Högskolan i Skövde

his.sePublikasjoner
1 - 36 of 36
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fogel, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svantesson, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att växa som sjuksköterska: Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser – En kvalitativ litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds under första arbetsår traineeprogram där de får handledning, utbildning samt möjlighet till att hospitera på andra vårdavdelningar. Tidigare forskning visar att tonvikten i sjuksköterskeutbildningen ligger på kunskap och färdigheter istället för den djupare förståelsen där sjuksköterskestudenter bör lära sig reflektera och ha ett kritiskt tänkande.

  Syfte: Att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara ny inom professionen på sjukhus.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar med en kvalitativ design.

  Resultat: Analysen resulterade i tre teman: Känsla av kunskapsbrist, Den nyutexaminerade sjuksköterskans behov, Känslor av skräckblandad förtjusning. De tre temana gav fyra underrubriker: Behovet av reflektion, Behovet av stöd och trygghet, Glädje och stolthet, Rädsla.

  Konklusion: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever utmaningar på grund av otillräcklig klinisk kunskap samt svårigheten i att omsätta teoretisk kunskap till praktiska omvårdnadshandlingar, vilket ger upphov till känslor av otillräcklighet, otrygghet, oro, ångest samt stress. Behovet av stöd och reflektion är av betydelse när dessa känslor uppstår. Stöd i form av handledning och reflektion som de nyutexaminerade får i traineeprogrammet kan vara den bidragande faktorn att de nyutexaminerade känner att de kan hantera sin arbetssituation och stannar i vårdyrket.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ekbrand, Steven
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Bringing Principles to Rigging for Animation: Teaching rigging within game development education2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The subject of digital animation witnessed the indispensable role of rigging in enabling movement and functionality, particularly within the context of game development. While animation principles (Thomas & Johnston, 1995) form the foundation of this discipline, rigging principles remain somewhat elusive, lacking the same fundamental status even to this day. As a highly technical subject, rigging can pose challenges to students who may not be aware of its intricate logic, yet still have to contend with it. This study presents an epistemic solution designed to elucidate the logic of rigging by emphasizing fundamental concepts over ready-made solutions. A full list of concepts was defined. To evaluate the effectiveness of this pedagogical approach, a workshop was held, focusing on experiential (Kolb, 2014), concept-based, teaching. It was compared with a control group whose workshop inherited the traditional pedagogical methodology. Afterwards, both groups were handed a convergent and a divergent test assignment (Guilford, 1968). Qualitative data was gathered through interviews, capturing student’s reflections and opinions on the respective workshops and test assignments. Results show a positive attitude towards both teaching methods. However, there was a particular alacrity among the students in the concept workshop, and they appreciated its pedagogical differences. Some students appeared to pick up on the epistemology and even expressed a realization of "why", and in doing so, stated the epistemic goal verbatim. Moreover, the traditional methodology entails less engagement in the convergent test assignment, further proving the potential for creative thinking (Runco, 2014) in the procedural test assignment. This demonstrated the potential benefit of this approach to education. This study is meant to start a discourse on effective pedagogical strategies in the context of rigging for digital animation, shedding light on the benefits of concept-based teaching. With more resources, it would have also focused on how the concepts affect game development directly.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Åberg, Alva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tills döden skiljer oss åt: En kvalitativ litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som önskar dödshjälp2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Dödshjälp innebär att en person får hjälp av till exempel sjukvårdspersonal att förkorta sitt liv. Dödshjälp delas in i passiv och aktiv dödshjälp. Studien tar upp de begränsningar som finns gällande lagstiftning kring aktiv dödshjälp i Sverige, samt sjuksköterskans roll och det etiska perspektivet. Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienters autonomi och lindra lidande.                                                                           

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som befinner sig i ett dödligt tillstånd och önskar aktiv dödshjälp.                                                                     

  Metod: Den använda metoden i studien är en litteraturöversikt baserad på kvalitativ forskning. Analys av resultat gjordes av 11 vetenskapliga artiklar utifrån Fribergs femstegsmodell.                                                                                                         

  Resultat: Tre teman uppstod i resultatet: Tillfredsställelse och missnöje i vårdandet, Svårigheter i vårdandet och Påverkan i det egna välbefinnandet. Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde både positiva och negativa känslor kopplat till vårdandet vid aktiv dödshjälp. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns svårigheter kopplat till samtal kring dödsprocessen och svårigheter kopplat till arbetsmiljö. Den emotionella påfrestningen sjuksköterskor upplevde i vårdandet kring den aktiva dödshjälpen var till stor del kopplat till etiska och moraliska konflikter.                                                                               

  Konklusion: Sjuksköterskans roll är att ta i beaktande att det är patientens autonomi som är i fokus vid vårdandet och att med en ökad förståelse för ämnet kan det bidra till en bättre vård av patienter som befinner sig i ett dödligt tillstånd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Kristin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  En litteraturstudie om det hälsofrämjande ledarskapets betydelse för medarbetares psykiska hälsa inom den svenska äldreomsorgen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Medarbetarnas hälsa och trivsel inom äldreomsorgen är viktiga frågor då antalet äldre som behöver stöd och vård beräknas öka. Vård- och omsorgsarbetare i Sverige är en av de största grupperna av arbetstagare, och de har högst antal sjukskrivna dagar per anställd. Sociala och organisatoriska frågor står för cirka 58 % av sjukfrånvaron på grund av arbetsrelaterade sjukdomar bland medarbetarna inom äldreomsorgen. Tidigare forskning visar att kvaliteten på ledarskapet är en viktig resurs i en sund organisation och anses spela en avgörande roll för att främja de anställdas psykiska välbefinnande och hälsa. Syfte. Syftet var att undersöka vad ett hälsofrämjande ledarskap betyder för medarbetares psykiska hälsa inom kommunal äldreomsorg i Sverige. Metod. En litteraturstudie gjordes där 10 vetenskapliga originalartiklar hämtades från databaserna Medline och CINAHL, artiklarnas resultat analyserades sedan med en tematisk analysmetod. Resultat. Resultatet av analysen gav två huvud teman som var Den hälsofrämjande ledarens sätt att vara och Den hälsofrämjande ledaren skapar förutsättningar samt fyra underteman som svar på studiens syfte. Slutsats. Hälsofrämjande ledarskap inom äldreomsorgen i Sverige bygger på tillit och relationen med de anställda och har betydelse för de anställdas psykiska hälsa genom att bidra till ökat välbefinnande och arbetstillfredsställelse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Zeru Tkue, Biniam
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nedeljkovic, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Jama, Sundus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kreditgivningsprocess till SME: Vilken redovisningsinformation upplever banker behov av på grund av informationsasymmetri vid kreditgivning till SME?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: SME (små och medelstora företag) spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Trots deras betydelse möter dessa företag ofta utmaningar när de försöker få tillgång till finansiering från banker. Kreditgivningsprocessen för SME är komplex och kräver noggrann bedömning av kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Banker behöver ta hänsyn till företagens finansiella ställning, branschspecifika risker, karaktär och marknadstrender för att fatta informerade beslut. Förståelsen för dessa utmaningar och faktorer är avgörande för att utveckla effektiva strategier och metoder för kreditgivning till SME företag. Tidigare forskning visar att SME inte har en lika omfattande redovisningsinformation som större företag, det är därför viktigt att undersöka och förstå de specifika utmaningarna i kreditgivningsprocessen för SME-företag, så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att underlätta tillgången till finansiering och stödja deras tillväxt.                  Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring vilken redovisningsinformation som används i kreditgivningsprocess, samt de utmaningar som banker kan stöta på i förhållande till SME redovisningsinformation när de ansöker om kredit. Studien kommer dessutom undersöka hur banker kan använda sig av alternativa metoder vid kreditbedömningsprocessen. Genom att identifiera vilka redovisningsinformationer som är mest relevanta för kreditbedömning. Detta indikerar att forskningen försöker hitta de viktigaste faktorerna som påverkar bedömningen av kreditvärdighet, vilket är avgörande för företag som söker finansiering. Studiens resultat kan bidra till en mer rättvis och effektiv kreditbedömningsprocess, vilket i sin tur underlättar tillgång till finansiering för SME företag och främjar deras tillväxt.                                                                                               Metod: Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod för att samla in det empiriska materialet och för att öka förståelse kring ämnet. Respondenterna valdes ut baserat på deras kompetenser inom kreditgivning till företag, särskilt de som innehar befattningar som kreditgivningschefer. Fyra respondenter intervjuades genom semistrukturerade intervjuer.                                                                                          Slutsats: Resultaten från studien visar att redovisningsinformationen som rapporteras i årsredovisningen i form av kassaflöde, nyckeltal, balans och resultaträkning inte är det enda som är betydelsefullt för bankerna under kreditgivningsprocessen. Bankerna är även intresserade av icke-finansiella information såsom företagets affärsplan, karaktär, marknadsföringsstrategier, produktdifferentiering, kundrelationer, konkurrenssituation och ledningens kompetens etc. Denna form av icke-finansiell information finns inte alltid i den inrapporterade årsredovisningen och därför måste bankerna samarbeta med andra aktörer för att minska den eventuella informationsasymmetrin som kan uppstå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Heimdahl, Zaga
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Preventiva åtgärder för minskad alkoholkonsumtion med arbetsplatsen som arena: En strukturerad litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Alkoholkonsumtion har stor hälsopåverkan på världens befolkning, regelbundet intag av alkoholhaltiga produkter ökar risken för både sjukdom och skada. Utgifterna år 2017 i Sverige relaterade till alkoholkonsumtion var cirka 103 miljarder svenska kronor. Arbetsplatsen är arenan där vuxna befolkningen kan nås av hälsofrämjande åtgärder.

