, a novel Bayesian approach and Studentized continuous wavelet transform (t-CWT). Visual inspection by three independent raters yielded N400 effect detection in 85% of the participants in at least one paradigm (active responding or passive listening), whereas ANOVA identified the effect in 68%, the cluster-method in 59%, the Bayesian method in 89%, and different versions of t-CWT in 22–59% of the participants. Thus, the Bayesian method was the most liberal and also showed the greatest concordance between the experimental paradigms (active/passive). ANOVA detected significant effect only in cases with converging evidence from other methods. The t-CWT and cluster-based method were the most conservative methods. As we show in the current study, different analysis methods provide results that do not completely overlap. The method of choice for determining the presence of an ERP component at single-subject level thus remains unresolved. Relying on a single statistical method may not be sufficient for drawing conclusions on single-subject ERPs. 

 • Darwish, Amena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Optimized material flow using unsupervised time series clustering: An experimental study on the just in time supermarket for Volvo powertrain production Skövde.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Machine learning has achieved remarkable performance in many domains, now it promising to solve manufacturing problems — a new ongoing trend of using machine learning in industrial applications. Dealing with the material order demand in manufacturing as time-series sequences, making unsupervised time-series clustering possible to apply. This study aims to evaluate different time-series clustering approaches, algorithms, and distance measures in material flow data. Three different approaches are evaluated; statistical clustering approaches; raw based and shape-based approaches and at last feature-based approach. The objectives are to categorize the materials in the supermarket (intermediate storage area to store materials before assembling the products) into three different flows according to their time-series properties. The experimental shows that feature-based approach is performed best for the data. A features filter is applied to keep the relevant features, that catch the unique characteristics from the data the predicted output. As a conclusion data type, structure, the goal of the clustering task and the application domains are reasons that have to consider when choosing the suitable clustering approach.

 • Salas, Julian
  et al.
  Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT), Barcelona, Spain.
  Torra, Vicenç
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  A General Algorithm for k-anonymity on Dynamic Databases2018Inngår i: Data Privacy Management, Cryptocurrencies and Blockchain Technology: ESORICS 2018 International Workshops, DPM 2018 and CBT 2018, Barcelona, Spain, September 6-7, 2018, Proceedings / [ed] Joaquin Garcia-Alfaro, Jordi Herrera-Joancomartí, Giovanni Livraga, Ruben Rios, Cham: Springer, 2018, Vol. 11025, s. 407-414Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this work we present an algorithm for k-anonymization of datasets that are changing over time. It is intended for preventing identity disclosure in dynamic datasets via microaggregation. It supports adding, deleting and updating records in a database, while keeping k-anonymity on each release. We carry out experiments on database anonymization. We expected that the additional constraints for k-anonymization of dynamic databases would entail a larger information loss, however it stays close to MDAV's information loss for static databases. Finally, we carry out a proof of concept experiment with directed degree sequence anonymization, in which the removal or addition of records, implies the modification of other records.

 • Torra, Vicenç
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Navarro-Arribas, Guillermo
  Department of Information and Communications Engineering, CYBERCAT-Center for Cybersecurity Research of Catalonia, Universitat Aut`onoma de Barcelona, Spain.
  Probabilistic Metric Spaces for Privacy by Design Machine Learning Algorithms: Modeling Database Changes2018Inngår i: Data Privacy Management, Cryptocurrencies and Blockchain Technology: ESORICS 2018 International Workshops, DPM 2018 and CBT 2018, Barcelona, Spain, September 6-7, 2018, Proceedings / [ed] Joaquin Garcia-Alfaro, Jordi Herrera-Joancomartí, Giovanni Livraga, Ruben Rios, Cham: Springer, 2018, Vol. 11025, s. 422-430Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Machine learning, data mining and statistics are used to analyze the data and to build models from them. Data privacy for big data needs to find a compromise between data analysis and disclosure risk. Privacy by design machine learning algorithms need to take into account the space of models and the relationship between the data that generates the models and the models themselves. In this paper we propose the use of probabilistic metric spaces for comparing these models.

 • Säterberg, Torbjörn
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Division of Theoretical Biology, Sweden / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Jonsson, Tomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology, Uppsala, Sweden.
  Yearsley, Jon
  University College Dublin, School of Biology & Environmental Science, Ireland / UCD Earth Institute, Belfield, Dublin 4, Ireland.
  Berg, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Ebenman, Bo
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Division of Theoretical Biology, Sweden / Stockholm University, SRC, Sweden.
  A potential role for rare species in ecosystem dynamics2019Inngår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, s. 1-12, artikkel-id 11107Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The ecological importance of common species for many ecosystem processes and functions is unquestionably due to their high a bundance.Yet, the importance of rare species is much less understood. Here we take a theoretical approach, exposing dynamical models of ecological networks to small perturbations, to explore the dynamical importance of rare and common species. We find that both species types contribute to the recovery of communities following generic perturbations (i.e. perturbations affecting all species).Yet, when perturbations are selective (i.e. affects only one species), perturbations to rare species have the most pronounced effect on community stability. We show that this is due to the strong indirect effects induced by perturbations to rare species. Because indirect effects typically set in at longer timescales, our results indicate that the importance of rare species may be easily overlooked and thus underrated. Hence, our study provides a potential ecological motive for the management and protection of rare species.