  Syfte: Identifiera tänkbara preventiva åtgärder för arbetsgivare gällande riskbruk av alkohol hos medarbetare.

  Metod: Strukturerad litteraturstudie där sökning organiserades i sökblock. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades utifrån mallen för systematisk textkondensering. Utifrån analysen kodades och kategoriserades artiklarna.

  Resultat: Nio artiklar valdes och inkluderades i resultatet. Utifrån analysen fanns tre huvudkategorier: psykologiska faktorer, screening och hälsobeteende. Screening hade underkategorin preventiva åtgärder efter screening. Screening i kombination med att förebygga negativa psykologiska faktorer minskade alkoholintaget hos medarbetarna. Psykologiska faktorer var hörnstenen i alkoholkonsumtionen hos medarbetarna, viktigaste psykologiska faktorn var att skapa en känsla av psykologisk trygghet hos medarbetarna. Hälsobeteenden innebar att bryta vanor och erbjuda gruppdiskussioner för medarbetarna där information om hälsorisker förmedlades.

  Slutsats: För att kunna arbeta preventivt bör arbetsgivarna kombinera flertal preventiva åtgärder för bästa utfall. Inkludering av informationskommunikation kring hälsorisker vid riskkonsumtion av alkohol bör ske kontinuerligt. Screening bör genomföras för att i ett tidigt stadie fånga upp medarbetare som har ett riskbruk av alkohol. Individuellt anpassade preventiva åtgärder bör ske för de individerna med riskbruk av alkohol. Det är viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till de psykologiska faktorerna som kan spela en avgörande roll i det preventiva arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Sjökvist, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Är den prehospitala vården i Sverige jämlik?: En studie om sjuksköterskors erfarenhet av att bedöma melaninrik hud2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom ambulanssjukvård i Sverige, likt inom övrig sjukvård, ökar förekomsten av patienter med melaninrik hud. Lagkrav om individanpassad och jämlik vård finns, samtidigt påvisas brister i undervisning om melaninrik hud för sjuksköterskestudenter. I ambulanssjukvård tas ofta snabba beslut grundade på initiala bedömningar, och kunskap om hudbedömning är av vikt för sjuksköterskans arbetsdiagnos eftersom tecken på akut sjukdom snabbt kan avslöjas genom manifestationer på huden.

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma patienter med melaninrik hud i ambulanssjukvård.

  Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Urvalsgruppen bestod av tio sjuksköterskor med yrkeserfarenhet från ambulansverksamhet. Data har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: Sjuksköterskor känner osäkerhet i bedömningen av patienter med melaninrik hud på grund av utbildningsbrister och visuella utmaningar. Detta understryker behovet av förbättrad utbildning för jämlik prehospital omvårdnad.

  Konklusion: Omvårdnadsutbildningen för sjuksköterskor behöver införliva fler resurser för bedömning av melaninrik hud. Prioritering av varierande simuleringsfall och bilder är nödvändigt för jämlik vård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Claesson, Pontus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Kartläggning av cybersäkerheten på uppkopplade bilar: Sårbarheter2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The future is here with interconnected computers on four wheels - connected cars! Just like regular computers in networks, there is also a huge amount of cybersecurity challenges regarding vehicles. With the large amount of data transmitted between vehicles and other devices, a proper way of securing the connections is important. It is clear that the connected components and technologies in modern cars have a large amount of vulnerable points, and more research is needed for further studies. Several modern vehicle technologies such as electrical control units, over the air updates and lidar radars etc are discussed in this work. The most prominent way of securing the stored personal data and the constant flow of transmitted data is encryption, and with the use of blockchains. There are also suggestions on different types of new framework and standards to lock in an even keel for the cybersecurity environment. This work investigates the passive vulnerabilities existing in these connected vehicles systems.There will be a mapping of the most prominent and relevant surfaces vulnerable to for example cyber attacks. This will take the form of a literature study with thematic analysis. Scientific articles will be searched for in databases to find relevant data to code into different themes, answering the research question. The work aims to look at different sources describing ways of implementing cryptographic blockchains in order to achieve the level of security necessary. There will also be some proposals of future frameworks, and to put in standards to secure the future of vehicle cybersecurity. The purpose of this work is to gain a wide view of how the connected vehicles landscape looks like in the form of vulnerabilities, and how we could negate them in the future.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Fransson, Maja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Magnusson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Migrän – En enkätstudie om upplevelser av vård och behandling2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Migrän är en neurologisk sjukdom som påverkar cirka 15 % av befolkningen, orsakar omfattande påföljder, försämrar livskvalitet och arbetskapacitet samt driver upp vårdkostnader. Remiss till specialist kan hjälpa till att lindra symtom, men det finns fortfarande brister inom sjukvården gällande tillgången till adekvat vård och behandlingsalternativ.

  Syfte: Att undersöka upplevelser av vård och behandling bland vuxna som har migrän.

  Metod: Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats, data samlades in via en webbenkätundersökning på Facebook.

  Resultat: Utav 81 respondenter bekräftade 70,4% att migränen påverkade deras dagliga liv i stor utsträckning. Vidare svarande 5% att de upplevde att vårdpersonalen arbetade med en individuellt anpassad behandlingsplan. Resultatet visade att över hälften av respondenterna inte upplevde att de hade fått information om faktorer som potentiellt kan framkalla migrän. Cirka en tredjedel uttryckte att vårdpersonalen inte förstod deras beskrivna symptom. Respondenter som blivit remitterade till en neurolog uppgav oftare att deras behandling ökat deras livskvalitet.

  Slutsats: Resultatet belyser migränens inverkan på respondenternas vardag och påvisar behovet av en mer patientcentrerad vård samt brister inom vårdens kompetens att informera, behandla och erbjuda stöd. Det understryker vikten av utökad utbildning för både patienter och vårdpersonal gällande migränhantering. En central upptäckt är att tillgången till neurologisk expertis är betydelsefull för patienternas vårdupplevelse och livskvalitet, då de som erhållit sådan hjälp rapporterat om effektivare lindring. Studien bidrar till en fördjupad förståelse kring hur individer med migrän upplever sin vård och behandling och kan tjäna som bas för vidare forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Julin, Inez
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Karlberg, Ellinor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Omvårdnad i tider av utmaningar: Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad under covid-19-pandemin2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I mars 2020 klassade WHO covid-19 som en pandemi. Sjukhus världen över var oförberedda på en massiv tillströmning av svårt sjuka patienter. Andningssvikt var ett allvarligt symtom som kunde orsaka att patienter blev inlagda på intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskors uppgift var att tillhandahålla god omvårdnad, minska lidande och tillgodose patienternas grundläggande behov trots rådande omständigheter.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad under covid-19-pandemin utifrån Hendersons omvårdnadsteori.

  Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod med deduktiv analys. En litteraturstudie har genomförts där kvalitativa artiklar har granskats och totalt sammanställdes 14 kvalitativa vetenskapliga artiklars resultat.

  Resultat: Presenteras utifrån tre teman som är; bristande basal omvårdnad, brister i etiskt ansvar och svårigheter att skapa goda patientrelationer. Teman presenteras sedan i underteman som är; svårigheter i att hjälpa patienten andas, brister i patientsäkerhet, besöksrestriktioner skapade etiska dilemman och starkare relation mellan sjuksköterska och patient. I dessa teman har svårigheter utifrån Hendersons omvårdnadsteori identifierats. Kritiskt sjuka patienter och ett högt patientflöde på sjukhus orsakade svårigheter i omvårdnad för sjuksköterskor.

  Konklusion: Brist på resurser, brister i teamsamverkan, kritiskt sjuka patienter och ett högt patientflöde ansågs hota vårdkvaliteten. Sjuksköterskors erfarenheter av covid-19-pandemin tyder på att sjukvården behöver fler resurser inför kommande pandemier

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bengtsson, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Spelarupplevelse i MOBA-spel: Betydelsen avtävling, lagarbete och mästerskap2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie utforskar spelarupplevelser inom Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)-spel, med fokus på tävling, lagarbete och mästerskap. Genom djupgående intervjuer har en kvalitativ analys genomförts för att belysa sambandet mellan spelbalans, kommunikationsverktyg och stödsystem för spelare. Mästerskap framhävs som en central aspekt som markant förhöjer spelengagemanget, med en förstärkt effekt i lagbaserade sammanhang. Emotionell dynamik visade sig vara avgörande för spelupplevelsen, vilket understryker vikten av effektiv kommunikation och balanserad spelmekanik. Framtida forskning rekommenderas att ta ett bredare angreppssätt genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för en mer heltäckande förståelse av spelarupplevelser. Att inkludera en mångfaldig spelardemografi och beakta kontinuerligt utvecklande speltrender är av största vikt. Studiens resultat understryker nödvändigheten för spelutvecklare att integrera både tekniska och sociala dimensioner i speldesignen, vilket främjar aspekterna av tävling, lagarbete och mästerskap och bidrar till en berikad spelupplevelse. Sammanfattningsvis kastar forskningen ljus över det komplexa samspelet mellan färdighetsutveckling, emotionellt engagemang och lagdynamik inom MOBA-spelens värld, och ger riktning för framtida spelutveckling och forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Wickenberg, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Högskolebiblioteket.
  Persson, Birgit
  Högskolan i Skövde, Högskolebiblioteket.
  Lyft blicken! Om AI-chatbotar, medie-och informationskunnighet (MIK), litteracitet och demokrati: Vilket förhållningssätt bör vi ha?2023Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Förmågan att kunna avgöra om en källa är autentisk och tillförlitlig blir allt viktigare. Möjligheten att använda AI-genererade texter ställer stora krav på kritiskt förhållningssätt och medför ökade risker för spridning av desinformation och misinformation. Falsk information kan skapa osäkerhet hos medborgarna och forskning visar att ju mer människor upplever kontrollförlust i vardagen, desto mer dras de till populistiska och autokratiska ledare.

  Inom högskolevärlden diskuteras nu studenternas användande av AI-chatbotar, primärt om examinationsformer och risk för fusk. Perspektiv som rör kritiskt förhållningssätt och demokrati framförs sällan. Inte heller problematiseras effekterna av att studenter frestas att sluta skriva egna texter, vilket påverkar lärandet negativt och hotar deras förmåga att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter.

  I högskolelagen, bibliotekslagen och den statliga värdegrunden finns stöd för att lärosäten och lärosätesbibliotek ska främja demokrati och ett kritiskt förhållningsätt. I denna presentation vill vi belysa riskerna med AI-chatbotar för demokratin och studenters lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ebefors, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Henriksson, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Digitala hälsotjänster som stöd till en hälsosam livsstil gällande kost, fysisk aktivitet och hälsosam vikt hos barn upp till 18 år: En strukturerad litteraturstudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Obesitas och övervikt har blivit en global epidemi. Det är fler som dör till följd av obesitas än av undervikt. Det är viktigt med tidig prevention för att förebygga övervikt och obesitas eftersom övervikt i tidig ålder ger större risk för övervikt och obesitas i vuxen ålder. Det finns cirka 370 000 hälsoappar för nedladdning, men lite forskning har gjorts om digitala hälsotjänster har effekt.

  Syfte: Att undersöka om digitala hälsotjänster kan stödja barn, upp till 18 år, att nå en hälsosam livsstil gällande kost och fysisk aktivitet samt hälsosam vikt.

  Metod: En strukturerad litteraturstudie där artiklarna analyserades tematisk.

  Resultat: Efter sökningar i CINAHL och Pubmed inkluderades 21 vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna beskrev studier med barn upp till 18 år från 16 olika länder och med olika digitala hälsotjänster. Fyra teman identifierades: “Kostvanor”, “Fysisk aktivitet”, “BMI och BMI z-score”, samt “Tilltro till egen förmåga och engagemang hos barn och föräldrar”. Studien visade både signifikant och icke signifikant förändringar gällande kostförändring, fysisk aktivitet samt BMI eller BMI z-score. Vissa interventioner hade bestående effekt, andra inte. Familjerna hade en övergripande känsla av tillfredställelse att använda digitala hälsotjänster för att främja hälsosamma levnadsvanor och viktutveckling.

  Slutsats: Levnadsvanor gällande kost och fysisk aktivitet kan förändras med hjälp av digitala hälsotjänster. Med förändrade kostvanor och ändring av fysisk aktivitet kan det bidra till minskad förekomst av övervikt och obesitas. Förändringarna av levnadsvanor var dock inte alltid signifikanta eller bestående över tid. Mer forskning behövs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Gebremichael, Amanuel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Zomorod, Soheila
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters erfarenheter av egenvård vid typ 2-diabetes mellitus: En litteraturbaserad  studie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Typ 2-diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som medför betydande hälsoproblem. Typ 2-diabetes mellitus kan ge varierande symptom såsom trötthet, törst och ökad urinproduktion. Risken för typ 2-diabetes mellitus är kopplad till livsstilsfaktorer som dålig kost, övervikt och stress samt kan leda till allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, neuropati, hypoglykemi och retinopati, vilket kräver regelbunden vård och hälsosamma levnadsvanor för att förebyggas.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters erfarenheter av egenvård vid typ 2-diabetes mellitus.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturbaserad studie med en kvalitativ ansats inspirerad av Friberg.

  Resultat: Genom analysen av valda artiklar har fyra teman identifierats: Svårigheter att ändra kosten, fysisk aktivitet som främjar egenvård, närståendes påverkan och vårdpersonalens stöd och påverkan. Dessa teman belyser patienters erfarenheter av egenvård.

  Konklusion: Egenvård hos patienter med T2DM kan vara utmanande, med initiala känslor av skam och rädsla. Det är nödvändigt att vården anpassar sig till patientens livssituation och erbjuder stöd och strategier för livsstilsförändringar. Anhöriga och vårdpersonalens stöd och motivation är viktigt för att främja goda egenvårds vanor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Osman, Fawzia Abdelmoneim Abbas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jama, Hani
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Livet efter könsstympning – en litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år könsstympas 3,9 miljoner flickor runtom i världen. Kvinnlig könsstympning innebär att delar av de yttre könssorganen skärs bort. Ingreppet utförs oftast på flickor från 4 till 14 år, och är en tradition i många afrikanska länder. De drabbade kvinnorna lider både fysiskt och psykiskt och får ofta förlossningskomplikationer. När de uppsöker vården i västvärlden, möts de av vårdpersonal med otillräcklig kompetens och kunskap för att bemöta dem på ett adekvat sätt.

  Syfte: var att belysa kvinnors upplevelser efter könsstympning.

  Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats som med urval av tio vetenskapliga artiklar som belyser kvinnors upplevelser efter kösstympning.

  Resultat: Litteraturöversikten presenterar två tema och fem subtema. Temat förändrade kropp och själ med subtema fysiska konsekvenser, psykiska konsekvenser samt relations påverkan och lustlöshet. Andra temat är maktlöshet i utsattheten med subtema av att vara offer och känslan av övergivenhet och hjälplöshet.

  Konklusion: Sjuksköterskor bör sträva efter att förvärva kulturell kompetens och ny kunskap för att effektivt vårda kvinnor som genomgått könsstympning. Denna studie syftar till att berika kunskapen och öka förståelsen för komplexiteten kring detta ingrepp.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Willermark, Sara
  et al.
  School of Business, Economics and IT, University West, Trollhättan, Sweden.
  Gellerstedt, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. School of Business, Economics and IT, University West, Trollhättan, Sweden.
  Nilsson, Pernilla
  Department of Education, School of Education, Humanities and Social Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Surviving or thriving?: Exploring school leaders’ perception of initiated digital transformation2023Inngår i: School Leadership and Management, ISSN 1363-2434, E-ISSN 1364-2626, s. 1-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The global pandemic, COVID-19 shattered everyday life as we know it and disrupted education globally. In this study, we explore an initiated digital transformation accelerated by the pandemic from school leaders’ perspectives in the context of Swedish high schools. The data consists of a questionnaire with 105 school leaders containing both fixed and open-ended response types. The results reveal significant differences in school leaders’ views on how the transition has worked, whether they and their staff have developed their digital competence, and, how it will affect the school onwards. Contributions include theorising about school leaders’ experiences of navigating an accelerated digital transformation prompted by the pandemic. We introduce four school leader profiles: (a) the enthusiast, (b) the affirmative (c) the skeptical, and (d) the hesitant. These profiles serve to encapsulate the nuanced perspectives of school leaders, thereby enriching our comprehension of their diverse requirements and priorities.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hägglund, Maria
  et al.
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden.
  Kharko, Anna
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden ; School of Psychology, Faculty of Health, University of Plymouth, United Kingdom.
  Hagström, Josefin
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden .
  Bärkås, Annika
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden.
  Blease, Charlotte
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden ; Department of Medicine, Division of General Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, United States.
  Cajander, Åsa
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden.
  DesRoches, Catherine
  Department of Medicine, Division of General Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, United States.
  Fagerlund, Asbjørn Johansen
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway.
  Haage, Barbara
  E-Medicine Centre, Department of Health Technologies, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Huvila, Isto
  Department of Archives, Libraries & Museums, Uppsala University, Sweden.
  Hörhammer, Iiris
  Department of Computer Science, Aalto University, Espoo, Finland.
  Kane, Bridget
  Business School, Karlstad University, Sweden.
  Klein, Gunnar O.
  Centre for Empirical Research on Information Systems, School of Business, Örebro University, Sweden.
  Kristiansen, Eli
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway.
  Luks, Kerli
  E-Medicine Centre, Department of Health Technologies, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Moll, Jonas
  Centre for Empirical Research on Information Systems, School of Business, Örebro University, Sweden.
  Muli, Irene
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden.
  Raphaug, Eline Hovstad
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway.
  Rexhepi, Hanife
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Riggare, Sara
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; Medtech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden.
  Ross, Peeter
  E-Medicine Centre, Department of Health Technologies, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Scandurra, Isabella
  Centre for Empirical Research on Information Systems, School of Business, Örebro University, Sweden.
  Simola, Saija
  Department of Computer Science, Aalto University, Espoo, Finland.
  Soone, Hedvig
  E-Medicine Centre, Department of Health Technologies, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Wang, Bo
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway.
  Ghorbanian Zolbin, Maedeh
  Department of Computer Science, Aalto University, Espoo, Finland.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Kujala, Sari
  Department of Computer Science, Aalto University, Espoo, Finland.
  Johansen, Monika Alise
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway ; Department of Clinical Medicine, Telemedicine and E-health Research Group, Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  The NORDeHEALTH 2022 Patient Survey: Cross-Sectional Study of National Patient Portal Users in Norway, Sweden, Finland, and Estonia2023Inngår i: Journal of Medical Internet Research, E-ISSN 1438-8871, Vol. 25, artikkel-id e47573Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Although many surveys have been conducted on patients accessing their own health records in recent years, there is a limited amount of nationwide cross-country data available on patients' views and preferences. To address this gap, an international survey of patient users was conducted in the Nordic eHealth project, NORDeHEALTH. OBJECTIVE: We aimed to investigate the sociodemographic characteristics and experiences of patients who accessed their electronic health records (EHRs) through national patient portals in Norway, Sweden, Finland, and Estonia. METHODS: A cross-sectional web-based survey was distributed using the national online health portals. The target participants were patients who accessed the national patient portals at the start of 2022 and who were aged ≥15 years. The survey included a mixture of close-ended and free-text questions about participant sociodemographics, usability experience, experiences with health care and the EHR, reasons for reading health records online, experience with errors, omissions and offense, opinions about security and privacy, and the usefulness of portal functions. In this paper, we summarized the data on participant demographics, past experience with health care, and the patient portal through descriptive statistics. RESULTS: In total, 29,334 users completed the survey, of which 9503 (32.40%) were from Norway, 13,008 (44.35%) from Sweden, 4713 (16.07%) from Finland, and 2104 (7.17%) from Estonia. National samples were comparable according to reported gender, with about two-thirds identifying as women (19,904/29,302, 67.93%). Age distributions were similar across the countries, but Finland had older users while Estonia had younger users. The highest attained education and presence of health care education varied among the national samples. In all 4 countries, patients most commonly rated their health as "fair" (11,279/29,302, 38.48%). In Estonia, participants were more often inclined to rate their health positively, whereas Norway and Sweden had the highest proportion of negative health ratings. Across the whole sample, most patients received some care in the last 2 years (25,318/29,254, 86.55%). Mental health care was more common (6214/29,254, 21.24%) than oncological care (3664/29,254, 12.52%). Overall, most patients had accessed their health record "2 to 9 times" (11,546/29,306, 39.4%), with the most frequent users residing in Sweden, where about one-third of patients accessed it "more than 20 times" (4571/13,008, 35.14%). CONCLUSIONS: This is the first large-scale international survey to compare patient users' sociodemographics and experiences with accessing their EHRs. Although the countries are in close geographic proximity and demonstrate similar advancements in giving their residents online records access, patient users in this survey differed. We will continue to investigate patients' experiences and opinions about national patient-accessible EHRs through focused analyses of the national and combined data sets from the NORDeHEALTH 2022 Patient Survey. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist
  et al.
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway ; Department of Anesthesia, Østfold Hospital Trust, Grålum, Norway.
  Hardeland, Camilla
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway.
  Hallgren, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Femdal, Ingrid
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway.
  Thapa, Dip Raj
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Helgesen, Ann Karin
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway.
  Bååth, Carina
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway ; Faculty of Health, Science, and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Halvorsrud, Liv
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway ; Faculty of Health Sciences, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo Metropolitan University, Norway.
  Grøndahl, Vigdis Abrahamsen
  Faculty of Health, Welfare and Organization, Østfold University College, Halden, Norway.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. College of Nursing, University of Rhode Island, Kingston, RI, USA.
  Nursing students’ attitudes towards the use of digital technology in the healthcare of older adults- a cross-sectional study in Norway and Sweden2023Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 22, nr 1, artikkel-id 428Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  Implementation of digital technology has been suggested as a potential solution to future healthcare challenges. Healthcare personnel’s attitudes are important in the acceptance and implementation of digital technologies.