 • Al Mamun, Md Abdullah
  et al.
  Department of Computer Science and Engineering, Chalmers / University of Gothenburg, Sweden.
  Berger, Christian
  Department of Computer Science and Engineering, Chalmers / University of Gothenburg, Sweden.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Effects of measurements on correlations of software code metrics2019Inngår i: Journal of Empirical Software Engineering, ISSN 1382-3256, E-ISSN 1573-7616, Vol. 24, nr 4, s. 2764-2818Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Context

  Software metrics play a significant role in many areas in the life-cycle of software including forecasting defects and foretelling stories regarding maintenance, cost, etc. through predictive analysis. Many studies have found code metrics correlated to each other at such a high level that such correlated code metrics are considered redundant, which implies it is enough to keep track of a single metric from a list of highly correlated metrics.

  Objective

  Software is developed incrementally over a period. Traditionally, code metrics are measured cumulatively as cumulative sum or running sum. When a code metric is measured based on the values from individual revisions or commits without consolidating values from past revisions, indicating the natural development of software, this study identifies such a type of measure as organic. Density and average are two other ways of measuring metrics. This empirical study focuses on whether measurement types influence correlations of code metrics.

  Method

  To investigate the objective, this empirical study has collected 24 code metrics classified into four categories, according to the measurement types of the metrics, from 11,874 software revisions (i.e., commits) of 21 open source projects from eight well-known organizations. Kendall’s τ -B is used for computing correlations. To determine whether there is a significant difference between cumulative and organic metrics, Mann-Whitney U test, Wilcoxon signed rank test, and paired-samples sign test are performed.

  Results

  The cumulative metrics are found to be highly correlated to each other with an average coefficient of 0.79. For corresponding organic metrics, it is 0.49. When individual correlation coefficients between these two measure types are compared, correlations between organic metrics are found to be significantly lower (with p <0.01) than cumulative metrics. Our results indicate that the cumulative nature of metrics makes them highly correlated, implying cumulative measurement is a major source of collinearity between cumulative metrics. Another interesting observation is that correlations between metrics from different categories are weak.

  Conclusions

  Results of this study reveal that measurement types may have a significant impact on the correlations of code metrics and that transforming metrics into a different type can give us metrics with low collinearity. These findings provide us a simple understanding how feature transformation to a different measurement type can produce new non-collinear input features for predictive models.

 • Hammarberg, Maxine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Kognitiv kontroll, självreglering och impulsivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kognitiv kontroll är förmågan att flexibelt anpassa sitt beteende till en eller flera specifika inre motiverande handlingar. Kognitiv kontroll möjliggör denna fokusering för de krav som informationsprocessen kräver. Kognitiv kontroll samt självreglering handlar bland annat om en så kallad top-down informationsprocess i ett globalt neuralt nätverk som pågår i den mänskliga hjärnan. Vi människor utövar denna kognitiva kontroll varje dag i vårat vardagliga liv utan vidare reflektioner. Detta sker genom flera informationsprocesser samtidigt och det är därför svårt att finna en enhetlig integrerad förklaring till de underliggande neurala mekanismerna. Syftet med arbetet är att förklara vad kognitiv kontroll, självreglering och impulsivitet innebär. Kopplingen mellan dessa två kognitiva kapaciteter föreskrivs i denna uppsats gällande de neurala mekanismerna och även kopplingen mellan kognitiv kontroll och självreglering i form av prestationer av både kontrollerade experiment och det vardagliga livet. Medan impulsivitet kopplat till kognitiv kontroll och självreglering är konsekvensen av när de neurala och kognitiva processerna brister i någon mening. Studier relaterat till kognitiv kontroll, inhibering och impulsbeteende använder sig bland annat av functional magnetic resonance imaging (fMRI) för att studera och undersöka detta kognitiva fenomen. Idag beskrivs impulsivitet samt bristande kontroll möjligen som ett maladaptivt beteende med hjälp av bland annat fMRI. Ytterligare fMRI studier har även visat på att kognitiv kontroll samt bristande kognitiv kontroll möjligen kan handla om en minskad eller ökad aktivering i nucleus accumbens, insulan och anterior cingulate cortex (ACC). Forskare inom ämnet har försökt att grundligt undersöka detta neurala nätverk genom flera olika perspektiv och därav presenterar uppsatsen några olika exempel av dessa ingångar för att möjliggöra ett brett perspektiv av denna komplexa mentala kapacitet. Resultaten inom ämnet visar än idag på en komplex multifaciterad natur av de underliggande neurala korrelaten.