  Aim

  The aims of this study were to (1) translate and validate two different questionnaires to Norwegian and Swedish respectively, and then (2) use these to examine nursing students’ attitudes towards digital technology in healthcare, as well as their attitudes towards older adults’ abilities to use digital technology.

  Design

  Cross-sectional.

  Methods

  A web-based questionnaire was distributed in first year nursing students in a Norwegian and a Swedish university college, respectively. The questionnaire consisted of the short form of the ‘Information Technology Attitude Scales for Health (ITASH)’ and the ‘Attitudes Towards Older Adults Using Digital technology (ATOAUT-11)’ questionnaire. The questionnaires were translated and validated in both countries. Frequencies, Student’s t-test, and one-way ANOVA were used to analyze the data.

  Results

  In total 236 students responded to the questionnaire in the period September 2022 to April 2023. Students mainly reported positive attitudes towards digital technology use in general. They most agreed with the items ‘Using digital technology devices makes my communication with other health professionals faster’, ‘The sort of information I can get from the digital technology devices helps me give better care to patient’, and ‘Digital technology skills are becoming more and more necessary for healthcare professionals’. However, they reported more negative attitudes towards older adults using digital technology. They most agreed with the items ‘One needs a lot of patience to explain to an older adult how to use digital technologies’, ‘It’s hard to explain to older adults how to use digital technology’, ‘Using digital technology is harder for most older adults’, and ‘Most older adults fear using digital technology because they fear of being scammed or cheated’.

  Conclusion

  The ITASH and the ATOAUT-11 is appropriate for use in a Norwegian and Swedish setting. Even if nursing students are positive to digital technology in healthcare in general, they are sceptical to older adults using digital technology. This may impact on their attitudes to using digital technology in the healthcare of older adults. These aspects need emphasis when revising nursing education curricula focusing on developing technological competencies in nursing, and gaining knowledge regarding older adults’ use of digital technology.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2023-12-21 13:00 D201, Skövde
  Mahmoud, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Cognitively inspired design: Rethink the wheel for self-driving cars2023Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis examines Cognitively Inspired Design (CID), which is the process of transferring cognitive science frameworks and theories to intelligent systems in an application context. The thesis studies the relation between cognitive science and the traditional approach to developing systems. There are numerous differences and challenges between those two fields, making the transformation from cognitive science to designing a novel cognitive system a challenging process. To examine this process, the Guest and Martin (2021) multi-layer model has been utilized. The model proposes a sequence of six layers in which a researcher follows from a defined cognitive concept or framework to an empirical experiment of a computational model. This multi-layered model is a path function in which each layer is a function that takes the input from the previous layer and passes the output to the following layer.

  The thesis takes the application of self-driving cars as the context of study. Self-driving cars are considered one of the most important applications requiring a high level of intelligence and cognitive ability because they encounter real world scenarios and the risk of failure may cost lives. This thesis analyzes the transformation of CID in three main studies.

  The first study theoretically analyzes the applicability and compares the different cognitive paradigms and current AI techniques for self-driving cars. The thesis argues for exploring the emergent paradigm as a less explored paradigm in cognitive systems compared to its main opponent paradigm; the cognitivist. The emergent paradigm is claimed to describe the interactive nature of the human cognition. The analysis highlights the opportunities that the field of self-driving cars benefits from when considering the characteristics of the emergent paradigm.

  The second study considers the path function for a selected emergent paradigm theory. The study focuses on the aspect of how humans learn from hypothetical scenarios before encountering them in the real world, in particular, learning how to handle rare scenarios that are difficult to learn in the real world. The study addresses the mechanism for automatically generating these scenarios without being designed and created manually by a developer. The study considers curriculum learning as the candidate theory subject of study. The process of transferring this theory is studied using the path function multilayer model. The study conducts an experiment to address the relation between the importance of the theory in human learning and its equivalence in artificial cognitive systems.

  The third study focuses on more debatable theories in the emergent paradigm, in particular enactive and embodiment theories. These theories have gained much attention in research because of the high promise they may deliver for advancing the field of artificial cognitive systems. The applicability of the transition of these theories into artificial cognitive systems is examined in relation to the application of self-driving cars, using the path function multi-layer model. The study considers the aspects that support and hinder such transformation.

  The thesis concludes by discussing the current state of CID and the aspects the researchers and developers need to consider in this process before, during, and after the transformation. Overall, the thesis attempts to study cognitive theories mainly from an engineering perspective. In short, the thesis focuses on the transformation of CID, not the promise of delivering a novel cognitive system solution.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Cort, Rebecca
  et al.
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden.
  Lindblom, Jessica
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden.
  Sensing the breakdown: managing complexity at the railway2023Inngår i: Culture and Organization, ISSN 1475-9551, E-ISSN 1477-2760, s. 1-19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores the complex and time-critical work practices within operational train traffic in Sweden by reporting on an incident causing an infrastructure breakdown and large traffic disruptions. Based on a workplace study approach, we report on how the control room workers – train traffic controllers and information officers – grasp, make sense of, and handle the consequences of the incident as it unfolds in real-time. We portray how the workers develop and acquire a sense of place in relation to the incident’s severity which is essential for successfully handling the situation. By introducing the ‘sense of place’ concept originally derived from the field of natural resources to the domain of operational train traffic, we provide a deepened understanding of the challenges characterising remote control work from a safety-critical socio-technical systems perspective. Finally, reflections on the application of the ‘sense of place’ concept, safety aspects and directions for future research are provided.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wallén, Josefine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bedsiderapportering: En kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Informationsutbyte mellan sjuksköterskor vid skiftbyte, så kallad överrapportering är en viktig del av sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan ansvarar för att bedriva en god och säker vård, vilket främjas när patienten ges möjlighet till att delta i sin vård och därmed bli en i vårdteamet. Bedsiderapportering är den enda rapporteringsmodell som inkluderar patienten och har blivit allt vanligare inom hälso-och sjukvården.

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering.

  Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på en slutenvårdsavdelning.

  Resultat: Resultatet presenterar tre huvudkategorier; Patienten i fokus, Sjuksköterskans professionella ansvar och Arbetsbelastningens påverkan med tillhörande sju subkategorier. Sjuksköterskans involvering av patienten vid bedsiderapportering främjar patientdelaktigheten och är det mest framträdande ur resultatet. Bedsiderapportering upplevs som positivt men medför även vissa utmaningar som exempelvis tidskrävande och äventyrande av patientens sekretess.

  Konklusion: Bedsiderapportering främjar patientdelaktighet men det sker inte automatiskt. Det krävs att sjuksköterskan har kunskap och färdigheter i hur patienten involveras i överrapporteringen för att uppnå patientdelaktighet. Bedsiderapportering ger sjuksköterskan möjlighet att skapa en egen uppfattning av patienten utan påverkan av kollegors åsikter. Utmaningar med rapporteringsmodellen är att det upplevs tidskrävande samt risken att äventyra patientens sekretess.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2023-12-19 09:00 ASSAR Industrial Innovation Arena (stora scenen/main stage) & online, Skövde
  Iriondo Pascual, Aitor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Virtuell produkt- och produktionsutveckling.
  Simulation-based multi-objective optimization of productivity and worker well-being2023Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In industry, simulation software is used to simulate production, making it possible to predict events in production, calculate times and plan production, even in the early phases of the production development process. Software known as digital human modelling (DHM) tools can also be used to simulate humans working in production. When simulating digital human models, ergonomics evaluations can be carried out to assess whether workstation designs offer appropriate ergonomic conditions for the workers. However, simulations performed to predict and plan production are usually done separately from the human simulations performed to evaluate ergonomics. This can lead to suboptimal solutions in which a factory is optimized to improve either productivity or ergonomics. This thesis outlines the hypothesis that more optimal solutions for workstation design, layout and line balancing can be obtained in simulations by optimizing productivity and ergonomic factors simultaneously instead of considering them separately. Hence, the aim is to carry out research on the development of a simulation-based multi-objective optimization method for productivity and ergonomic factors and to realize the method as a software tool in order to test and communicate it. From an application and societal-impact perspective, the overall objective is to offer a new approach for designing production systems that focuses on both over-all system performance and the well-being of workers, reduces the effort of engineers and helps industry create more productive and sustainable workspaces.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Sina, Elida
  et al.
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Buck, Christoph
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Ahrens, Wolfgang
  Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Statistics, University of Bremen, Germany.
  Coumans, Juul M. J.
  Teaching and Learning Centre, Open University of the Netherlands, Heerlen, Netherlands.
  Eiben, Gabriele
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Formisano, Annarita
  Institute of Food Sciences, National Research Council, Avellino, Italy.
  Lissner, Lauren
  School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Mazur, Artur
  Faculty of Medicine, University of Rzeszów, Poland.
  Michels, Nathalie
  Department of Public Health and Primary Care, Ghent University, Belgium.
  Molnar, Dénes
  Department of Pediatrics, Medical School, University of Pécs, Hungary.
  Moreno, Luis A.
  GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development) Research Group, Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de La Obesidad y Nutrición (CIBERObn), Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), University of Zaragoza, Spain.
  Pala, Valeria
  Department of Epidemiology and Data Science, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale Dei Tumori, Milan, Italy.
  Pohlabeln, Hermann
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Reisch, Lucia
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany ; Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, United Kingdom.
  Tornaritis, Michael
  Research and Education Institute of Child Health, Strovolos, Cyprus.
  Veidebaum, Toomas
  Department of Chronic Diseases, National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia.
  Hebestreit, Antje
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  I. Family consortium,
  Digital media exposure and cognitive functioning in European children and adolescents of the I.Family study2023Inngår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 13, nr 1, artikkel-id 18855Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The digital environment can pose health risks through exposure to unhealthy content. Yet, little is known about its relation to children’s cognitive functioning. This study investigates the association between digital media (DM) exposure and children’s cognitive functioning. This cross-sectional study is based on examinations of children aged 8–18 years (N = 8673) of the I.Family cohort (2013–2014). Exposure to television, computer, smartphone and internet was self-reported (hours/day). Media multitasking (MMT) was defined as simultaneous use of computers with other digital or non-screen-based activities. Standard instruments were used to assess cognitive inflexibility (score: 0–39), decision-making ability (− 100 to + 100) and impulsivity (12–48). Adjusted regression coefficients and 99.9%CIs were calculated by generalized linear mixed-effects models. In total, 3261 participants provided data for impulsivity, 3441 for cognitive inflexibility and 4046 for decision-making. Exposure to smartphones and media multitasking were positively associated with impulsivity (βsmartphone = 0.74; 99.9%CI = 0.42–1.07; βMMT = 0.73; 99.9%CI = 0.35–1.12) and cognitive inflexibility (βsmartphone = 0.32; 99.9%CI = -0.02–0.66; βMMT = 0.39; 99.9%CI = 0.01–0.77) while being inversely associated with decision-making ability. Extensive smartphone/internet exposure combined with low computer/medium TV exposure was associated with higher impulsivity and cognitive inflexibility scores, especially in girls. DM exposure is adversely associated with cognitive functioning in children and adolescents. Children require protection against the likely adverse impact of digital environment. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bärkås, Annika
  et al.
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; MedTech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden.
  Kharko, Anna
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; MedTech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden ; Faculty of Health, University of Plymouth, Plymouth, United Kingdom.
  Blease, Charlotte
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; MedTech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden ; Division of General Medicine, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, United States.
  Cajander, Åsa
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden.
  Johansen Fagerlund, Asbjorn
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway.
  Huvila, Isto
  Department of ALM, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Johansen, Monika Alise
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway ; Department of Clinical Medicine, Telemedicine and E-health Research Group, Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  Kane, Bridget
  Business School, Karlstad University, Sweden.
  Kujala, Sari
  Department of Computer Science, Aalto University, Espoo, Finland.
  Moll, Jonas
  Centre for Empirical Research on Information Systems, School of Business, Örebro University, Sweden.
  Rexhepi, Hanife
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Scandurra, Isabella
  Centre for Empirical Research on Information Systems, School of Business, Örebro University, Sweden.
  Wang, Bo
  Norwegian Centre for E-Health Research, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway.
  Hägglund, Maria
  Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden ; MedTech Science & Innovation Centre, Uppsala University Hospital, Sweden.
  Errors, Omissions, and Offenses in the Health Record of Mental Health Care Patients: Results from a Nationwide Survey in Sweden2023Inngår i: Journal of Medical Internet Research, E-ISSN 1438-8871, Vol. 25, artikkel-id e47841Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Previous research reports that patients with mental health conditions experience benefits, for example, increased empowerment and validation, from reading their patient-accessible electronic health records (PAEHRs). In mental health care (MHC), PAEHRs remain controversial, as health care professionals are concerned that patients may feel worried or offended by the content of the notes. Moreover, existing research has focused on specific mental health diagnoses, excluding the larger PAEHR userbase with experience in MHC. OBJECTIVE: The objective of this study is to establish if and how the experiences of patients with and those without MHC differ in using their PAEHRs by (1) comparing patient characteristics and differences in using the national patient portal between the 2 groups and (2) establishing group differences in the prevalence of negative experiences, for example, rates of errors, omissions, and offenses between the 2 groups. METHODS: Our analysis was performed on data from an online patient survey distributed through the Swedish national patient portal as part of our international research project, NORDeHEALTH. The respondents were patient users of the national patient portal 1177, aged 15 years or older, and categorized either as those with MHC experience or with any other health care experience (nonmental health care [non-MHC]). Patient characteristics such as gender, age, education, employment, and health status were gathered. Portal use characteristics included frequency of access, encouragement to read the record, and instances of positive and negative experiences. Negative experiences were further explored through rates of error, omission, and offense. The data were summarized through descriptive statistics. Group differences were analyzed through Pearson chi-square. RESULTS: Of the total sample (N=12,334), MHC respondents (n=3131) experienced errors (1586/3131, 50.65%, and non-MHC 3311/9203, 35.98%), omissions (1089/3131, 34.78%, and non-MHC 2427/9203, 26.37%) and offenses (1183/3131, 37.78%, and non-MHC 1616/9203, 17.56%) in the electronic health record at a higher rate than non-MHC respondents (n=9203). Respondents reported that the identified error (MHC 795/3131, 50.13%, and non-MHC 1366/9203, 41.26%) and omission (MHC 622/3131, 57.12%, and non-MHC 1329/9203, 54.76%) were "very important," but most did nothing to correct them (MHC 792/3131, 41.29%, and non-MHC 1838/9203, 42.17%). Most of the respondents identified as women in both groups. CONCLUSIONS: About 1 in 2 MHC patients identified an error in the record, and about 1 in 3 identified an omission, both at a much higher rate than in the non-MHC group. Patients with MHC also felt offended by the content of the notes more commonly (1 in 3 vs 1 in 6). These findings validate some of the worries expressed by health care professionals about providing patients with MHC with PAEHRs and highlight challenges with the documentation quality in the records. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bauzá-Thorbrügge, Marco
  et al.
  Department of Physiology/Metabolic Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Peris, Eduard
  Department of Physiology/Metabolic Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Zamani, Shabnam
  Department of Physiology/Metabolic Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Micallef, Peter
  Department of Physiology/Metabolic Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Paul, Alexandra
  Department of Biology and Biological Engineering, Division of Chemical Biology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden ; The Department of Biomedical Engineering, University of Texas at Austin, TX, United States.
  Bartesaghi, Stefano
  Bioscience Metabolism, Research and Early Development Cardiovascular, Renal and Metabolism, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca, Gothenburg, Sweden.
  Benrick, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. Department of Physiology/Metabolic Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Wernstedt Asterholm, Ingrid
  Department of Physiology/Metabolic Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  NRF2 is essential for adaptative browning of white adipocytes2023Inngår i: Redox Biology, ISSN 0090-7324, E-ISSN 2213-2317, Vol. 68, artikkel-id 102951Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  White adipose tissue browning, defined by accelerated mitochondrial metabolism and biogenesis, is considered a promising mean to treat or prevent obesity-associated metabolic disturbances. We hypothesize that redox stress acutely leads to increased production of reactive oxygen species (ROS), which activate electrophile sensor nuclear factor erythroid 2-Related Factor 2 (NRF2) that over time results in an adaptive adipose tissue browning process. To test this, we have exploited adipocyte-specific NRF2 knockout mice and cultured adipocytes and analyzed time- and dose-dependent effect of NAC and lactate treatment on antioxidant expression and browning-like processes. We found that short-term antioxidant treatment with N-acetylcysteine (NAC) induced reductive stress as evident from increased intracellular NADH levels, increased ROS-production, reduced oxygen consumption rate (OCR), and increased NRF2 levels in white adipocytes. In contrast, and in line with our hypothesis, longer-term NAC treatment led to a NRF2-dependent browning response. Lactate treatment elicited similar effects as NAC, and mechanistically, these NRF2-dependent adipocyte browning responses in vitro were mediated by increased heme oxygenase-1 (HMOX1) activity. Moreover, this NRF2-HMOX1 axis was also important for β3-adrenergic receptor activation-induced adipose tissue browning in vivo. In conclusion, our findings show that administration of exogenous antioxidants can affect biological function not solely through ROS neutralization, but also through reductive stress. We also demonstrate that NRF2 is essential for white adipose tissue browning processes. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Yousif, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Christensson Ström, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Vad har jag gett mig in på?!: En kvalitativ intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många nyutexaminerade sjuksköterskor möter en krävande verklighet med påfrestande arbetsmiljö där de förväntas ta stort ansvar och självständigt arbeta utifrån lagar och etiska principer. Detta leder till känslomässiga utmaningar som kan påverka både välbefinnandet och hälsan. Tidigare studier visar att en yrkesintroduktion med kollegialt stöd, social gemenskap och utrymme för att få vara ny ger nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet till en trygg och positiv start.