 • Shenoy, Shamika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Exosomal microRNA as a sepsis biomarker: Assessing different volumes of plasma for possible quantification of exosomal microRNA2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sepsis is a medical emergency and it arises from extreme response of the host to an infection. Current diagnosis in sepsis relies on nonspecific clinical signs and culture-based analysis, which is time-consuming. It is critically important for clinicians to follow a protocol to identify sepsis and administer antibiotic therapy without any delay. Sepsis-specific biomarkers are being assessed for early diagnosis and thus improving the outcome of the sepsis patient. Many cellular molecules have been proposed to be sepsis-specific biomarkers. However, these molecules lack specificity and sensitivity. MicroRNA expression in biological fluids, particularly plasma and other tissues is very specific to disease state and are found to be promising diagnostic biomarkers in sepsis. Therefore, it is essential to extract qualitative and sufficient amount of microRNAs from human plasma for the downstream application of two-tailed RT-qPCR method microRNA needed for detection of sepsis patients. The aim of this study was to find optimal volume of plasma required to measure microRNA as sepsis biomarker. The study also included isolating exosomal microRNA from blood samples to check whether blood can be used for extraction. The study was conducted with healthy donor samples and the extraction is performed using Plasma/Serum Exosome Purification (product 58300, Norgen Biotek Corporation, Canada) and RNA Isolation Mini Kit and Total RNA Purification Kit (product 37500, Norgen Biotek Corporation, Canada). The samples were assessed for its quantity and quality by Qubit® and Nanodrop™ technology. Based on the comparison of amount of exosomal microRNA extracted from different plasma volumes, it can be concluded, that increasing volume of plasma may not give higher quantity of microRNA.

 • Steinhauer, H. Joe
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Helldin, Tove
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mathiason, Gunnar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Karlsson, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Topic modeling for anomaly detection in telecommunication networks2019Inngår i: Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, ISSN 1868-5137, E-ISSN 1868-5145, s. 1-12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To ensure reliable network performance, anomaly detection is an important part of the telecommunication operators’ work. This includes that operators need to timely intervene with the network, should they encounter indications of network performance degradation. In this paper, we describe the results of an initial experiment for anomaly detection with regard to network performance, using topic modeling on base station run-time variable data collected from live Radio Access Networks (RANs). The results show that topic modeling clusters semantically related data in the same way as human experts would and that the anomalies in our test cases could be identified in latent Dirichlet allocation (LDA) topic models. Our experiment further reveals which information provided by the topic model is particularly usable to support human anomaly detection in this application domain.

 • Engström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Direct poly(A) RNA nanopore sequencing on the freshwater duck mussel Anodonta anatina following exposure to copper: A pilot study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aquatic ecotoxicology is the study of toxic chemicals and its effects on aquatic biological systems with the aim of minimising threats to human health and ensure self-sustained ecosystems. Freshwater bivalves are excellent sentinels for use in ecotoxilogical research due to their filter feeding properties, stationary lifestyle and inability to regulate body temperature. This project aimed to assess the feasibility and use of nanopore sequencing, a real-time single-molecule sequencing technology in comparative expression analysis by sequencing transcriptomic RNA from the freshwater mussel Anodonta anatina following exposure to copper. RNAs were extracted from 80 mg hepatopancreas tissue, followed by poly(A) RNA selection. Furthermore, the poly(A) RNA was used to construct a nanopore sequencing library. Sequencing a total amount of 560 ng poly(A) RNA over the course of two separate runs generated 239,448 reads, in which 75% of the reads were obtained during the first run (control) and 25% of the reads were obtained during the second run (case). The median read lengths ranged between 534-650 nucleotides, with a base call accuracy <90%. Due to the big differences in sequence data output between the two sequencing runs, the data was ineligible for comparative analysis. The findings conclude that nanopore sequencing is capable of generating longer read lengths when compared to other sequencing platforms. However, the technology is error-prone in terms of accurate base call identifications and relies on other platforms for error corrections. Future advances include de novo transcriptome assembly for efficient use of Anodonta anatina as a bioindicator in aquatic ecotoxicology.

 • Akgul, Edvin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Arbetsmotivation: Utifrån Nordeas medarbetarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Denna studie är utförd inom Nordea AB som ämnar undersöka området arbetsmotivation. Bakgrunden till studien grundar sig på att företag tenderar att öka sina prestationer om medarbetare är motiverade.

  Syfte/ frågeställningar

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur en grupp anställda i en välkänd organisation ser på arbetsmotivation och vad som påverkar denna. Vidare avser studien att undersöka om de insatser som cheferna gör upplevs som motiverande och även vad cheferna kan göra för att höja arbetsmotivationen.

  -       Vad innebär arbetsmotivation enligt medarbetarna på Nordea, och vad påverkar denna?

  -       Vad kan cheferna göra för att höja arbetsmotivationen hos medarbetarna?

  Teori

  De teorier som har använts under studien är målsättningsteorin, Herzbergs tvåfaktorteori och Maslows Behovstrappa. Studien har även använt sig av tidigare forskning.

  Metod

  Studien har antagit en kvalitativ metod för att uppnå studiens syfte och vidare besvara frågeställningarna. Datainsamlingen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem medarbetare och två chefer.

  Resultat/Slutsats

  Utifrån respondenternas svar har rapportförfattaren kunnat kartlägga vad arbetsmotivation innebär för medarbetarna. Det är en drivkraft som får de att vilja gå till arbetet och prestera. Några av de faktorerna som påverkar medarbetarnas motivation är: utvecklingsmöjligheter, arbetsuppgifterna, de sociala relationerna och feedback. Resultaten i denna studie överensstämmer med tidigare forskning, men motsäger även delar av tidigare studier. Exempelvis att de sociala relationerna är en motivationsfaktor, detta är i linje med Maslows behovstrappa men säger emot Herzbergs tvåfaktorteori.

  Chefer och ledare inom banksektorn, och främst i Sverige kan dra nytta av denna studie eftersom det är av stor vikt för dem att känna till vad som får personalen att prestera till sin fulla potential. Denna studie är genomförd inom den svenska banksektorn och har medarbetarnas åsikter och önskemål i huvudfokus, vilket gör denna studie intressant för chefer inom den svenska banksektorn. Ett förslag till vidare studier är att jämföra konkreta prestationer mellan en bank med omotiverade medarbetare respektive en bank med motiverade medarbetare.

 • Bofacher, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Andreasson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbart Inköp: En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. Författarna för denna studie har studerat hur hållbarhetsarbetet ser ut hos fyra svenska möbelföretag samt hur deras kortsiktiga- och långsiktiga mål ser ut. Arbetet med hållbart inköp gynnar flera parter i en försörjningskedja och i samhället. Litteraturen som har använts visar på att det hållbara arbetet oftast brister hos leverantörerna på fabrikerna. Många fabriker finns i länder som är klassificerade som högriskländer, vilket innebär att de inte förhåller sig till exempelvis rättvisa arbetsvillkor eller löner. I de fallen behöver företag interagera leverantörerna i sitt CSR-arbete, utöver sitt interna hållbarhetsarbete, vilket innefattar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Genom att arbeta med CSR-aspekterna kopplat till inköpsarbetet, kan företag uppnå ett hållbart inköp. Författarna för denna studie har analyserat vilka svårigheter som finns i hållbarhetsarbetet och har på så sätt kunnat redogöra för eventuella förbättringsåtgärder. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier som har kunnat användas som riktlinjer för utvecklingsarbetet för hållbart inköp. Det empiriska materialet sammanställer hur företagens inköpsstrategier ser ut för det ekonomiska, miljömässiga och det sociala arbetet idag. Många av de studerade företagen förhåller sig till teorin, även om de har potential att arbeta med teorierna i större utsträckning. Resultatet av denna studie är att det föreligger en gemensam svårighet för de studerade företagen, vilket är att integrera leverantörer och underleverantörer i CSR-arbetet för att uppnå ett hållbart inköp. Eftersom det exempelvis förekommer kulturella skillnader och lagstiftningar, kan det vara svårt att påverka leverantörerna. Därför ingår en del av företagen i samarbete med externa parter som granskar att leverantörerna förhåller sig till företagens krav och till de globala riktlinjerna. Genom att utöva inflytande på leverantörernas arbete och få dem att förstå hur kedjan tillsamman kan bidra till ett hållbart klimat, kan de skapa ett närmare samarbete för att företaget ska uppnå ett hållbart inköp.

 • Brownlee, Alexander E. I.
  et al.
  University of Stirling, United Kingdom.
  Swan, Jerry
  University of York, United Kingdom.
  Senington, Richard
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Kocsis, Zoltan A.
  The University of Manchester, United Kingdom.
  Conflict-free routing of multi-stop warehouse trucks2019Inngår i: Optimization Letters, ISSN 1862-4472, E-ISSN 1862-4480Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The recent interest in greater vehicular autonomy for factory and warehouse automation has stimulated research in conflict-free routing: a challenging network routing problem in which vehicles may not pass each other. Motivated by a real-world case study, we consider one such application: truck movements in a tightly constrained warehouse. We propose an extension of an existing conflict-free routing algorithm to consider multiple stopping points per route. A high level metaheuristic is applied to determine the route construction and assignment of vehicles to routes. 

 • Santinelli, Sebastian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Spelmekaniker - en granskning av deras lagförenlighet och med användarupplevelsen i fokus: En kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gamification kan enklast beskrivas som tillämpningen av speldesignselement i en kontext orelaterad till spel. Gamification-mekaniker används inom nätkasinobranschen som ett medel för att engagera slutanvändarna och skapa interaktion mellan användaren och systemet. Syftet med denna studie var att undersöka hur spelmekanikerna inom nätkasinobranschen kan användas utan att vara motstridig till svensk lagstiftning, samt vilka konsekvenser som appliceringen skulle kunna få på användarnas upplevelse. Metoderna för studien var litteraturgenomgång och en fallstudie. Resultatet tyder på att det finns spelmekaniker som inte bryter mot svensk lagstiftning, till exempelvis erfarenhets- och inlösningsbara poäng. Avslutningsvis presenteras förslag på hur de identifierade spelmekanikerna som går emot svensk lagstiftning kan användas och vilka åtgärder spelföretag kan ta för att minimera risker för att spelare, genom diverse spelmekaniker, utvecklar riskfaktorer för problemspelande.

 • Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Jansson, Sofie
  Municipal Home Care, Jönköping, Sweden.
  Sjöström, Ulrika
  Psychiatric Clinic Ryhov, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  To feel emotional concern: A qualitative interview study to explore telephone nurses’ experiences of difficult calls2019Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 3, s. 842-848Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe telenurses’ experiences of difficult calls.

  Design: A qualitative approach with a descriptive design was used to gain a deeper understanding of the telenurses’ experiences.

  Methods: The data were collected in spring 2017 through semi-structured interviews with 19 telenurses at call centres and primary healthcare centres and were analysed with qualitative content analysis.

  Results: Becoming emotionally concerned is central to the telenurse’s experiences of difficult calls. Difficult calls are accompanied by feelings such as inadequacy, uncertainty and anxiety, which can be described as emotional tension. Emotional tension refers to situations when the caller’s expressed emotions were conveyed to the telenurses and altered their state of mind. The telenurses stated that difficult calls that cause them to become anxious remain in their thoughts and go through their minds repeatedly, making a deep impression.

 • Elhag, Wahiba
  et al.
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  El Ansari, Walid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar.
  Razaq, Sama
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Elsherif, Mohamed
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qata.
  Mustafa, Isra
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qata.
  Lorcaserin vs. Phentermine among non-surgical and surgical obese patients: Anthropometric, glycemic, lipid, safety and cost outcomes2019Inngår i: Annals of Medicine and Surgery, ISSN 2049-0801, Vol. 45, s. 75-81Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: To evaluate effectiveness, safety, and costs of Lorcaserin vs. phentermine among obese non–surgical and surgical patients (post bariatric surgery). Methods: This retrospective study retrieved charts of all patients (January 2013–June 2016) who received Lorcaserin or phentermine for 3 months. The study assessed anthropometric, glycemic, and lipid changes, as well as side effects and cost of medications among overweight and obese non-surgical (n = 83) and surgical patients (n = 46). These two patient groups were compared using Chi-square (χ2) and unpaired‘t’ test for qualitative and quantitative variables respectively. Results: At 3 months, among the non-surgical group, Phentermine patients had greater percentage of total weight loss (TWL%) (7.65 ± 8.26 vs. 2.99 ± 3.72%, P = 0.003), and greater BMI reduction (−3.16 ± 3.63 vs. −1.15 ± 1.53 kg/m2, P = 0.003) than Lorcaserin. Within the surgical group, Lorcaserin patients had significantly smaller TWL% (1.86 ± 5.06 vs. 7.62 ± 9.80%, P = 0.012), and smaller BMI reduction (−0.74 ± 1.80 vs. −3.06 ± 4.08 kg/m2, P = 0.012) than Phentermine. Lorcaserin exhibited significant total cholesterol and LDL improvements only among surgical patients with significant weight reduction (≥5% TW). Both medications were not associated with glycemic improvements among non-surgical and surgical groups. Phentermine had slightly more side effects but was less expensive. Conclusions: Among both patient groups, phentermine was more effective in achieving weight loss. Lorcaserin showed dyslipidemia improvements only among surgical patients who achieved significant weight reduction. Anti-obesity medications as part of weight management programs can result in weight loss among non-surgical and surgical patients, or halt weight regain among surgical patients. This is the first study to evaluate the effectiveness and safety of two anti-obesity medications (lorcaserin vs. phentermine) among two distinct obese patient groups, non-surgical and surgical patients. 

 • van Meer, Floor
  et al.
  University Medical Center Utrecht, the Netherlands.
  van der Laan, Laura N.
  Tilburg University, the Netherlands.
  Eiben, Gabriele
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Lissner, Lauren
  Göteborg University, Sahlgrenska Academy, Gothenburg.
  Wolters, Maike
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology, Bremen, Germany.
  Rach, Stefan
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology, Bremen, Germany.
  Herrmann, Manfred
  University of Bremen, Germany.
  Erhard, Peter
  University of Bremen, Germany.
  Molnár, Dénés
  University Medical School of Pécs, Hungary.
  Orsi, Gergely
  University Medical School of Pécs, Hungary / MTA-PTE Clinical Neuroscience MR Research Group, Pécs, Hungary.
  Viergever, Max A.
  University Medical Center Utrecht, the Netherlands.
  Adan, Roger A.H.
  University Medical Center Utrecht, the Netherlands.
  Smeets, Paul A.M.
  University Medical Center Utrecht, the Netherlands / Division of Human Nutrition & Health, Wageningen University & Research, the Netherlands.
  Development and body mass inversely affect children's brain activation in dorsolateral prefrontal cortex during food choice2019Inngår i: NeuroImage, ISSN 1053-8119, E-ISSN 1095-9572, Vol. 201, s. 1-10, artikkel-id 116016Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Childhood obesity is a rising problem caused in part by unhealthy food choices. Food choices are based on a neural value signal encoded in the ventromedial prefrontal cortex, and self-control involves modulation of this signal by the dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC). We determined the effects of development, body mass (BMI Cole score) and body mass history on the neural correlates of healthy food choice in children. 141 children (aged 10-17y) from Germany, Hungary and Sweden were scanned with fMRI while performing a food choice task. Afterwards health and taste ratings of the foods were collected. In the food choice task children were asked to consider the healthiness or tastiness of the food or to choose naturally. Overall, children made healthier choices when asked to consider healthiness. However, children who had a higher weight gain per year chose less healthy foods when considering healthiness but not when choosing naturally. Pubertal development stage correlated positively while current body mass correlated negatively with dlPFC activation when accepting foods. Pubertal development negatively and current body mass positively influenced the effect of considering healthiness on activation of brain areas involved in salience and motivation. In conclusion, children in earlier stages of pubertal development and children with a higher body weight exhibited less activation in the dlPFC, which has been implicated in self-control during food choice. Furthermore, pubertal development and body mass influenced neural responses to a health cue in areas involved in salience and motivation. Thus, these findings suggest that children in earlier stages of pubertal development, children with a higher body mass gain and children with overweight may possibly be less susceptible to healthy eating interventions that rely on self-control or that highlight health aspects of food. 

 • Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lagerstedt, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Foundation for a classification of collaboration levels for human-robot cooperation in manufacturing2019Inngår i: Production & Manufacturing Research, ISSN 2169-3277, Vol. 7, nr 1, s. 448-471Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Industry 4.0 aims to support the factory of the future, involving increased use of information systems and new ways of using automation, such as collaboration where a robot and a human share work on a single task. We propose a classification of collaboration levels for Human-Robot collaboration (HRC) in manufacturing that we call levels of collaboration (LoC), formed to provide a conceptual model conducive to the design of assembly lines incorporating HRC. This paper aims to provide a more theoretical foundation for such a tool based on relevant theories from cognitive science and other perspectives of human-technology interaction, strengthening the validity and scientific rigour of the envisioned LoC tool. The main contributions consist of a theoretical grounding to motivate the transition from automation to collaboration, which are intended to facilitate expanding the LoC classification to support HRC, as well as an initial visualization of the LoC approach. Future work includes fully defining the LoC classification as well as operationalizing functionally different cooperation types. We conclude that collaboration is a means to an end, so collaboration is not entered for its own sake, and that collaboration differs fundamentally from more commonly used views where automation is the focus.

 • Birtic, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  SUGGESTIONS TO CONSIDER WHEN ENGAGING IN THE PROCESS OF DEVELOPING A SYSTEM DYNAMICS MODEL FOR FREQUENT ATTENDERS IN HEALTHCARE2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10,5 poäng / 16 hpOppgave
  Abstract [en]

  Healthcare systems face many challenges that prevent them from reaching their full potential. Overcoming these challenges can be very difficult in part because of their complexity. Predicting all the possible effects that improvement attempts may create is difficult and high-quality decision support material is difficult to obtain. System dynamics modeling and simulation is a technology that has been applied for some time within the healthcare domain in order to assist the decision-making process. This technology has gained increased interest in the domain over the past decade. This project analyses the application of system dynamics modeling to a specific problem in the healthcare sector, namely that of frequent attenders to the emergency department. A literature review is performed to extract suggestions that could be considered when engaged in the process of developing a system dynamics model for managing frequent attenders in healthcare. It has been found that the research on frequent attenders and their management is very heterogeneous and ambiguous making it difficult to draw strong conclusions about the effectiveness of different management strategies. Model builders are forced to turn to other sources for model data. It is also found that system dynamics modeling of frequent attenders has not yet been done. This situation led to the expansion of the search scope to include related modeling research as the basis for suggestion extraction. 65 suggestions are extracted into three broad categories with the limitation of not being strictly specific to the modeling of frequent attenders, but have a more general nature. And although their value is not evaluated, it is hoped that they could contribute as inspiration to certain system dynamics model development endeavors.

 • Ling, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Construction of a fusion protein for anchoring the inflammatory receptor NLRP3 to the cell membrane2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The innate immune system are a cooperation of many components – receptors being one of them. Both membrane-bound and cytosolic receptors play a large role in the defence system against pathogens and danger. NLRP3 is a receptor which assembles a protein complex called inflammasome in response to cytosolic stress and is responsible for many autoimmune diseases if it malfunctions. The activation of the NLRP3 inflammasome leads to secretion of inflammatory cytokines and in many cases to programmed cell death. The structure, function and activation of the NLRP3 inflammasome is still not fully understood and the urge to understand the mechanisms behind are important for future medical improvements. The aim was to anchor the NLRP3 inflammasome by the cell membrane - By Overlap PCR, the NLRP3 cDNA was fused extracellular and trans-membrane parts of the TLR4 cDNA to anchor the NLRP3 to the membrane and in turn analyse the inflammasome with LPI™ technology. Multiple primers and a TLR4 nucleotide were designed and the NLRP3 was amplified with specific overhangs by PCR. The fusion protein was successfully linked together by Overlap PCR but not confirmed by sequencing. The gene fusion demands high quality primers for amplification and further evaluation must be made to the details of the laboratory. To anchor the protein complex to the cell membrane, continue to be of full importance and can be an asset in many structural studies and biopharmaceuticals trials.

 • Zeneli, Egzona
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Hur påverkas du av dina kollegor?: En kvalitativ studie om socialt inflytande vid accepterande av ny teknologi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problematiska delen som organisationer har är att veta hur man på bästa sätt ska implementera nya teknologier.

  Teknologiacceptans blev en känd term av den mest applicerade teoretiska modellen inom informationssystem Technology acceptance model – TAM. Teknologiacceptans innebär det positiva beslutet att använda sig av en teknologi och inom denna studie kommer fokus ligga på socialt inflytande inom teknologiacceptans. Socialt inflytande innebär mellanmänsklig övervägande faktor vid beslut, vilket tar hänsyn till att beslutet att acceptera ny teknologi görs oftast tillsammans i grupp eller hur individens beslut gör så att de passar in i gruppen eller hur beslutet påverkar andra personer.

  En undersökning gjordes för att undersöka följande frågeställning:

  • Hur påverkar socialt inflytande teknologiacceptansen för obligatoriska system?

  Frågan har undersökt genom en enkät som användes för att få en överblick i problemområdet vilket sedan blev grunden för intervjufrågorna. Totalt deltog 12 stycken personer inom enkäten och 4 stycken inom intervjun.

  Sammanfattningen av resultatet bildades rekommendationer som organisationer kan tänka på innan de påbörjar införandet av ny teknologi inom organisationen.

 • Frödelius, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nilsson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  HRT ur ett medarbetarperspektiv: Påverkan på relation och resiliens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Många HR-funktioner har idag genomfört en Human Resource Transformation (HRT) genom att anta ett strategiskt, affärsinriktat och externt fokuserat arbetssätt i linje med verksamhetens mål, för att skapa ett större bidrag till organisatorisk framgång och överlevnad. Detta fenomen har främst studerats ur ett ledningsperspektiv, och medarbetarnas perspektiv har inom forskningen delvis försummats. Då medarbetare ofta beskrivs som organisationers viktigaste resurser, skulle deras perspektiv kunna bidra till att skapa ökad förståelse för HRT och dess relation till organisationers långsiktiga överlevnadsförmåga, en förmåga som ofta beskrivs som organisatorisk resiliens.

  Syfte och metod

  Studiens syfte är att skapa större förståelse för relationen mellan medarbetare och HRT, och hur detta kan förstås i relation till resiliens, genom att belysa fenomenet HRT ur ett medarbetarperspektiv. Då studien syftar till att skapa en ökad förståelse, har en kvalitativ forskningsmetod använts där det empiriska materialet hämtats genom nio semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är från tre lokalt förankrade organisationer med olika branschtillhörighet.

  Resultat och slutsats

  Studiens empiriska material visar på att majoriteten av de intervjuade saknar ordentlig insikt i HR-funktionen och dess uppgifter. De flesta hade ingen relation till HR alls, och uttryckte ett lågt förtroende för funktionen. Det förekom en allmän önskan om ökad närvaro från HR för att skapa möjligheter till relationsbyggande, och för att HR skulle få större insyn i det operativa arbetet. För att besvara studiens problemformulering utgår analys och slutsats från dels ett systemteoretiskt perspektiv, dels ett relationellt perspektiv som skapats av studiens författare. Utifrån ett systemteoretiskt medarbetarperspektiv, är relationen mellan medarbetare och HR av begränsad betydelse och dess påverkan på resiliens är inte möjlig att göra uttalanden om. Utifrån ett relationellt medarbetarperspektiv är relationen av betydelse i egenskap av en av de resurser som påverkar organisationens medarbetarskap, som i sin tur kan ses som en av de sociala resurser som kan påverka resiliens. Därmed finns även större möjligheter att analysera och dra slutsatser om relationen mellan HRT och resiliens.

 • Jedbäck, William
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Personality and Neurobiology: A Review of Fronto-Limbic Structural and Functional Connectivity in Neuroticism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The five-factor model is the most prominent theory in personality science which aspire to understand the thoughts, feelings and behavior of individuals, determined by five relatively stable domains. Neuroticism, defined as a higher threat reactivity and susceptibility to negative affect, is one domain which has proven problematic for well-being, and has estimated societal costs of approximately 2.5 times that of common mental disorder per 1 million inhabitants. Problem: The neural correlates of neuroticism could supply research with a fundamental base of understanding the trait, however, due to scattered founding’s of segregated activity in brain structures relative to neuroticism, meta-analyses argue that increased understanding of global rather than local organization, could be more fruitful for the investigation. Methodology: Since neuroticism is convergent with emotional instability, two structures of interest with regards to global organization are the amygdala, crucial for emotion generation, and the prefrontal cortex (PFC), responsible for emotion interpretation and emotion regulation. Reviewing brain imaging research conducted with emphasis on integrative communication between the amygdala and the PFC in individuals with high trait neuroticism has therefore been the main objective of this thesis. Results/conclusion: According to the investigated research there is compromised structural integrity correlated with neuroticism, while the research on functional communication between the structures explored is not yet sufficiently covered to supply a satisfactory answer. Some of these neurobiological findings are in line with personality science observation in neuroticism, and could hence contribute to the investigation. However, more research is warranted in this field of neuroscience.

 • Juárez Mejía, Gabriel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Soria de la Torre, Julián
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Design of a family of acoustic panels that follows Kinnarps guidelines2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Development of a conceptual proposal of acoustic panels for the Swedish company Kinnarps. The project uses as main methodology Design Thinking with an user centred approach. Secondarily is influenced by the product development process of Ulrich & Eppinger and some IDEO method cards. A literature review that mainly covers acoustics with an emphasis in absorption, a market research, and user studies were performed in order to have a based foundation to create feasible concepts. Along this report is possible to see how the development of the concepts has been done, how they were generated, evolved, and evaluated. As a final result it was proposed a family of 3 different types of structures with 4 variable absorbent panels that ease the way of mounting with a magnetic attachment, and gives several compositions to the customer. It is considered that the final concept fulfils all the demands, although there are some debatable requirements like the functionality, and sustainability that require further development. The methodology and the approach chosen were considered effective tools to work with product design projects that seek an innovative result because they give an appropriate mix of exploration and selection of ideas, and relevant input obtained by the involvement of the users.

 • Goienetxea, Ainhoa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H.C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Division of Industrial Engineering and Management, Department of Engineering Science, Uppsala University, Sweden.
  Urenda Moris, Matías
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Division of Industrial Engineering and Management, Department of Engineering Science, Uppsala University, Sweden.
  Bringing together Lean and simulation: a comprehensive review2019Inngår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588XArtikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lean is and will still be one of the most popular management philosophies in the Industry 4.0 context and simulation is one of its key technologies. Many authors discuss about the benefits of combining Lean and simulation to better support decision makers in system design and improvement. However, there is a lack of reviews in the domain. Therefore, this paper presents a four-stage comprehensive review and analysis of existing literature on their combination. The aim is to identify the state of the art, existing methods and frameworks for combining Lean and simulation, while also identifying key research perspectives and challenges. The main trends identified are the increased interest in the combination of Lean and simulation in the Industry 4.0 context and in their combination with optimisation, Six Sigma, as well as sustainability. The number of articles in these areas is likely to continue to grow. On the other hand, we highlight six gaps found in the literature regarding the combination of Lean and simulation, which may induce new research opportunities. Existing technical, organisational, as well as people and culture related challenges on the combination of Lean and simulation are also discussed.

 • Morales, Néstor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Serrano, Manuel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Autonomous Robotics Platforms2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nowadays, it is of crucial importance for the manufacturing industry to be prepared for the application and understanding of autonomous mobile robots. Given this fact, educational institutions have to provide knowledge and experience to students. These autonomous mobile robots are made and controlled using different platforms and programming languages.

  Currently, the University of Skövde wishes to expand the range of tools to be available for building and experimenting with autonomous robots. For this purpose, this thesis project has two main goals.

  The first goal is finding the best available robotic platform for small scale, self-built, programmable robots. Such a platform has to include all the hardware necessary for later implementation with the software. The platform is evaluated in this thesis following different criteria.

  The second goal is to build a robot using the chosen platform. The robot has to perform a certain task taking advantage of its specific hardware. The development of the task has been achieved using the Robot Operative System (ROS).

  This thesis provides step by step instructions of how to build the platform and perform the task.

 • Carolina, Hedblom
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Sense and Sensibility: Three Components of Moral Sensitivity and Their Underlying Neural Mechanisms2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  A phenomenon explored in the field of the cognitive neuroscience of morality is moral sensitivity, which is a collective name for a subjective experience related to the ability to detect and respond to morally relevant cues in a given social situation. This thesis will review the underlying neural mechanisms of moral sensitivity and three key components: Empathy, moral disgust and moral intuition, also called moral “gut-feeling.” Initially, the thesis provides a basic explanation of what moral sensitivity entails and the primary observations of which brain regions are often associated with moral sensitivity. Studies show that emotion and cognition seem to be essential to the experience of moral sensitivity, which will be further emphasized by reviewing the chosen key components. Research on morality and empathy suggests that the affective and the cognitive components of empathy each are essential to moral sensitivity. The second key component, moral disgust, describes how moral sensitive people react to violations to society by being motivated to keep away from social interactions with poor moral influence. Research on the third key component explains how moral sensitivity can be affected by moral intuitions, here moral “gut-feelings,” depending on the closeness and emotional salience in a given situation.

 • Bevilacqua, Fernando
  et al.
  Computer Science, Federal University of Fronteira Sul, Chapecó 89802 112, Brazil.
  Engström, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Backlund, Per
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Game-Calibrated and User-Tailored Remote Detection of Stress and Boredom in Games2019Inngår i: Sensors, ISSN 1424-8220, E-ISSN 1424-8220, Vol. 19, nr 13, s. 1-43, artikkel-id 2877Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Emotion detection based on computer vision and remote extraction of user signals commonly rely on stimuli where users have a passive role with limited possibilities for interaction or emotional involvement, e.g., images and videos. Predictive models are also trained on a group level, which potentially excludes or dilutes key individualities of users. We present a non-obtrusive, multifactorial, user-tailored emotion detection method based on remotely estimated psychophysiological signals. A neural network learns the emotional profile of a user during the interaction with calibration games, a novel game-based emotion elicitation material designed to induce emotions while accounting for particularities of individuals. We evaluate our method in two experiments (n = 20 and n = 62) with mean classification accuracy of 61.6%, which is statistically significantly better than chance-level classification. Our approach and its evaluation present unique circumstances: our model is trained on one dataset (calibration games) and tested on another (evaluation game), while preserving the natural behavior of subjects and using remote acquisition of signals. Results of this study suggest our method is feasible and an initiative to move away from questionnaires and physical sensors into a non-obtrusive, remote-based solution for detecting emotions in a context involving more naturalistic user behavior and games.