  Syfte: Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid som legitimerad sjuksköterska.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med tolv nyutexaminerade sjuksköterskor. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Materialet sammanställdes och tolkades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: En utmanande övergång, Organisatoriskt kaos och En verklighetschock.

  Konklusion: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att övergången från handledd student till självständig sjuksköterska är utmanande på flera sätt. Det blir en chock för många att möta en klinisk verksamhet med högre tempo och tyngre arbetsbörda än de tidigare ställts inför. Mer ansvar och utmaningar under utbildningstiden kan hjälpa studenter med mental förberedelse och en positiv inställning samt stöd från kollegor främjar en bra första tid i arbetslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Wikström, Jakob
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Finding a Solution: Adapting Psychological Interventions to Autism and Asperger’s Syndrome2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Throughout my education I have found that the psychological interventions in use are largely tailored to the masses, and some may be ill suited for those from certain subpopulations such as Autism Spectrum Disorder (ASD) or Asperger's syndrome (AS). I investigated whether there are statistically significant neurological differences between those with high functioning ASD or Asperger's and those without, with the goal of using those differences to propose what aspects might be used to create new psychological interventions more suited to neurodivergent individuals. After a thorough literature search, I found that the areas seeming to be the common denominators marking out those with ASD or Asperger's were the amygdala and orbito frontal cortex and hippocampus. My hypothesis that such neurological differences could be used to infer new psychological interventions for treating depression did not find support. The hope is that this review will nevertheless serve to inspire other researchers to create new interventions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Cornelia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wallin, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Erfarenheter av den sexuella hälsan hos individer som lever med stomi – en litteraturbaserad studie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stomioperation genomförs vid olika indikationer i avseende till att avlasta tarmen. Att leva med stomi innebär ett egenvårdsansvar. Egenvård innebär att patienten utför hälso- och sjukvårdsåtgärder helt eller delvis självständigt. Den sexuella hälsans betydelse är en balans mellan individens mentala, sociala, känslomässiga tillstånd och kroppsliga välbefinnande i relation till sin sexualitet. Att leva med stomi kan innebära ett lidande för individen. Begreppet livskvalitet innefattar bland annat individens upplevelse av lycka och tillfredsställelse med livet.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av den sexuella hälsan hos individer som lever med stomi.

  Metod: Studien utfördes som en litteraturbaserad studie, med tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Två teman identifierades; en omställning i livet på ett personligt plan och rädsla för intimitet på grund av bristande information från hälso- och sjukvården. Under temat en omställning i livet på ett personligt plan har tre subteman identifierats.

  Konklusion: Slutsatsen av examensarbetet är att stomin inte enbart är en påse på magen. Individer upplever att den sexuella relationen påverkas negativt och därav är det av stor vikt att sjuksköterskor är medvetna om detta och vågar prata om ämnet. Den sexuella hälsan är ett känsligt ämne att prata om för individer med stomi.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Organisering för hållbar utveckling. Department of Business Administration, Reykjavik University, Iceland.
  Hinteregger, Christoph
  Independent researcher, Austria.
  Zieba, Malgorzata
  Department of Management, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Poland.
  The effect of environmental turbulence on cyber security risk management and organizational resilience2023Inngår i: Computers & security (Print), ISSN 0167-4048, E-ISSN 1872-6208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Even though there is a plethora of research on the role of environmental turbulence in organizational performance in general, little attention has been paid to the effect of environmental turbulence on cyber security risk management and further - organizational resilience. Drawing on the resource-based view and contingency theory, this study investigates how technological and market turbulence influence organizational cyber security risk management (CSRM) and then organizational resilience. Using a data set from 150 European companies, the study findings show how the two types of turbulence have different effects on CSRM in the companies studied. Technological turbulence directly impacts the firms’ cyber security risk maturity while market turbulence has a direct positive affect on firms’ cyber security risk perception. The study also determines the interplay between risk perception and risk maturity and subsequent resilience.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Tang, Yufei
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  INTEGRATING STOP-MOTION ANIMATION INTO CHILDREN'S MATHEMATICS EDUCATION2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Learning interest is a key determinant of children's motivation in mathematics. The main theme of this paper is to study the integration of stop-motion animation into children's daily mathematics learning, and to further develop the stop-motion animation format into a stop-motion game with interaction as a way to stimulate children's interest in mathematics in a non-traditional educational way. To test the viability and effectiveness of the theme, I designed an experiment with a sample of 30 children aged 5-6 years in kindergartens, and conducted follow-up questionnaires and interviews to collect feedback. The results showed that the integration of stop-motion animation into children's mathematical learning did have a positive effect on the irlearning of mathematics, increasing their interest and enthusiasm for learning. The use of interactive stop-motion games also provided positive guidance, but were not as effective as stop-motion animation, so further development of interactive stop-motiongames is needed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hajisherwali, Aysha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att behandlas för hyperlipidemi: En allmän litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hyperlipidemi är ett medicinskt tillstånd som innebär förhöjda nivåer av kolesteroloch triglycerider i blodet. Det är en komplex interaktion av cellulära och molekylära processersom styr kroppens lipidmetabolism. Faktorer som livsstil, kost och ärftliga faktorer spelar en avgörande roll i dess utveckling. Negativa konsekvenser av obehandlad hyperlipidemi inkluderar risken för ateroskleros, hjärt- och kärlsjukdomar, pankreatit, leversjukdomar, synproblem, njursvikt, metabolt syndrom och kognitiva störningar. Behandling och hantering av hyperlipidemi är nödvändig för att minimera dess påverkan på individens hälsa. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att övervaka och stödja patienter med hyperlipidemi genom att erbjuda rådgivning om livsstilsförändringar, administrera läkemedel och utbilda patienter om vikten av följsamhet av behandlingsplaner för att förebygga allvarliga medicinska komplikationer.

  Syfte: Att undersöka patienters upplevelser av att behandlas för hyperlipidemi.

  Metod: En litteraturöversikt där fem kvalitativa samt fem kvantitativa artiklar analyserades.

  Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman: “Hantering av hyperlipidemi: diagnos, kommunikation och familjevård”, “Emotionell och fysisk hälsa i hyperlipidemi behandling” och“Hyperlipidemi-behandling: symtom, ekonomiska utmaningar och följsamhet” som är uppdelade i åtta underteman.

  Konklusion: Effektiv kommunikation och tidig utbildning är avgörande för att stödja patienter och minimera riskerna för kardiovaskulära komplikationer. Egenvård med inslag av rätt kost, regelbunden fysisk aktivitet och hantering av stress är centralt för att hantera hyperlipidemi. Patientcentrerad vård och individuellt stöd från sjuksköterskor är avgörande för att förbättra patienternas hälsa och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lautamatti, Emmi
  et al.
  Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Finland ; The Wellbeing Services County of Pirkanmaa, Tampere, Finland.
  Mattila, Kari J.
  Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Finland.
  Suominen, Sakari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. Department of Public Health, University of Turku, Finland ; The Wellbeing Services County of Southwest Finland, Research Centre, Turku, Finland.
  Sillanmäki, Lauri
  The Wellbeing Services County of Southwest Finland, Research Centre, Turku, Finland ; University of Turku, Finland ; Department of Public Health, University of Helsinki, Finland.
  Sumanen, Markku
  Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Finland.
  A named General Practitioner (GP) is associated with an increase of hospital days in a single predictor analysis: a follow-up of 15 years2023Inngår i: BMC Health Services Research, E-ISSN 1472-6963, Vol. 23, nr 1, artikkel-id 1178Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Continuity of care constitutes the basis of primary health care services and is associated with decreased hospitalization. In Finland, accessibility to primary care and increased use of hospital services are recognized challenges for the health care system. Objectives: The aim of the study was to determine whether having a named GP is associated with hospital service use. Methods: The data are part of the Health and Social Support study (HeSSup) based on a random Finnish working-age population sample. The cohort of the study comprised participants of postal surveys in 1998 (n = 25,898) who returned follow-up questionnaires both in 2003 and 2012 (n = 11,924). Background characteristics were inquired in the questionnaires, and hospitalization was derived from national registries (Hilmo-register). Results: A named GP was reported both in 2003 and 2012 only by 34.3% of the participants. The association between hospital days and a named GP was linearly rising and statistically significant in a single predictor model. The strongest associations with hospital use were with health-related factors, and the association with a named GP was no longer significant in multinomial analysis. Conclusion: A named GP is associated with an increased use of hospital days, but in a multinomial analysis the association disappeared. Health related factors showed the strongest association with hospital days. From the perspective of the on-going Finnish health and social services reform, continuity of care should be emphasized. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Heitz, Thomas
  et al.
  College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.
  He, Ning
  College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.
  Ait-Mlouk, Addi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Bachrathy, Daniel
  Department of Applied Mechanics, Budapest University of Technology and Economics, Hungary.
  Chen, Ni
  College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.
  Zhao, Guolong
  College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.
  Li, Liang
  College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.
  Investigation on eXtreme Gradient Boosting for cutting force prediction in milling2023Inngår i: Journal of Intelligent Manufacturing, ISSN 0956-5515, E-ISSN 1572-8145Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Accurate prediction of cutting forces is critical in milling operations, with implications for cost reduction and improved manufacturing efficiency. While traditional mechanistic models provide high accuracy, their reliance on extensive milling data for force coefficient fitting poses challenges. The eXtreme Gradient Boosting algorithm offers a potential solution with reduced data requirements, yet the optimal utilization of eXtreme Gradient Boosting remains unexplored. This study investigates its effectiveness in predicting cutting forces during down-milling of Al2024. A novel framework is proposed optimizing its precision, efficiency, and user-friendliness. The model training incorporates the mechanistic force model in both time and frequency domains as new features. Through rigorous experimentation, various aspects of the eXtreme Gradient Boosting configuration are explored, including identifying the optimal number of periods for the training dataset, determining the best normalization and scaling technique, and assessing the hyperparameters’ impact on model performance in terms of accuracy and computational time. The results show the remarkable effectiveness of the eXtreme Gradient Boosting model with an average normalized root mean square error of 14.7%, surpassing the 21.9% obtained by the mechanistic force model. Additionally, the machine learning model could capture the runout effect. These findings enable optimized milling operations regarding cost, accuracy and computation time.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Åkesson, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Systembiologi. Bioinformatics, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Sweden.
  Hojjati, Sara
  Division of Inflammation and Infection, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Hellberg, Sandra
  Bioinformatics, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Sweden ; Division of Inflammation and Infection, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Raffetseder, Johanna
  Division of Inflammation and Infection, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Khademi, Mohsen
  Neuroimmunology Unit, Department of Clinical Neuroscience, Center for Molecular Medicine, Karolinska University Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Rynkowski, Robert
  Department of Neurology, and Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Kockum, Ingrid
  Neuroimmunology Unit, Department of Clinical Neuroscience, Center for Molecular Medicine, Karolinska University Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Altafini, Claudio
  Division of Automatic Control, Department of Electrical Engineering, Linköping University, Sweden.
  Lubovac-Pilav, Zelmina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Systembiologi.
  Mellergård, Johan
  Department of Neurology, and Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Jenmalm, Maria C.
  Division of Inflammation and Infection, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Piehl, Fredrik
  Neuroimmunology Unit, Department of Clinical Neuroscience, Center for Molecular Medicine, Karolinska University Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Olsson, Tomas
  Neuroimmunology Unit, Department of Clinical Neuroscience, Center for Molecular Medicine, Karolinska University Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Ernerudh, Jan
  Department of Clinical Immunology and Transfusion Medicine, and Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Gustafsson, Mika
  Bioinformatics, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Sweden.
  Proteomics reveal biomarkers for diagnosis, disease activity and long-term disability outcomes in multiple sclerosis2023Inngår i: Nature Communications, E-ISSN 2041-1723, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 6903Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sensitive and reliable protein biomarkers are needed to predict disease trajectory and personalize treatment strategies for multiple sclerosis (MS). Here, we use the highly sensitive proximity-extension assay combined with next-generation sequencing (Olink Explore) to quantify 1463 proteins in cerebrospinal fluid (CSF) and plasma from 143 people with early-stage MS and 43 healthy controls. With longitudinally followed discovery and replication cohorts, we identify CSF proteins that consistently predicted both short- and long-term disease progression. Lower levels of neurofilament light chain (NfL) in CSF is superior in predicting the absence of disease activity two years after sampling (replication AUC = 0.77) compared to all other tested proteins. Importantly, we also identify a combination of 11 CSF proteins (CXCL13, LTA, FCN2, ICAM3, LY9, SLAMF7, TYMP, CHI3L1, FYB1, TNFRSF1B and NfL) that predict the severity of disability worsening according to the normalized age-related MS severity score (replication AUC = 0.90). The identification of these proteins may help elucidate pathogenetic processes and might aid decisions on treatment strategies for persons with MS.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Gander, Pierre
  et al.
  Deptment of Applied Information Technology, University of Gothenburg.
  Holm, LinusDepartment of Psychology, Umeå University.Billing, ErikHögskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Proceedings of the 18th SweCog Conference2023Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lin, Qian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  THE IMPACT OF DYNAMIC GAME DIFFICULTY BALANCING ON PLAYER USER EXPERIENCE IN PUZZLE GAMES: A case study2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study delves into the relationship between Dynamic Game Difficulty Balance and Game User Experience in the context of puzzle games. The aim of this study was to explore the impact of DGDB on user experience in puzzle games, focusing on player engagement, immersion, and the occurrence of a-ha moment. To this end, the researchers conducted a control group experiment and analyzed the results both quantitatively and qualitatively based on participants' objective data during the game and subjective responses in the post-game questionnaire. The findings suggest that DGDB has the potential to increase player engagement and satisfaction, but the impact is modest, as evidenced by higher completion rates and flow channels in puzzle games. We explored the impact of the DGDB system on a-ha moment and the results were mixed. However, it is clear that the relationship between DGDB and puzzles is a delicate one, with players' preferences and perceptions varying.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext